Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Siyawubonga Umusa Omkhulu Esiwutshengiswe NguNkulunkulu

Siyawubonga Umusa Omkhulu Esiwutshengiswe NguNkulunkulu

“Ngenxa yokugcwala komusa wakhe sonke sizamukele izibusiso ngezibusiso.”—JOH. 1:16.

IZINGOMA: 1, 13

1, 2. (a) Chaza umzekeliso kaJesu womlimi. (b) Umzekeliso lo usifundisani ngomusa kaJehova omkhulu?

NGELINYE ilanga umlimi othile wavuka ngovivi waya emakethe ukuze ayeqhatsha abantu ababezasebenza esivinini sakhe. Lakanye wabathola basebevumelana ukuthi uzabanika malini basebehamba bayasebenza. Umlimi lo wayelokhu efuna izisebenzi ezinengi, yikho waphinda wabuyela kanenginengi emakethe wayaqhatsha amanye amadoda amanengi. Wathembisa ukuwaholisa imali eyayifanana leyalabo ababeqhatshwe ekuseni. Sekuntambama waqoqa zonke izisebenzi zakhe ukuze azinike umholo wazo njalo wazinika umholo ofananayo kungelani lokuthi zaziqalise nini ukusebenza. Kwathi labo ababeqhatshwe ekuseni bekubona lokho baqalisa ukumsola umlimi. Yena wabaphendula wathi: ‘Kalivumanga yini ukusebenzela udenariyu? Kangilalungelo na ukwenza loba yini engiyithandayo ngemali yami? Kumbe lilomhawu ngokuphana kwami na?’—Mat. 20:1-15.

 2 Umzekeliso kaJesu usinika isifundo esihle kakhulu mayelana lomusa omkhulu uJehova awutshengise abantu. [1] (Bala u-2 Khorinte 6:1.) Kwakukhanya kungaqondanga ukuthi izisebenzi ezazisebenze ihola elilodwa zithole umholo welanga lonke. Lanxa kunjalo umlimi wakhetha ukutshengisa izisebenzi lezi umusa omkhulu kakhulu. Nanku okwatshiwo ngesinye isifundiswa mayelana lebala elithi “umusa omkhulu” elihunyutshwa ngokuthi “umusa” emaBhayibhilini amanengi. Sabhala sathi: “Umqondo webala leli utsho isipho umuntu asiphiwa mahala engazange asisebenzele loba asiginqele.”

ISIPHO ESIVELA KUJEHOVA

3, 4. Kungani uJehova wasitshengisa umusa omkhulu njalo wawutshengisa njani?

3 IMibhalo isitshela “ngesipho somusa” uNkulunkulu asinike abantu mahala. (Efe. 3:7) Kungani esinike isipho lesi njalo wakwenza njani lokhu? Aluba sonke besisenelisa ukwenza intando kaNkulunkulu ngokupheleleyo, umusa wakhe omkhulu ubuzabe usifanele. Kodwa okudanisayo yikuthi sonke siyehluleka ngoba silesono. Yikho iNkosi uSolomoni yabhala yathi: “Akulamuntu loyedwa olungileyo emhlabeni owenza okulungileyo ongazake enze isono.” (UmTshu. 7:20) Umphostoli uPhawuli laye wabhala wathi: “Bonke bonile njalo bayasilela enkazimulweni kaNkulunkulu.” Waphinda wathi: “Umvuzo wesono yikufa.” (Rom. 3:23; 6:23a) Lokhu yikho kanye okusifaneleyo.

4 Kodwa uJehova wabatshengisa umusa omkhulu abantu abalesono ngokubanika isipho esimangalisayo okwakungamelanga basithole. Lokhu wakwenza ngokuthumela ‘iNdodana yakhe eyiyo yodwa’ ukuze izosifela. (Joh. 3:16) UPhawuli wabhala ngoJesu wathi khathesi ‘usebekwe umqhele wobukhosi lodumo, ngokuba wavuma ukufa ukuze kuthi ngomusa kaNkulunkulu ezwe ukufa ngenxa yabantu bonke.’ (Heb. 2:9) Siyabona-ke ukuthi “isipho sikaNkulunkulu siyikuphila okungapheliyo kuKhristu uJesu iNkosi yethu.”—Rom. 6:23b.

5, 6. (a) Yiphi impumela ebakhona nxa sibuswa yisono? (b) Kusinceda ngani ukuqondiswa ngumusa kaNkulunkulu omkhulu?

