Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukuthembeka Kuligugu Ukwedlula Amadayimani

Ukuthembeka Kuligugu Ukwedlula Amadayimani

Sekuyisikhathi eside amadayimani esaziwa ngokuthi ngamatshe aligugu kakhulu. Amanye akhona abiza izigidi zamadola. Kodwa kukhona yini okunye uNkulunkulu akubona kuligugu ukwedlula amadayimani loba amanye amatshe aligugu?

 Omunye owesifazane ongummemezeli ongabhaphathizwanga okuthiwa nguHaykanush ohlala e-Armenia wadobha iphasipoti eduzane lomuzi wakhe. Phakathi kwephasipoti le kwakulamakhadi ebhanga lesizumbulu semali. Wasuka lapho wayayitshengisa umkakhe laye owayengummemezeli ongabhaphathizwanga.

Lanxa yena lomkakhe babejombile njalo belezikwelede, bakhetha ukuthi bahambise imali leyo kunombolo yendlu eyayibhalwe kuphasipoti. Indoda eyayilahle iphasipoti kanye lemuli yayo batsha amathe bebona abantu bezobanika impahla yabo. UHaykanush lomkakhe babachasisela ukuthi ukufunda iBhayibhili kwabanceda ukuthi bathembeke. Bahle basebenzisa lelothuba ukuthi babatshele mayelana laboFakazi bakaJehova futhi babatshiyela lamabhuku.

Imuli le yayifuna ukunika uHaykanush imali ibonga kodwa kazange avume. Ngelanga elilandelayo inkosikazi yendoda eyayilahle iphasipoti yabavakatshela ukuze iyebonga lokhu abakwenzileyo njalo yafika yanika uHaykanush indandatho yedayimani. Lanxa wayala inkosikazi le yamncenga waze wayithatha.

Ukuthembeka okwenziwa nguHaykanush lomkakhe kungabamangalisa abantu abanengi. Kodwa kuJehova kuyamangalisa yini? Uthini ngokuthembeka okwenziwa ngabantu laba? Kwabanceda yini ukuthembeka abakwenzayo?

IZIMPAWU ZOBUNTU EZILIGUGU UKWEDLULA INOTHO

Izimpendulo zemibuzo ephezulu zilula. Ngenxa yokuthi izinceku zikaNkulunkulu ziyakwazi ukuthi ukulingisela ubuntu bakhe kuligugu ukwedlula amadayimani, igolide kumbe ezinye izinto eziligugu. Izinto eziligugu kuJehova zitshiyene lalokho abantu abakubona kuligugu. (Isaya. 55:8, 9) Kodwa ebantwini bakaNkulunkulu okuligugu kakhulu yikulingisela ubuntu bakhe.

Lokhu siyakubona kulokho iBhayibhili elikutshoyo ngokuqedisisa kanye lokuhlakanipha. UZaga 3:13-15 uthi: “Ubusisiwe umuntu ozuza ukuhlakanipha, umuntu ozuza ukuqedisisa, ngoba khona kulenzuzo eyedlula isiliva lembuyiselo eyedlula igolide. Kuligugu elidlula amarubhi; kakukho okuloyisayo okungalinganiswa lakho.” Siyabona-ke ukuthi uJehova uqakathekisa izimpawu zobuntu ezinjalo ukwedlula loba yiwaphi amatshe aligugu.

Pho kuthiwani ngokuthembeka?

UJehova uthembekile njalo ‘kaqambi manga.’ (Tit. 1:2) Kanti njalo waphefumulela umphostoli uPhawuli ukuthi abhalele amaKhristu angamaHebheru ayephila ngekhulu lokuqala. Wathi: “Sikhulekeleni. Sileqiniso ukuthi silesazela esihle njalo sifisa ukuhlala ngobuqotho ngezindlela zonke.”—Heb. 13:18.

Omunye owayethembekile esingamlingisela nguJesu Khristu. Ngokwesibonelo uMphristi Omkhulu uKhayifasi wathi kuye: “Ngiyakulaya, ngimfunga uNkulunkulu ophilayo ngithi: Sitshele ingabe unguKhristu, indodana kaNkulunkulu.” UJesu kazange atshone embhoda, wamtshela iqiniso ukuthi unguMesiya lanxa lokho kwakungenza ukuthi iSanihedrini imethese icala lokuba ngumhlambalazi futhi acine esebulawa.—Mat. 26:63-67.

Thina ke? Nxa singaba phakathi kwesimo sokuthi ukuqamba amanga kungasenza sithole inzuzo ethile, sizathembeka yini? Kumbe sizazitshela ukuthi ithendele liwele egumeni!

 OKWENZA UKUTHEMBEKA KUBE NZIMA

Iqiniso elikhona yikuthi kunzima ukuthi sithembeke kulezi nsuku zokucina ngoba abantu abanengi ‘bayazithanda’ futhi ‘bathanda imali.’ (2 Tim. 3:2) Ukuwa kwezomnotho loba ukuphelelwa yimisebenzi kwenza abantu bangathembeki. Abanengi bacina becabanga ukuthi ukuntshontsha, ubuqili loba ukwenza okunye nje okutshengisa ukungathembeki kuqondile. Umcabango onjalo usuwandile kakhulu okokuthi abantu sebekubona kunzima ukuthembeka nxa bezathola inzuzo ethile. Lamanye amaKhristu uwabambile umjibila lo nanku akhetha ukwenza “inzuzo ngobuqili” futhi lokhu kwenza acine esaziwa ebandleni ngokuthi awathembekanga.—1 Tim. 3:8; Tit. 1:7.

