Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UJehova Uyasiduduza Kuzo Zonke Izinhlupho Zethu

UJehova Uyasiduduza Kuzo Zonke Izinhlupho Zethu

‘UNkulunkulu wenduduzo yonke osiduduzayo kuzo zonke izinhlupheko zethu.’—2 KHOR. 1:3, 4.

IZINGOMA: 38, 6

1, 2. UJehova usiduduza njani nxa silezinhlupho njalo iLizwi lakhe lisitshelani?

OMUNYE umzalwane ongakatshadi wayecabanga ngombhalo ka-1 Khorinte 7:28 okhuluma ngokuthi labo abathathanayo “bazabona izinhlupho ezinengi.” Wabuza omunye umdala webandla oseleminyaka eminengi etshadile wathi: “Zinhlupho bani lezi njalo ngingazibekezelela njani nxa ngingatshada?” Engakamphenduli wamcela ukuthi akhangele amanye amazwi atshiwo ngumphostoli uPhawuli athi uJehova ‘nguNkulunkulu wenduduzo yonke osiduduzayo kuzo zonke izinhlupheko zethu.’2 Khor. 1:3, 4.

2 UJehova uBaba wethu uyasithanda kakhulu futhi uyasiduduza nxa sisehlelwa zinhlupho. Kungenzakala ukuthi lawe uyakhumbula indlela akuncedisa ngayo esebenzisa iLizwi lakhe. Lokhu kusenza sibe leqiniso lokuthi uJehova usifisela okuhle njengoba wenza njalo lasebantwini bakhe endulo.Bala uJeremiya 29:11, 12.

3. Yiphi imibuzo esizaxoxa ngayo?

 3 Izikhathi ezinengi kubalula ukubekezelela izinhlupho nxa sikwazi ukuthi zibangelwa yini. Kunjalo langenhlupho ezibakhona ebantwini abatshadileyo labalezimuli. Yiziphi izinto ezingabangela ‘izinhlupho’ uPhawuli ayekhuluma ngazo? Yiziphi izibonelo zasendulo lezanamuhla ezingasinceda ukuthi sithole induduzo? Ukufunda ngezibonelo lezi kuzasinceda ukuthi sibekezele.

IZINHLUPHO KWABATSHADILEYO

4, 5. Yiziphi ezinye izinto ezingabangela inhlupho kwabatshadileyo?

4 UJehova wathi esedale owesifazana wokuqala wamusa endodeni ukuthi abe ngumkayo wasesithi: “Indoda izadela uyise lonina imanyane lomkayo, bona babe nyamanye.” (Gen. 2:24) Kodwa ngenxa yokuthi silesono ukutshada lokuba lemuli kungabangela izinhlupho. (Rom. 3:23) Ngokwesibonelo nxa intombi ingakatshadi iyabe ingaphansi kwabazali bayo kodwa nxa isitshadile uNkulunkulu ukhangelele ukuthi izithobe kumyeni wayo ngoba nguye oseyinhloko emulini. (1 Khor. 11:3) Kodwa lokhu akulula kulabo abasanda kutshada. Lanxa kunjalo iLizwi likaNkulunkulu lithi inkosikazi kumele ikwamukele ukuthi isizaqondiswa ngumkayo hatshi abazali. Ikanti izihlobo lazo zingabangela ukuthi abasanda kutshada babe lezinhlupho.

5 Zikhona njalo ezinye inhlupho ezingavela nxa inkosikazi isikhulelwe. Lanxa abatshadileyo bengabe bethokoza ngokuthi sebezakuba lomntwana kulezinye izinto ezingenza bakhathazeke. Ngokwesibonelo bangakhathazeka ngokuthi umama kasoze abe lohlupho yini ngesikhathi ezithwele loba ngempilakahle yomntwana. Okunye okungabenza bangahlaliseki yikucabanga ngezimali ezidingakalayo ukuze bamnakekele. Kanti njalo izinto ziyantshintsha nxa umntwana esezelwe. Izikhathi ezinengi uthando lukamama luba semntwaneni kakhulu njalo amanye amadoda acina esecabanga ukuthi awasathandwa. Okunye njalo yikuthi umsebenzi uyabe usumandela ubaba ngoba kuyabe sekumele anakekele umama lomntwana.

