Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kutshoni Ukuba Lobuhlobo Obuhle LoNkulunkulu?

Kutshoni Ukuba Lobuhlobo Obuhle LoNkulunkulu?

‘Sengathi uNkulunkulu angalenza libe lesimo sengqondo esifana laleso uKhristu uJesu ayelaso.’​—ROM. 15:5, NW.

IZINGOMA: 25, 5

1, 2. (a) Ukuba lobuhlobo obuhle loNkulunkulu kubancede njani abanye? (b) Yiphi imibuzo esizaxoxa ngayo?

OMUNYE udadewethu waseCanada uthi ukuba lobuhlobo obuhle loNkulunkulu kumenza ahlale ethokoza njalo enelise ukumelana lenhlupho ahlangana lazo nsuku zonke. Umzalwane waseBrazil ubika ukuthi yena lomkakhe sebeleminyaka engu-23 betshadile njalo bethokoza. Lokhu kungenxa yokuthi bazama ngamandla wonke ukugcina ubuhlobo babo loNkulunkulu buqinile. Umzalwane wasePhilippines uthi ukuba lobuhlobo obuhle loNkulunkulu kumenza ahlaliseke engqondweni njalo athuthukise indlela aphatha ngayo abazalwane beminye imihlobo.

2 Okutshiwo ngabafowethu labodadewethu laba kutshengisa ukuthi ukuba lobuhlobo obuhle loNkulunkulu kuyanceda sibili. Ungenzani ukuze uqinise ubuhlobo bakho loNkulunkulu njalo uthole izibusiso ezinjengalezi? Singakaphenduli umbuzo lo kumele sizwisise ukuthi iBhayibhili limchaza njani umuntu olobuhlobo obuhle loNkulunkulu. Ngakho esihlokweni lesi sizaxoxa ngemibuzo emithathu ezasisiza ukuthi siyizwisise indaba le. (1) Kutshoni ukuba lobuhlobo obuhle loNkulunkulu? (2) Yiziphi  izibonelo ezingasinceda ukuthi siqinise ubuhlobo bethu loNkulunkulu? (3) Ukuzama ukuba ‘lengqondo kaKhristu’ kungasinceda njani ukuthi siqinise ubuhlobo bethu loNkulunkulu?

UKHANYA NJANI UMUNTU OLOBUHLOBO OBUHLE LONKULUNKULU?

3. Umuntu olobuhlobo obuhle loNkulunkulu utshiyene njani lomuntu ongelandaba loNkulunkulu?

3 Impendulo yombuzo lo siyithola kulokho okwatshiwo ngumphostoli uPhawuli lapho eqathanisa umuntu olobuhlobo obuhle loNkulunkulu lomuntu ongelandaba loNkulunkulu. (Bala u-1 Khorinte 2:14-16.) Ungaphi umahluko phakathi kwabantu laba? Umuntu ongelandaba loNkulunkulu kazamukeli ‘izinto ezivela kumoya kaNkulunkulu, ngoba kuye ziyibuthutha, njalo angeke aziqedisise ngoba zibonakaliswa ngomoya.’ Kodwa umuntu olobuhlobo obuhle loNkulunkulu “uyazahlulela izinto zonke” njalo ‘ulengqondo kaKhristu.’ Yikho uPhawuli esikhuthaza ukuthi sihlale silobuhlobo obuhle loNkulunkulu. Yiziphi ezinye izindlela abantu laba ababili abatshiyene ngazo?

4, 5. Bakhanya njani abantu abangelandaba loNkulunkulu?

4 Okokuqala cabanga ngezenzo zomuntu ongelandaba loNkulunkulu. Izikhathi ezinengi umuntu onjalo ulandela umoya womhlaba lo obangela ukuthi abantu baqakathekise izifiso zabo ezingalunganga. UPhawuli wawuchaza ngokuthi ‘ngumoya osebenzayo lakhathesi kulabo abangalaleliyo.’ (Efe. 2:2) Umoya lo wenza abantu baphonguthatheka nje balandele lokho abakubona kusenziwa ngabanye. Abanengi phakathi kwabo abalandaba lemithetho kaNkulunkulu kodwa bazenzela abakufunayo. Baqakathekisa kakhulu imali, izikhundla abalazo kanye lamalungelo abo ngoba izingqondo zabo zigxile ezintweni lezi.

