Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INDABA YOKUPHILA

UJehova Wasitshengisa Umusa Ngezindlela Ezinengi

UJehova Wasitshengisa Umusa Ngezindlela Ezinengi

UBABA esakhula wayekuthanda ukuya esontweni njalo wayefisa ukuba ngumfundisi wesonto yeMethodist. Kodwa wantshintsha ingqondo lapho eqalisa ukufunda amabhuku aBafundi beBhayibhili futhi wahle watshiya isonto ayeyingena. Wabhabhathizwa ngo-1914 eleminyaka ngu-17. Ngalesosikhathi iMpi Yomhlaba Yokuqala yayisidla ubhedu njalo ubaba wabizwa ukuthi azongena esisotsheni kodwa yena wala. Ngakho wagwetshelwa ukuyapika okwezinyanga ezingu-10 ejele yeKingston e-Ontario kweleCanada. Esephumile ejele waqalisa ukuphayona.

Ubaba lomama batshada ngo-1926 njalo ugogo ozala umama wafunda iqiniso ngo-1908. Mina ngazalwa mhlaka 24 April ngo-1931 futhi ngingowesibili ebantwaneni abane. Abazali bami babemthanda kakhulu uJehova. Ubaba wayengalithontisi iLizwi likaNkulunkulu njalo lokho kwenza lathi salithanda kakhulu. Izikhathi ezinengi sasihamba labazali bethu sisiyatshumayela endlini ngendlu.ImiSeb. 20:20.

NGALINGISELA ISIBONELO SIKABABA

Ngo-1939 yalumatha iMpi Yomhlaba Yesibili njalo ngomnyaka owalandelayo umsebenzi waboFakazi bakaJehova wavalwa eCanada. Ezikolo abantwana babekhuthazwa ukusalutha ifulegi lokuhlabela ingoma yesizwe emakilasini abo. Mina lodadewethu uDorothy sasixotshwa ekilasini nxa sekusenziwa izinto lezi. Ngelinye ilanga umbalisi wangiyangisa phambi kwabanye abantwana esithi ngiligwala. Kwathi sesiphumile esikolo abanye abantwana engangifunda labo bangihlasela bangitshaya baze bangibhuqa phansi. Kodwa lokho akuzange kungenze ngintshintshe, ngaqhubeka ngizimisele “ukulalela uNkulunkulu kulokulalela abantu!”ImiSeb. 5:29.

Ngabhabhathizwa ngo-July 1942 ngileminyaka engu-11 njalo ngabhabhathizelwa etankeni yamanzi epulazini elithile. Kwakusithi izikolo zingavalwa ngithathe ubuphayona obusizayo. Ngomunye umnyaka ngahamba labanye abazalwane abathathu  sayatshumayela kwenye indawo engelaboFakazi enyakatho ye-Ontario.

Ngaba liphayona lesikhathi sonke mhlaka 1 May ngo-1949. Ewofisini yegatsha kwakulomsebenzi wokwakha yikho ngabizwa ukuthi ngizoncedisa futhi ngaba lilunga lemuli yeBhetheli yeCanada mhlaka 1 December. Ngangisebenza lapho okudindwa khona amabhuku njalo ngafundiswa ukusebenzisa umtshina wokudinda obizwa ngokuthi yi-flatbed press. Okwamaviki athile ngangisebenza ebusuku ngidinda iphetshana elalikhuluma ngokuhlukuluzwa kwabantu bakaJehova eCanada.