5 Manje savela ngaphi isono esibangela ukufa okuthwalele abantu ubhulo kangaka? IBhayibhili lithi: “Ngesiphambeko salowomuntu oyedwa, [u-Adamu] ukufa kwabusa” phezu kwabantu bonke. (Rom. 5:12, 14, 17) Kodwa okuthokozisayo yikuthi sesingazikhethela ukuphuma ebugqilini besono sibuswe ngumusa kaNkulunkulu omkhulu. Lokhu singakwenza ngokuba lokholo emhlatshelweni wenhlawulo kaKhristu. Phela iBhayibhili lithi “lapho okwanda khona isono, umusa wanda kakhulukazi, ukuze kuthi njengoba isono sabusa ekufeni, kuthi ngokunjalo umusa lawo ubuse ngokulunga ukuba ulethe ukuphila okungapheliyo ngoJesu Khristu iNkosi yethu.”—Rom. 5:20, 21.

6 Lanxa sisesengabantu abalesono, kumele sizame ukulwisa ngamandla wonke ukuthi isono singabi silokhu sibusa empilweni zethu. Ngakho nxa singenza isono kumele sithandaze kuJehova simcele ukuthi asithethelele. UPhawuli waxwayisa amaKhristu wathi: “Isono kasiyikuba ngumbusi wenu, ngoba lina kalikho ngaphansi komthetho, kodwa ngaphansi komusa.” (Rom. 6:14) Singenza njalo siyabe sivumela ukuthi umusa kaNkulunkulu omkhulu uqondise izimpilo zethu. Kuzasisiza yini ukwenza njalo? Ye kuzasisiza sibili ngoba uPhawuli wathi: ‘Umusa kaNkulunkulu uyasifundisa ukuthi “Hayi” ekweyiseni uNkulunkulu  lasezinkanukweni zasemhlabeni, njalo siphile ngokuzikhuza, ngokuqonda empilweni yokulalela uNkulunkulu ngesikhathi samanje.’—Tit. 2:11, 12.

UMUSA OMKHULU USEBENZA NGEZINDLELA “EZAHLUKENEYO”

7, 8. Kutshoni ukuthi umusa kaJehova omkhulu utshengiswa ngezindlela “ezahlukeneyo”? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

7 Umphostoli uPhawuli wathi: “Lowo lalowo kumele asebenzise loba yisiphi isipho somoya asamukelayo ekusizeni abanye, ewusebenzisa ngobuqotho umusa kaNkulunkulu ngezimo zawo ezahlukeneyo.” (1 Phet. 4:10) Kutshoni lokhu? Kutsho ukuthi lanxa singahlangana labuphi ubunzima empilweni, uJehova angasipha amandla okubekezela. (1 Phet. 1:6) UNkulunkulu uzahlala ezimisele ukusinika konke esikudingayo ukuze sinqobe loba yisiphi isilingo esihlangana laso.

8 Ngeqiniso uJehova uwutshengisa ngezindlela ezahlukeneyo umusa wakhe omkhulu. Umphostoli uJohane wabhala wathi: “Ngenxa yokugcwala komusa wakhe sonke sizamukele izibusiso ngezibusiso.” (Joh. 1:16) Zinengi kakhulu izibusiso esizitholayo ngenxa yezindlela ezitshiyeneyo uJehova atshengisa ngazo umusa wakhe omkhulu. Yiziphi ezinye zakhona?

9. Umusa esiwutshengiswe nguNkulunkulu usinceda ngani njalo singatshengisa njani ukuthi siyawubonga?

9 Ukuthethelelwa kwezono zethu. Umusa omkhulu esiwutshengiswe nguJehova wenza sithethelelwe izono ikakhulu nxa singaphenduka ngeqiniso futhi sizimisele ukulahla imikhuba emibi. (Bala u-1 Johane 1:8, 9.) Kumele simbonge uJehova futhi simdumise ngenxa yesihawu sakhe. UPhawuli wabhalela amaKhristu agcotshiweyo wathi: “[UJehova] wasihlenga embusweni wobumnyama wasiletha embusweni weNdodana yakhe ayithandayo, okukuyo ukuhlengwa kwethu, ukuthethelelwa kwezono.” (Kol. 1:13, 14) Ukuthethelelwa kwezono kusinika ithuba lokuthola ezinye izibusiso ezimangalisayo.