5 Abantu abangelandaba loNkulunkulu bakhanya langokulandela “izenzo zemvelo yesono.” (Gal. 5:19-21) Ngesikhathi uPhawuli ebhalela amaKhristu aseKhorinte wachaza ezinye izinto ezenziwa ngabantu laba. Ngokwesibonelo wachaza ukuthi babangela ukwahlukana, ukuxabana, bakhuthaza ukuhlamuka, bayamangalelana emithethwandaba, abahloniphi abakhokhelayo njalo bathanda ukuzitika ngokudla lokunatha. Nxa umuntu onjalo ehugwa yisono uyathatheka awele kuso kalula nje. (Zaga. 7:21, 22) UJuda wabhala ukuthi abantu laba balandela izifiso zabo ngoba kabalawo umoya kaNkulunkulu.​—Jud. 18, 19.

6. Umuntu olobuhlobo obuhle loNkulunkulu ukhanya njani?

6 Umuntu olobuhlobo obuhle loNkulunkulu ukhanya ngokuvuma ukuqondiswa ngumoya ongcwele lokulingisela uJehova kukho konke akwenzayo. (Efe. 5:1) Uyalwisa ukulingisela indlela uNkulunkulu acabanga ngayo futhi kathandabuzi ukuthi ukhona. Konke akwenzayo kutshengisa ukuthi uyayihlonipha imithetho kaJehova kanye lezimiso zakhe. (Hubo. 119:33; 143:10) Kalandeli “izenzo zemvelo yesono” kodwa uzama ngamandla wonke ukuba ‘lezithelo zomoya.’ (Gal. 5:22, 23) Cabanga ngomzekeliso olandelayo: Umuntu oqhuba ibhizimusi uhlala efake ingqondo yakhe emsebenzini awenzayo, kunjalo langomuntu okhutheleyo ekukhonzeni uhlala egxilise ingqondo yakhe ezintweni eziphathelane lokukhonza.

7. Kunceda ngani ukuba lobuhlobo obuhle loNkulunkulu?

7 UJesu wathi bayajabula abantu abalobuhlobo obuhle loNkulunkulu. Lokhu sikuthola emazwini akhe akuMathewu 5:3 athi: “Babusisiwe abampofu emoyeni ngoba uMbuso wezulu ngowabo.” Umphostoli uPhawuli laye  watshengisa ukuthi ukuba lobuhlobo obuhle loNkulunkulu kungasenza sithole ukuphila. Wathi: “Ukugxilisa ingqondo ezintweni zemvelo yesono kutsho ukufa kodwa ukugxilisa ingqondo ezintweni zomoya kutsho ukuphila lokuthula.” (Rom. 8:6, NW) Siyabona-ke ukuthi ukukhuthala ekukhonzeni kungasenza sihlale siseduze loNkulunkulu, sihlaliseke njalo siqinise ithemba lethu.

8. Kungani kuqakathekile ukuthi sihlale silobuhlobo obuhle loNkulunkulu?

8 Umhlaba lo uyingozi kakhulu ngoba ugcwele abantu abaxhwalileyo. Ngakho kumele sizame ngamandla wonke ukuba lobuhlobo obuhle loNkulunkulu njalo sibugcine buqinile. Phela nxa umuntu angaphelelwa yibuhlobo bakhe loNkulunkulu kufanana lokuthi uyabe esevule umnyango ozangenisa “umoya” womhlaba lo. Kuyini esingakwenza ukuze singaweli engozini enjalo? Singabuqinisa njani ubuhlobo bethu loNkulunkulu?

FUNDA EZIBONELWENI EZINHLE

9. (a) Kuyini okungasinceda ukuthi siqinise ubuhlobo bethu loNkulunkulu? (b) Ngobani esizaxoxa ngabo?

9 Ukulingisela isibonelo esihle sabazali kungasiza umntwana ukuthi abe lesimilo esihle. Ngakho lathi kungasinceda ukulingisela izibonelo zabantu abalobuhlobo obuhle loNkulunkulu. Ikanti ukubona abantu ababi bevuna lokho abakuhlanyelayo kuyasinceda ukuthi sibalekele izenzo ezimbi. (1 Khor. 3:1-4) IBhayibhili lilezibonelo zabantu ababesenza okuhle lababesenza okubi. Kodwa lamuhla sizahlola izibonelo zalabo ababesenza okuhle. Sizaxoxa ngoJakhobe loMariya loJesu.

