Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kungani Kumele Sihlale ‘Silindile’?

Kungani Kumele Sihlale ‘Silindile’?

“Kalikwazi ukuthi iNkosi yenu izafika ngaluphi usuku.”—MAT. 24:42.

IZINGOMA: 136, 54

1. Nika isibonelo esitshengisa ukuthi kungani kuqakathekile ukunanzelela isikhathi kanye lezinto ezenzakalayo. (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

UMHLANGANO usuzaqalisa njalo umgcinisihlalo usefikile esitejini ukuze amukele bonke abasenkundleni yomhlangano. Sesikwazi ukuthi sekuyisikhathi sokuthi sihlale ezindaweni zethu ukuze silalele umculo ohlabusayo ophekwe liqembu le-Watchtower orchestra. Ukulalela umculo lo owandulela ukuqala kwehlandla lomhlangano kusinika ithuba lokulungisa izingqondo lezinhliziyo zethu ukuze sikulungele ukulalela izinkulumo ezizalandela. Kodwa kuyenzakala ukuthi abanye bangakunanzeleli ukuthi sekuyisikhathi bani lokuthi kuyini okwenzakalayo. Lokhu kungabe kubangelwa yikuthi bayazixoxela labangane kumbe bayabhodabhoda nje bengelandaba lokuthi umhlangano usuqalisa. Ukucabangisisa ngesibonelo lesi kuyasinceda ukuthi sibone ukuqakatheka kokunanzelela isikhathi ngoba sikhangelane lesenzakalo esikhulu kakhulu. Yisiphi lesosenzakalo?

2. Kungani uJesu watshela abafundi bakhe ukuthi bahlale ‘belindile’?

 2 Lapho uJesu Khristu ekhuluma ‘ngokucina kwesikhathi’ watshela abafundi bakhe wathi: “Lindani! Qaphelani! Kalikwazi ukuthi sizafika nini lesosikhathi.” Ngemva kwalokho waphinda wabaqonqosela kanengi esithi: “Lindani.” (Mat. 24:3; bala uMakho 13:32-37.) Ivangeli likaMathewu lalo liyakuveza ukuthi uJesu wabaxwayisa abalandeli bakhe ukuthi bahlale bephapheme. Wabatshela wathi: “Lindani ngokuba kalikwazi ukuthi iNkosi yenu izafika ngaluphi usuku. . . . Ngakho lani hlalani lilindile, ngokuba iNdodana yomuntu izafika ngesikhathi elizabe lingayikhumbuleli sona.” Wabuya wathi: “Ngakho lindani ngokuba kalilwazi usuku loba isikhathi.”—Mat. 24:42-44; 25:13.

3. Kungani silalela isixwayiso sikaJesu?

3 Siyasilalela isixwayiso sikaJesu ngoba siyakwazi ukuthi sesifike emaphethelweni ‘esikhathi sokucina’ lokuthi sekuseduze ukuthi ‘ukuhlupheka okukhulu’ kufike. (Dan. 12:4; Mat. 24:21) Emhlabeni kugcwele izimpi, ukwanda kokungaziphathi, ukungabi lamthetho, inkohliso emasontweni, ukuswelakala kokudla, imikhuhlane kanye lokuzamazama komhlaba ezindaweni ngezindawo. Kanti njalo abantu bakaJehova benza umsebenzi omkhulu kakhulu wokutshumayela ngoMbuso emhlabeni jikelele. (Mat. 24:7, 11, 12, 14; Luk. 21:11) Sikulindele sibili ukubona ukuthi ukufika kweNdodana yomuntu kuzasenzelani lokuthi kuzayigcwalisa njani injongo kaNkulunkulu.—Mak. 13:26, 27.

USUKU SELUSONDELE!

4. (a) Kungani singathi uJesu usekwazi ukuthi i-Amagedoni izafika nini? (b) Kuyini esingaqiniseka ngakho lanxa singakwazi ukuthi ukuhlupheka okukhulu kuzafika nini?

4 Loba yiwuphi umhlangano esiwungenayo siyabe sikwazi mhlophe ukuthi uzaqalisa sikhathi bani. Kodwa ukuhlupheka okukhulu khona ngeke sitsho ukuthi kuzabuya ngawuphi umnyaka, mhlaka bani kumbe sikhathi bani. UJesu wathi: “Kakho owaziyo ngalolosuku kumbe ngehora, hatshi, kanye lezingilosi zasezulwini, kanye leNdodana, kodwa nguBaba kuphela.” (Mat. 24:36) UNkulunkulu unike uKhristu amandla okuzokwahlulela umhlaba lo obuswa nguSathane. (Isam. 19:11-16) Ngakho kulengqondo ukuthi sithi uJesu usekwazi ukuthi i-Amagedoni izafika nini. Kuqakathekile ukuthi sihlale silindile ngoba kasikwazi ukuthi ukuhlupheka okukhulu kuzafika nini. Kodwa uJehova ubevele elwazi lolosuku ngoba walumisa kudala. Sikhuluma nje usebala insuku futhi ukuqala kwalolusuku ‘kakuyikuphuza.’ (Bala uHabakhukhi 2:1 -3.) Manje kuyini okungasenza sibe leqiniso lokuthi luzafika?