Kodwa amaKhristu amanengi ayazama ukulingisela uJesu. Ayakwazi ukuthi izimpawu zobuntu bukaNkulunkulu ziqakathekile ukwedlula loba yiphi inotho kumbe inzuzo angayithola. Ngakho amaKhristu asakhulayo kawaqili esikolo ukuze aphume lemiklomelo emihle. (Zaga. 20:23) Kodwa kayisiso sonke isikhathi esizathola khona isipho ngenxa yokuthembeka njengalokho okwenzakala kuHaykanush. Lanxa kunjalo ukuthembeka luphawu oluhle kakhulu emehlweni kaNkulunkulu njalo kwenza singabi lesazela, okuyinto enhle okwamagama.

Isibonelo sikaGagik siyakuveza lokhu. Uthi: “Ngingakabi ngumKhristu, ngangisebenzela enye inkampani enkulu. Umnikazi wayo wayengabhali phansi yonke inzuzo etholwa yinkampani ukuze aceze ukubhadala imithelo. Njengoba ngangingumanenja enkampanini le, yimi okwakumele ngifumbathise iziphathamandla ezibona ngokubhadalwa kwemithelo ukuze zingakhangeli ubuqili obenziwa enkampanini. Ngenxa yalokho ngasengisaziwa njengomuntu ongathembekanga. Kodwa ngathi sengifunde iqiniso ngawutshiya umsebenzi lo lanxa ngangihola ngengowane. Ngavula eyami inkampani futhi ngiqalisa nje ngahle ngayibhalisa emthethweni ngabhadala yonke imithelo eyayifuneka.”—2 Khor. 8:21.

UGagik uqhubeka esithi: “Imali engasengiyithola enkampanini yami yayincane kakhulu njalo lokhu kwenza kwaba nzima ukuthi nginakekele imuli yami. Lanxa kunjalo ngiyathokoza kakhulu ngoba sengilomzwangedwa omuhle phambi kukaJehova. Ngiyisibonelo esihle kubantwabami ababili njalo sengilesibusiso sokwenza imisebenzi yenkonzo ebandleni. Khathesi abaqoqa imithelo labanye engisebenza labo sebengazi njengomuntu othembekileyo.”

UJEHOVA UYASISIZA

UJehova uyabathanda labo abazimisela ngamandla wonke ukulingisela izimpawu zobuntu bakhe ezigoqela lokuthembeka. (Tit. 2:10) Waphefumulela iNkosi uDavida ukuba ibhale amazwi aduduzayo athi: “Ngangimutsha, manje sengiluphele, kodwa angizange ngibone abalungileyo bedelwa loba abantwababo becela isinkwa.”—Hubo. 37:25.

Okwenzakala kuRuthe kuyatshengisa ukuthi uJehova uyasisiza sibili. Wanamathela kuninazala uNawomi kazange amtshiye lanxa wayesegugile. URuthe wathuthela ko-Israyeli lapho afika khona wakhonza uNkulunkulu weqiniso. (Ruthe. 1:16, 17) Esekhonale wahlala ethembekile njalo esebenza gadalala edobha okwakusala emasimini abantu ngesikhathi bevuna njengoba kwakutshiwo eMthethweni kaMosi. Njengalokho okwenzakala kuDavida, uJehova kazange abatshiye uRuthe loNawomi ngesikhathi bephakathi kobunzima. (Ruthe. 2:2-18) Kazange abanike ababekudinga kuphela kodwa wanika uRuthe isibusiso sokuthi abe ngukhokho kaDavida lokaMesiya owayethenjisiwe.—Ruthe. 4:13-17; Mat. 1:5, 16.

 Ezinye izinceku zikaJehova zidonsa nzima empilweni ukuze zithole okokuziphilisa. Kulokuthi zidinge izindlela zokungathembeki ziyazama ukusebenza gadalala. Lokhu kungenxa yokuthi zikubona kuqakathekile ukuba lezimpawu zobuntu bukaJehova ezigoqela ukuthembeka. Kuzo izimpawu lezi ziligugu kakhulu ukwedlula loba yiphi inotho ezingayithola.—Zaga. 12:24; Efe. 4:28.

AmaKhristu emhlabeni wonke alingisela uRuthe, ayakukholwa ukuthi uJehova uyenelisa ukuwanceda. Ayamethemba uJehova onguye osithembisa lokhu eLizwini lakhe: “Kangisoze ngilitshiye; kangisoze ngilidele.” (Heb. 13:5) UJehova utshengisile kanenginengi ukuthi uyenelisa ukubasiza labo abahlala bethembekile. Usigcwalisile sibili isithembiso sakhe sokusinika izinto esizidingayo empilweni.—Mat. 6:33.

Abantu bayawaqakathekisa amadayimani lezinye izinto eziligugu. Kodwa esileqiniso lakho yikuthi uBaba wethu osezulwini uyakuqakathekisa ukuthembeka esikwenzayo, lokutshengisa kwethu ezinye izimpawu zobuntu bakhe eziligugu kakhulu ukwedlula loba yiwaphi amatshe aligugu.

Ukuthembeka kwenza singabi lesazela njalo sibe lenkululeko yokukhuluma ekutshumayeleni