Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Sekela Ubukhosi BukaJehova!

Sekela Ubukhosi BukaJehova!

“Ufanele, Nkosi yethu loNkulunkulu wethu, ukwamukela udumo lenhlonipho kanye lamandla, ngoba wena wadala izinto zonke.”ISAM. 4:11.

IZINGOMA: 2, 49

1, 2. Kuyini okumele sicabangisise ngakho? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

ESIHLOKWENI esidlulileyo sixoxe ngokuthi uSathane ufuna abantu bacabange ukuthi uJehova kabusi kuhle lokuthi izinto zingabahambela kuhle kakhulu nxa bezibusa. Kodwa uqondile yini uSathane? Wena ubona njani? Besizakukholisa yini ukuphila phakade kungelamithetho evela kuNkulunkulu esiqondisayo? Kambe izinto bezisasihambela kuhle yini nxa sizibusa?

2 Kuqakathekile ukuthi sonke sicabangisise ngemibuzo le futhi sizame ukuthola izimpendulo zayo. Singenza njalo kuzasicacela ukuthi uJehova nguMbusi omuhle kakhulu lokuthi kufanele sisekele ubukhosi bakhe ngenhliziyo yonke. Ake sihlole izizatho eziseBhayibhilini ezisenza sibe leqiniso ukuthi uJehova nguye yedwa olelungelo lokubusa futhi ezitshengisa lokuthi unguMbusi omuhle kakhulu.

UJEHOVA ULELUNGELO LOKUBUSA

3. Kungani uJehova elelungelo lokubusa?

3 UJehova ufanele sibili ukubusa ngoba unguSomandla futhi nguye owadala izinto zonke. (1 ImiLan. 29:11; ImiSeb. 4:24)  KuSambulo 4:11 umphostoli uJohane wabona umbono walabo abazabusa loJesu bedumisa uNkulunkulu besithi: “Ufanele, Nkosi yethu loNkulunkulu wethu, ukwamukela udumo lenhlonipho kanye lamandla, ngoba wena wadala izinto zonke, njalo zadalwa ngentando yakho njalo zilabo ubukhona bazo.” Amazwi la atshengisa ukuthi uJehova ufanele sibili ukubusa abantu lezingilosi ngoba nguye owadala izinto zonke.

4. Kungani ukuhlamukela uNkulunkulu kuyikusebenzisa kubi inkululeko yokuzikhethela?

4 USathane kalalo ilungelo lokubusa ezulwini loba lapha emhlabeni ngoba akulalutho aludalileyo. Yikho ngesikhathi yena lo-Adamu lo-Eva behlamukela uJehova babesenza into embi kakhulu. (Jer. 10:23) Lanxa babelenkululeko yokuzikhethela akutsho ukuthi leyonkululeko yayibanika ilungelo lokuhlamukela uNkulunkulu. Phela inkululeko yokuzikhethela inika umuntu ilungelo lokwenza izinqumo ezithile nsuku zonke hatshi elokuhlamukela uMdali wakhe onguye omnika ukuphila. Ngakho nxa umuntu ehlamukela uNkulunkulu uyabe eyisebenzisa kubi inkululeko yokuzikhethela. Iqiniso elikhona yikuthi siyakudinga ukubuswa nguJehova lokuqondiswa nguye.

5. Kungani sileqiniso lokuthi uJehova usinika izimiso lemithetho elungileyo?

5 Esinye isizathu esenza uJehova afanele ukubusa yikuthi ulungile futhi wahlulela kuhle. UJehova uthi: “Mina ngiyiNkosi elothando olungapheliyo, lokulunga, lobuqotho emhlabeni; ngoba lezizinto ngiyazithanda.” (Jer. 9:24, The Holy Bible in Ndebele) UJehova kadingi mithetho ebhalwe ngabantu ukuze atsho ukuthi yikuphi okuqondileyo lokungaqondanga. Nguye otshaya imithetho okumele ilandelwe ngoba ungumahluleli omuhle. IBhayibhili lithi “ukulunga lokwahlulela kuhle yikho okuyinsika” yesihlalo sobukhosi sikaJehova. Ngakho sileqiniso lokuthi yonke imithetho asinika yona ilungile futhi lezimiso zakhe ziqondile. (Hubo. 89:14; 119:128) Lanxa uSathane wasola indlela uJehova abusa ngayo, yena wehlulekile ukwenza ukuthi kube lokuthula lokuhlaliseka emhlabeni.