Singafundani esibonelweni sikaJakhobe? (Khangela indima 10)

10. UJakhobe watshengisa njani ukuthi wayelobuhlobo obuhle loNkulunkulu?

10 UJakhobe wahlangana lobunzima obutshiyeneyo njengabanye bethu lamuhla. Ngokwesibonelo wayengabuquthi ubuthongo ngenxa yomfowabo u-Esawu owayefuna ukumbulala. Waphinda wabekezelela ukuqilwa  nguyisezala kanenginengi. Kodwa uJakhobe kazange avume ukuthi izenzo zabantu abangelakholo ziphambanise ubuhlobo bakhe loNkulunkulu. Wayekholwa ukuthi lokho uJehova ayekuthembise u-Abhrahama kwakuzagcwaliseka njalo wazimisela ukunakekela imuli yakhe ngoba yiyo eyayizasetshenziswa ukuze injongo kaNkulunkulu igcwaliseke. (Gen. 28:10-15) Amazwi lezenzo zakhe kutshengisa ukuthi wayebeke ithemba lakhe kuNkulunkulu. Ngokwesibonelo wathi ekhathazekile ngengozi eyayingamehlela wancenga uJehova wathi: “Ngiyakhuleka ngithi ngisindise . . . Wena uthe kimi, ‘Ngempela ngizakwenza uphumelele ngenze lezizukulwane zakho zibe njengetshebetshebe lolwandle.’” (Gen. 32:6-12) UJakhobe waphilela ukwenza intando kaJehova ngoba wayekholwa ukuthi uzazigcwalisa zonke izithembiso zakhe.

Singafundani esibonelweni sikaMariya? (Khangela indima 11)

11. Kuyini okutshengisa ukuthi uMariya wayelobuhlobo obuhle loNkulunkulu?

11 Omunye owayelobuhlobo obuhle loNkulunkulu nguMariya futhi uJehova wamkhetha ukuthi abe ngunina kaJesu. Ngesikhathi evakatshele izihlobo zakhe uZekhariya lo-Elizabethi wadumisa uJehova ngamazwi ahlabusayo. (Bala uLukha 1:46-55.) Amazwi la atshengisa ukuthi wayelithanda iLizwi likaNkulunkulu futhi eyizwisisa kuhle iMibhalo yesiHebheru. (Gen. 30:13; 1 Sam. 2:1-10; Mal. 3:12) Ngesikhathi uMariya loJosefa besanda kutshada bazibamba, abazange baye emacansini uJesu waze wazalwa. Lokhu kutshengisa ukuthi bobabili babeqakathekisa lokho okufunwa nguJehova ukwedlula izifiso zabo. (Mat. 1:25) UMariya wayewalalelisisa amazwi enhlakanipho ayekhulunywa nguJesu njalo wayenanzelela zonke izinto ezazisenzakala empilweni yakhe. IBhayibhili lithi zonke izinto lezi ‘wazenza igugu enhliziyweni yakhe.’ (Luk. 2:51) Wayeziqakathekisa izithembiso zikaJehova ezaziphathelane loMesiya. Lathi kasimlingiseleni uMariya, sizimisele ukwenza lokho uNkulunkulu akufunayo.

12. (a) UJesu wamlingisela njani uYise? (b) Singamlingisela njani uJesu? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

12 Kubo bonke abantu ababelobuhlobo obuhle loNkulunkulu kakho esingamqathanisa loJesu. Wazimisela ukwenza intando kaNkulunkulu njalo watshengisa ukuthi uyayihlonipha imithetho yakhe. UJesu wayelingisela uYise kukho konke ayekwenza. (Joh. 8:29; 14:9; 15:10) Cabanga ngalokho okwatshiwo ngumphrofethi u-Isaya lapho echaza isihawu sikaJehova ubusuqathanisa lalokho okwatshiwo nguMakho mayelana loJesu. (Bala u-Isaya 63:9; uMakho 6:34.) Lathi singamlingisela uJesu ngokuba lesihawu kwabanye nxa bedinga usizo. Okunye esingakwenza yikukhuthala emsebenzini wokutshumayela lokufundisa abantu izindaba ezinhle. (Luk. 4:43) Nxa singakwenza lokhu siyabe sitshengisa ukuthi silobuhlobo obuhle loNkulunkulu.

13, 14. (a) Singafundani kubafowethu labodadewethu abalobuhlobo obuhle loNkulunkulu? (b) Nika isibonelo.

13 Lalamuhla bakhona abafowethu labodadewethu abalobuhlobo obuhle loNkulunkulu njalo abazama ngamandla wonke ukulingisela uJesu. Abanye babo sibabona ngokukhuthala ekutshumayeleni, ukuphana lokuba lesihawu. Lanxa bengabantu abalesono bayazama ukuba lobuntu obuhle lokwenza lokho uJehova akufunayo. Ngokwesibonelo udadewethu waseBrazil okuthiwa nguRachel uthi: “Ngangikuthanda ukulandelela ifeshini futhi ngacina sengisehluleka ukugqoka ngendlela elesithunzi. Kodwa ukufunda iqiniso kwangifuqa ukuthi ngintshintshe indlela engenza ngayo ukuze ngibe lobuhlobo obuhle loNkulunkulu.  Kwakungalula ukuntshintsha kodwa ukuzimisela kwami kungenze ngathola intokozo futhi sengikwazi okuqakathekileyo empilweni.”

