Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Hlala Ucabanga Ngobukhosi BukaJehova

Hlala Ucabanga Ngobukhosi BukaJehova

“Yenza bakwazi ukuthi wena, obizo lakho unguJehova—ukuthi wena wedwa ungoPhezukonke emhlabeni wonke.”HUBO. 83:18.

IZINGOMA: 46, 136

1, 2. (a) Yiphi indaba eqakatheke ukwedlula zonke? (b) Kungani kumele sihlale sicabanga ngayo?

ABANTU abanengi lamuhla baqakathekisa imali ukwedlula loba yini. Bahlala becabanga ngayo njalo basebenza ubusuku lemini bezama ukuyibuthelela. Abanye njalo baqakathekisa izimuli zabo, impilakahle loba izinto abafuna ukuzenza empilweni.

2 Kodwa ikhona indaba eqakatheke kulazo zonke okumele ngamunye wethu acabange ngayo. Indaba le iphathelane lobukhosi bukaJehova. Kufanele sihlale sicabanga ngayo ngoba zinengi izinto ezingasiphambanisa sicine sikhohlwa ngobukhosi bukaJehova. Ukusekela ubukhosi bukaJehova kuzasinceda ukuthi silwisane lenhlupho esihlangana lazo nsuku zonke futhi sisondele kuJehova.

KUNGANI INDABA LE IQAKATHEKILE?

3. USathane uthini ngokubusa kukaNkulunkulu?

3 Okwenziwa nguSathane ensimini yase-Edeni kwenza kwaba lokuthandabuza ukuthi uJehova ufanele yini ukubusa. Ayekufuna yikuthi abantu bacabange ukuthi uJehova ngumbusi omubi futhi uyabacindezela. Ngamanye amazwi wayesithi abantu abamdingi  uNkulunkulu bangaphila ngcono nxa bezibusa. (Gen. 3:1-5) Kanti njalo wathi akulamuntu ongahlala eqotho futhi nxa izinto sezinzima loba ngubani ulakho ukumtshiya uNkulunkulu. (Jobe. 2:4, 5) UNkulunkulu uvumele ukuthi kudlule isikhathi abantu bezibusa ukuze bazibonele ngawabo ukuthi okwatshiwo nguSathane kuliqiniso yini kumbe hatshi.

4. Kungani indaba yobukhosi kumele ilungiswe?

4 UJehova uyakwazi ukuthi konke lokhu okwatshiwo nguSathane ngamanga aluhlaza. Manje kungani eyekele kwadlula isikhathi eside kangaka engayilungisanga indaba le? Khumbula ukuthi indaba le ithinta bonke abantu kanye lezingilosi ezulwini. (Bala iHubo 83:18.) U-Adamu lo-Eva bala ukubuswa nguJehova njalo kusukela lapho abantu abanengi benza okufananayo. Lokhu kwenza abanye bacine becabanga ukuthi uSathane uqinisile ngalokho akutshoyo. Yikho nxa indaba yokuthi ngubani okufanele abuse ingalungiswanga ngeke kube lokuthula lokumanyana ebantwini. Kodwa nxa isilungisiwe bonke abathembekileyo bazabusekela ubukhosi bukaJehova kuze kube nini lanini njalo kuzabe sekulokuthula yonke indawo.Efe. 1:9, 10.

5. Singatshengisa njani ukuthi sisekela ubukhosi bukaJehova?

5 UNkulunkulu uzasusa uSathane kanye lemibuso yabantu esebenzisa uMbuso kaMesiya njalo uMbuso lo uzakwenza kucace ukuthi uJehova nguye olelungelo lokubusa. Bonke abantu abathembekileyo bazasinda ngalesosikhathi njalo lokhu kuzatshengisa ukuthi umuntu angenelisa ukuhlala eqotho kuJehova futhi esekela ubukhosi bakhe. (Isaya. 45:23, 24) Kumele ukuthi lawe uyafuna ukuba phakathi kwabantu abathembekileyo abasekela ubukhosi bukaJehova. Yikho ukuze uphumelele ukwenza njalo kufanele uhlale ucabanga ngayo indaba le futhi uzwisise kuhle ukuthi iqakatheke kangakanani.

