Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UJehova Usinike Inotho Emangalisayo

UJehova Usinike Inotho Emangalisayo

“Ngoba lapho okulenotho yakho khona, inhliziyo yakho ilapho layo.”LUK. 12:34.

IZINGOMA: 153, 9

1, 2. (a) Yiziphi izinto ezintathu esiziphiwe nguJehova? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

UJEHOVA unothile okwamagama ngoba nguye umnikazi wakho konke okudaliweyo. (1 ImiLan. 29:11, 12) Loba kunjalo kancitshani ngenotho yakhe ngoba zinengi kakhulu izinto eziligugu asinike zona. Ngokwesibonelo usinike uMbuso wakhe, umsebenzi wokutshumayela kanye leqiniso eliseLizwini lakhe. Kodwa nxa singayekela ukunanzelela singacina sesingaselandaba lazo izinto lezi. Ngakho kuhle ukuthi sizihlole ukuze sibone ukuthi sisaziqakathekisa yini. UJesu wathi: “Ngoba lapho okulenotho yakho khona, inhliziyo yakho ilapho layo.”Luk. 12:34.

2 Esihlokweni lesi sizaxoxa ngokuthi singenzani ukuze siqhubeke siqakathekisa uMbuso kaNkulunkulu lomsebenzi wokutshumayela kanye leqiniso eliseBhayibhilini. Nxa sihlola indaba le cabangisisa ngokuthi wena ungenzani ukuze uqhubeke uzithanda izinto lezi eziligugu esiziphiwe nguJehova.

 UMBUSO KANKULUNKULU UNJENGEPHARELI ELILIGUGU KAKHULU

3. Umthengisi okukhulunywa ngaye emzekelisweni kaJesu wazimisela ukwenzani esethole iphareli eliligugu? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

3 Bala uMathewu 13:45, 46. Komunye umzekeliso wakhe uJesu wakhuluma ngomthengi owayedinga amaphareli. Kumele ukuthi umthengi lo wayeseleminyaka eqhuba ibhizimusi yokuthenga lokuthengisa amaphareli. Ngelinye ilanga wathola iphareli elalilihle kakhulu elamenza wathokoza njalo wazimisela ukuthengisa yonke into ayelayo ukuze alithole. Kuyacaca ukuthi kwakuyinto eligugu kakhulu kuye.

4. Sizazimisela ukwenzani nxa siwuthanda uMbuso kaNkulunkulu?

4 UMbuso kaNkulunkulu lawo unjengephareli eliligugu kakhulu. Nxa siwuthanda futhi siwuqakathekisa sizazimisela ukutshiya loba yini esilayo ukuze siqhubeke siwusekela. (Bala uMakho 10:28-30.) Ake sixoxe ngababili abakwenzayo lokhu.

5. UZakhewu watshengisa njani ukuthi uyawuqakathekisa uMbuso kaNkulunkulu?

5 UZakhewu wayeyinduna yabathelisi futhi wayesenothile ngenxa yokudlelezela abantu. (Luk. 19:1-9) Ngelinye ilanga wezwa uJesu etshumayela ngoMbuso futhi wakukhwabitha kakhulu lokho akuzwayo wahle wenza untshintsho. Watshela uJesu wathi: “Khangela, Nkosi! Okwamanje nje senginika ingxenye yenotho yami kwabampofu, njalo uma ngike ngadlelezela omunye umuntu loba ngakuphi, ngizambhadala ngokuphindwe kane lokho engakuthathayo.” UZakhewu wabisela zonke izimali ayezithethe ebantwini ngobuqili njalo watshiya lomkhuba wokuthanda imali.

6. Yiluphi untshintsho olwenziwa ngomunye umama ukuze abe lilunga loMbuso kaNkulunkulu njalo kungani wenza lolontshintsho?

6 Eminyakeni esanda kwedlula omunye umama owayeyisitabane wezwa izindaba ezinhle eziphathelane loMbuso kaNkulunkulu. Ngalesosikhathi umama lo wayengumaqhuzu wenhlanganiso elwela amalungelo ezitabane. Kodwa ekufundeni kwakhe iBhayibhili kwamcacela ukuthi usethole igugu elimangalisayo njalo wananzelela ukuthi kwasekumele antshintshe indlela ayephila ngayo. (1 Khor. 6:9, 10) Iqiniso ayeselifundile lamfuqa ukuthi atshiye isikhundla ayelaso enhlanganisweni yezitabane futhi atshiyane lesinye isitabane ayethandana laso. Umama lo wabhabhathizwa ngo-2009 njalo ngomnyaka owalandelayo waba liphayona lesikhathi sonke. Ukuthanda uJehova loMbuso wakhe kwamnceda ukuthi atshiye izifiso ezimbi ayelazo.Mak. 12:29, 30.

