Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Indoda ethwele uphondo lweyinki imela uJesu Khristu ngoba nguye ophathiswe umsebenzi wokubeka uphawu kulabo abazasinda

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Embonweni kaHezekheli, imelani indoda ethwele uphondo lweyinki yombhali kanye lamadoda ayisithupha athwele izikhali zokuphahlaza?

Wonke amadoda la amela amabutho asezulwini ayezahlanganyela ekubhujisweni kweJerusalema futhi azahlanganyela lapho sekubhujiswa umhlaba lo obuswa nguSathane ngesikhathi se-Amagedoni. Kungani ingcazelo le entsha iqondile?

Kungakafiki umnyaka ka-607 B.C.E. * uJehova wanika uHezekheli umbono walokho okwakuzakwenzakala iJerusalema ingakabhujiswa. Wabona amadoda ayisithupha ethwele izikhali zokuphahlaza. Waphinda wabona indoda “eyayigqoke ilineni” njalo ‘ilezinto zokubhala’ loba uphondo lweyinki yombhali. (Hez. 8:6-12; 9:2, 3) Indoda le yatshelwa ukuthi: “Yana ezindaweni zonke zedolobho, . . . ubeke uphawu emabunzini alabo ababubulayo bekhala ngenxa yezinto zonke ezenyanyekayo ezenziwa kulo.” Amadoda ayethwele izikhali zokuphahlaza atshelwa ukuthi abulale bonke abantu edolobheni ababengelalo uphawu emabunzini abo. (Hez. 9:4-7) Umbono lo usifundisani njalo ingubani indoda ethwele uphondo lweyinki yombhali?

Isiphrofetho lesi sakhulunywa ngo-612 B.C.E. njalo sagcwaliseka okokuqala lapho iJerusalema ibhujiswa ngamabutho aseBhabhiloni ngo-607 B.C.E. UJehova wavumela ibutho laseBhabhiloni ukuthi libhubhise iJerusalema. Lokhu kwakungenxa yokuthi abantu bakhe basebemhlamukele. (Jer. 25:9, 15-18) Kodwa akuzange kubhujiswe bonke abantu. Abalungileyo kwakungamelanga babhujiswe ndawonye lababi. UJehova wayezakuba leqiniso lokuthi uyabasindisa abantu bakhe abangazange bazibhixe ezintweni ezenyanyekayo ezazisenzakala eJerusalema.

UHezekheli kazange ahlanganyele emsebenzini wokubeka uphawu kanye lowokubhubhisa iJerusalema. Kodwa umsebenzi wokubhubhisa iJerusalema wawuzaqondiswa yizingilosi. Nxa sibala isiphrofetho lesi kuba angani siyalunguza ezulwini sibone okwenzakalayo. UJehova wanika izingilosi zakhe umsebenzi wokuqondisa ukubhujiswa kwabantu ababi lowokwehlukanisa abalungileyo ukuze basindiswe. *

Isiphrofetho lesi sizagcwaliseka futhi esikhathini esizayo. Besandise ukuthi indoda ethwele uphondo lweyinki imela abagcotshiweyo abasesemhlabeni. Sasicabanga lokuthi abantu abalalela izindaba ezinhle sebebekwe uphawu lokusinda. Kodwa khathesi sekumele sintshintshe ingcazelo yesiphrofetho lesi. Ngenxa yani? Ngoba ngokwalokho okutshiwo kuMathewu 25:31-33 uJesu nguye ophiwe ilungelo lokwahlulela abantu. Uzakwenza lokhu ngesikhathi sokuhlupheka okukhulu futhi uzakwahlukanisa abanjengezimvu ezimbuzini. Abayizimvu bazasindiswa kodwa abayizimbuzi bazaphiwa isahlulelo sokubhujiswa.

Manje sifundani embonweni kaHezekheli? Nanzi izinto ezinhlanu esizifundayo:

  1.  IJerusalema ingakabhujiswa, uHezekheli loJeremiya babengabalindi edolobheni lelo, bexwayisa abantu ngalokho okwakuzakwenzakala. Benza lokho okwakwenziwe ngu-Isaya. Lamuhla uJehova usebenzisa iqembu elincane labagcotshiweyo ukuze anike abantu bakhe ukudla njalo axwayise labanye ukuhlupheka okukhulu kungakafiki. Kanti njalo izisebenzi zalapha ekhaya lazo ziyancedisa emsebenzini lo wokumemezela isixwayiso.—Mat. 24:45-47.

  2.  UHezekheli kazange ahlanganyele emsebenzini wokubeka uphawu kulabo abazasinda. Labantu bakaNkulunkulu lamuhla kabakwenzi lokhu. Abakwenzayo yikutshumayeza abantu lokubaxwayisa  ngalokho okuzakwenzakala esikhathini esizayo. Umsebenzi lo bawenza beqondiswa yizingilosi.—Isam. 14:6.

  3.  Kabakho ababekwa uphawu emabunzini abo ngokuqondileyo ngesikhathi sikaHezekheli. Lalamuhla kabakho ababekwa uphawu emabunzini abo ngokuqondileyo. Kulokuthile okumele bakwenze ukuze basinde ngesikhathi sokuhlupheka okukhulu. Kumele balalele izindaba ezinhle, bantshintshe ubuntu babo, bazinikele kuJehova njalo basekele abazalwane bakaKhristu ngobuqotho. (Mat.25:35-40) Abazakwenza lokhu bazabekwa uphawu okutsho ukuthi bazasinda ngesikhathi sokuhlupheka okukhulu.

  4.  Indoda ethwele uphondo lweyinki imela uJesu Khristu ngoba nguye ophathiswe umsebenzi wokubeka uphawu. Ngesikhathi sokuhlupheka okukhulu, labo ababumba ixuku elikhulu bazabekwa uphawu lapho besahlulelwa ukuthi bayizimvu. Lokhu kuzakwenza ukuthi bathole isipho sokuphila okungapheliyo emhlabeni.—Mat. 25:34, 46. *

  5.  Amadoda ayisithupha athwele izikhali zokuphahlaza amela amabutho asezulwini futhi akhokhelwa nguJesu. Sekuseduze ukuthi baphahlaze izizwe zonke njalo basuse bonke ububi emhlabeni.—Hez. 9:2, 6, 7; Isam. 19:11-21.

Ukuzwisisa umbono kaHezekhiya kusenza sibe lethemba lokuthi uJehova ngeke abhubhise abantu abalungileyo ndawonye lababi. (2 Phet. 2:9; 3:9) Kanti njalo kusenza sibone lokuthi umsebenzi wokutshumayela esiwenzayo lamuhla uqakathekile. Umuntu wonke kufanele azwe isixwayiso ukuphela kungakafiki.—Mat. 24:14.

^ Isigaba 4 U-B.C.E. umela ukuthi “Before the Common Era,” okutsho isikhathi uJesu engakabuyi emhlabeni.

^ Isigaba 6 UBharukhi (umabhalani kaJeremiya), u-Ebhedi-Melekhi uMkhushi kanye lamaRekhabi basindiswa ngoba babebekwe uphawu. (Jer. 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5) Kodwa ukubekwa uphawu lokhu kwakungatsho ukubhalwa ngokuqondileyo emabunzini, kwakuyisiqiniselo nje sokuthi babezasinda.

^ Isigaba 12 Abagcotshiweyo abathembekileyo kabadingi ukubekwa uphawu lolu ukuze basinde. Kodwa bona babekwa uphawu okokucina bengakafi kumbe ukuhlupheka okukhulu kungakaqalisi.—Isam. 7:1, 3.