Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

“Libe Ngababongayo Kukho Konke”

“Libe Ngababongayo Kukho Konke”

NGAMUNYE wethu kumele azibuze umbuzo lo, ‘Ngingumuntu obongayo yini?’ IBhayibhili lathi esikhathini esiphila kuso abantu abanengi bazakuba ‘ngabangabongiyo.’ (2 Tim. 3:2) Mhlawumbe sewake wabona abantu abacabanga ukuthi kumele benzelwe kumbe banikwe abakufunayo. Abantu abanjalo babona kungelasidingo sokuthi babonge ngalokho abakwenzelwayo. Uyakukholisa yini ukuba labantu abanjalo?

Izinceku zikaJehova zona zitshelwa ukuthi zenze okutshiwo ngamazwi la: “Tshengisani ukuthi lingabantu ababongayo.” Kumele ‘sibe ngababongayo kukho konke.’ (Kol. 3:15; 1 Thes. 5:18) Ukuba ngabantu ababongayo kunceda thina. Ake sixoxe ngokuthi kungani sisitsho njalo.

UKUBONGA KWENZA SITHOKOZE

Esinye isizatho esiqakathekileyo esenza sihlale sibonga yikuthi kwenza abanye bathokoze futhi lathi sithokoze. Nxa singabantu ababongayo sizenelisa ukubona ukuthi abanye abantu bayasiqakathekisa. Ngokwesibonelo, nxa abanye bezimisele ukukwenzela okuthile kuyabe kutshengisa ukuthi balendaba lawe futhi bakubona kufanele ukuthi bakwenzele khona. Lokhu kuzakwenza ungazikhangeleli phansi. Mhlawumbe lokhu yikho okwenzakala kuRuthe. Phela uBhowazi wamnika lokho ayekudinga. Yikho kumele ukuthi wathokoza ebona ukuthi uBhowazi ulendaba laye.​—Ruthe. 2:10-13.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi sibonge uNkulunkulu. Akuthandabuzwa ukuthi uyake ucabange ngezipho ezinengi akunike zona lalezo aqhubeka ekunika zona. (Dute. 8:17, 18; ImiSeb. 14:17) Kodwa kulokuthi uphongucabanga ngobuhle bukaNkulunkulu, zinike isikhathi sokunakana ngezindlela ezinengi uNkulunkulu akubusise ngazo labusise ngayo izihlobo labangane bakho. Ukucabangisisa ngendlela uMdali wakho aphana ngayo kuzakwenza umbonge kakhulu njalo ungathandabuzi ukuthi uyakuthanda futhi uyakuqakathekisa.​—1 Joh. 4:9.

Akwanelanga ukucabangisisa ngalokho uJehova asinika khona kodwa kumele siphinde simbonge ngobuhle bakhe. (Hubo. 100:4, 5) Ukubonga kwenza abantu bathokoze kakhulu.

UKUBONGA KUQINISA UBUNGANE

Esinye isizatho kungani ukubonga kukuhle yikuthi kuqinisa ubungane. Sonke siyafuna ukuqakathekiswa. Nxa ungabonga umuntu ngenhliziyo yonke ngalokho akwenzele khona ubungane benu buyaqina. (Rom. 16:3, 4) Kanti njalo abantu ababongayo bajayele ukunceda abanye, bayananzelela nxa abanye bebatshengisa umusa njalo lokhu kwenza labo babe lomusa kwabanye. Kuyakhanya sibili ukuthi ukunceda abanye kwenza sithokoze. Kunjengoba nje uJesu watsho: “Ukupha kuyathokozisa kakhulu ukwedlula ukwamukela.”​—ImiSeb. 20:35.

URobert Emmons ongomunye wababechwayisisa ngokubonga e-University of California wathi: “Okuzasinceda ukuthi sibonge yikukhumbula ukuthi siyabadinga abanye. Ngezinye izikhathi siyapha, ikanti kwezinye siyemukela.” Iqiniso yikuthi siyabadinga abanye ukuze siqhubeke siphila futhi sithokoza. Ngokwesibonelo, bangasinika ukudla kumbe basincedise nxa sigula. (1 Khor. 12:21) Umuntu obongayo uyakuqakathekisa akwenzelwa ngabanye. Wena ujayele ukubabonga yini abanye ngalokho abakwenzela khona?