UBUKHOSI BUKAJEHOVA BUQAKATHEKE UKWEDLULA UKUSINDISWA KWETHU

6. Kuqakatheke kangakanani ukusekela ubukhosi bukaJehova?

6 Indaba yokusekela ubukhosi bukaJehova iqakatheke ukwedlula ukusindiswa kwethu. Kodwa lokhu akutsho ukuthi ukusindiswa kwethu akuqakathekanga kumbe ukuthi uJehova kalandaba lathi. Sikwazi njani lokhu?

7, 8. Kuyini uNkulunkulu azakwenza ukuze kukhanye ukuthi nguye olelungelo lokubusa?

7 UJehova uyasithanda kakhulu. Siligugu kuye yikho waze wanikela ngeNdodana yakhe ukuze sithole ukuphila okuphakade. (Joh. 3:16; 1 Joh. 4:9) Aluba uJehova ubengazigcwalisi izithembiso zakhe uSathane ubezahle aqine ngokuthi uNkulunkulu ulamanga, kabusi kuhle futhi ucindezela abantu. Labanye abantu abangelandaba loNkulunkulu bebezaqhubeka bemklolodela besithi: “Kungaphi ‘ukuza’ lokhu akuthembisayo? Selokho obaba bafayo, konke kuqhubeka njengokwakuvele kusenzakala kusukela ekuqaleni kokudaliweyo.” (2 Phet. 3:3, 4) Ngesikhathi esizayo uJehova uzakwenza kukhanye ukuthi nguye olelungelo lokubusa futhi uzagcwalisa zonke izithembiso zakhe okugoqela lesithembiso sokusindisa bonke abamlalelayo. (Bala u-Isaya 55:10, 11.) Kanti njalo uthando alalo yilo oluqondisa indlela abusa ngayo. Yikho sileqiniso lokuthi uzahlala esithanda futhi esiqakathekisa nxa sithembekile kuye.Eks. 34:6.

8 Kuyacaca ukuthi lanxa ubukhosi bukaJehova buqakatheke kakhulu akutsho ukuthi thina kasilutho kuye kumbe ukuthi  ukusindiswa kwethu akuqakathekanga. UJehova ulendaba lathi sibili. Ngakho kufanele sihlale sikwazi ukuthi yikuphi okuqakathekileyo njalo siqhubeke sisekela ubukhosi bakhe.

ISIFUNDO ESIQAKATHEKILEYO

9. USathane wathini ngoJobe? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

9 Ibhuku likaJobe lingasinceda ukuthi siyizwisise kuhle indaba yobukhosi bukaJehova. Endabeni le sitshelwa ukuthi uSathane wathi uJobe uzamphika uNkulunkulu nxa angaba phakathi kwenhlupho. Waze wathi uNkulunkulu kelule isandla sakhe achithe konke uJobe ayelakho. UJehova kazange akwenze lokhu kodwa watshela uSathane wathi: “Konke alakho [uJobe] kusezandleni zakho.” (Bala uJobe 1:7-12.) Ngesikhatshana nje uJobe walahlekelwa yizisebenzi ayelazo, imfuyo yakhe kanye labantwabakhe abalitshumi. USathane wenza kwakhanya angathi obangele ukuhlupheka kukaJobe nguNkulunkulu ngokwakhe. (Jobe. 1:13-19) USathane waphinda wehlisela uJobe umkhuhlane obuhlungu futhi owenyanyekayo. (Jobe. 2:7) Okubuhlungu kakhulu yikuthi umkakhe lamadoda amathathu ayezenza abangane bakhe babekhuluma amazwi ahlabayo futhi bemgcona engonanga lutho.Jobe. 2:9; 3:11; 16:2.

10. (a) UJobe wakutshengisa njani ukuthi uqotho kuNkulunkulu? (b) Kungani indlela ayecabanga ngayo kwakumele ilungiswe?

10 USathane wayeqinisile yini? Hatshi ngoba uJobe kazange amphike uJehova lanxa wayephakathi kobunzima. (Jobe. 27:5) Kodwa ngokuya kwesikhathi walukhutha kancane ugatsha ngoba wayesezibona elunge kakhulu. Wayelokhu esithi yena konanga lutho futhi wayesefuna lokwazi ukuthi kuyini okwakumenza ahlupheke. (Jobe. 7:20; 13:24) Mhlawumbe singabona angathi uJobe wayeqondile sibili ngoba akulalutho olubi ayelwenzile. Kodwa uJehova wayekwazi ukuthi indlela uJobe ayecabanga ngayo yayingaqondanga futhi wayilungisa. Wakwenza njani lokhu?