7. Kuyini okungasinceda ukuthi siqhubeke siwuthanda uMbuso kaNkulunkulu?

7 Abanengi bethu lamuhla benze untshintsho olukhulu empilweni zabo ukuze babe ngamalunga oMbuso kaNkulunkulu. (Rom. 12:2) Kodwa lokhu akutsho ukuthi sesinqobile, kumele sinanzelele izinto ezingenza kube nzima ukuthi sihlale sithembekile. Ngokwesibonelo kufanele siqaphele umkhuba wokuthanda inotho kanye lezifiso ezingalunganga. (Zaga. 4:23; Mat. 5:27-29) UJehova usinike elinye igugu ukuze asisize ukuthi siqhubeke siwuthanda uMbuso wakhe.

UMSEBENZI OLIGUGU

8. (a) Kungani uPhawuli wafanisa umsebenzi wokutshumayela ‘lenotho esezimbizeni zebumba’? (b) UPhawuli watshengisa njani ukuthi uyawuqakathekisa umsebenzi wokutshumayela?

8 UJesu wasiphathisa umsebenzi wokutshumayela lokufundisa abantu izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. (Mat. 28:19, 20) Umphostoli uPhawuli wayewuqakathekisa kakhulu umsebenzi lo futhi wawufanisa ‘lenotho  esezimbizeni zebumba.’ (2 Khor. 4:7; 1 Tim. 1:12) Thina sifana lezimbiza zebumba ngoba silesono. Lanxa kunjalo izindaba ezinhle esizitshumayelayo zivulela bonke abantu ithuba lokuthola ukuphila okungapheliyo. UPhawuli wathi: “Ngenza konke lokhu ngenxa yevangeli, ukuze lami ngihlanganyele ezibusisweni zalo.” (1 Khor. 9:23) Ukuthanda umsebenzi wokutshumayela kwenza uPhawuli wakukhuthalela ukwenza abafundi. (Bala uRoma 1:14, 15 lo-2 Thimothi 4:2.) Kwamsiza lokuthi abekezelele ukuhlukuluzwa. (1 Thes. 2:2) Thina singamlingisela njani?

9. Yiziphi izindlela esingatshengisa ngazo ukuthi siyawuthanda umsebenzi wokutshumayela?

9 UPhawuli wayesebenzisa loba yiliphi ithuba ayelithola ukuze atshumayeze abantu. Lathi singamlingisela ngokutshumayela obala, endlini ngendlu laloba ngaphi nxa kungavela ithuba. (ImiSeb. 5:42; 20:20) Okunye esingakwenza yikungezelela inkonzo yethu ngokuba ngamaphayona asizayo loba awesikhathi sonke. Kanti njalo singafunda olunye ulimi kumbe siyencedisa kwezinye indawo kungaba selizweni lakithi loba kwelinye ilizwe.ImiSeb. 16:9, 10.

10. UJehova umbusise njani u-Irene ngokukhuthala kwakhe?

10 Omunye udade wase-United States okuthiwa ngu-Irene wayefisa kakhulu ukutshumayeza abantu abakhuluma isi-Russian. Ngakho ngo-1993 waqalisa ukungena leqembu labamemezeli abangu-20 abakhuluma ulimi lolu edolobheni leNew York. U-Irene useleminyaka edlula 20 etshumayela ngolimi lolu. Uthi: “Ngilokhu ngisalufunda ulimi lolu.” Loba kunjalo uJehova umbusisile udadewethu lo kanye labanye ancedisana labo. Khathesi sekulamabandla olimi lwesi-Russian ayisithupha eNew York njalo u-Irene wafunda labantu abangu-15 baze babhabhathizwa. Abanye bakhona basebenza eBhetheli, abanye ngamaphayona ikanti abanye ngabadala emabandleni abakuwo. U-Irene uthi: “Nxa ngicabanga ngezinto engangifuna ukuzenza empilweni angiboni ukuthi zazingangilethela intokozo engilayo khathesi.” Kuyakhanya sibili ukuthi udadewethu lo uyawuqakathekisa umsebenzi wokutshumayela!

