Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UJehova ‘Uyakukhathalela’

UJehova ‘Uyakukhathalela’

KUYINI okungenza ube leqiniso lokuthi uJehova uyakukhathalela sibili? Ngoba iBhayibhili litsho njalo. U-1 Phetro 5:7 uthi: “Yethulani kuye konke ukukhathazeka kwenu ngoba yena uyalikhathalela.” Yibuphi ubufakazi obutshengisa ukuthi uJehova uNkulunkulu ulendaba lawe?

UNKULUNKULU UNIKA ABANTU IZINTO ABAZIDINGAYO

UJehova uyisibonelo esihle kithi ngoba ulomusa njalo uyaphana

Nxa udinga umngane, kuliqiniso ukuthi ubungadinga umuntu olezimpawu zobuntu ozithandayo, umuntu olomusa njalo ophanayo. UJehova laye ulazo izimpawu zobuntu esizikhangelele kubangane bethu. Ulomusa ebantwini njalo uyaphana mihla yonke. Ngokwesibonelo iBhayibhili lithi: “Wenza ilanga lakhe liphume kwababi labalungileyo, anise izulu kwabenza okuhle lakwabangalunganga.” (Mat. 5:45) UNkulunkulu usebenzisa ilanga lezulu ukuthi aphe abantu ‘ukudla okunengi njalo agcwalise izinhliziyo zabo ngentokozo.’ (ImiSeb. 14:17) UJehova uba leqiniso lokuthi umhlaba uveza ukudla okunengi ukuze abantu badle basuthe futhi bathokoze.

Manje kungani abantu abanengi belamba kangaka? Kungenxa yokuthi ababusi kabalandaba labantu, abakufunayo nje yikuthola amandla kwezombusazwe lokwenza imali. Sekuseduze ukuthi uJehova alulungise uhlupho lolu olubangelwa yibuhwaba. Uzakhucula zonke ezombusazwe ezikhona lamuhla abesebeka uMbuso wakhe ozabe ubuswa yiNdodana yakhe uJesu. Ngalesosikhathi kakho ozalala amathumbu ekhala ngenxa yendlala. Okwakhathesi uNkulunkulu uyabasekela abantu bakhe  abathembekileyo. (ImiSeb. 14:17) Lokhu akutshengisi yini ukuthi uNkulunkulu ulendaba lathi?

UJEHOVA KANCITSHANI NGESIKHATHI SAKHE

UJehova uyisibonelo esihle kithi ngoba kancitshani ngesikhathi sakhe

Umngane weqiniso uyazinika isikhathi sokuba lawe. Uyalalelisisa nxa umtshela izinhlupho zakho kanye lezinto ezikukhathazayo. Kanti njalo angazimisela ukutshona lawe lixoxa nje ngezinto elizithandayo. UJehova laye unjalo yini? Ye. Uyayilalela imithandazo yethu. Yikho iBhayibhili lisikhuthaza ukuthi ‘sibambelele ekukhulekeni’ lokuthi ‘sikhuleke kokuphela.’—Rom. 12:12; 1 Thes. 5:17.

UJehova uzimisele ukuyilalela okwesikhathi esingakanani imithandazo yakho? Impendulo yombuzo lo iyatholakala eBhayibhilini. Ngokwesibonelo iBhayibhili lisitshela ukuthi uJesu wakhuleka ‘ubusuku bonke kuNkulunkulu’ engakakhethi abaphostoli bakhe. (Luk. 6:12) Kungenzakala ukuthi lapho uJesu ethandaza waqamba abafundi bakhe ngamabizo, wanakana ngobuntu babo langobuthakathaka babo wasecela ukuthi uYise amncedise akhethe kuhle. Ngesikhathi ilanga lisithi nwe, uJesu wayesekwazi ukuthi ukhethe abantu abayibo sibili ukuba babe ngabaphostoli bakhe. IMibhalo ithi uJehova ‘uyayizwa imithandazo,’ lokhu kutshengisa ukuthi uyakujabulela ukulalela yonke imithandazo esuka enhliziyweni. (Hubo. 65:2) Lanxa umuntu engathandaza okwesikhathi eside ngendaba emhluphayo, uJehova kakhangeli ukuthi ukhuleke okwesikhathi esingakanani.