6. Kuyini okwenza uJehova afanele ukubusa?

6 Okunye njalo okwenza uJehova afanele ukubusa yikuthi ulolwazi lenhlakanipho ejulileyo ngezinto ezidaliweyo. Ngokwesibonelo wanika iNdodana yakhe amandla okwelapha imikhuhlane eyayisehlula odokotela. (Mat. 4:23, 24; Mak. 5:25-29) Okwenziwa nguJesu akuzange kube yisimanga kuJehova ngoba uyakwazi ukuthi umzimba womuntu ubunjwe njani futhi uyenelisa ukulungisa loba yiwuphi umonakalo ongabe wenzakele kuwo. Kanti njalo uyenelisa lokuvusa abafileyo kanye lokuvikela izingozi ezingabangelwa yimvelo.

7. Inhlakanipho kaJehova itshiyene njani leyabantu bomhlaba lo?

7 Abantu abanengi emhlabeni lo obuswa nguSathane bazama lokhu lalokhuya ukuze baqede izingxabano ezikhona kodwa bayehluleka. UJehova nguye kuphela ongaletha ukuthula emhlabeni ngoba ulenhlakanipho emangalisayo. (Isaya. 2:3, 4; 54:13) Umphostoli uPhawuli wabhala wathi: “Yeka ukuzika kwenotho yenhlakanipho kanye lokwazi kukaNkulunkulu! Yeka ukwahlulela kwakhe okungeke kuhlolwe, kanye lezindlela zakhe ezingeke zilandelwe!”Rom. 11:33.

UJEHOVA UNGUMBUSI OMUHLE

8. Kuyini okukuthokozisa kakhulu ngendlela uJehova abusa ngayo?

8 Esisanda kuxoxa ngakho kuveza ukuthi uJehova ufanele sibili ukubusa. Kodwa iBhayibhili liphinda litshengise ukuthi uJehova unguMbusi omuhle kakhulu, kakho omunye esingamlinganisa laye. Isizatho sokuqala  esenza abe nguMbusi omuhle yikuthi ulothando. Kuyasithokozisa ukwazi ukuthi uJehova ubusa ngendlela enhle. ILizwi lakhe lithi unguNkulunkulu “olesihawu lomusa, ophuzayo ukuthukuthela, ogcwele uthando lobuqotho.” (Eks. 34:6) Lanxa kukunengi esikwenzayo ukuze sizinakekele ngeke sikuqathanise lendlela uJehova asinakekela ngayo. Kanti njalo uJehova usiphatha ngenhlonipho langendlela elesithunzi futhi usinika izipho ezinhle kakhulu. Ngokwesibonelo wanikela ngeNdodana yakhe ayithanda kakhulu ukuze sithole ukuphila okuphakade.Bala iHubo 84:11 loRoma 8:32.

9. Sikwazi njani ukuthi uNkulunkulu ulendaba lomuntu ngamunye?

9 UJehova uyabathanda bonke abantu bakhe. Kodwa okunye okwenza abe nguMbusi omuhle yikuthi ulendaba lomuntu munye ngamunye. Ubufakazi balokhu sibuthola kulokho okwenzakala endulo. Okweminyaka engu-300 uJehova wayekhokhela futhi evikela abako-Israyeli esebenzisa abahluleli. Langalesosikhathi uJehova watshengisa ukuthi ulendaba lomuntu ngamunye. Ngokwesibonelo waba lomusa kowesifazana wezizweni okwakuthiwa nguRuthe owayetshiye okunengi kibo wakhetha ukuzakhonza uNkulunkulu weqiniso. UJehova wambusisa owesifazana lo, wathola indoda eyayimthanda njalo waba lendodana eyacina isiba ngomunye wabokhokho bakaMesiya. UJehova wavumela lokuthi indaba yowesifazana lo ibhalwe eBhayibhilini futhi ibizwe ngebizo lakhe. Ucabanga ukuthi uRuthe uzakuzwa njani mhla esizwa izinto zonke lezi emhlabeni omutsha?Ruthe. 4:13; Mat. 1:5, 16.

10. UJehova ubaphatha njani abantu?

10 UJehova kabaphathi ngokhahlo abantu. Indlela abusa ngayo yenza bakhululeke njalo bahlale bethokoza. (2 Khor. 3:17) UDavida wakubeka kanje: “Inkazimulo lobukhosi kukuye [uNkulunkulu]. Amandla lentokozo kusendaweni yakhe yokuhlala.” (1 ImiLan. 16:7, 27) Umhubi u-Ethani laye wathi: “Babusisiwe labo asebekufundile ukukubabaza, abahamba ekukhanyeni kobukhona bakho, O Jehova. Bayathokoza ngebizo lakho ilanga lonke; bayagubhazela ngokulunga kwakho.”Hubo. 89:15, 16.

