Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izinto Lezi Ziphathise Abantu Abathembekileyo

Izinto Lezi Ziphathise Abantu Abathembekileyo

‘Izinto owangizwa ngizitsho ziphathise abantu abathembekileyo abazafanela ukuba labo bafundise abanye.’2 TIM. 2:2.

IZINGOMA: 42, 53

1, 2. Abantu abanengi bayibona njani imisebenzi abayenzayo?

ABANTU abanengi baziwa kakhulu ngemisebenzi abayenzayo. Abanye bazibona beqakathekile ngenxa yemisebenzi yabo, ikanti abanye bazikhangelela phansi. Kwezinye izindawo kujayelekile ukuthi nxa ufuna ukwazana lomuntu umbuze ukuthi wenzani empilweni.

2 LeBhayibhili kwesinye isikhathi nxa lichaza umuntu othile liyatsho ukuthi wayesenza msebenzi bani. Ngokwesibonelo lisitshela ‘ngoMathewu owayengumthelisi,’ ‘uSimoni owayengumkhuhli wezikhumba’ ‘langoLukha owayengudokotela.’ (Mat. 10:3; ImiSeb. 10:6; Kol. 4:14) Liphinda lisitshele langabanye ababesenza imisebenzi ababeyiphiwe nguJehova. Abanye babo nguDavida owayeyinkosi lo-Elija owayengumphrofethi kanye loPhawuli owayengumphostoli. Amadoda la ayeyiqakathekisa kakhulu imisebenzi le. Lathi kumele siyiqakathekise yonke imisebenzi esiyinikwe nguJehova.

3. Kungani kuqakathekile ukuthi amadoda asekhulile afundise abazalwane abatsha? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

3 Siyayithanda imisebenzi esiyenzayo enhlanganisweni njalo siyafisa ukuthi ngabe siyaqhubeka siyenza kokuphela. Kodwa  okudanisayo yikuthi ukona kuka-Adamu kwaletha ukuguga okubangela ukuthi imisebenzi esiyenzayo icine isiphiwa abanye. (UmTshu. 1:4) Umsebenzi wokutshumayela owenziwa lamuhla ukhula ngendlela emangalisayo njalo lokhu kwenze inhlanganiso kaJehova yasebenzisa izindlela ezintsha ezihambisana lempucuko yakulezinsuku ukuze izindaba ezinhle zifikiswe ebantwini abanengi. Yikho kuba nzima kwabanye asebekhulile ukuthi benelise ukusebenzisa lezizindlela ezintsha. (Luk. 5:39) Kwezinye izikhathi bangenelisa sibili ukufunda izindlela lezi kodwa iqiniso yikuthi kabaselawo amandla ababelawo besesebatsha. (Zaga. 20:29) Ngakho kuhle ukuthi amadoda asekhulile afundise abazalwane abaseselamandla ukuze bakulungele ukwenza imisebenzi etshiyeneyo enhlanganisweni.Bala iHubo 71:18.

4. Kungani kunzima kwabanye asebekhulile ukutshiyela abanye abazalwane imisebenzi abayenzayo? (Khangela ibhokisi elithi, “Okwenza Kube Nzima Kwabanye?”)

4 Kwezinye izikhathi kuba nzima ukuthi abazalwane asebekhulile batshiyele abanye imisebenzi abayenzayo. Abanye kuyabe kubazwisa ubuhlungu ukutshiya leyomisebenzi ngoba beyithanda. Ikanti abanye bayabe becabanga ukuthi abazalwane abasesebatsha ngeke benelise ukuyiphatha kuhle leyomisebenzi. Abanye njalo bangabe becabanga ukuthi kabalaso isikhathi sokubaqeqetsha. Lanxa kunjalo abazalwane abasesebatsha akumelanga baphelelwe yisineke nxa bengakaphiwa imisebenzi.

5. Yiphi imibuzo esizaxoxa ngayo esihlokweni lesi?

5 Kungani kuqakathekile ukuthi abazalwane asebekhulile bancedise abasesebatsha ukuthi bafanele ukuphatha imisebenzi? Bangakwenza njani lokhu? (2 Tim. 2:2) Kungani kungamelanga abazalwane abasesebatsha bakhangelele phansi abazalwane asebekhulile futhi asebelesikhathi eside besenza umsebenzi othile enhlanganisweni? Njalo kungani kumele bazimisele ukumunya ulwazi kubo? Okokuqala, ake sibone ukuthi uDavida wayincedisa njani indodana yakhe uSolomoni ukuthi ifanele ukuphatha umsebenzi kaJehova.