11, 12. UJehova wamncedisa njani uJobe futhi uJobe wakwamukela njani?

11 Ngokuya kwesikhathi uJehova wakhuluma loJobe futhi amazwi akhe siwathola kusahluko 38 kusiya ku-41 ebhukwini likaJobe. UJehova kazange amtshele uJobe ukuthi kuyini okwakubangele ukuthi ahlupheke. Kodwa wayefuna indoda le ibone ukuthi yena mkhulu kakhulu lokuthi kwakulezinye izindaba eziqakatheke ukwedlula ubunzima eyayikhangelane labo. (Bala uJobe 38:18-21.) Amazwi akhulunywa nguJehova amnceda kakhulu uJobe ukuthi alungise indlela ayecabanga ngayo.

 12 Kodwa kwakululunya yini ukuthi uJehova anike uJobe iseluleko lesi yena edlule phakathi kobuhlungu obungaka? Ngitsho lakancane. Laye uJobe kazange acabange njalo. Kodwa wasamukela iseluleko asiphiwayo waze wathi: “Ngakho sengizisola, ngiyaphenduka ngihlale othulini lasemlotheni.” Kuyakhanya ukuthi iseluleko esivela kuJehova samnceda sibili. (Jobe. 42:1-6 The Holy Bible in Ndebele) Kanti njalo ekuqaliseni uJobe wayeke wanikwa iseluleko ngu-Elihu. (Jobe. 32:5-10) UJobe walalela konke ayekutshelwa futhi wantshintsha indlela ayecabanga ngayo. Lokhu kwamthokozisa uJehova waze wakhuluma kuhle ngaye kwabanye esithi uyinceku yakhe ethembekileyo.Jobe. 42:7, 8.

13. Iseluleko sikaJehova singabe samnceda njani uJobe langesikhathi ubunzima ayekubo sebuphelile?

13 IBhayibhili lisitshela ukuthi “uJehova wayibusisa impilo yokucina kaJobe ukwedlula eyokuqala” lokuthi “waphinda waba lamadodana ayisikhombisa lamadodakazi amathathu.” (Jobe. 42:12-14) Kodwa kungenzakala ukuthi kwadlula isikhathi elokhu ecabanga ngobunzima ayehlangane labo. Ngokwesibonelo lanxa wayeselabo abanye abantwana kumele ukuthi wayebakhumbula abantwabakhe abafayo. Lanxa wayengabe esesizwisisa isizatho esabangela ukuthi ehlelwe yizilingo, engxenye wayezibuza ukuthi kungani uNkulunkulu ekuvumele lokhu. Manje kuyini okwakungamnceda nxa esefikelwe yimicabango enjalo? Yikucabanga ngeseluleko sikaJehova. Ukwenza njalo kwakuzamduduza futhi kumenze ahlale ekhumbula indaba yobukhosi bukaJehova.Hubo. 94:19.

Akumelanga sicabange ngenhlupho zethu size sikhohlwe indaba yobukhosi (Khangela indima 14)

14. Sifundani endabeni kaJobe?

14 Ukucabangisisa ngendaba kaJobe kungasiduduza njalo kusincede ukuthi siqakathekise indaba yobukhosi bukaJehova. Khumbula ukuthi ibhuku likaJobe lalo ‘lalotshelwa ukusifundisa, ukuze kuthi ngokubekezela langokukhuthazwa yimibhalo sibe lethemba.’ (Rom. 15:4) Nanku esikufunda endabeni le: Akumelanga sicabange ngezethu inhlupho kuphela size sikhohlwe ngendaba eqakatheke kakhulu yobukhosi bukaJehova. Kodwa kufanele sitshengise ukuthi siyabusekela ubukhosi bakhe ngokuhlala sithembekile lanxa siphakathi kobunzima njengoJobe.

15. lnhlupho esihlangana lazo sizinika ithuba lokwenzani?