6-8. Ukuswela abantwana kungabaphatha njani abatshadileyo?

6 Obunye ubunzima abatshadileyo abahlangana labo yikuthi bayabe befisa ukuba labantwana kodwa kusala. Lokhu kungabangela ukuthi inkosikazi ihlale ikhathazekile. (Zaga. 13:12) Lasendulo ukuswela inzalo kwakubazwisa ubuhlungu kakhulu omama. Yikho uRakheli umkaJakobe waveza ubuhlungu ayebuzwa lapho ebona udadewabo esiba labantwana yena engelabo. (Gen. 30:1, 2) Kwamanye amazwe kulisiko ukuthi umuntu abe labantwana abanengi njalo abanali abakulawo mazwe bajayele ukubuzwa ukuthi yindaba bengelabantwana. Lanxa bezama ukubaphendula labobantu bandise ukubatshela ukuthi, “Sizalithandazela.”

7 Omunye udadewethu wase-England wayefisa kakhulu ukuba lomntwana kodwa kusehlula. Kwamkhathaza kakhulu ukwazi ukuthi wayengasoze afa aba lomntwana. Yikho yena lomkakhe babona kungcono ukuthi badinge umntwana abangamgcina. Lanxa kunjalo uthi: “Ubuhlungu bokuswela inzalo abuzange buphele. Ngangikwazi ukuthi ukuba lomntwana wokuphiwa kutshiyene lokuba lowethumbu lakho.”

 8 IBhayibhili lithi abesifazana abangamaKhristu “bazasindiswa ngokuzala abantwana.” (1 Tim. 2:15) Ivesi le kayitsho ukuthi abesifazana bazathola ukuphila okuphakade ngenxa yokuba labantwana. Kodwa itsho ukuthi nxa umama ekhangele abantwabakhe lezindaba zomuzi wakhe uyancedakala ngoba kasoze atshone enyeya abanye loba ezigaxa ezindabeni ezingaqondananga laye. (1 Tim. 5:13) Lanxa kunjalo zikhona ezinye izinhlupho angahlangana lazo ngenxa yokutshada lokuba lemuli.

Kuyini okungakududuza nxa ufelwe ngotshade laye? (Khangela indima 9 lo-12)

9. Yiluphi olunye uhlupho abatshadileyo abangahlangana lalo?

9 Ukufelwa ngotshade laye ngolunye uhlupho olunzima kakhulu olwehlela abatshadileyo. Lanxa uyabe ungakhangelelanga ukuthi lokhu kungakwehlela, kuyenzakala ngezinye izikhathi njalo kuyabe sekumele ubekezele. Sonke silethemba lokuthi abafileyo bazavuswa. (Joh. 5:28, 29) Ithemba leli liyaduduza sibili ikakhulu nxa wafelwa ngomunye wakho. Kanti njalo litshengisa indlela uBaba wethu olothando asebenzisa ngayo iLizwi lakhe ukuze asisekele njalo asiduduze kuzo zonke izinhlupheko zethu. Ake sixoxe ngezinye izibonelo zabantu ababesebunzimeni njalo sibone lokuthi uJehova wabaduduza njani.

