INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO June 2017

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa ngeviki ka-July 31 kusiya ku-August 27 2017.

Usakhumbula Yini?

Ubuzibala yini izihloko ezisanda kuphuma ku-Nqabayokulinda? Nxa kunjalo ungenelisa yini ukuphendula imibuzo elandelayo?

UJehova Uyasiduduza Kuzo Zonke Izinhlupho Zethu

Yiziphi inhlupho ezingehlela abatshadileyo? UNkulunkulu angabaduduza njani abatshadileyo nxa sebephakathi kwenhlupho ezinjalo?

UJehova Usinike Inotho Emangalisayo

Yiphi inotho esiyiphiweyo okumele siyiqakathekise njalo singakwenza njani lokhu?

Ungakhangeli Ukubukeka Komuntu

Ukubekezela komunye umfowethu kwamnceda njani omunye ubaba owayehlala ezitaladini?

Lungisa Izingxabano Ukuze Ulondoloze Ukuthula

Abantu bayakudinga ukuthula. Lanxa kunjalo ukuzigqaja lokucabanga ukuthi bangathathelwa izikhundla abalazo kwenza abanengi baphathe abanye kubi. Thina singakubalekela njani lokhu?

“Sengathi Ungabusiswa Ngenxa Yokwahlulela Kwakho Okuhle”

Amazwi la akhulunywa nguDavida encoma owesifazana okuthiwa ngu-Abhigeli. Kuyini okwenza uDavida wamncoma njalo thina sifundani esibonelweni sowesifazane lo?

Hlala Ucabanga Ngobukhosi BukaJehova

Yiphi indaba eqakatheke ukwedlula zonke? Kungani kumele sihlale sicabanga ngayo?

Sekela Ubukhosi BukaJehova!

Kunceda ngani ukwazi ukuthi uJehova nguye olelungelo lokubusa?

Ubukwazi Yini?

Kungani uJesu wabiza abantu ababethengisa ethempelini ngokuthi “ngabaphangi”?