INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO January 2017

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa ngeviki ka-February 27 kusiya ku-April 2, 2017.

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo

Odade abanengi abancedisa kwamanye amazwe baqalisa bethikaza ukuhamba kulawomazwe. Kuyini okwabanceda ukuthi baqunge isibindi bacine behamba? Kubancede njani ukuyancedisa kwamanye amazwe?

“Themba KuJehova Wenze Okulungileyo”

UJehova uzimisele ukusisiza nxa sihlangana lezinhlupho eziphezu kwamandla ethu. Loba kunjalo ukhangelele ukuthi sizame ukwenza esenelisa ukukwenza. Umbhalo wethu womnyaka ka-2017 usinceda njani ukuthi sizimisele ukwenza okulungileyo?

Sebenzisa Kuhle Inkululeko Yakho Yokuzikhethela

Kuyini inkululeko yokuzikhethela njalo iBhayibhili lisitshelani ngayo? Singatshengisa njani ukuthi siyayihlonipha inkululeko yabanye yokuzikhethela?

Kungani Kuqakathekile Ukuzithoba?

Kutshoni ukuzithoba njalo kugoqelani? Kungani kuqakathekile ukuthi amaKhristu azithobe?

Izinto Ezingenza Kube Nzima Ukuzithoba

Kuyini okungasinceda ukuthi siqhubeke sizithoba nxa izimo zethu zingantshintsha, nxa sinconywa loba sichothozwa kumbe nxa kumele senze isinqumo?

Izinto Lezi Ziphathise Abantu Abathembekileyo

Abazalwane asebekhulile bangabanceda njani abasakhulayo ukuthi bafanele ukuphatha imisebenzi etshiyeneyo? Abazalwane abasesebatsha bona bangatshengisa njani ukuthi bayabahlonipha asebekhulile abangaphansi kwabo?

Ubukwazi Yini?

Endulo abantu babewuthwala njani umlilo nxa besuka endaweni ethile besiya kwenye?