INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO February 2017

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa ngeviki ka-April 3-30, 2017.

Injongo KaJehova Izagcwaliseka Loba Sekutheni!

UNkulunkulu wayehloseni lapho edala umhlaba labantu? Kwaphambaniseka ngaphi? Ukufa kukaJesu kwenza njani ukuthi injongo kaNkulunkulu igcwaliseke?

Inhlawulo—‘Isipho Esipheleleyo’ Esivela KuBaba Wethu

Ukufa kukaJesu kuphendula imibuzo eminengi eyatshiwo nguSathane ensimini yase-Edeni futhi kwenza sithole izibusiso ezinengi kakhulu.

INDABA YOKUPHILA

UJehova Wasitshengisa Umusa Ngezindlela Ezinengi

UJehova watshengisa uDouglas loMary Guest umusa omkhulu ngesikhathi bengamaphayona eCanada langesikhathi bengabanali eBrazil lasePortugal.

UJehova Nguye Okhokhela Abantu Bakhe

Endulo uJehova wayekhokhela abantu bakhe esebenzisa amadoda athile. Yibuphi ubufakazi obutshengisa ukuthi uJehova wayebaqondisa abakhokheli labo?

Ngubani Okhokhela Abantu BakaNkulunkulu Lamuhla?

UJesu wathembisa abalandeli bakhe ukuthi uzakuba labo kuze kube sekucineni kwesikhathi. Ubaqondisa njani abantu bakaNkulunkulu lamuhla?

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Umphostoli uPhawuli wabhala wathi uJehova “akayikuvumela ukuba lilingwe ngokwedlula lokho elingakumela.” Kambe lokhu kutsho ukuthi uJehova uqala ahlole izilingo esihlangana lazo abesebona ukuthi yiziphi esingenelisa ukuzimela?

EZEMBALI YETHU

“Awukho Umgwaqo Ongahambekiyo Kumbe Omude Kakhulu”

Sekusiyaphela iminyaka yabo-1920 lasekuqaliseni kwabo-1930 amaphayona akhutheleyo azimisela ukuyatshumayela izindaba ezinhle zoMbuso ezindaweni ezikhatshana lolwandle e-Australia.