Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izinto Ezingenza Kube Nzima Ukuzithoba

Izinto Ezingenza Kube Nzima Ukuzithoba

‘Hamba ngokuzithoba loNkulunkulu wakho.’MIK. 6:8.

IZINGOMA: 48, 1

1-3. Umphrofethi owayevela koJuda wehluleka ukwenzani njalo kwaphetha ngani? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

NGESIKHATHI iNkosi uJerobhowami ibusa ko-Israyeli, uJehova wathuma umphrofethi othile owayevela koJuda ukuthi ayobikela inkosi le embi ngalokho okwakuzayehlela. Lakanye umphrofethi lo wawufikisa umlayezo kuJerobhowami futhi uJehova wamvikela lapho inkosi le embi isifuna ukumhlasela.1 AmaKho. 13:1-10.

2 UJehova wayetshele umphrofethi lo wathi: “Ungadli ukudla kwalapha [ko-Israyeli], unganathi lamanzi akhona njalo ungabobuyela ngendlela oze ngayo.” Kodwa wathi esebuyela kibo wadibana lexhegu elithile elalihlala eBhetheli. Ixhegu leli lamqila lathi lingumphrofethi kaJehova njalo wacina esehluleka ukulalela isiqondiso ayesiphiwe. Lokhu kwamzondisa kakhulu uJehova futhi kwathi umphrofethi lo esebuyela kibo kwathutsha isilwane sambulala.1 AmaKho. 13:11-24.

3 Kungani umphrofethi lo owayezithoba wavuma ukuqilwa lixhegu leli? IBhayibhili kalisitsheli isizathu. Kodwa kungenzakala ukuthi umphrofethi lo wakhohlwa ukuthi kwakumele aqhubeke  ‘ehamba ngokuzithoba loNkulunkulu.’ (Bala uMikha 6:8.) Nxa iBhayibhili likhuluma ngokuhamba loJehova liyabe lisitsho ukumethemba, ukusekela ubukhosi bakhe kanye lokumlalela. Umuntu ozithobayo uyakwazi ukuthi kuqakathekile ukuthi ahlale ethandaza kuNkulunkulu. Aluba umphrofethi lo wayezithoba wayezambuza uJehova ukuthi usentshintshile yini iziqondiso ayemnike zona. Kodwa kukhanya kakwenzanga lokhu ngoba iMibhalo kayisitsheli lutho ngakho. Lathi kwezinye izikhathi kungadingakala ukuthi senze izinqumo ezinkulu futhi singabe singelaqiniso ukuthi kumele senzeni sibili. Yikho nxa singazithoba sicele ukuthi uJehova asincedise sizakwenelisa ukukhetha kuhle.

4. Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

4 Esihlokweni esidlulileyo sibonile ukuthi kungani kuqakathekile ukuthi amaKhristu azithobe lokuthi ukuzithoba kugoqelani. Kodwa-ke yiziphi izinto ezingabangela ukuthi kube nzima ukuzithoba? Singenelisa njani ukuba ngabantu abazithobayo? Ake siphendule imibuzo le ngokuxoxa ngezinto ezintathu ezingenza kube nzima ukuzithoba.Zaga. 11:2.

NXA IZIMO ZINTSHINTSHA

5, 6. UBhazilayi watshengisa njani ukuzithoba?

5 Ukuntshintsha kwezimo zethu loba kwemisebenzi esiyiphathisiweyo enhlanganisweni kungenza kube nzima ukuzithoba. Ngokwesibonelo, uDavida wacela indoda eyayisileminyaka engu-80 okuthiwa nguBhazilayi ukuthi iyehlala laye esigodlweni sakhe. Lesi kwakuyisibusiso esikhulu kakhulu. Phela kwakusitsho ukuthi wayezahlala eseduzane lenkosi sonke isikhathi. Lanxa kunjalo uBhazilayi kazange avume ukuhamba. Watshela iNkosi uDavida ukuthi wayengafuni ukuba ngumthwalo kuyo njengoba wayesegugile. Yikho uBhazilayi wathi kungcono kuhambe uKhimihami okungenzakala ukuthi wayeyindodana yakhe.2 Sam. 19:31-37.