Ngemva kwesikhathi esithile ngaqalisa ukusebenzela kuHlangothi Lwenkonzo njalo ngaba lengxoxo lamaphayona ayesiya eQuebec lapho abafowethu ababehlukuluzwa khona kakhulu. Omunye wabo kwakunguMary Zazula owayevela e-Edmonton e-Alberta. Yena lomnewabo uJoe baxotshwa ngakibo ngabazali babo ababengena isonto ye-Orthodox ngenxa yokuthi bala ukuyekela ukufunda iBhayibhili laboFakazi bakaJehova. Ngo-June 1951 bobabili babhabhathizwa futhi ngemva kwezinyanga ezingu-6 baqalisa ukuphayona. Ngesikhathi ngixoxa labo ngathokoziswa yindlela uMary ayemthanda ngayo uJehova. Ngazitshela ukuthi, ‘Nxa konke kuhambe kuhle lo nguye udade engifuna ukutshada laye.’ Lakanye satshada ngemva kwezinyanga ezingu-9 mhlaka 30 January ngo-1954. Ngemva kweviki sitshadile safundiswa umsebenzi wokuhambela amabandla futhi okweminyaka emibili sasihambela isiqinti esisenyakatho ye-Ontario.

Njengoba umsebenzi wokutshumayela wawukhula kwasekufunakala abanali abanengi kakhulu. Mina lomkami sacabanga ukuthi singenelisa ukuyancedisa loba ngaphi ngoba sasesijayele ukuhlala endaweni eqanda kakhulu ngesikhathi sobusika njalo eleminyane ezinengi ngesikhathi sokutshisa. Sabizwa eSikolo seGiliyadi futhi saqeda ngo-July 1956. Ngo-November safika esabelweni sethu esitsha eBrazil.

SESINGABANALI EBRAZIL

Sathi sifika egatsheni leBrazil saqalisa ukufunda ulimi lwesiPortuguese. Ngemva kokufunda izindlela zokubingelela kanye lentshumayelo yomzuzu owodwa yokuhambisa imagazini sahle saqalisa ukuya enkonzweni yasensimini. Satshelwa ukuthi nxa umninimuzi ekhanya elesifiso sokufunda okunengi kumele simfundele imibhalo echaza ukuthi kuzabe kunjani ukuphila emhlabeni omutsha. Ngelanga lokuqala sisekutshumayeleni sahlangana lomunye umama owasamukela kuhle kakhulu. Yikho ngamfundela uSambulo 21:3, 4 futhi ngiqeda nje ukufunda amavesi la ngaqaleka. Lokhu kwabangelwa yikutshisa kwelanga elalikhupha inhlanzi emanzini. Kwasithwalisa nzima lokhu ngoba sasingakujayelanga ukuhlala endaweni etshisa kangako.

Sathi sisuka egatsheni sathunyelwa edolobheni  leCampos. Sikhuluma nje sekulamabandla angu-15 kuleyondawo kodwa sathi sifika kwakuleqembu elilodwa kuphela, lendlu yabanali eyayihlala odade abane: U-Esther Tracy, uRamona Bauer, uLuiza Schwarz loLorraine Brookes (Wallen). Lathi safika sahlala labo njalo mina ngangisebenza ukuwatsha impahla lokutheza inkuni zokupheka. Kwelinye ilanga sathi siqeda ukwenza iSifundo se-Nqabayokulinda sasizixoxela lomkami ngesasikwenze mhlalokho. Umkami wathi esukuma esofeni ayecambalele kulo kwathutsha inyoka ngaphansi kwekhushini, saphaphatheka sagcwala indawana yonke kodwa ngacina ngiyibulele.

Ngemva kokufunda ulimi lwesiPortuguese okomnyaka owodwa ngaba ngumbonisi wesiqinti. Sasiziphilela nje emaphandleni singelazinto ezinengi. Sasingelamagetsi, silala emacansini njalo sihamba ngamabhiza langezinqola. Kwelinye ilanga sagada isitimela saya endaweni ethile eyayingelaboFakazi ukuze siyetshumayela khona. Safika sadinga indlu yokuhlala njalo iwofisi yegatsha yasithumela amamagazini angu-800. Ngakho kwakumele sihambe kanenginengi eposo sisiyathatha amabhokisi amabhuku.

