Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

“Ungesabi; Ngizakusiza”

“Ungesabi; Ngizakusiza”

AKE sithi uhamba emgwaqweni othile phakathi kobusuku. Khonokho nje ubususizwa izisinde zomuntu okulandelayo. Ungama laye uyama, utshitshe laye athi khonapho ezithendeni zakho. Njengoba ubona ukuthi ingozi isikuhahabela, uhle usibathele uqonde emzini womngane wakho oseduze lalapho okhona. Nxa umngane wakho esithi gwabu umnyango uzwa kusithi hu!

Mhlawumbe wena awukaze uhlangane lakho lokhu, kodwa zingaba khona izinhlupho ohlangana lazo empilweni ezingakwenza ukhathazeke kakhulu. Ngokwesibonelo kungabe kulomkhuba ongawuthandiyo olwisana lawo ukusa kwamalanga kodwa kusehlula ukuthi uwutshiye. Loba mhlawumbe usubhode ilizwe lonke udinga umsebenzi kodwa ungawutholi. Kungenzakala lokuthi ukhathazekile ngempilakahle yakho ngenxa yokuthi usukhangelane lokuguga. Engxenye kukhona okunye okukukhathazayo esingakuqambanga lapha.

Kungelani lokuthi uphakathi kwaluphi uhlupho, akuthandabuzwa ukuthi ungathokoza nxa ungathola umuntu ongambikela izinto ezikukhathazayo futhi ongakuphathisa nxa udinga usizo. Ulaye yini umngane onjalo? Ye ulaye sibili, nguJehova! Ungumngane omuhle kakhulu njengoba nje u-Isaya 41:8-13 esitshengisa ukuthi wayenjalo ku-Abhrahama. Kuvesi 10 lakuvesi 13 uJehova usitshela amazwi la athi: “Ungesabi, ngoba ngilawe; ungakhathazeki, ngoba nginguNkulunkulu wakho. Ngizakuqinisa, ngikusize; ngizakusekela ngesandla sami sokudla esiqotho. Ngoba mina nginguJehova uNkulunkulu wakho, okubamba ngesandla sakho sokudla athi kuwe: Ungesabi; ngizakusiza.”

“NGIZAKUSEKELA NGESANDLA SAMI”

Amazwi la ayaduduza sibili. Zama ukukubona ngengqondo yakho lokho uJehova akutshoyo lapha. Lanxa kungaba ngumcabango omuhle ukuzibona uhamba loJehova ekubambe isandla, kayisikho okuchazwa emavesini la. Aluba belihamba libambene izandla, bekuzakutsho ukuthi isandla sakhe sokudla sibambe esakho esokhohlo. Kodwa uJehova welula ‘isandla sakhe sokudla esiqotho’ abambe ‘esakho esokudla’ ukuze akophule ebunzimeni ongabe uphakathi kwabo. Nxa esekubambe njalo uyakuqinisa ngamazwi la athi: “Ungesabi; ngizakusiza.”

Uyakubona yini ukuthi uJehova nguBaba olothando futhi unguMngane ozimisele ukukusiza nxa usebunzimeni? Uyakuthanda, uyakukhathalela futhi uzimisele ukukuncedisa. Kafuni ukuthi uthwale imikhono ekhanda nxa usuphakathi kobunzima ngenxa yokuthi ulendaba lawe. UJehova ‘ulusizo oluhlezi lukhona nxa kulohlupho.’—Hubo. 46:1.

UKUZISOLA NGEZONO ZAKUDALA

Abanye kababuquthi ubuthongo ngenxa yokucabanga ngezono abazenza kudala njalo bayazibuza ukuthi uNkulunkulu angabe wabathethelela yini. Nxa kusenzakala kuwe lokhu cabanga ngoJobe.  Indoda le eyayithembekile yazivuma ‘izono zobutsha bayo.’ (Jobe. 13:26) Umhubi uDavida laye wake wakhathazeka ngezono ayezenze kudala waze wacela uJehova wathi: “Ungakhumbuli izono zami zobutsha lezindlela zokuhlamuka kwami.” (Hubo. 25:7) Phela sonke ‘sonile njalo siyasilela enkazimulweni kaNkulunkulu.’—Rom. 3:23.