6 Ukuzithoba kwamnceda uBhazilayi ukuthi enze isinqumo esihle. Kazange ayale ngoba ezama ukubalekela umsebenzi kumbe ngenxa yokuthi wayengafuni ukutshiya umuzi wakhe. Kodwa wananzelela ukuthi wayesekhulile lokuthi wayengeke esenelisa ukwenza okunengi. (Bala uGalathiya 6:4, 5.) Ukufuna ukwaziwa ngabantu lokuthanda izikhundla kungabangela ukuthi siqalise ukuzigqaja lokuncintisana labanye futhi kucine kusiphambanisa ekukhonzeni. (Gal. 5:26) Kodwa ukuzithoba kuyasinceda ukuthi sibambisane labafowethu labodadewethu ukuze sidumise uNkulunkulu njalo sincede labanye.1 Khor. 10:31.

7, 8. Ukuzithoba kungasinceda njani ukuthi singathembi ukuhlakanipha kwethu?

7 Kungaba nzima ukuzithoba ikakhulu nxa umuntu esephathiswe imisebenzi eminengi enhlanganisweni. Ngesikhathi uNehemiya esizwa ukuthi abantu bakibo bathwele nzima eJerusalema, wathandaza kuJehova. (Neh. 1:4, 11) Lakanye uJehova wawuzwa umthandazo wakhe ngoba iNkosi u-Athakisekisi yambeka ukuthi abe ngumbusi koJuda. Lanxa esephiwe lesosikhundla, uNehemiya kazange athembele emandleni akhe loba enothweni ayelayo. Waqhubeka ehamba loNkulunkulu njalo ehlolisisa uMthetho wakhe ukuze enze okuqondileyo. (Neh. 8:1, 8, 9) UNehemiya kazange abacindezele abantu lanxa wayelesikhundla kodwa wasebenzisa impahla yakhe ukuze umsebenzi uqhubekele phambili.Neh. 5:14-19.

8 Isibonelo sikaNehemiya sitshengisa ukuthi ukuzithoba kungasinceda ukuthi singazithembi nxa siphiwa umsebenzi omutsha. Ngokwesibonelo umdala angaqalisa ukwenza  imisebenzi yebandla engaqalanga wathandaza kuJehova. Ikanti abanye bangaqala ngokwenza isinqumo besebecela ukuthi uJehova ababusise. Kambe singathi yikuzithoba yini ukwenza njalo? Umuntu ozithobayo uhlala ekhumbula ukuthi kuqakatheke kakhulu ukuthemba uNkulunkulu. Kathembi okwakhe ukuhlakanipha loba isiphiwo alaso ngitsho lanxa esenza into ajayele ukuyenza izikhathi ezinengi. (Bala iZaga 3:5, 6.) Lamuhla abantu abanengi kabalandaba labanye njalo bayancintisana. Kodwa thina kasenzi njalo. Siyakwazi ukuthi ukuphathiswa imisebenzi ethile enhlanganisweni kakusenzi sibe ngcono kulabanye emulini loba ebandleni. Ngakho siyazimisela ukubambisana labafowethu labodadewethu kukho konke esikwenzayo.1 Tim. 3:15.

NXA SICHOTHOZWA LOBA SINCONYWA

9, 10. Ukuzithoba kungasisiza njani nxa sichothozwa loba siphathwa kubi?

9 Kungaba nzima ukuthi sizibambe nxa sihlala sichothozwa ngabanye abantu. Lokhu yikho kanye okwenzakala kuHana. Wayehlala ekhala kokuphela ngoba unyanewabo uPhenina wayemchothoza njalo nje. U-Elikhana wayemthanda umkakhe uHana lanxa wayeyinyumba. Ngelinye ilanga wathi ethandaza ethabanikeli uMphristi oMkhulu u-Eli wathi udakiwe. Laba buhlungu lelo kuHana. Lanxa kunjalo wazibamba, kazange avuke ngolaka futhi wamphendula kuhle u-Eli. Kanti njalo eBhayibhilini sithola umthandazo kaHana othinta inhliziyo, otshengisa ukuthi wayelokholo kuJehova futhi emthanda.1 Sam. 1:5-7, 12-16; 2:1-10.

10 Lathi ukuzithoba kungasinceda ukuthi ‘sinqobe ububi ngobuhle.’ (Rom. 12:21) Umhlaba lo ugcwele izinto ezimbi kakhulu, yikho kasimangali nxa abantu besiphatha kubi loba besichothoza. Lanxa kunjalo akumelanga sikuvumele lokhu kusenze sikhathazeke. (Hubo. 37:1) Kodwa-ke kuba buhlungu kakhulu nxa siphathwa kubi ngabafowethu labodadewethu ebandleni. Uma kungenzakala lokhu kumele silingisele uJesu. IBhayibhili  lithi: “Kwathi bemchaphaza ngezinhlamba zabo, yena kaphindiselanga; . . . Kodwa wathembeka kulowo owahlulela ngokulunga.” (1 Phet. 2:23) UJesu wayekwazi ukuthi uJehova nguye yedwa olelungelo lokuphindisela. (Rom. 12:19) Ngakho lathi iBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sizithobe njalo ‘singabuyiseli okubi ngokubi.’1 Phet. 3:8, 9.

