Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Usakhumbula Yini?

Usakhumbula Yini?

Ubuzibala yini izihloko ebeziphuma ku-Nqabayokulinda yezinyanga ezidlulileyo? Nxa kunjalo ungayiphendula yini imibuzo elandelayo:

Kungani uJehova wayevumela abako-Israyeli ukuthi balwe izimpi endulo?

UJehova ulothando. Kodwa kwezinye izikhathi wayevumela ukuthi kube lezimpi ukuze aqede ububi njalo avikele abantu bakhe nxa izitha zazifuna ukubahlasela. UNkulunkulu nguye kuphela owayesitsho ukuthi ngubani okwakumele ayekulwa, lokuthi kwakumele kuliwe nini.—w15 11/1, amakhasi 4-5.

Yiziphi izinto eziqakathekileyo abazali abangazenza ukuze baqeqetshe abantwababo abaleminyaka engu-13 kusiya kwengu-19?

Kuqakathekile ukuthi abazali babathande abantwababo futhi batshengise ngezenzo ukuthi bathobekile. Kanti njalo abazali kumele babe lokuqedisisa njalo bazame ngamandla wonke ukubazwisisa abantwababo.—w15 11/1, amakhasi 9-11.

Kungani kungaqondanga ukuthi sithi upapa uFrancis wangena esikhundleni sikaPhetro?

UMbhalo kaMathewu 16:17, 18 kawutsho ukuthi umphostoli uPhetro wayezakuba yinhloko yebandla lobuKhristu. IBhayibhili litshengisa ukuthi uJesu nguye owayezakuba lilitshe lengosi ebandleni, kalikutsho ukuthi uPhetro wayezathatha lesosikhundla. (1 Phet. 2:4-8)—w15-E 12/1, amakhasi 12-14.

Kuyini okumele sikukhumbule singakakhulumi?

Kumele sihlale sikukhumbula lokhu okulandelayo: (1) kunini lapho okumele sikhulume khona (UmTsh. 3:7), (2) kuyini okumele sikukhulume (Zaga. 12:18), (3) lokuthi kumele sikhulume njani (Zaga. 25:15).—w15 12/1, amakhasi 19-22.

Yiziphi izindlela zokungathembeki okumele amaKhristu azibalekele?

AmaKhristu eqiniso kumele angaqambeli abanye amanga futhi atshiyane lokunyundela. Akumelanga akhulume izinto ezingazwisa abanye ubuhlungu njalo akumelanga antshontshe loba enze ubugwelegwele.—wp16.1, ikhasi 5.

Babengobani “abaphristi abakhulu” okukhulunywa ngabo eBhayibhilini?

Kungenzakala ukuthi “abaphristi abakhulu” kwakungabantu ababengabosendo lwabaphristi kumbe labo abake baba ngabaphristi abakhulu kodwa sebekhutshiwe kulesosikhundla.—wp16.1-E, ikhasi 10.

Kumele simphathe njani umuntu odlayo eSikhumbuzweni?

AmaKhristu akumelanga akhukhumeze labo abadlayo eSikhumbuzweni futhi lomuntu ogcotshiweyo sibili kangeke afune ukuthi abantu bamphathe njalo. Kasoze ahambe ezibonakalisa ebantwini ukuthi yena ungogcotshiweyo. (Matt. 23:8-12)—w16.01, amakhasi 23-24.

Indlela u-Abhrahama akha ngayo ubungane loNkulunkulu ingasifundisani?

Kungenzakala ukuthi u-Abhrahama wathola ulwazi ngoJehova kuShemu owayeyisihlobo sakhe. Kanti njalo okunye okwamncedayo ukuthi abe ngumngane kaJehova yikubona indlela uJehova ayemsekela ngayo kanye lemuli yakhe. Lathi kumele senze okufananayo ukuze sakhe ubungane loNkulunkulu.—w16.02, amakhasi 9-10.

Kwenzakala njani ukuthi iBhayibhili libe lezahluko kanye lokuthi amavesi abe lezinombolo?

Ngekhulu lesi-13 umfundisi uStephen Langton wehlukanisa iBhayibhili walenza laba lezahluko. Ababhali ababengamaJuda bafaka amavesi eMibhalweni yesiHebheru njalo ngekhulu lesi-16 usikhwicamfundo uRobert Estienne wenza okufananayo eMibhalweni yesiGiriki.—wp16.2-E amakhasi 14-15.

USathane wamthatha yini uJesu wamusa ethempelini ukuze amlinge?

Ngeke sitsho sibisibili. Amazwi akuMathewu 4:5 loLuka 4:9 angabe esitsho ukuthi kwakusembonweni kusenzakala konke lokhu kumbe ukuthi uJesu wayeme kweyinye indawo ephakemeyo eyayingabe iseduze lethempeli.—w16.03-E amakhasi 31-32.

Inkonzo yethu ingafanana njani lamazolo?

Amazolo abakhona kancane kancane emkhathini, ayabuvuselela utshani futhi anika ubuphila. Amazolo ayisibusiso esivela kuNkulunkulu. (Dute. 33:13) Kunjalo lokubambisana kwabantu bakaNkulunkulu emsebenzini wokutshumayela.—w16.04, ikhasi 4.