UDAVIDA WAMNCEDISA FUTHI WAMSEKELA USOLOMONI

6. INkosi uDavida yayifuna ukwenzani njalo uJehova wathini ngakho?

6 UDavida wahlala eyisiphepheli okweminyaka eminengi. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi  waba yinkosi njalo wakha umuzi omuhle okwamagama. Lanxa kunjalo kwakumhlupha kakhulu ukuthi uJehova wayengelayo “indlu” loba ithempeli elibiza yena. Ngakho watshela umphrofethi uNathani wathi: “Mina ngihlezi esigodlweni esakhiwa ngomsedari, kodwa ibhokisi lesivumelwano sikaJehova lingaphansi kwethente.” UNathani wamphendula wathi: “Konke okusengqondweni yakho, kwenze, ngoba uNkulunkulu ulawe.” UJehova wathini ngayo indaba le? Wathuma uNathani ukuba ayetshela uDavida amazwi la: “Ayisuwe ozangakhela indlu yokuhlala kuyo.” UJehova waveza ukuthi uSolomoni nguye owayezakwakha ithempeli wasethembisa lokuthi uzaqhubeka embusisa uDavida. Wenzani uDavida esizwa lokhu?1 ImiLan. 17:1-4, 8, 11, 12; 29:1.

7. Wenzani uDavida esizwa ukuthi ithempeli lalizakwakhiwa nguSolomoni?

7 UDavida esezwe ukuthi uSolomoni nguye owayezakwakha ithempeli, kazange abe lomhawu. Akuzange kumkhathaze ukuthi iNdodana yakhe yiyo eyayizathola lonke udumo lokwakha lelothempeli. Kungenzakala ukuthi wadana sibili esizwa umbiko ovela kuJehova. Kodwa kazange akhalale, wayincedisa ngenhliziyo yonke indodana yakhe. Waqoqa amaqembu abantu ababezakwenza imisebenzi etshiyeneyo, wabuthelela insimbi, ithusi, igolide kanye lezigodo zomsedari. Ngemva kwalokho wakhuthaza uSolomoni wathi: “Ndodana yami, uJehova kabe lawe ukuze uphumelele ukwakha indlu kaJehova uNkulunkulu wakho, njengokutsho kwakhe kuwe.”1 ImiLan. 22:11, 14-16.

8. Kuyini okwakungafika engqondweni kaDavida njalo wenzani?

8 Bala u-1 ImiLando 22:5. UDavida wayengacabanga ukuthi uSolomoni ngeke enelise ukukhokhela umsebenzi omkhulu kangako. Phela ithempeli lelo kwakumele ‘libe yindlu ebukekayo kakhulu’ futhi ngalesosikhathi uSolomoni ‘wayesesengumntwana njalo engakabi lolwazi.’ Loba kunjalo uDavida wayekwazi mhlophe ukuthi uJehova wayezayisiza indodana yakhe ukuthi yenelise ukuphatha lumsebenzi. Ngakho uDavida wamncedisa ngalokho ayekwenelisa ukuze lowomsebenzi uphumelele.

KUKHOLISE UKUQEQETSHA ABANYE

Kuyathokozisa ukubona abazalwane abasesebatsha besenza imisebenzi eminengi enhlanganisweni (Khangela indima 9)

9. Nika umzekeliso otshengisa ukuthi asebekhulile kumele bakhululeke ukutshiyela abazalwane abasesebatsha imisebenzi yebandla?

9 Abazalwane asebekhulile akumelanga bazwe ubuhlungu nxa sekudingakala ukuthi batshiyele amadoda asaqinile imisebenzi abayenzayo. Phela ukuqeqetsha amadoda la kwenza umsebenzi kaJehova uqhubekele phambili. Kanti njalo abazalwane asebekhulile kufanele bathokoze nxa bebona labo ababaqeqetshileyo sebesenza imisebenzi etshiyeneyo. Ngokwesibonelo cabanga ngobaba olendodana efundela ukutshayela imota. Isesengumntwana yayikhangele nje uyise etshayela. Kodwa yathi isikhulakhulile uyise waqala ukuyichazela lokho akwenzayo. Khathesi njengoba isifundela ukutshayela, uyise useyichazela ezinye iziqondiso ezingayinceda ukuze ifunde ukutshayela kuhle. Nxa isithethe ilayisensi iyancedisana loyise lapha lalapha, kodwa ngokuya kwesikhathi uyise uyayitshiyela lumsebenzi ngoba uyananzelela ukuthi yena usekhulile. Ubaba lo uyathokoza kakhulu ngokuthi indodana yakhe  yiyo esitshayela njalo kaboni angathi usethathelwe umsebenzi. Ngakho labazalwane asebekhulile kumele bajabule nxa bebona abazalwane ababaqeqetshileyo besenza kuhle ukuze umsebenzi kaJehova uqhubekele phambili.