5. Nika isibonelo esitshengisa ukuthi iziphrofetho zikaJehova bezigcwaliseka ngesikhathi asimisileyo.

5 Zonke iziphrofetho zikaJehova bezigcwaliseka ngaso kanye isikhathi ayabe esimisile. Ngokwesibonelo cabanga ngelanga akhulula ngalo ama-Israyeli eGibhithe ngoNisan 14, ngomnyaka ka-1513 B.C.E. [1] Ngemva kwesikhathi uMosi waloba ngelanga leli wathi: “Ekupheleni kwaleyominyaka engamakhulu amane lamatshumi amathathu kungeqanga suku wonke amaviyo asuka eGibhithe.” (Eks. 12:40-42) Leyominyaka engu-430 yaqalisa ukubalwa lapho isivumelwano sikaNkulunkulu lo-Abhrahama siqalisa ukusebenza ngo-1943 B.C.E. (Gal. 3:17, 18) UJehova waphinda watshela u-Abhrahama wathi: “Yazi ngempela ukuthi izizukulwane zakho zizakuba ngabezizwe elizweni elingasilo labo, njalo bazagqilazwa baphathwe kubi okweminyaka engamakhulu amane.” (Gen. 15:13; ImiSeb. 7:6) Kungenzakala ukuthi iminyaka engu-400 yokuhlukuzwa  yaqalisa ngo-1913 B.C.E. lapho u-Ishmayeli ephatha kubi u-Isaka njalo yaphela lapho abako-Israyeli bephuma eGibhithe ngo-1513 B.C.E. (Gen. 21:8-10; Gal. 4:22-29) Siyabona-ke ukuthi kusasele iminyaka engu-400 uJehova wayesesimisile isikhathi ayezakhulula ngaso abantu bakhe.

6. Kungani singathandabuzi ukuthi uJehova uzabakhulula abantu bakhe?

6 UJoshuwa wayengomunye walabo abakhululwa eGibhithe. Ngemva kwesikhathi wakhumbuza abako-Israyeli wathi: “Liyazi ngezinhliziyo zenu lemiphefumulo ukuthi kasikho isithembiso lasinye esihle phakathi kwalezo elazinikwa nguJehova uNkulunkulu wenu esehlulekayo. Zonke izithembiso sezagcwaliseka; kasikho lesisodwa esehlulekayo.” (Josh. 23:2, 14) Lalamuhla uJehova uthembise ukubakhulula abantu bakhe ngesikhathi sokuhlupheka okukhulu. Ngakho kasithandabuzi ukuthi isithembiso lesi sizagcwaliseka loba sekutheni. Kodwa kumele sihlale silindile nxa sifuna ukusinda.

UKULINDA KUQAKATHEKILE NXA SIFUNA UKUSINDA

7, 8. (a) Wawungowani umsebenzi wabalindi endulo njalo thina sifundani kulokhu? (b) Yiphi ingozi ebakhona nxa abalindi bangalala?

7 Okwakusenzakala endulo kungasisiza sibone ukuthi ukulinda kuqakathekile. Ngalesosikhathi amadolobho amakhulu ayegonjolozelwa ngemiduli emide kakhulu. Imiduli le yayisenza kube nzima ukuthi izitha zingene njalo labalindi babesima phezu kwayo ukuze babone kuhle indawo ebagombolozeleyo. Ebusuku lemini kwakuhlala kulabalindi phezu kwemiduli lasemasangweni. Kwakumele balimukise izakhamuzi nxa bebona ingozi isiza. (Isaya. 62:6) Abalindi laba babethwele izimpilo zabantu yikho kwakumele bahlale bephapheme futhi bethiye indlebe.—Hez. 33:6.

8 Umlobi wezembali uJosephus ulandisa ukuthi ngo-70 C.E., ibutho lamaRoma langena laze layafika eNqabeni yase-Antoniya eyayibambene lomduli weJerusalema ngenxa yokuthi abalindi ababesemasangweni basebezihoqela nje. Esuka lapho amabutho la ahlasela ithempeli alithungela ngomlilo. Lokhu kwahle kwaba yikutshabalala kwayo iJerusalema futhi labatshonela emini abantu.