Amazwi aku-Isaya 41 ayebhalelwe abantu bako-Israyeli. Abantu laba babewonile kakhulu okokuthi uJehova wabajezisa ngokuvumela ukuthi bathunjwe ngabaseBhabhiloni. (Isaya. 39:6, 7) Lanxa kunjalo uNkulunkulu wayesiloyisa isikhathi ayezakhulula ngaso abantu bakhe ababezaphenduka ezonweni zabo babuyele kuye. (Isaya. 41:8, 9; 49:8) Lalamuhla uJehova ulokhu ebatshengisa umusa abantu abaphenduka ngenhliziyo yonke futhi bezimisele ukumthokozisa.—Hubo. 51:1.

Ngokwesibonelo umzalwane okuthiwa nguTakuya * wayezama ukutshiya umkhuba wokubukela iphonogirafi lowokutshaya ibhonyaponya. Lanxa wayelwisa kanenginengi, imikhuba le yayimkhulela futhi lokhu kwakumzwisa ubuhlungu. Uthi: “Ngasengizizwa ngingelancedo, kodwa ngangisithi ngingathandaza kuJehova ngimcela ukuthi angithethelele ngizwe angathi ungikhiphe egodini ebengikulo.” UJehova wamnceda njani? Abadala bebandla bamkhuthaza ukuthi abobafonela nxa imikhuba le ingamkhulela. UTakuya uyavuma ukuthi kwakungalula ukubafonela, kodwa wayesithi angabafonela azizwe eseqinile. Abadala bahlela ukuthi umbonisi wesiqinti amvakatshele uTakuya. Wafika wamtshela wathi: “Ngilapha ngoba ngithunywe nguJehova. Abadala bakukhethile ukuthi uvakatshelwe ngumhambeli.” UTakuya uthi: “Mina yimi engangisenza isono, kodwa uJehova welula isandla sakhe ukuze angisize esebenzisa abadala.” UTakuya wenelisa ukuyitshiya imikhuba le futhi wathuthuka waze waba liphayona lesikhathi sonke. Sikhuluma nje usebenza eBhetheli. Lawe uJehova uzakusiza njengoba wasiza umzalwane lo.

UKUKHATHAZEKA NGOKUSWELA UMSEBENZI

Ukuswelakala kwemisebenzi kuyabakhathaza abantu abanengi. Abanye baphelelwa yimisebenzi njalo kuba nzima ukuthi bathole enye indlela yokuziphilisa. Kubuhlungu sibili ukutshona udinga umsebenzi kodwa ungawutholi. Abantu abanengi abasesimeni esinjalo bacina bezibona bengabantu abangelancedo. UJehova angakunceda njani esimeni esinjalo? Kungenzakala ukuthi ungawutholi masinyane umsebenzi owufunayo kodwa uJehova angakusiza ukuthi ukhumbule amazwi akhulunywa yiNkosi uDavida athi: “Ngangimutsha, manje sengiluphele, kodwa angizange ngibone abalungileyo bedelwa loba abantwababo becela isinkwa.” (Hubo. 37:25) Lokhu kutshengisa ukuthi uligugu kakhulu kuJehova futhi ‘ngesandla sakhe sokudla esiqotho’ angakunceda ukuthi uthole okudingayo ukuze uqhubeke umkhonza.

UJehova angakusiza njani nxa uphelelwe ngumsebenzi?