11. Kuyini okungenza singathandabuzi ukuthi uJehova nguMbusi omuhle?

11 Ukucabangisisa ngobuhle bukaJehova kungasinceda ukuthi sihlale singathandabuzi ukuthi unguMbusi omuhle. Singenza njalo sizakutsho amazwi akhulunywa ngumhubi athi: “Lungcono usuku olulodwa emagumeni akho kulezinsuku eziyinkulungwane engxenye.” (Hubo. 84:10) UJehova uyakwazi ukuthi kuyini esikudingayo ukuze sithokoze empilweni ngoba nguye owasidalayo. Ngeke sizibale siziqede izinto ezinhle asipha zona. Konke asitshela khona kuyasinceda futhi kwenza sithokoze lanxa kungadingakala ukuthi sidele ezinye izinto ukuze senze intando yakhe.Bala u-Isaya 48:17.

12. Yisiphi isizatho esiqakathekileyo esenza sisekele ubukhosi bukaJehova?

12 IBhayibhili liveza ukuthi ngemva kweminyaka eyinkulungwane abanye abantu bazahlamukela ubukhosi bukaJehova. (Isam. 20:7, 8) Kuyini okuzabangela ukuthi benze into enjalo? Ngalesosikhathi uSathane uzakhululwa entolongweni njalo uzaphinda azame ukwenza abantu bacabange ukuthi bangenelisa ukuphila phakade bengabuswa nguNkulunkulu. Kodwa uzabe ewahutshuza amanga njengenjayelo. Ngakho zibuze umbuzo lo: ‘Ngizavuma yini ukuyengwa nguSathane ngalesosikhathi?’ Nxa simthanda uJehova futhi singathandabuzi ukuthi unguMbusi omuhle lokuthi nguye olelungelo lokubusa  kasisoze siwakholwe amanga kaSathane. Sizaqhubeka sisekela ubukhosi bukaJehova ngoba unguMbusi olothando.

SEKELA UBUKHOSI BUKAJEHOVA

13. Singatshengisa njani ukuthi siyabusekela ubukhosi bukaJehova?

13 Sesibonile ukuthi uJehova ufanele sibili ukubusa lokuthi unguMbusi omuhle kakhulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi sisekele ubukhosi bakhe ngokuhlala sithembekile futhi siqotho kuye. Okunye esingakwenza yikulingisela uJehova kukho konke esikwenzayo. Ukwenza njalo kuzatshengisa ukuthi siyamthanda lokuthi siyabuqakathekisa ubukhosi bakhe.Bala u-Efesu 5:1, 2.

14. Abadala bebandla lezinhloko zezimuli bangamlingisela njani uJehova?

14 IBhayibhili lenza kucace ukuthi uJehova unguMbusi olothando. Ngakho abadala bebandla kanye lalabo abakhokhelayo ezimulini bangamlingisela ngokuphatha kuhle abanye abangaphansi kwabo. Akumelanga babe lokhahlo kumbe benze angathi sebengamakhosi phezu kwabo kodwa kufanele benze njengoPhawuli owalingisela uNkulunkulu leNdodana yakhe uJesu. (1 Khor. 11:1) UPhawuli kazange abahalade abanye kumbe ababambe ngamandla ukuthi benze okuthile kodwa wayebancenga sonke isikhathi. (Rom. 12:1; Efe. 4:1; Filim. 8-10) Le yiyo indlela uJehova aphatha ngayo abantu. Nxa lathi singakwenza lokhu siyabe sitshengisa ukuthi siyabusekela ubukhosi bakhe.

15. Yiphi enye indlela esingasekela ngayo ubukhosi bukaJehova?

15 Enye indlela esingasekela ngayo ubukhosi bukaJehova yikulalela abazalwane abakhokhelayo enhlanganisweni. Lanxa ezinye izinqumo ezenziwayo singabe singazizwisisi kangako kumbe singavumelani lazo siyaqhubeka silalela futhi sizithoba. Abantu emhlabeni lo abakuthandi ukulalela kodwa thina siyalalela ngoba siyakwazi ukuthi kuyamthokozisa  uJehova. (Efe. 5:22, 23; 6:1-3; Heb. 13:17) Kanti njalo siyakwazi ukuthi loba yisiphi isinqumo esenziwayo enhlanganisweni kaJehova sinceda thina yikho sizimisela ukulalela.