INDUDUZO NGEZIKHATHI ZOKUHLUPHEKA

10. Kuyini okwasiza uHana ngesikhathi ephakathi kohlupho? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

10 UHana owayeyintandokazi ka-Elikhana wake waba phakathi kohlupho oluthile. Wahlala iminyaka engelabantwana kodwa unyanewabo uPhenina elabantwana abanengi. (Bala u-1 Samuyeli 1:4-7.) IBhayibhili lithi “minyaka yonke” unyanewabo wayemgolomba ukuze amcaphule. Lokhu kwakubangela ukuthi ahlale ekhathazekile njalo esizwa ubuhlungu. UHana wakhuleka kuJehova ecela ukuthi amsize. Wayelalo yini ithemba lokuthi uJehova uzamphendula? Ye wayelalo sibili ngoba sitshelwa ukuthi ngemva kokuthandaza ubuso bakhe babungasadananga. (1 Sam. 1:12, 17, 18) Kusegcekeni ukuthi wayethemba ukuthi uJehova angamnika lokho ayekucelile loba amduduze ngenye indlela.

11. Umthandazo ungasiduduza njani?

11 Sizaqhubeka silokhu sihlangana lezinhlupho ezitshiyeneyo njengoba siphila emhlabeni lo obuswa nguSathane. (1 Joh. 5:19) Kodwa okusinika amandla yikwazi ukuthi uJehova “nguNkulunkulu wenduduzo yonke.” Okunye okungasinceda ukuthi silwisane lezinhlupho zethu yikuthandaza. Lokhu yikho kanye okwenziwa nguHana. Wakhuleka kuJehova emtshela konke okwakumkhathaza njalo wamncenga ukuthi amsize. Lathi kumele senze okufananayo, kufanele simncenge uJehova futhi sitsho konke okusenzikini yezinhliziyo zethu.Flp. 4:6, 7.

12. Kuyini okwanceda u-Ana ukuthi ahlale ethokoza?

12 Lanxa ungabe ukhathazekile ngokuthi awulabantwana kumbe ngenxa yokuthi wafelwa, ungayithola induduzo. Ngokwesibonelo umphrofethikazi u-Ana wafelwa ngumkakhe beleminyaka engu-7 betshadile futhi kukhanya babengakabi labantwana. Kodwa kuyini okwamnceda ukuthi abekezelele ubunzima lobu? IBhayibhili lithi “kazange lanini asuke ethempelini kodwa wayekhonza ubusuku lemini, ezila njalo ethandaza.” (Luk. 2:37) Ukukhuthala ekukhonzeni kwamduduza sibili u-Ana futhi kwamnceda ukuthi ahlale ethokoza.

13. Tshono isibonelo esitshengisa ukuthi abazalwane bangasiduduza nxa siphakathi kohlupho.

 13 Abanye abangasiduduza ngabafowethu labodadewethu esikhonza labo. (Zaga. 18:24) Ngokwesibonelo enye intombazana okuthiwa nguPaula ibika ukuthi yezwa ubuhlungu kakhulu ngesikhathi unina etshiya ukukhonza. Ngalesosikhathi yayileminyaka emihlanu kuphela futhi kwakungalula kuyo lokhu. Abazalwane bamnceda njani uPaula? Udade okuthiwa ngu-Ann owayeliphayona kulelobandla wamkhuthaza njalo waqalisa ukufunda laye iBhayibhili. UPaula uthi: “U-Ann wayengayisiso sihlobo sami kodwa indlela ayengithanda ngayo yanginceda kakhulu ukuthi ngiqhubeke ngikhonza uJehova.” UPaula ulokhu eqinile ekukhonzeni futhi okumthokozisa kakhulu yikuthi lonina sewabuyela kuJehova. U-Ann laye uyathokoza nxa ebona uPaula elokhu ethuthuka.