11, 12. (a) Ukuzithoba kungasisiza njani nxa sinconywa? (b) Ukuzithoba kungasinceda njani endabeni yokugqoka lokuzilungisa kanye lesenza ngayo?

11 Okunye okungabangela ukuthi sehluleke ukuzithoba yikunconywa loba ukubukwa ngabantu. Cabanga ngalokho okwenzakala ku-Esta. Lanxa wayelitshatshazi, wahlala umnyaka wonke egcotshwa ngamakha amahle ukuze abe muhle kakhulu. Wayehlala lamantombazana amanengi ayevela kuzo zonke izindawo embusweni wasePhesiya. Wonke amantombazana la ayencintisana ukuze athole isikhundla sokuba yindlovukazi yenkosi. Lanxa u-Esta wayephethwe okweqanda, kazange aqalise ukuzikhukhumeza loba ukuzigqaja. Langemva kokuba inkosi isimkhethile ukuba yindlovukazi yayo waqhubeka elokhu ehlonipha njalo ezithoba.Esta. 2:9, 12, 15, 17.

Indlela esigqoka futhi sizilungise ngayo iyatshengisa yini ukuthi siyamhlonipha uJehova kanye labazalwane bethu? (Khangela indima 12)

12 Ukuzithoba kuyasinceda ukuthi sigqoke njalo sizilungise ngendlela elesithunzi kanye lokuthi siziphathe kuhle. Phela siyakwazi ukuthi ‘ukuba lomoya omnene lothuleyo’ yikho okungenza abantu basithande, hatshi ukuzikhukhumeza loba ukufuna ukubukwa. (Bala u-1 Phetro 3:3, 4; Jer. 9:23, 24) Khumbula ukuthi nxa sizibona singcono kulabanye kuzakhanya endleleni esikhuluma ngayo lesenza ngayo. Ngokwesibonelo singenza abantu babone angathi singcono kulabo ngokubatshela ngemisebenzi esiyenzayo enhlanganisweni, ngemfihlo ethile esiyaziyo kumbe ukuthi sazana labazalwane abathile abakhokhelayo. Kwesinye isikhathi singabatshela ukuthi yithi esenze into ethile yaphumelela ukuze basincome. Kumele silingisele isibonelo sikaJesu lasendabeni le. Okunengi ayekukhuluma wayekuthatha eMibhalweni yesiHebheru. Wayekwazi ukuthi angenza njalo abantu bazabona ukuthi ayekutsho kwakuvela kuJehova, hatshi ekuhlakanipheni kwakhe.Joh. 8:28.

NXA KUMELE SENZE ISINQUMO

13, 14. Ukuzithoba kungasisiza njani ukuthi senze izinqumo ezinhle?

13 Ukwenza izinqumo lakho kungenza kube nzima ukuthi sizithobe. Ngesikhathi umphostoli uPhawuli eseKhesariya, umphrofethi u-Agabhu wamtshela ukuthi nxa angaya eJerusalema uzafika abotshwe loba abulawe. Bathi bekuzwa lokhu abanye abazalwane bamncenga ukuthi angayi. Kodwa uPhawuli kazange avume, waqhubeka ngohambo lwakhe. Lokhu kutsho ukuthi wayezithemba yini? Hatshi. Wayelethemba lokuthi uJehova uzamsekela futhi abazalwane bazithoba basisekela isinqumo sakhe sokuya eJerusalema.ImiSeb. 21:10-14.

14 Ukuzithoba kungasinceda lokuthi senelise ukukhetha kuhle lanxa siyabe singakwazi ukuthi izinto zizahamba njani. Ngokwesibonelo ungabe ulesifiso sokungena enkonzweni yesikhathi esigcweleyo kodwa ubusuzibuza imibuzo enjengale: Ngizakwenzani nxa ngingahlaselwa ngumkhuhlane othile? Ngizakwenelisa yini ukunakekela abazali bami nxa sebegugile? Ngizayithatha ngaphi imali yokuziphilisa nxa sengiluphele? Kawungeke wenelise ukuyiphendula imibuzo le lanxa ungaze ukhuleke njalo ucabangisise ngayo kanengi. (UmTshu. 8:16, 17) Kodwa nxa ungathemba uJehova uzabona ukuthi zikhona  izinto ongeke uzenze ngamandla akho. Yikho uzazimisela ukuthandaza kuye ucela ukuthi akuncedise ngomoya wakhe ongcwele njalo uchwayisise ngaleyondaba futhi ubuze labanye ukuze uzwe ukuthi kuyini okubancedileyo ukuthi baphumelele. (Bala umTshumayeli 11:4-6.) Ungenza njalo uJehova uzakubusisa njalo akuncedise ukuthi wenze okunye nxa obukuhlosile kungasaphumelelanga.—Zaga.16:3, 9.