16. Kuyini okumele sicabange ngakho nxa sisenza izinqumo?

16 Indlela esenza ngayo izinqumo zethu layo iyatshengisa ukuthi siyabusekela yini ubukhosi bakhe. UJehova kabeki mithetho kukho konke esikhetha ukukwenza empilweni kodwa usinika izimiso ezisinceda ukuthi sibone indlela acabanga ngayo ezindabeni ezithile. Ngokwesibonelo kasitsheli ukuthi sigqokeni loba ukuthi sizilungise njani. Kodwa iMibhalo iyatshengisa ukuthi ufuna sigqoke futhi sizilungise ngendlela ehloniphekayo njalo elesithunzi. (1 Tim. 2:9, 10) Okunye akufunayo yikuthi singabakhubi abanye nxa sisenza izinqumo. (1 Khor. 10:31-33) Yikho nxa singalandela lokho okufunwa nguJehova kuzo zonke izinqumo esizenzayo siyabe sitshengisa ukuthi siyabusekela ubukhosi bakhe.

Sekela ubukhosi bukaNkulunkulu kukho konke okwenzayo (Khangela izindima 16-18)

17, 18. Abatshadileyo bangatshengisa njani ukuthi bayabusekela ubukhosi bukaJehova?

17 Abatshadileyo bangatshengisa ukuthi bayabusekela ubukhosi bukaJehova ngokulandela izindlela zakhe. Kodwa ungenzani nxa wena lomkakho seliphakathi kwenhlupho ezithile kumbe nxa sekusenzakala izinto obungazikhangelelanga? Ukucabangisisa ngendlela uJehova aphatha ngayo abako-Israyeli kungakunceda kakhulu. Ngokwesibonelo uJehova wayezibiza ngokuthi ungumyeni wabo. (Isaya. 54:5; 62:4) Kodwa khumbula ukuthi abako-Israyeli bamdanisa kanengi kangakanani. Ubuhlobo babo loJehova basebufanana lomtshado olezinhlupho. Lanxa kunjalo uJehova kazange abakhalale kodwa wabathethelela kanenginengi futhi wazigcina izithembiso ayebathembise zona. (Bala iHubo 106:43-45.) UJehova uyisibonelo esihle kakhulu.

18 Ngakho abatshadileyo abamthandayo uJehova kumele bamlingisele. Akumelanga loba sekutheni babalekele izinhlupho abalazo emtshadweni wabo ngokudivosa. Kufanele bakhumbule ukuthi uJehova usebahlanganisile futhi ukhangelele ukuthi bagcine isifungo abasenzayo. IBhayibhili lithi abatshadileyo bangadivosa kuphela nxa omunye efebile hatshi ngenxa yezinye nje izizatho. (Mat. 19:5, 6, 9) Yikho nxa abatshadileyo bezama ngamandla wonke ukulondoloza umtshado wabo lasezimeni ezinzima bayabe betshengisa ukuthi bayabusekela ubukhosi bakhe.

19. Kuyini okumele sikwenze nxa singenza iphutha?

19 Kwezinye izikhathi singenza izinto ezimdanisayo uJehova ngoba singabantu abalesono. UJehova uyakwazi ukuthi siyawenza amaphutha yikho wathumela uKhristu ukuthi azosifela ukuze asivulele indlela yokuthethelelwa izono. (1 Joh. 2:1, 2) Ngakho nxa singaphambanisa kumele sicele uJehova asithethelele kulokuthi sihlale sizisola ngephutha esilenzileyo loba sivumele ukuthi lisibuyisele emuva. Nxa singahlala siseduze loJehova uzasithethelela njalo asisize ukuthi siqhubeke simkhonza.Hubo. 103:3.

20. Kungani kuqakathekile ukuthi sisekele ubukhosi bukaJehova khathesi?

20 Emhlabeni omutsha abantu bazafunda izindlela zikaJehova futhi bazasekela ubukhosi bakhe ngokugcweleyo. (Isaya. 11:9) Kodwa lakhathesi inhlanganiso isinika ulwazi olunengi olusinceda ukuthi simazi uJehova futhi sizwisise indlela acabanga ngayo. Sekuseduze ukuthi uJehova ayilungise indaba yobukhosi. Ngakho kasizameni khathesi ukusekela ubukhosi bakhe ngokuhlala sithembekile kuye, sikhuthele ekukhonzeni langokumlingisela kukho konke esikwenzayo.