9. Kuyini ohulumende abanengi abangakunanzeleliyo lamuhla?

9 Ohulumende abanengi lamuhla bafaka amasotsha emingceleni yamazwe kanye lemitshina yakulezinsuku ukuze bavikele amazwe abo. Lokhu kubanceda ukuthi babone labo abangena elizweni ngokungekho emthethweni kanye lezitha ezingabe zifuna ukuhlasela ilizwe labo. Lanxa bevale bavitsha benelisa ukubona izingozi ezingavela ebantwini kuphela. Abakunanzeleli ukuthi sekumiswe uMbuso olamandla amakhulu ezulwini lokuthi wenzani khathesi. Kanti njalo kabakwazi lokuthi sekuseduze ukuthi uJesu Khristu oyiNkosi yoMbuso lo azokulwa impi labohulumende bomhlaba. (Isaya. 9:6, 7; 56:10; Dan. 2:44) Kodwa thina kasifanani labo, siyakwazi ukuthi nxa singahlala siphapheme njalo sikhuthele ekukhonzeni sizasinda nxa isehlakalo leso sifika.—Hubo. 130:6.

NANZELELA IZINTO EZINGAKWENZA WEHLULEKE UKULINDA

10, 11. (a) Kuyini okungenzakala lakithi nxa singananzelelanga futhi ngenxa yani? (b) Kuyini okwenza uvume ukuthi uDeveli usenze abantu abanengi bangabi lendaba leziphrofetho zeBhayibhili?

10 Ake ucabange ngomlindi obelokhu ephapheme ubusuku bonke. Kodwa kuthi sekuzakusa kube nzima ukuthi aqhubeke elindile ngenxa yokuthi usedinwe kasazazi. Lokhu kungenzakala lakithi. Kungaba nzima ukuthi sihlale silindile ikakhulu njengoba sekuseduze  kangaka ukuthi umumo lo uphele. Kungadanisa sibili nxa singehluleka ukuhlala silindile. Okwakhathesi asixoxeni ngezinto ezintathu ezingabangela ukuthi sehluleke ukuhlala siphapheme.

11 UDeveli udukisa abantu. UJesu engakafi waxwayisa abafundi bakhe kathathu mayelana ‘lenkosi yalo umhlaba.’ (Joh. 12:31; 14:30; 16:11) Wayekwazi ukuthi uDeveli wayezakwenza abantu babe komnyama ubambile, bangabi lendaba lokuqakatheka kokugcwaliseka kweziphrofetho zikaNkulunkulu eziphathelane lekusasa. (Zef. 1:14) USathane uvala abantu amehlo esebenzisa izinkolo zamanga ezigcwele emhlabeni wonke. Wena kuyini okubonayo nxa uxoxa labantu? Akukhanyi yini ukuthi uDeveli “usenqunde izingqondo zabangakholwayo” ukuze bangaboni ukuthi umhlaba lo ususiya ekupheleni lokuthi uKhristu useyiNkosi yoMbuso kaNkulunkulu? (2 Khor. 4:3-6) Izikhathi ezinengi abantu abalaleli nxa sizama ukubachazela ukuthi umhlaba lo uyadlula. Nxa sifika ezindlini zabo bandise ukusitshela ukuthi lingadlulela phambili.

12. Kungani kungamelanga sivume ukuqilwa nguSathane?

12 Ukungalaleli kwabantu bomhlaba lo akumelanga kukuqede amandla kumbe kukwenze wehluleke ukulinda. Phela wena uyakwazi ukuthi kungani kumele uhlale ulindile. UPhawuli wabhalela ayekhonza labo wathi: “Likwazi kuhle ukuthi usuku lweNkosi luzafika njengesela ebusuku.” (Bala u-1 Thesalonika 5:1-6.) UJesu laye wathi: “Hlalani lilindile ngokuba iNdodana yomuntu izafika ngesikhathi elingayilindelanga ngaso.” (Luk. 12:39, 40) Sekuseduze ukuthi kumenyezelwe ukuthi ‘sekulokuthula lokuvikeleka’ emhlabeni. Ngalesosikhathi uSathane uzaqila abantu abanengi bakholwe ukuthi izinto sezihamba kuhle emhlabeni. Thina ke? Kasizimiseleni ukuhlala ‘siphapheme njalo sizithibe,’ singavumeli ukuthi usuku lukaNkulunkulu ‘lusijume njengesela.’ Yikho kumele silifunde nsuku zonke iBhayibhili njalo sicabangisise ngalokho uJehova asitshela khona.