14 Udadewethu wasePhilippines okuthiwa nguReylene yena wayelwisana lolunye uhlupho. Wayegijimisa imfundo ephezulu kanye lokuthola umsebenzi ozamnika imali enengi. UReylene uthi: “Ngasengidonsa nzima ekukhonzeni futhi ngangisizwa ukuthi kulokuthile okuqakatheke kakhulu okusilelayo empilweni yami. Ngasengithanda umsebenzi ukwedlula uJehova.” UReylene sewalungisa uhlupho lwakhe futhi usekubona ukuthi amazwi akuMathewu 6:33, 34 aliqiniso. Uthi: “Kangithandabuzi ukuthi uJehova uzanginakekela.” Mhlawumbe lasebandleni okulo bakhona abazalwane abayizibonelo ezinhle. Kungaba kuhle ukuthi ubalingisele ukuze lawe ulandele uKhristu.​—1 Khor. 11:1; 2 Thes. 3:7.

WOBA ‘LENGQONDO KAKHRISTU’

15, 16. (a) Kuyini esingakwenza ukuze sibe njengoKhristu? (b) Kuyini okungasinceda ukuthi sibe “lengqondo kaKhristu”?

15 Singamlingisela njani uKhristu? IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sibe ‘lengqondo kaKhristu.’ (1 Khor. 2:16) Lisitshela lokuthi sibe “lesimo sengqondo esifana laleso uKhristu uJesu ayelaso.” (Rom. 15:5, NW) Ukuze sibe njengoKhristu kumele sizwisise ubuntu bakhe lendlela ayecabanga ngayo njalo silandele ezinyathelweni zakhe. UJesu wayebuqakathekisa ubuhlobo bakhe loNkulunkulu, ngakho ukumlingisela kusenza sisondele eduze kukaBaba wethu osezulwini. Lokhu kutshengisa ukuthi ukuba lengqondo kaKhristu kuqakathekile.

16 Abafundi bakaJesu bathi: “Singofakazi bakho konke akwenzayo.” (ImiSeb. 10:39) Lokhu kungenxa yokuthi bambona esenza izimangaliso, bamuzwa efundisa njalo babona indlela ayephatha ngayo abantu abatshiyeneyo lendlela ayesebenzisa ngayo izimiso eziseBhayibhilini. Pho thina singamlingisela njani uJesu njengoba singambonanga? UJehova wafaka iVangeli likaMathewu, likaMakho, likaLukha kanye lelikaJohane eLizwini lakhe ukuze asisize ukuthi sifunde okunengi ngobuntu beNdodana yakhe. Ukuwabala lokucabangisisa ngawo amaVangeli la kuzakunceda ukuthi ube lengqondo kaKhristu. Kanti njalo kuzakwenza wenelise ‘ukulandela amanyathelo’ kaKhristu futhi ‘uhlome ngesimo esifana’ lesakhe.​—1 Phet. 2:21; 4:1.

17. Ukuba lengqondo kaKhristu kuzasinceda njani?

17 Ukulwela ukuba lengqondo kaKhristu kazasinceda njani? Ukuba lengqondo kaKhristu kungenza ubuhlobo bethu loNkulunkulu buqine njengoba nje ukudla okwakhayo kuwuqinisa umzimba. Sizafunda lokuthi nxa sisenza izinqumo siqale sizibuze ukuthi, ‘Aluba bekunguKhristu osesimeni lesi ubezakwenzani?’ Lokhu kuzasinceda ukuthi senze izinqumo ezithokozisa uNkulunkulu futhi ezizasitshiya silomzwangedwa omuhle. Ngakho kasiqhubekeni sizama ‘ukugqoka iNkosi uJesu Khristu.’​—Rom. 13:14.

18. Sifundeni esihlokweni lesi?

18 Sesibonile ukuthi kutshoni ukuba lobuhlobo obuhle loNkulunkulu. Sibonile lokuthi kunengi esingakufunda ezibonelweni zabantu abalokholo oluqinileyo. Sifunde lokuthi ukuba ‘lengqondo kaKhristu’ kungasisiza ukuthi siqinise ubuhlobo bethu loNkulunkulu. Kodwa kunengi esingakufunda. Ngokwesibonelo: Ungabona njani ukuthi ubuhlobo bakho loNkulunkulu buqinile? Ungabuqinisa njani? Ukuba lobuhlobo obuhle loNkulunkulu kungasinceda njani ezintweni esizenzayo nsuku zonke? Imibuzo le izaphendulwa esihlokweni esilandelayo.