 UKUBONGA KUNCEDA WENA

Esinye isizatho esenza sibe ngabantu ababongayo yikuthi kusinceda ukuthi sikhangele kakhulu okuhle hatshi okubi. Kuyabe kungani ingqondo yakho iyacenga, icabanga kakhulu ngezinto ezikuncedayo kulezikulimazayo. Awusoze utshone uzikhathaza ngenhlupho zakho kodwa uzakhangela kakhulu okuhle okwenzakalayo. Ukuzijayeza ukubonga kuzakunceda ukuthi uhlale ubona okuhle futhi ubonge kakhulu. Ukuhlala ucabanga ngezinto ozenzelweyo ezikwenza ubonge kuzakusiza ukuthi wenze lokho okwatshiwo ngumphostoli uPhawuli. Wathi: “Hlalani lithokoza eNkosini.”​—Flp. 4:4.

Ukubonga kuzakunceda ukuthi ucabange okuhle. Kunzima ukubonga nxa ulomhawu, udanile kumbe uzondile. Abantu ababongayo kabatshoni begijimisana lenotho, bayasuthiseka ngabalakho njalo kabazami ukuqongelela izinto ezinengi.​—Flp. 4:12.

CABANGA NGEZIBUSISO OLAZO

Nxa ungumKhristu kumele ukuthi uyananzelela ukuthi uSathane ufuna ubunzima obukwehlelayo kulezinsuku zokucina bukudanise futhi bukuqede amandla. Ufisa ukuthi ube lomkhuba omubi wokuhlala ukhonona ngayo yonke into. Kodwa nxa ungaba njalo kuzakuba nzima ukuthi abantu bakulalele nxa utshumayela izindaba ezinhle. Phela ukubonga kuhamba ndawonye lezithelo zomoya kaNkulunkulu. Ngokwesibonelo, siyathokoza ngoba sibona zonke izinto ezinhle uNkulunkulu asenzele zona njalo silokholo ezithembisweni zakhe ezimayelana lekusasa.​—Gal. 5:22, 23.

Kungenzeka uyavuma ukuthi izinto okukhulunywe ngazo esihlokweni lesi ziliqiniso njengoba uyinceku kaJehova. Lanxa kunjalo kumele ukuthi uyananzelela ukuthi ukubonga lokukhangela kakhulu okuhle akuzenzakaleli. Lokhu akumelanga kukudanise. Ungenelisa ukuba ngumuntu obongayo. Ungakwenza njani? Zinike isikhathi nsuku zonke sokucabanga ngezinto ezenzakala ekuphileni kwakho ezikwenza ubonge. Nxa ungahlala usenza njalo kuzaba segazini ukubonga. Lokho kuzakwenza uthokoze ukwedlula labo abahlala becabanga ngenhlupho zabo. Hlala ucabanga ngezinto ozenzelwa nguNkulunkulu lozenzelwa ngabanye ezikukhuthazayo lezikuthokozisayo. Mhlawumbe ungazibhala ebhukwini. Ungabhala izinto ezimbili loba ezintathu ezenzakala usuku ngalunye ezenza ubonge.

Abachwayisisayo bananzelele ukuthi ukuhlala sibonga abanye kuyantshintsha indlela ingqondo yethu esebenza ngayo, kwenze kube lula ukuthi sithokoze empilweni. Umuntu obongayo uyathokoza kakhulu. Yikho hlala ucabanga ngezibusiso olazo, ukukholise konke okuhle okwenzakala empilweni yakho futhi ube ngumuntu obongayo. Kulokuthi ungaziqakathekisi izinto ezinhle ezenzakalayo, “bonga uJehova ngokuba ulungile.” Kuhle sibili ukuthi ‘sibe ngababongayo kukho konke.’​—1 ImiLan. 16:34; 1 Thes. 5:18.