Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ubukwazi Yini?

Ubukwazi Yini?

Kungani uJesu wabiza abantu ababethengisa ethempelini ngokuthi “ngabaphangi”?

IVANGELI likaMathewu lisitshela ukuthi “uJesu wangena esigcawini sethempeli wabaxotsha bonke ababethenga lababethengisa khona. Wagenqula amatafula alabo ababentshintshela abanye izimali lezihlalo zabathengisa amajuba. Wathi kubo, “Kulotshiwe ukuthi, ‘Indlu yami izabizwa ngokuthi yindlu yokukhuleka,’ kodwa lina seliyenza ‘ubhalu lwabaphangi.’”Mat. 21:12, 13.

Amabhuku ezembali aveza ukuthi abathengisi ababesethempelini babeqila abantu ngokubathengisela ngentengo ephezulu kakhulu. Ngokwesibonelo amajuba lenkwilimba kwakutshiphile okokuthi labayanga babesenelisa ukukuthenga nxa befuna ukunikela. Kodwa amabhuku ezembali alotshwa ngamaJuda abika ukuthi ngemva kweminyaka ethile uJesu esukile emhlabeni umuntu wayesebhadala udenariyu wegolide ukuze athenge amajuba amabili. Le kwakungasimali yokudlala ngoba kwakudinga ukuthi isisebenzi sisebenze amalanga angu-25 ukuze siyihole. Intengo yamajuba leyenkwilimba yayisisemba eqolo okokuthi abayanga babengeke bayenelise. (Levi. 1:14; 5:7; 12:6-8) Lokhu kwamcaphula uRabi okwakuthiwa nguSimeon ben Gamaliel. Ngemva kwalokho wehlisa inani leminikelo okwakumele amaJuda ayenze futhi lokho kwenza intengo yamajuba lenkwilimba yehla kakhulu.

Indaba le esikhulume ngayo lapha itshengisa ukuthi uJesu wayeqondile sibili lapho esithi abathengisi labo ‘ngabaphangi’ ngoba babeyizihwaba futhi bedlelezela abantu.