Uyaphuma maviki wonke yini ekutshumayeleni ukuze kukhanye ukuthi uyawuqakathekisa umsebenzi lo? (Khangela izindima 11 lo-12)

11. Kuncede ngani ukuqhubeka sitshumayela lanxa sihlukuluzwa?

11 Nxa siwuqakathekisa umsebenzi wokutshumayela sizazimisela ukwenza njengomphostoli uPhawuli owaqhubeka etshumayela lanxa wayehlukuluzwa. (ImiSeb. 14:19-22) Ngokwesibonelo ngabo-1930 kusiya ku-1944 abafowethu labodadewethu e-United States babehlukuluzwa kakhulu. Lanxa kunjalo kabazange bakhalale kodwa baqhubeka  betshumayela. Iziphathamandla zazingafuni ukuthi batshumayele ngakho abafowethu babedlulisela lawomacala emithethwandaba futhi banqoba. Ngo-1943 umfowethu uKnorr wakhuluma ngelinye icala ababenqobe kulo emthethwandaba omkhulu wase-United States wathi: “Okwenza sinqobe amacala la yikuthi lisebenza nzima. Aluba abamemezeli bebengatshumayeli bekungeke kube lamacala ahanjiswa emthethwandaba omkhulu. Ukubekezela kwenu bafowethu labodadewethu yikho okwenza sinqobe njalo sithole inkululeko yokutshumayela.” Lakwamanye amazwe ukuzimisela kwabafowethu enkonzweni kwenze ukuthi banqobe emacaleni anjalo. Ngakho lanxa singaze sihlukuluzwe ngeke siwutshiye umsebenzi wokutshumayela ngoba siyawuthanda.

12. Uzimisele ukwenzani ngomsebenzi wokutshumayela?

12 Nxa siwuthanda kakhulu umsebenzi wokutshumayela sizazama ngamandla wonke ‘ukufakaza ivangeli lomusa kaNkulunkulu’ hatshi ukuthi sidinge amahola esizawabika ekupheleni kwenyanga. (ImiSeb. 20:24; 2 Tim. 4:5) Kodwa kuyini okumele sikufundise abantu? Ake sixoxe ngelinye igugu uNkulunkulu asinike lona.

IMFUNDO ELIGUGU

13, 14. Siyini isiphala samagugu uJesu ayekhuluma ngaso kuMathewu 13:52 njalo singasigcwalisa njani?

13 Enye inotho uJehova asinike yona lulwazi lweqiniso esiluthola eLizwini lakhe iBhayibhili. UJehova ungumthombo weqiniso njalo uyaliveza kulabo abamthandayo. (2 Sam. 7:28; Hubo. 31:5) UJehova ubelokhu esikhanyisela iqiniso esebenzisa iLizwi lakhe lamabhuku adindwa yinhlanganiso lemihlangano yezabelo, leyeziqinti kanye leyebandla. Lokhu kusisize ukuthi sibe ‘lesiphala’ solwazi lweqiniso esigcwele amagugu amadala lamatsha. (Bala uMathewu 13:52.) Yikho nxa singaqhubeka silidinga iqiniso njengomuntu odinga igugu elifihliweyo, uJehova uzasincedisa ukuthi sithole amagugu amatsha esizawafaka esiphaleni sethu solwazi. (Bala iZaga 2:4-7.) Manje singakwenza njani lokhu?

14 Kufanele sibe lomkhuba omuhle wokutaditsha njalo sigebhe sijule eLizwini likaNkulunkulu lasemabhukwini ethu. Ukwenza njalo kuzasinceda ukuthi sithole amagugu amatsha ebesingawazi. (Josh. 1:8, 9; Hubo. 1:2, 3) INqabayokulinda yokuqala eyaphuma ngo-July 1879 yafanisa iqiniso eliseBhayibhilini leluba eliphakathi kokhula olunengi. Ukuze umuntu athole iluba elinjalo kumele adinge kuhlekuhle. Ikanti nxa angathola elilodwa akumelanga asuthiseke ngalo kodwa kufanele aqhubeke edinga amanye amanengi. Kunjalo lokuchwayisisa iqiniso eliseLizwini likaNkulunkulu akumelanga sisuthiseke ngalokho esesikwazi kuphela kodwa kumele siqhubeke sigebha ukuze sithole amagugu amanengi aseMibhalweni.

15. Kungani singafanisa elinye iqiniso lamagugu amadala njalo kuyini owakufundayo okuthanda kakhulu?

15 Lunengi kakhulu ulwazi esalutholayo ngesikhathi siqalisa ukufunda iBhayibhili. Ulwazi lolu singalufanisa lamagugu amadala ngoba yilo esaqalisa ukuluthola futhi siyaluqakathekisa kakhulu. Ngokwesibonelo safunda ukuthi uJehova nguye owasidalayo lokuthi ufuna siphile phakade. Safunda lokuthi wathumela iNdodana yakhe emhlabeni ukuthi izosifela ukuze sikhululwe esonweni lasekufeni. Kanti njalo safunda ukuthi uNkulunkulu uzasebenzisa uMbuso wakhe ukuthi asuse bonke ububi obusemhlabeni njalo  antshintshe umhlaba lo ube lipharadayisi elilokuthula.Joh. 3:16; Isam. 4:11; 21:3, 4.