10. Umusa kaNkulunkulu omkhulu wenza senelise ukuba lani?

10 Ukuba lobuhlobo obuhle loNkulunkulu. Savele sazalwa siyizitha zikaNkulunkulu ngenxa yesono esilaso. Kodwa uPhawuli wathi: “Lapho sasiyizitha zikaNkulunkulu sabuyiselwa kuye ngokufa kweNdodana yakhe.” (Rom. 5:10) Ukubuyiselwa lokhu kwenza senelise ukuba lobuhlobo obuhle loJehova. UPhawuli waphinda wachasisa ukuthi lokhu kuhambelana njani lomusa kaNkulunkulu omkhulu. Watshela abagcotshiweyo wathi: “Njengoba silungisiwe ngokukholwa, silokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Khristu, esithole ngaye ukufinyelela ngokukholwa kulo umusa esimi kuwo khathesi.” (Rom. 5:1, 2) Lesi yisibusiso sibili!

Izindlela uNkulunkulu atshengise ngazo umusa wakhe omkhulu: Isibusiso sokuzwa izindaba ezinhle (Khangela indima 11)

11. Abagcotshiweyo babaholela njani ‘abezinye izimvu’ ekulungeni?

11 Ukulethwa ekulungeni. Sonke sizalwa singabantu abangalunganga. Kodwa uDanyeli waphrofetha ukuthi ngezinsuku zokucina “abahlakaniphileyo,” okutsho abagcotshiweyo, ‘bazaholela abanengi ekulungeni.’ (Bala uDanyeli 12:3.) Umsebenzi wabo wokutshumayela lowokufundisa wenze benelisa ukuholela izigidi ‘zezinye izimvu’ ekulungeni. (Joh. 10:16) Kodwa umusa kaJehova omkhulu kakhulu yiwo owenza bafanele ukubizwa ngokuthi balungile. UPhawuli wabhala wathi: “Benziwa babe ngabalungileyo ngesihle ngomusa wakhe [uNkulunkulu] ngensindiso eyeza ngoKhristu uJesu.”—Rom. 3:23, 24.

Isibusiso sokuthandaza (Khangela indima 12)

12. Ukuthandaza kutshengisa njani ukuthi uNkulunkulu ulomusa omkhulu?

 12 Ukuba lenkululeko yokukhuleka kuNkulunkulu. Ngenxa yomusa wakhe omkhulu, uJehova usinike isibusiso sokusondela esihlalweni sakhe sobukhosi ngomthandazo. UPhawuli wathi isihlalo sobukhosi sikaJehova ‘yisihlalo sobukhosi somusa’ njalo wasikhuthaza ukuthi sisondele kuso ngokukhululeka. (Heb. 4:16a) UJehova usivumele ukuthi sithandaze kuye sisebenzisa ibizo leNdodana yakhe ngoba ngayo ‘singasondela kuNkulunkulu ngokukhululeka langesibindi.’ (Efe. 3:12) Khona nje ukuthi silenkululeko yokukhuluma loJehova kutshengisa ukuthi ulomusa omkhulu kakhulu kithi.

Ukuthola usizo ngesikhathi siludinga (Khangela indima 13)

13. Umusa omkhulu ungasinceda njani “ezikhathini zokuswela kwethu”?

13 Ukuthola usizo ngesikhathi siludinga. UPhawuli wasikhuthaza ukuthi sikhululeke ukuthandaza kuJehova “ukuze samukele isihawu njalo sithole umusa wokusisiza ezikhathini zokuswela kwethu.” (Heb. 4:16b) Loba nini esehlelwa khona yizilingo kumbe izinhlupho ezingasidlisa luklubhu singakhuleka kuJehova simcele ukuthi asisize. UJehova uyasiphendula lanxa umusa onjalo ungasifanelanga njalo izikhathi ezinengi usebenzisa esikhonza labo. Lokhu kwenza senelise ‘ukutsho ngethemba sithi, “INkosi ingumsizi wami; kangiyikwesaba. Umuntu angenzani kimi na?”’—Heb. 13:6.

14. Umusa kaJehova omkhulu usinceda njani nxa sikhathazekile?

14 Ukuthola induduzo. Umusa kaJehova omkhulu uyasinceda ukuthi sithole induduzo nxa sikhathazekile. (Hubo. 51:17) UPhawuli wabhalela amaKhristu aseThesalonika ayephakathi kokuhlukuluzwa wathi: “Sengathi iNkosi yethu uJesu Khristu uqobo kanye loNkulunkulu uBaba, owasithandayo kwathi ngomusa wakhe wasinika isikhuthazo esingapheliyo lethemba elihle, angalikhuthaza aliqinise.” (2 Thes. 2:16, 17) Kuyasiduduza sibili ukwazi ukuthi uJehova uyasinakekela ngaso sonke isikhathi ngenxa yomusa wakhe.