UNKULUNKULU UZIMISELE UKUTHETHELELA

UJehova uyisibonelo esihle kithi ngoba uzimisele ukuthethelela

Ukuthethelela kunzima ngitsho lasebantwini abangabangane. Kwezinye izikhathi ubungane buyaphela ngenxa yokwehluleka ukuthethelela. UJehova yena uyathethelela. IBhayibhili likhuthaza bonke abantu ukuthi bacele ukuthethelelwa, ngoba ‘uzabathethelela ngesihle.’ (Isaya. 55:6, 7) Kuyini okwenza uNkulunkulu asithethelele?

Luthando. Uyabathanda abantu yikho wanikela ngeNdodana yakhe uJesu ukuze ibahlenge esonweni lakubo bonke ubuhlungu obubangelwa  yisono. (Joh. 3:16) Inhlawulo isinceda langezinye izindlela ezinengi. UNkulunkulu usebenzisa inhlawulo kaKhristu ukuze athethelele abantu abathandayo. Umphostoli uJohane wabhala wathi: “Uma sivuma izono zethu, yena uthembekile njalo ulungile, uzasithethelela izono zethu.” (1 Joh. 1:9) Ukuthethelela kukaJehova kwenza abantu benelise ukuhlala bengabangane bakhe futhi ukwazi lokhu kwenza simthande kakhulu.

UYAKUSIZA NXA UFUNA UNCEDO

UJehova uyisibonelo esihle kithi ngoba uyasisiza nxa sifuna uncedo

Umngane weqiniso uyabanceda abanye nxa bedinga usizo. UJehova laye wenza njalo yini? ILizwi lakhe lithi: “Loba [umuntu kaNkulunkulu] angakhubeka, kayikuwa, ngokuba uJehova uyamsekela ngesandla sakhe.” (Hubo. 37:24) UJehova ‘uyabasekela’ ngezindlela ezitshiyeneyo abantu bakhe. Cabanga ngalokho okwake kwenzakala esihlengeni saseCaribbean okuthiwa yiSt. Croix.

Enye intombazana yayithwaliswe nzima ngabanye efunda labo ngenxa yokuthi yayinguFakazi kaJehova futhi ingasaluthi ifulegi. Intombazana le yakhuleka kuJehova ukuthi ayisize njalo yaba lesibindi sokulumela udaba lolu. Ngelinye ilanga yatshela abanye efunda labo ukuthi kungani ingasaluthi ifulegi. Yabachasisela isebenzisa Ibhuku Lami Lezindaba ZeBhayibhili, yabatshela ukuthi isibonelo sikaShadreki, uMeshaki lo-Abhediniko yiso esenza ukuthi ingasaluthi ifulegi. Yabatshela yathi, “UJehova wawavikela amaHebheru lawo amathathu ngoba ayezimisele ukungakhothameli isithombe.” Ngemva kwalokho yabatshela lokuthi olifunayo ibhuku leli angalithola njalo abangu-11 balamukela. Intombazana le yathaba yafa ngoba yakubona ukuthi uJehova wayeyinike amandla lokuhlakanipha ukuze yenelise ukutshela abanye lokho ekukholwayo.

Nxa ungabe uthandabuza ukuthi uJehova uyakukhathalela, cabangisisa ngamavesi anjengalawa, iHubo 34:17-19; 55:22 lesahluko 145:18, 19. Buza labanye asebelesikhathi eside bengoFakazi ukuthi uJehova utshengise njani ukuthi uyabakhathalela. Okunye ongakwenza yikuthandaza kuNkulunkulu ukuze akuncede ulungisise. Ungenza njalo uzakubona ukuthi uJehova ‘uyakukhathalela.’