15 Indaba kaJobe iyasiduduza sibili ngoba isitshengisa ukuthi ukuhlangana lenhlupho akutsho ukuthi kulokuthile esikuphambanisileyo kuJehova. Inhlupho esihlangana lazo zisinika ithuba lokusekela ubukhosi bakhe. (Zaga. 27:11) Kanti njalo uJehova uyathokoza  nxa sibekezelela loba yibuphi ubunzima esihlangana labo futhi lethemba lethu liyaqina. (Bala uRoma 5:3-5.) Indaba kaJobe isitshengisa lokuthi uJehova “ugcwele isihawu esikhulu lomusa.” (Jak. 5:11) Ngakho sileqiniso lokuthi uzasibusisa nxa sisekela ubukhosi bakhe. Ukwazi lokhu kusinceda ukuthi ‘sibe lokubekezela kanye lesineke esikhulu lokuthokoza.’Kol. 1:11.

HLALA UCABANGA NGOBUKHOSI BUKAJEHOVA

16. Kungani kungamelanga sikhohlwe ngobukhosi bukaJehova?

16 Kwezinye izikhathi kungaba lula ukuthi sikhohlwe ngobukhosi bukaJehova ikakhulu nxa siphakathi kwenhlupho. Inhlupho ezincane lazo zingacina sezingathi zinkulu nxa singakhathazeka kakhulu ngazo. Ngakho kungelani lokuthi yiluphi uhlupho ohlangana lalo khumbula ukuthi okuqakathekileyo yikusekela ubukhosi bukaJehova.

17. Ukutshumayela kungasinceda njani ukuthi sihlale sikwazi ukuthi kuyini okuqakathekileyo?

17 Ukukhuthala emsebenzini wokutshumayela kungasinceda ukuthi sihlale sibuqakathekisa ubukhosi bukaJehova. Ngokwesibonelo omunye udadewethu okuthiwa nguRenee watshaywa yi-stroke futhi wayethwaliswe nzima ngumkhuhlane wemvukuzane. Ngesikhathi esesibhedlela wayetshumayeza izisebenzi zesibhedlela, ezinye izigulane labanye ababezovakatshela izigulane. Ngesinye isikhathi uRenee walaliswa esibhedlela okwamaviki amabili lengxenye futhi wenelisa ukutshumayela amahola angu-80. Langesikhathi esegulela ukufa waqhubeka eqakathekisa ubukhosi bukaJehova futhi lokhu kwamnceda ukuthi angahlali ekhathazekile.

18. Isibonelo sikaJennifer sisifundisani mayelana lokusekela ubukhosi bukaJehova?

18 Kufanele sitshengise ukuthi siyabusekela ubukhosi bukaJehova lakwezinye nje inhlupho ezincane esihlangana lazo nsuku zonke. Omunye udadewethu okuthiwa nguJennifer wahlala amalanga amathathu elokhu elindele indizamtshina eyayisiya kibo. Kwakungacaci ukuthi bazafa bahamba yini. Kwasekumdinile ukuhlala ndawonye futhi lesizungu sasesimthwalise nzima. Kulokuthi azihluphe kakhulu ngendaba le, uJennifer wathandaza kuJehova ecela ukuthi amsize enelise ukutshumayeza abanye ababelindile njengaye. Lakanye uJehova wawuphendula umthandazo wakhe ngoba wenelisa ukutshumayeza abantu abanengi futhi wahambisa lamabhuku amanengi kakhulu. UJennifer uthi: “UJehova wangibusisa sibili futhi wanginika lamandla okufakaza ngebizo lakhe lanxa ngangiphakathi kobunzima.” Siyabona ukuthi ukuhlala ecabanga ngobukhosi bukaJehova kwamsiza.

19. Kuyini okutshengisa ukuthi singamaKhristu eqiniso?

19 Abantu abanengi abazwisisi ukuthi ubukhosi bukaJehova buqakatheke kangakanani kodwa thina siyakwazi ukuthi buqakatheke kakhulu. Lokhu kwenza kube lomehluko omkhulu phakathi kwethu lalabo abasenkolweni yamanga. Yikho ngamunye wethu kumele azimisele ukuhlala ebusekela ubukhosi bukaJehova.

20. UJehova uzwa njani nxa usekela ubukhosi bakhe?

20 UJehova uyathokoza kakhulu nxa esibona sizama ngamandla wonke ukusekela ubukhosi bakhe ngokuhlala sithembekile kuye langokubekezelela inhlupho esihlangana lazo. (Hubo. 18:25) Esihlokweni esilandelayo sizaxoxa ngokuthi kungani kuqakathekile ukuthi sisekele ubukhosi bukaJehova lokuthi singakwenza njani lokhu.