Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

“Sengathi Ungabusiswa Ngenxa Yokwahlulela Kwakho Okuhle”

“Sengathi Ungabusiswa Ngenxa Yokwahlulela Kwakho Okuhle”

Amazwi la akhulunywa nguDavida encoma owesifazana okuthiwa ngu-Abhigeli. Kuyini okwenza uDavida wamncoma njalo thina sifundani kuye?

UDavida wahlangana lo-Abhigeli ngesikhathi ebalekela iNkosi uSawuli. Owesifazana lo wayethethwe nguNabhali indoda eyayinothile futhi imihlambi yakhe yayiseluselwa esigabeni esasisezintabeni eningizimu yakoJuda. UDavida lamadoda ayelawo baba ‘njengomduli ohonqolozelayo’ kubelusi bakaNabhali lasemhlambini wakhe. Ngemva kwesikhathi esithile uDavida wathuma izinsizwa zakhe ukuthi ziye kuNabhali ziyecela loba yikuphi ukudla ‘ayengabatholela khona.’ (1 Sam. 25:8, 15, 16) Kwakuqondile sibili ukuthi uDavida acele ukudla kuNabhali ngoba yena lamadoda ayelawo babevikele abelusi lemfuyo yakhe.

UNabhali wawathethisa amadoda ayethunywe nguDavida futhi wala lokuwanika lokho ayekucela. Wenza ngokuvumelana lebizo lakhe ngoba lalisitsho ukuthi “Sithutha” loba “Ongelangqondo.” Kwathi sekunjalo uDavida wathatha amanye amadoda waqonda emzini kaNabhali ukuze ayemjezisa ngesenzo sakhe lesi. Labanye abantu ababesemzini kaNabhali babezafela amafufu ngenxa yecala lakhe ngoba phela zonelwa mvunye.1 Sam. 25:2-13, 21, 22.

U-Abhigeli wathi ekuzwa okwakwenzakele wahle wathatha inyathelo masinyane. Wamncenga uDavida emkhumbuza lokuthi lokho ayefuna ukukwenza kwakuzaphambanisa ubuhlobo bakhe loJehova. Ngemva kwalokho wanika uDavida lamadoda ayelawo ukudla okunengi ayebaphathele khona. UDavida wananzelela ukuthi u-Abhigeli wayesetshenziswe nguJehova ukuthi amnqande ekwenzeni ububi obabuzabangela ukuthi abe lecala legazi. Watshela u-Abhigeli wathi: “Sengathi ungabusiswa ngenxa yokwahlulela kwakho okuhle lokuvimbela kwakho ekuchitheni igazi lamhla.”1 Sam. 25:18, 19, 23-35.

Sifundani endabeni le? Sifunda ukuthi kumele sizijayeze ukubonga nxa singenzelwa okuhle. Kanti njalo nxa sibona othile esewela engozini kumele senze okusemandleni ethu ukuthi simsize ikakhulu nxa silendlela esingamncedisa ngayo. Ngakho lathi njengomhubi kasiceleni kuNkulunkulu ukuthi ‘asifundise ulwazi lokwahlulela okufaneleyo.’Hubo. 119:66.

Singenza njalo abanye bazabona ukuthi indlela esenza ngayo itshengisa ukuthi sihlakaniphile njalo silokwahlulela okuhle. Labo njengoDavida bazakuthi: “Sengathi ungabusiswa ngenxa yokwahlulela kwakho okuhle.”