16. Kuyini okumele sikwenze nxa kungenziwa untshintsho endleleni ebesizwisisa ngayo indaba ethile?

16 Kwezinye izikhathi indlela ebesizwisisa ngayo iziphrofetho loba indaba ethile eseBhayibhilini ingantshintshwa. Ngakho nxa singathola ingcazelo entsha mayelana lendaba ethile kumele siyibale siyizwisise besesinakana ngayo. (ImiSeb. 17:11; 1 Tim. 4:15) Kufanele sinanzelele izifundo esizitholayo kuleyondaba futhi sizame lokuzwisisa untshintsho olwenziweyo. Singenza njalo leloqiniso elitsha lizangena lijule ezinhliziyweni zethu. Kuzasinceda ngani ukwenza konke lokhu?

17, 18. Umoya ongcwele ungasinceda njani?

17 UJesu wathi umoya ongcwele ungasinceda ukuthi sikhumbule izinto esiyabe sizifundile. (Joh. 14:25, 26) Ukwazi lokhu kungasisiza njani emsebenzini wokutshumayela izindaba ezinhle? Cabanga ngesibonelo somunye umzalwane okuthiwa nguPeter. Umzalwane lo waqalisa ukusebenza eBhetheli yeBritain ngo-1970 eleminyaka engu-19. Ngelinye ilanga etshumayela endlini ngendlu wahlangana lenye indoda eyayilendevu ezinkulu. UPeter wayibuza ukuthi ingathanda yini ukuzwisisa iBhayibhili. Indoda le yamangala, yasimtshela ukuthi ingumkhokheli wesonto yamaJuda. Ngemva kwalokho yabuza uPeter yathi: “Akungitshele mfana, ibhuku likaDanyeli labhalwa ngaluphi ulimi? UPeter wayiphendula wathi: “Enye ingxenye yebhuku leli yabhalwa ngesi-Aramu.” UPeter uthi: “Yamangala indoda le isizwa ngiyitshela impendulo eyiyo futhi lami ngazibuza ukuthi ngiyithethe ngaphi. Ngabuyela endlini ngayadingisisa ku-Nqabayokulinda le-Vukani! ezazisanda kuphuma ngasengithola esinye isihloko esasikhuluma ngokuthi ezinye izingxenye zebhuku likaDanyeli zabhalwa ngesi-Aramu.” (Dan. 2:4) Siyabona ukuthi umoya ongcwele ungasikhumbuza sibili izinto esiyabe sizifundile sazigcina esiphaleni sethu solwazi.Luk. 12:11, 12; 21:13-15.

18 Nxa siluqakathekisa ulwazi esiluphiwa nguJehova sizazimisela ukugcwalisa isiphala sethu solwazi ngamagugu amadala lamatsha. Singenza njalo kuzakuba lula ukuthi sifundise abanye izindaba ezinhle.

LONDOLOZA AMAGUGU OLAWO

19. Kungani kufanele silondoloze amagugu esilawo?

19 USathane uzama ngamandla wonke ukusithathela amagugu esesixoxe ngawo esihlokweni lesi. Ngakho nxa singalalisa inkophe singacina sesithatheka ngokufuna ukuba lemali enengi kanye lokuzigqaja ngalokho esilakho empilweni. Okungasinceda ukuthi singaweli esilingweni lesi yikukhumbula amazwi kamphostoli uJohane athi umhlaba lezinkanuko zawo kuyadlula. (1 Joh. 2:15-17) Ngakho kasizimiseleni ukulondoloza amagugu esilawo futhi siqhubeke siwathanda kakhulu.

20. Uzimisele ukwenzani ukuze ulondoloze amagugu olawo?

20 Ungenzani ukuze ulondoloze amagugu olawo? Okokuqala, ungavumeli loba yini ukuthi iphambanise indlela othanda ngayo uMbuso kaNkulunkulu. Okwesibili, qhubeka ukhuthele ekutshumayeleni futhi uwuthande kakhulu umsebenzi lo ovulela abantu ithuba lokuphila phakade. Okwesithathu, qhubeka ugebha ukuze uthole iqiniso eliseMibhalweni. Ungenza njalo uzabe ugcina “inotho ezulwini . . . lapho okungasondeli khona isela lalapho impehlane ingabhubhisi khona. Ngoba lapho okulenotho yakho khona, inhliziyo yakho ilapho layo.”Luk. 12:33, 34.