10. UMosi wayesizwa njani nxa abanye bephiwa imisebenzi ethile?

10 Abazalwane asebekhulile kumele bananzelele ukuthi kababi lobukhwele. Khumbula ukuthi uMosi wathini lapho esizwa ukuthi kulamadoda athile ayesephrofetha enkambeni yako-Israyeli. (Bala AmaNani 11:24-29.) UJoshuwa owayengumsekeli wakhe wayesefuna ukuthi bathuliswe masinyane. Mhlawumbe wayecabanga ukuthi amadoda la ayesefuna ukuthathela uMosi umsebenzi. Kodwa uMosi wamphendula wathi: ‘Uyangikhwelezela na? Ngiyafisa ukuthi ngabe bonke abantu bakaJehova bangabaphrofethi njalo lokuthi uJehova ehlisele umoya wakhe phezu kwabo.’ UMosi wayekwazi ukuthi uJehova nguye owayeqondisa umsebenzi wakhe. Siyabona-ke ukuthi uMosi kazange afune ukuthi kube nguye ophethe konke kodwa wayefisa ukuthi isipho ayelaso sinikwe bonke abantu bakaJehova. Lathi kumele sithokoze nxa abanye bephiwa imisebenzi ethile enhlanganisweni kaJehova.

11. Omunye umzalwane wathini ngokutshiyela abanye umsebenzi?

11 Lanamuhla banengi abazalwane asebeleminyaka besebenza gadalala emisebenzini etshiyeneyo enhlanganisweni kaJehova njalo beqeqetsha labanye ukuthi labo bafanele ukuphatha leyomisebenzi. Ngokwesibonelo umzalwane okuthiwa nguPeter wadonsa iminyaka engu-74 esenkonzweni yesikhathi esigcweleyo njalo engu-35 yakhona wayesebenza kwenye iwofisi yegatsha ese-Europe. Okweminyaka eminengi bekunguye okhokhelayo kuHlangothi Lwenkonzo kulelogatsha. Kodwa khathesi umsebenzi lo usunikwe umzalwane osesemutsha okuthiwa nguPaul asebenze laye okweminyaka ethile. UPeter wathi ebuzwa ukuthi uzizwa njani ngalokhu, waphendula wathi: “Kuyangithokozisa ukubona abazalwane abaqeqetshiweyo besebenza gadalala njalo bewenza kuhle kakhulu umsebenzi abawuphathisiweyo.”

UNGABAKHANGELELI PHANSI ABAKHULILEYO

12. Yisiphi isifundo esisithola endabeni kaRehobhowami?

12 Ngemva kokufa kukaSolomoni, indodana yakhe uRehobhowami yathatha ubukhosi. Ngelinye ilanga uRehobhowami wayefuna ukucetshiswa ngendaba ethile, yikho waqala waya ebantwini abadala ukuze bamsize. Lanxa kunjalo kazange alisebenzise icebo abamnika lona. Wakhetha ukusebenzisa icebo ayelinikwe ngamajaha ayekhule lawo ayesezinceku zakhe. Kodwa isiphetho saba sibi kakhulu. (2 ImiLan. 10:6-11, 19) Sifundo bani esisithola endabeni le? Kuhle ukuthi umuntu abuze abantu abadala nxa efuna ukucetshiswa ngokuthile njalo abone lokuthi angalisebenzisa njani icebo abamnika lona. Ngakho lanxa abazalwane abasesebatsha bengabophekanga ukusebenzisa izindlela ezindala, akumelanga baphongufuqela eceleni amacebo abawanikwa ngabazalwane asebekhulile.

13. Abazalwane abasesebatsha bangabambisana njani lalabo asebekhulile?

13 Abanye abazalwane abasesebatsha yibo abakhokhelayo emisebenzini ethile njalo kulabazalwane abakhulileyo abangaphansi kwabo. Kuhle ukuthi abazalwane laba bafunde kulabo asebekhulile abasebenza labo njalo bacele ukuthi babacebise bengakenzi izinqumo. UPaul esike sakhuluma ngaye phezulu uthi: “Ngangisiba leqiniso lokuthi ngiyamcela uPeter angicebise njalo ngangitshela labanye esasisebenza labo ukuthi benze okufananayo.”