13. Umhlaba lo wenza abantu babe njani njalo thina singakubalekela njani lokhu?

13 Umhlaba lo wenza abantu bangabi lendaba loNkulunkulu. Abantu abanengi lamuhla abalandaba loNkulunkulu kodwa babambekile ngemisebenzi yabo yansuku zonke. (Mat. 5:3) Bagijimisana lezinto ezibathatha umoya ezigcwele emhlabeni lo—“izinkanuko  zabantu abalezono lokulangazela kwamehlo abo.” (1 Joh. 2:16) Kanti njalo ezokuzilibazisa zenza abantu baphilele ‘ukuthanda injabulo’ futhi umnyaka ngamunye ziqhubeka zihuga abantu abanengi. (2 Tim. 3:4) Lesi yiso isizathu esenza uPhawuli watshela amaKhristu ukuthi ‘angacabangi ngokuthokozisa inkanuko yawo yemvelo yokona’ ngoba lokhu kungabangela ukuthi ehluleke ukulinda.—Rom. 13:11-14.

14. Yisiphi isixwayiso esisithola kuLukha 21:34, 35?

14 Thina kasifanani labantu bomhlaba lo ngoba siqondiswa ngumoya kaNkulunkulu njalo yiwo awusebenzisayo ukuze asicacisele konke okuzakwenzakala esikhathini esizayo. [2] (1 Khor. 2:12) Kumele siqaphele ngoba kayisizo zinto ezimangalisayo ezingenza umuntu awozele ekukhonzeni. Yizinto ezijayelekileyo nje empilweni, ikakhulu nxa engaqakathekisa zona ukwedlula ukukhonza uJehova. (Bala uLukha 21:34, 35.) Ngokwesibonelo abanye bangasichothoza ngokuhlala silindile kodwa lokho akumelanga kusenze siphele amandla. (2 Phet. 3:3-7) Kumele sihlale siyingena zikhathi zonke imihlangano ukuze siqhubeke siqondiswa ngumoya kaNkulunkulu.

Wenza konke okusemandleni akho yini ukuze uhlale uphapheme? (Khangela izindima 11-16)

15. Kwenzakalani kuPhetro, uJakhobe loJohane njalo lokho kungenzakala njani lakithi?

15 Isono esilaso singenza kube nzima ukuthi sihlale siphapheme. UJesu wayekwazi ukuthi abantu balesono lokuthi kwezinye izikhathi bayehluleka ukwenza okuqondileyo. Cabanga ngalokho okwenzakala uJesu esezabotshwa. Kwakumele athandaze kuYise osezulwini ukuze athole amandla njalo aqhubeke eqotho. Wathi esiyakhuleka watshela uPhetro, uJakhobe loJohane ukuthi bahlale ‘belindile’. Kodwa abazange bananzelele ukuthi kwakuqakatheke kangakanani ukuthi bahlale belindile. Kulokuthi balinde kanye leNkosi yabo balala ngenxa yokuthi babediniwe. Lanxa uJesu wayedinwe efile njengabo wahlala ephapheme njalo ethandaza kokuphela kuYise. Lokhu yikho kanye okwakumele kwenziwe ngabafundi bakhe.—Mak. 14:32-41.

16. UJesu wathi kuyini okungasinceda ukuthi ‘sihlale silindile’?

16 Ukuba lesifiso esikhulu sokwenza okuhle kayisikho kodwa okungasinceda ukuthi ‘sihlale silindile.’ Khumbula ukuthi kusasele insukwana ukuthi uJesu abulawe watshela abafundi bakhe ukuthi bathandaze kokuphela kuJehova. (Bala uLukha 21:36.) Ngakho ukuthandaza kokuphela kungasisiza ukuthi sihlale siphapheme.—1 Phet. 4:7.

ZIMISELENI UKUHLALA LILINDILE

17. Singatshengisa njani ukuthi sikulindele ukuhlupheka okukhulu?

17 Lesi kayisiso sikhathi sokuwozela ekukhonzeni loba esokuthatheka ngezinto ezizaphelela emoyeni ezigcwele emhlabeni lo, ngoba uJesu wathi ukuphela kuzafika ‘ngesikhathi esizabe singasikhumbuleli.’ (Mat. 24:44) ILizwi likaNkulunkulu lisitshela ngezibusiso ezinhle kakhulu esizazithola emhlabeni omutsha kanye lokuthi singenzani ukuze sihlale silindile. Kumele sihlale sikhuthele ekukhonzeni, siqinise ubuhlobo bethu loJehova njalo sifake uMbuso kuqala ekuphileni kwethu. Kufanele sinanzelele isikhathi esikuso kanye lezinto ezenzakalayo ukuze singalalisi inkophe. (Isam. 22:20) Lokhu kuzasinceda ukuthi sisinde ngoba kukhulu okuzayo!

^ [1] (indima 5) U-B.C.E. umela ukuthi “Before Common Era,” okutsho isikhathi uJesu engakabuyi emhlabeni. U-C.E. umela ukuthi “Common Era” okutsho isikhathi uJesu esebuyile emhlabeni.

^ [2] (indima 14) Khangela isahluko 21 ebhukwini elithi UMbuso KaNkulunkulu Uyabusa!