14. Kusinceda ngani ukududuza abanye?

14 Ukududuza abanye nxa bephakathi kohlupho kuyasisiza ukuthi sikhohlwe ngezethu inhlupho. Ngokwesibonelo odadewethu abanengi sebakunanzelela ukuthi ukutshumayela izindaba ezinhle kubenza bathokoze ngoba kubanika ithuba lokwenza intando kaNkulunkulu. Ikanti abanye ukutshumayela bakubona kuliphilisi elibagcina  bephilile. Okunye njalo yikuthi ukutshumayela kusinika ithuba lokutshengisa abantu emphakathini ukuthi siyabathanda. Kanti njalo ukwenzela abazalwane bethu okuhle kusenza simanyane. (Flp. 2:4) Umphostoli uPhawuli wasitshiyela isibonelo esihle endabeni le. Waphatha abazalwane baseThesalonika “njengomama esondla abantwana bakhe abancinyane” lanjengobaba ephatha abantwabakhe.Bala u-1 Thesalonika 2:7, 11, 12.

UKUDUDUZA ABANYE EMULINI

15. Ngobani abaphiwe umlandu wokufundisa abantwana?

15 Okunye esingakwenza yikududuza lokuncedisa izimuli. Kwezinye izikhathi abanye abazali abasanda kuba ngoFakazi bangasicela ukuthi sifunde labantwababo iBhayibhili. Loba kunjalo iMibhalo itshengisa ukuthi umsebenzi wokufundisa lokuqeqetsha abantwana ngowabazali. (Zaga. 23:22; Efe. 6:1-4) Kodwa kwesinye isikhathi kungadingakala ukuthi abazali bacele abanye babasize endabeni le. Lanxa kunjalo akumelanga bakhohlwe ukuthi umsebenzi lo ngowabo. Kuqakathekile lokuthi baqhubeke bezama ukubazi ngcono abantwababo.

16. Kuyini okufanele sikukhumbule nxa sifundisa abantwana abangayisibo bethu?

16 Nxa umzali angakucela ukuthi ufunde iBhayibhili labantwabakhe akumelanga umthathele umsebenzi wakhe. Kwezinye izikhathi ungacelwa ukuthi ufunde labantwana abalabazali abangayisibo oFakazi. Okumele ukunanzelele yikuthi nxa ufunda labo awucini ususenza angani ungumzali wabo. Kungaba kuhle lokuthi ufunde labo ungakibo umzali wabo ekhona loba kulomunye uFakazi oyisibonelo esihle kumbe kwenye indawo efaneleyo. Lokhu kuzakwenza abanye bangabi lensolo kumbe bazibuze ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi abazali babo bazabona kungcono ukuthi bazifundisele abantwababo ngoJehova.

17. Abantwana abathanda uJehova bangabaduduza njani abanye emulini?

17 Abantwana abathanda uJehova bangaba lusizo emulini ngoba balakho ukududuza abanye lokubakhuthaza. Lokhu bangakwenza ngokuhlonipha abazali babo lokubanakekela kanye lokuhlala bethembekile kuJehova. UZamcolo engakafiki kwakulendoda okwakuthiwa nguLameki eyayikhonza uJehova. ULameki wakhuluma ngendodana yakhe uNowa wathi: “Izasiduduza emsebenzini lasekutshikatshikeni kwethu okubuhlungu ngezandla zethu okubangwa ngumhlabathi uJehova awuthukileyo.” Isiphrofetho lesi sagcwaliseka ngemva kukaZamcolo lapho uJehova esusa isiqalekiso ayesifakile phezu komhlabathi. (Gen. 5:29; 8:21) Lanamuhla abantwana abakhonza uJehova bangaduduza abanye ezimulini zangakibo njalo babasize ukuthi babekezelele inhlupho abahlangana lazo.

18. Kuyini okuzasinceda ukuthi sibekezelele loba yibuphi ubunzima esingahlangana labo?

18 Ukuthandaza zikhathi zonke lokucabangisisa ngezibonelo ezinhle eziseBhayibhilini kanye lokuba lobudlelwano obuhle labazalwane kuyabaduduza abantu bakaJehova namuhla. (Bala iHubo 145:18, 19.) Ukwazi ukuthi uJehova uyasiduduza kuzo zonke izinhlupho zethu kuzasinceda ukuthi sibekezelele loba yibuphi ubunzima esingahlangana labo.