14. Ukubambisana kukaThimothi lomphostoli uPhawuli kusifundisani?

14 Lanxa uThimothi wayengosakhulayo wasebenza lomphostoli uPhawuli okweminyaka eminengi. (Bala uFiliphi 2:20-22.) UPhawuli  wayeke wabhalela abaseKhorinte wathi: “Ngilithumela uThimothi, indodana yami engiyithandayo, ethembekileyo eNkosini. Uzalikhumbuza indlela yokuphila kwami kuKhristu uJesu, evumelana lalokho engikufundisayo ezindaweni zonke emabandleni wonke.” (1 Khor. 4:17) Amazwi la atshengisa ukuthi uPhawuli loThimothi babebambisana sibili. UPhawuli wayemfundisile uThimothi ‘indlela yokuphila kwakhe kuKhristu.’ Lakanye uThimothi wakubambisisa ayekufundiswa. Lokhu kwenza uPhawuli wamthanda kakhulu waze wamthuma ukuthi ayenceda abazalwane baseKhorinte. Lesi yisibonelo esihle abadala okumele basilandele. Kumele babaqeqetshe abazalwane abasesebatsha ukuze benelise ukukhokhela ebandleni.

SONKE SILOMSEBENZI OKUMELE SIWENZE

15. Iseluleko esanikwa amaKhristu aseRoma singasinceda njani nxa sesikhangelane lontshintsho?

15 Kulezinsuku ingxenye yasemhlabeni yenhlanganiso kaJehova ikhula ngendlela emangalisayo futhi lokhu kuletha untshintsho olusithintayo kwezinye izikhathi. Kumele senzeni nxa sekunzima ukuthi samukele untshintsho oselukhona? Kufanele sikhumbule ukuthi untshintsho lwenzelwa ukuthi umsebenzi woMbuso uqhubekele phambili. Yikho kungaba kuhle ukuthi sizithobe, singanamatheli kulokho okufunwa yithi. UPhawuli wabhalela amaKhristu aseRoma wathi: “Ngithi kini lonke: Lingacabangi ngokuzazisa kakhulu okudlula okufaneleyo, kodwa lizicabangele ngokuqonda, ngokumayelana lesilinganiso sokukholwa uNkulunkulu aliphe khona. Njengalokhu omunye lomunye wethu elomzimba owodwa olezitho ezinengi, njalo izitho lezi zonke kazenzi msebenzi munye, ngokunjalo kuKhristu thina abanengi sibumba umzimba owodwa.”—Rom. 12:3-5.

16. Kuyini okungenziwa ngabakhulileyo, abasesebatsha kanye labafazi ukuze kuhlale kulokuthula lokumanyana enhlanganisweni kaJehova?

16 Kungelani lokuthi izimo zethu zinjani, sonke kumele sizimisele ukusebenza gadalala ukuze sisekele umsebenzi woMbuso kaNkulunkulu. Lina asebekhulile zamani ukuqeqetsha abasesebatsha ukuthi bafanele ukuphatha imisebenzi eliyenzayo. Bazalwane abasesebatsha zithobeni nxa liphathiswa imisebenzi njalo liqhubeke libahlonipha asebekhulile. Lani bafazi lingiselani uPhrisila owasebenza ndawonye lomkakhe u-Akhwila njalo wamsekela lapho kusiba lontshintsho oluthile.ImiSeb. 18:2.

17. Kuyini uJesu ayengakuthandabuzi njalo wabaqeqetsha ukwenzani abafundi bakhe?

17 UJesu uyisibonelo esihle kakhulu endabeni yokuncedisa abanye ukuthi bafanele ukuphatha imisebenzi ebandleni. Wayekwazi ukuthi sasizafika isikhathi lapho ayezayigqiba khona inkonzo yakhe yasemhlabeni besekudingakala ukuthi abanye basale beqhubekela phambili ngomsebenzi. Wayengathandabuzi ukuthi abafundi bakhe babezawenza kuhle lowomsebenzi lanxa babengabantu abalesono. Wabatshela ukuthi babezakwenza izinto ezinkulu kulalezo ayezenzile. (Joh. 14:12) Yikho wabaqeqetsha okuzwayo futhi benelisa ukutshumayela izindaba ezinhle kuzo zonke izindawo ezazikhona ngalesosikhathi.Kol. 1:23.

18. Silindeleni esikhathini esizayo njalo kumele sizimisele ukwenzani khathesi?

18 UJesu esevusiwe waya ezulwini njalo wafika wanikwa omunye umsebenzi kanye lamandla ‘aphezu kokubusa konke lobukhosi lamandla kanye lombuso.’ (Efe. 1:19-21) Lanxa lathi singafa khathesi i-Amagedoni ingakafiki, silethemba lokuthi uJehova uzasivusa emhlabeni omutsha njalo asinike omunye umsebenzi omnengi. Kodwa okwakhathesi kasikhuthaleni emsebenzini wokutshumayela izindaba ezinhle lowokwenza abafundi. Kasizimiseleni ukuqhubeka ‘sizinikela ngokupheleleyo emsebenzini weNkosi.’1 Khor. 15:58.