Ngo-1962 kwahlelwa ukuthi kube leSikolo Senkonzo SoMbuso kulo lonke elaseBrazil ukuze kuqeqetshwe abazalwane kanye labodade abangabanali. Okwezinyanga ezingu-6 ngangibhoda ezindaweni ezitshiyeneyo ngingedwa umkami esele. Ngaqhuba isikolo lesi eManaus, eBelém, eFortaleza, eRecife laseSalvador. Ngahlela lomhlangano wesabelo owenzelwa endaweni yokuhlabela eyayidumile eManaus. Kwana izulu elikhulu futhi amanzi okunatha angcola njalo kwakungasela ndawo yokuphekela ngoba ngalezonsuku kwakuphekwa emhlanganweni emikhulu. Ngakhuluma lomkhulu wamasotsha ngohlupho lolu njalo wahlela ukuthi sizonikwa amanzi okunatha esasizawasebenzisa umhlangano wonke. Waphinda wathuma amanye amasotsha ukuthi azosifakela amathente amabili amakhulu. Sahle sathola indawo yokuphekela leyokudlela.

Ngesikhathi ngingekho uMary wasala etshumayela endaweni yamabhizimusi futhi kwakungelamuntu owayefuna ukulalela. Abantu ababesendaweni leyo babevela ePortugal bezoqhuba amabhizimusi eBrazil. Lokhu kwamzwisa ubuhlungu umkami waze watshela abanye ayesebenza labo eBhetheli wathi, “Ngeke ngafa ngalugxoba ePortugal.” Ngemva kwalokho samukela incwadi isinxusa ukuthi siye ePortugal. Kwasimangalisa sibili lokhu! Kodwa-ke sahamba lanxa umsebenzi wethu wokutshumayela wawungavunyelwa ePortugal ngalesosikhathi.

SESISEPORTUGAL

Safika edolobheni leLisbon ePortugal ngo-August 1964. Amapholisa ayebathwalise nzima kakhulu abazalwane bethu. Ngenxa yalokho abazalwane abazange basihlangabeze futhi kasizange  sithintane labo. Safika saloja kwenye indawo sisamelele ukuthola imvumo yokuthi sihlale kulelolizwe. Sesiwatholile amaviza sadinga indlu yokuhlala. Sacina sithintana lewofisi yegatsha ngo-January 1965 futhi sathokoza kakhulu mhla singena imihlangano yebandla okokuqala ngemva kwezinyanga ezingu-5.

Sezwa ukuthi amapholisa ayebadinga phansi phezulu abazalwane futhi amaWolu oMbuso ayesevaliwe okwabangela ukuthi imihlangano yenzelwe ezindlini zabo. Abafowethu labodadewethu abanengi babebotshwa bahanjiswe ezinkambeni zamapholisa besiyabuzisiswa. Amapholisa ayebahlukuluza kakhulu esithi kabaqambe amabizo alabo abaqhuba imihlangano. Yikho ukuze bavikelane abazalwane babengasabizani ngezibongo kodwa basebesebenzisa amabizo. Lathi senza okufananayo.

Esasikuqakathekisa kakhulu yikuthi abafowethu labodadewethu bathole amabhuku ukuze ukholo lwabo luhlale luqinile. UMary wayesebenza ukuthayipha izihloko ezifundwayo ze-Nqabayokulinda kanye lamanye amabhuku esebenzisa umhlobo othile wephepha. Ngemva kwalokho iphepha lelo lalifakwa emtshineni besekusenziwa amanye amakhophi.

UKUVIKELA IZINDABA EZINHLE EMTHETHWANDABA

Ngo-June 1966 icala laboFakazi langena emthethwandaba eLisbon. Abazalwane abangu-49 bebandla leFeijo bamiswa phambi komthethwandaba besetheswa icala lokungena umhlangano emzini othile. Ukuze ngibasize balungele ukuthonisiswa icala leli ngenza angathi ngiligqwetha ngiphikisana labo ngapha bona bezivikela. Sasikwazi ukuthi asisoze sinqobe kodwa sananzelela ukuthi ukuthoniswa kwecala leli kuzasinika ithuba lokufakaza ebantwini abanengi. Igqwetha elalisimela lakhuluma ngesibindi laze lacupha emazwini akhulunywa nguGamaliyeli ngekhulu lokuqala. (ImiSeb. 5:33-39) Ukuthoniswa kwecala leli kwaphuma kumaphephandaba amanengi njalo abafowethu labodadewethu abangu-49 bavalelwa ejele okwamalanga angu-45 kusiya ezinyangeni ezingu-5 lengxenye. Kanti njalo igqwetha elalisimela lacina selifunda iBhayibhili laboFakazi futhi laselingena imihlangano. Kodwa latshona lingakabhabhathizwa.