HLALA UZITHOBA

15. Ukucabangisisa ngoJehova kungasinceda njani ukuthi sihlale sizithoba?

15 Njengoba sesibonile ukuthi ukuzithoba kulusizo kakhulu, ake sixoxe ngezinto ezine ezingasisiza ukuthi sihlale singabantu abazithobayo. Okokuqala yikucabangisisa ngobukhulu bukaJehova kanye lezimpawu zakhe ezinhle. (Isaya. 8:13) Khumbula phela ukuthi sihamba loSomandla hatshi ingilosi kumbe umuntu nje. Ukwazi lokhu kumele kusifuqe ukuthi ‘sizithobe ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esilamandla.’1 Phet. 5:6.

16. Ukunakana ngendlela uNkulunkulu asithanda ngayo kusinceda njani ukuthi sizithobe?

16 Okwesibili okungasinceda ukuthi sizithobe yikunakana ngendlela uJehova asithanda ngayo. Umphostoli uPhawuli waveza ukuthi uJehova uyaziqakathekisa kakhulu izitho zomzimba thina esibona angathi kazilancedo. (1 Khor. 12:23, 24) Lokhu kutshengisa lathi siqakathekile kuJehova. Kasiqathanisi labanye abantu njalo kasitshiyi nxa singenza amaphutha. Ukwazi lokhu kwenza sithokoze kakhulu.

17. Ukukhangela okuhle okwenziwa ngabanye kungasinceda njani?

17 Okwesithathu okungasinceda ukuthi sizithobe yikukhangela okuhle okwenziwa ngabanye hatshi amaphutha abo. Kasifuni ukuthi sihlale sitshela abanye okokwenza kumbe sizibone singcono kulabo kodwa kufanele samukele imibono yabo kanye lezeluleko zabo. (Zaga.13:10) Kanti njalo sizathokoza nxa abanye ebandleni bephiwa imisebenzi ethile. Okuzasithokozisa kakhulu yikubona indlela uJehova abusisa ngayo ‘abazalwane bethu emhlabeni wonke.’1 Phet. 5:9.

18. Ukuqeqetsha umzwangedwa wethu kungasinceda njani ukuthi sizithobe?

18 Okwesine okungasisiza ukuthi sizithobe yikuqeqetsha umzwangedwa wethu sisebenzisa izimiso eziseBhayibhilini. Izimiso lezi ziyasinceda ukuthi sibone indlela uJehova acabanga ngayo ezindabeni ezitshiyeneyo. Manje singawuqeqetsha njani umzwangedwa wethu? Ngokuthandaza lokufunda iBhayibhili nsuku zonke langokusebenzisa esikufundayo. (1 Tim. 1:5) Lokhu kuzasenza sibahloniphe abanye. Singenza njalo uJehova uzasiphathisa ukuze senelise ukuhlala sizithoba futhi sibe lobuntu obuhle.1 Phet. 5:10.

19. Kuyini okuzasinceda ukuthi sihlale sizithoba kuze kube nini lanini?

19 Umphrofethi owayevela koJuda esikhulume ngaye ekuqaliseni wehluleka ukuzithoba futhi lokhu kwaphambanisa ubuhlobo bakhe loJehova njalo wacina efile. Kodwa lokhu akutsho ukuthi lathi kasisoze senelise ukuhlala simsulwa nxa sihlangana lezimo ezingenza kube nzima ukuzithoba. Banengi esifunda ngabo eBhayibhilini kanye labanye esikhonza labo lamuhla abayizibonelo ezinhle endabeni le. Nxa singaqhubeka sizimisela ukuhamba loJehova, sizahlala singabantu abazithobayo. (Zaga. 8:13) Kungelani lokuthi ulawuphi umsebenzi enhlanganisweni kaJehova, khumbula ukuthi okuqakatheke kakhulu futhi okuyisibusiso esikhulu yikuthi uhamba loJehova. Ngakho-ke siqakathekise isibusiso lesi njalo uzimisele ukuqhubeka uhamba ngokuzithoba loJehova kuze nini lanini.