Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ubukwazi Yini?

Ubukwazi Yini?

Umlilo wawuthwalwa njani endulo?

UGENESISI 22:6 ulandisa okwenziwa ngu-Abhrahama lapho elungiselela ukuyakwenza umhlatshelo endaweni ethile eyayikhatshana. Uthi: “Wathatha izinkuni zomnikelo wokutshiswa wazetshatha umntanakhe u-Isaka, yena ngokwakhe waphatha umlilo lengqamu.”

IMibhalo kayisitsheli ukuthi umlilo wawubaswa njani endulo. Kodwa esinye isazi seBhayibhili sikholwa ukuthi u-Abhrahama lo-Isaka bangabe bahamba bethwele umlilo abawugcina ulokhu uvutha baze bafika lapho ababesiya khona. Kungenzakala ukuthi umlilo okukhulunywa ngawo lapha ngamalahle ayewathwele ayezafika abase ngawo umlilo phambili.

Labanye bayavuma ukuthi kwakuyinto enzima kakhulu ukuphemba umlilo endulo njalo abanengi babengabe bekubona kungcono ukuthi bayekokha amalahle kubomakhelwana. Izifundiswa ezinengi zikholwa ukuthi u-Abhrahama wayethwele udengezi loba imbiza ethile eyayilengiswa futhi ilamalahle phakathi. Kungenzakala ukuthi amalahle la ayengawomlilo owawubaswe ebusuku bayizolo. (Isa. 30:14) Ngakho amalahle la ayengahlanganiswa lencwathi ukuze kubaswe umlilo nxa umuntu ephakathi kohambo.