Ngo-December 1966 nganikwa umsebenzi wokuba ngumbonisi wegatsha futhi isikhathi esinengi ngangikhangela izindaba eziphathelane lomthetho. Sasebenza gadalala sizama ukuthi uhulumende asinike imvumo yokukhonza sikhululekile. (Flp. 1:7) Ekucineni saphumelela, saphiwa inkululeko yokukhonza mhlaka 18 December ngo-1974. Ngemva kwalokho kwenziwa umhlangano e-Oporto laseLisbon njalo savakatshelwa ngumfowethu uNathan Knorr loFrederick Franz ababevela emawofisini ethu amakhulu. Sebehlangene bonke abantu ababekhona emhlanganweni lo babengu-46 870.

 UJehova wasinceda lokuthi senelise ukufikisa izindaba ezinhle lasezihlengeni ezilabantu abakhuluma ulimi lwesiPortuguese. Izihlenge lezi zigoqela i-Azores, iCape Verde, iMadeira, iSão Tomé lePríncipe. Inani laboFakazi lalisanda kakhulu ezindaweni lezi njalo kwasekudingakala iwofisi yegatsha enkulu. Waqala-ke umsebenzi wokwakha njalo mhlaka 23 April ngo-1988 umfowethu uMilton Henschel wenza inkulumo yokuvulwa kwezakhiwo zethu ezintsha. Umbuthano lo waba labantu abangu-45 522. Kwasijabulisa kakhulu ukuba labafowethu labodadewethu abangu-20 ababeke baba ngabanali ePortugal.

UKULINGISELA IZIBONELO ZABATHEMBEKILEYO KWASISIZA

Ukuba labangane abathanda uJehova kwasinceda kakhulu. Ngafunda okunengi kumfowethu uTheodore Jaracz lapho ngimncedisa emsebenzini wokuhambela amagatsha. Ngokwesibonelo kwelinye igatsha esafika kulo kwakulohlupho olukhulu njalo abazalwane beKhomithi yeGatsha babezamile sibili ukulungisa lolohlupho kodwa kwehlula. Umfowethu uJaracz wathi kubo: “Lingakhathazeki, vumelani umoya ongcwele usebenze.” Komunye umnyaka mina lomkami savakatshela eBrooklyn futhi sathola ithuba lokukwejisa lomfowethu uFranz labanye abazalwane abathile. Sesiqeda umbuthano lo sacela umfowethu uFranz ukuthi asihlephunele okuthile okungasiqinisa, wathi: “Engingalikhuthaza khona yikuthi lingayitshiyi inhlanganiso kaJehova loba sekutheni. Yiyo yodwa eyenza lokho uJesu alaya ukuthi abalandeli bakhe bakwenze, ukutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu.”

Lokhu yikho kanye esazimisela ukukwenza lomkami. Siyazikhumbula izinto ezinengi esazikholisa lapho sivakatshela amagatsha atshiyeneyo. Umsebenzi lo wasinika ithuba lokutshengisa ukuthi siyakuqakathekisa kakhulu okwenziwa ngabafowethu labodadewethu kanye lokubakhuthaza ukuthi baqhubeke besebenza gadalala ekukhonzeni uJehova.

Khathesi sesigugile njalo umkami kasaphilanga kuhle emzimbeni. (2 Khor. 12:9) Izilingo ezinengi esihlangane lazo ziluqinisile ukholo lwethu njalo zasenza sazimisela ukuhlala siqotho kuJehova. Nxa sikhangela lapho esivela khona siyakubona ukuthi uJehova usitshengise umusa wakhe omkhulu ngezindlela ezinengi kakhulu. *

^ indima 29 Umfowethu uDouglas Guest watshona mhlaka 25 October 2015.