Udadewethu ohlala eColombia okuthiwa nguSara wakubona ukuthi uJehova ulamandla okunceda abantu bakhe. Wayesebenza kwenye inkampani enkulu eyaziwayo futhi ehola imali ezwayo. Kodwa wayefuna ukwenza okunengi enkonzweni kaJehova, yikho wawutshiya umsebenzi lowo waseqalisa ukuphayona. Lanxa kunjalo kwaba nzima ukuthi athole umsebenzi owawuzamenza enelise ukufeza  inkonzo yakhe. Wenza ibhizimusi encane yokuthengisa ama-ice cream kodwa wacina eseyivalile ngoba wayengaselamali. USara uthi: “Yadlula iminyaka emithathu kodwa ngenelisa ukuphila ngoba uJehova wayengisekela.” Wafunda ukwehlukanisa phakathi kwezinto eziqakathekileyo lezingaqakathekanga kanye lokuthi angakhathazeki ngelakusasa. (Mat. 6:33, 34) Ngemva kwesikhathi esithile umqhatshi wakhe wakuqala wambiza wamtshela ukuthi angaphinda azosebenza kuleyonkampani. USara watshela umqhatshi wakhe ukuthi uzawamukela umsebenzi lowo nxa emvumela ukuthi asebenze amalanga athile kuphela futhi athole lesikhathi sokutshumayela lesokungena imihlangano. Lanxa uSara engasatholi imali ayeyithola kuqala, uyenelisa ukuziphayonela kuhle. Uthi: “Ngakubona sibili ukuthi uJehova kabatshiyi abantu bakhe.”

UKUKHATHAZEKA NGOKUTHI USUZAGUGA

Okunye njalo okukhathaza abantu yikuguga. Abantu abanengi asebezathatha impentsheni bayazibuza ukuthi bazayithola yini imali eneleyo ezabaphilisa baze bayekufa. Okunye abakhathazeka ngakho yikugula okungabangelwa yikuguga. Kungenzakala ukuthi nguDavida owancenga uJehova wathi: “Ungangilahleli kude nxa sengiluphele; ungangifulatheli lapho amandla ami esephelile.”—Hubo. 71:9, 18.

Manje kuyini okungenza abantu bakaJehova bahlaliseke lanxa sebeluphele? Kumele baqhubeke beqinisa ukholo lwabo kuNkulunkulu futhi babe lethemba lokuthi uzabanika abakudingayo. Kuliqiniso sibili ukuthi bangabe babephakathi komhlane lembeleko kudala, kodwa kungadingakala ukuthi benze untshintsho ekuphileni kwabo njalo bafunde ukusuthiseka ngalokho abalakho. Bangathola ukuthi kungcono ‘ukudla imibhida’ kulokudla ‘inyama enonileyo’ ngoba kungabenza baqhubeke belempilakahle. (Zaga. 15:17) Nxa ungazimisela ukuthokozisa uJehova uzaqhubeka ekusekela lanxa usuluphele.

UJosé lomkakhe uRose beloTony loWendy

Cabanga ngesibonelo sikaJosé lomkakhe uRose asebeleminyaka edlula 65 besenkonzweni yesikhathi esigcweleyo. Phakathi kweminyaka yonke le bebehlangana lobunzima obuthile. Bake bagulelwa nguyise kaRose futhi wayedinga ukunakekelwa ubusuku lemini. UJosé laye wabanjwa umkhuhlane wemvukuzane njalo kwakumele abekezelele ukuhlinzwa kanye lezinye izindlela ezibuhlungu zokwelapha umkhuhlane lo. UJehova waselula yini isandla sakhe sokudla esiqotho ukuze asize imuli le? Ye waselula! Njani? Wasebenzisa uTony lomkakhe uWendy ababengena bandla linye laboJosé njalo imuli le yabanika indawo yokuhlala. UTony loWendy babefuna ukuthi indlu yabo ihlale amaphayona esikhathi sonke. Ngesikhathi uTony esafunda wayejayele ukubona uJosé loRose nsuku zonke besiya ekutshumayeleni. UTony wayithanda indlela ababesenza ngayo futhi lokhu kwamenza wafisa ukwenza into efananayo. Yena lomkakhe uWendy bakubona ukuthi asebekhulile laba babekhethe ukusebenzela uJehova okwempilo yabo yonke futhi lokhu kwabafuqa ukuthi babanike indawo yokuhlala. UJosé loRose sebeleminyaka edlula engu-80 ubudala njalo sekuleminyaka engu-15 uTony lomkakhe bebaphathisa ngezinto abazidingayo. UJosé lomkakhe bathi okwenziwa nguTony loWendy yisipho esivela kuJehova.

Lakuwe uNkulunkulu uyaselula ‘isandla sakhe sokudla esiqotho’ ukuze akusize. Uzamnika yini lawe esakho njengoba esithi kuwe: “Ungesabi; ngizakusiza”?

^ Isigaba 11 Amanye amabizo antshintshiwe.