15. Yiliphi ithemba esesilalo ngenxa yomusa kaNkulunkulu omkhulu?

 15 Ukuba lethemba lokuphila okungapheliyo. Akulalutho esasingalwenza ukuze sithole ukuphila okuphakade. (Bala iHubo 49:7, 8.) Kodwa uJehova wangenela wasinika ithemba elihle kakhulu. UJesu wathembisa abalandeli bakhe wathi: “Intando kaBaba iyikuthi bonke abakhangela eNdodaneni bakholwe kuyo bazakuba lokuphila okungapheliyo.” (Joh. 6:40) Ithemba lokuphila phakade liyisipho esivela kuNkulunkulu njalo litshengisa umusa wakhe omkhulu. UPhawuli wathi: “Umusa kaNkulunkulu oletha insindiso usubonakele ebantwini bonke.”—Tit. 2:11.

UNGAWUSEBENZISI KUBI UMUSA KANKULUNKULU OMKHULU

16. Amanye amaKhristu ekhulu lokuqala awusebenzisa njani umusa kaNkulunkulu?

16 Sesibonile ukuthi umusa omkhulu esiwutshengiswe nguJehova wenza sithole izibusiso ezinengi. Kodwa lokhu akumelanga kusenze sicabange ukuthi sesingenza izono ngabomo. Babekhona abanye kumaKhristu ekhulu lokuqala “abaguqulela umusa kaNkulunkulu ukuthi ubeyimvumo yokuganga.” (Jud. 4) AmaKhristu la ayengathembekanga ayecabanga ukuthi angona nje ngabomo abesecela ukuthi uJehova awathethelele. Okudanisayo yikuthi ayesezama lokuhuga abanye abazalwane ukuthi benze njengawo. Loba ngubani okwenzayo lokhu lamuhla uyabe ‘ehlambaza umoya womusa.’—Heb. 10:29.

17. Yisiphi iseluleko uPhetro asilobela sona?

17 Lamuhla uSathane uhuga amaKhristu amanengi ukuba acabange ukuthi angona nje ngabomo ethembe ukuthi uNkulunkulu uzawathethelela. Kuliqiniso sibili ukuthi uJehova uyabathethelela abantu abaphendukayo. Kodwa ukhangelele ukuthi sizame ngamandla wonke ukulwisana lemikhuba emibi engasiwisela esonweni. UJehova waphefumulela uPhetro ukuba alobe iseluleko lesi esithi: “Ngakho-ke, bangane abathandekayo, njengoba lokhu selivele likwazi, qaphelani ukuze lingedukiswa yibubi babantu abangelamthetho beselisiwa ezindaweni zenu eziqinileyo. Kodwa khulani emuseni lasekwazini iNkosi yethu loMsindisi uJesu Khristu.”—2 Phet. 3:17, 18.

UMLANDU ESILAWO NGENXA YOMUSA KANKULUNKULU OMKHULU

18. Umusa omkhulu kaJehova wenza sibe lawuphi umlandu?

18 Ukuze sitshengise ukuthi siyawubonga umusa omkhulu uJehova asenzele wona kumele sisebenzise izipho zethu ukuthi simdumise njalo sisize labanye. Singakwenza njani lokhu? UPhawuli wathi: “Silezipho ezehlukeneyo, kusiya ngomusa esawuphiwayo . . . Uma siyikukhonza, kakhonze: uma siyikufundisa, kafundise; uma siyikukhuthaza, kakhuthaze, . . . uma siyikubonakalisa umusa, kakwenze ngokuthokoza.” (Rom. 12:6-8) Umusa omkhulu uJehova asitshengise wona usinika umlandu wokwenza okunengi enkonzweni, owokufundisa abanye iBhayibhili, owokukhuthaza esikhonza labo lowokuthethelela abasiphambanisayo.

19. Sizaxoxa ngani esihlokweni esilandelayo?

19 Umusa omkhulu uNkulunkulu asitshengisa wona kumele usifuqe ukuthi sikhuthale ‘emsebenzini wokufakaza ivangeli lomusa kaNkulunkulu.’ (ImiSeb. 20:24) Sizaxoxa okunengi ngomlandu lo wokutshumayela esihlokweni esilandelayo.

^ [1] (indima 2) Khangela ingcazelo yebala elithi Undeserved kindnessku-New World Translation yesiNgisi ka-2013 ekhasini 1715.