Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Usakhumbula Yini?

Usakhumbula Yini?

Ubuzibala yini izihloko ebeziphuma ku-Nqabayokulinda yezinyanga ezidlulileyo? Nxa kunjalo ungayiphendula yini imibuzo elandelayo:

Kungani kumele abazali abavela kwamanye amazwe bahlole ukuthi yiluphi ulimi abantwababo abaluzwisisayo?

Abantwana balakho ukufunda ulimi olutsha kwabanye esikolo loba emphakathini. Ukwazi izindimi ezinengi kuyamnceda umntwana ukuthi akhaliphe. Abazali kumele bahlolisise ukuthi yiluphi ulimi olungasiza abantwababo ukuthi bathuthuke ekukhonzeni. Lokhu kuzabasiza ukuthi bakhethe kuhle ibandla abazangena kulo. Akumelanga abazali bakhangele lokho okufunwa yibo kodwa kumele bacabange ngalokho okungasiza abantwababo ukuthi bakhule ekukhonzeni.​—w17.05, amakhasi 9-11.

UJesu wayesitshoni lapho ebuza uPhetro ukuthi, “Uyangithanda na ukwedlula lezi?” (Joh. 21:15, NW)

Kukhanya uJesu wayesitsho inhlanzi ezazikhonapho eduze kwabo loba ibhizimusi yokugola inhlanzi. Ngemva kokufa kukaJesu, uPhetro waphinda wabuyela ebhizimusini yakhe yokugola inhlanzi. Ngakho amaKhristu akumelanga aqakathekise imisebenzi yokuziphilisa ukwedlula ukukhonza uJehova.​—w17.05, amakhasi 22-23.

Kungani u-Abhrahama wacela umkakhe ukuthi athi ungudadewabo? (Gen. 12:10-13)

USara lo-Abhrahama babehlobene sibili. Aluba uSara wavuma ukuthi ungumka-Abhrahama,u-Abhrahama wayezabulawa futhi lokho kwakuzaphambanisa injongo kaNkulunkulu mayelana lenzalo ethenjisiweyo.​—wp17.3, amakhasi 14-15.

U-Elias Hutter wenzani ukuze ancede abantu ababefuna ukufunda ulimi lwesiHebheru?

Wayefuna abantu bazwisise umahluko okhona phakathi kweziqu zamagama esiHebheru aseBhayibhilini kanye leziqalo zawo lezijobelelo zakhona. Ngakho wadinda iziqu zamagama zaba mnyama kakhulu ukuze kube lula ukuthi umuntu abone umahluko okhona phakathi kweziqu lezi kanye leziqalo lezijobelelo. Indlela le yiyo eyasetshenziswa emabaleni aphansi atholakala ku-New World Translation of the Holy Scriptures​—With References.​—wp17.4, amakhasi 11-12.

Kuqondile yini ukuthi umKhristu agcine umbhobho ukuze azivikele?

UmKhristu kumele akhumbule ukuthi uJehova uyakuqakathekisa ukuphila komuntu. UJesu laye kazange akhuthaze abafundi bakhe ukuthi bathwale izikhali ukuze bazivikele. (Luk. 22:36, 38) Kumele sikhande izinkemba zethu zibe yimilomo yamakhuba. Kasingakhohlwa ukuthi ukuphila kuqakatheke ukwedlula impahla esilayo. Kanti njalo kumele sihloniphe umzwangedwa wabanye futhi sibe yizibonelo ezinhle. (2 Khor. 4:2)​—w17.07, amakhasi 31-32.

Kungani uMathewu loLukha babhala izinto ezitshiyeneyo mayelana loJesu?

UMathewu ulandisa ngoJosefa. Ngokwesibonelo usitshela ngalokho akwenzayo lapho esizwa ukuthi uMariya ukhulelwe, langephupho lakhe lapho ingilosi imtshela ukuthi abalekele eGibhithe lemuli yakhe langesikhathi imtshela ukuthi abuyele ko-Israyeli. ULukha yena ulandisa okwenzakala kuMariya. Ukhuluma ngokuvakatshela kwakhe u-Elizabethi langalokho akwenzayo uJesu aze asale ethempelini bona sebebuyele ekhaya.​—w17.08, ikhasi 32.

IBhayibhili lidlule kubuphi ubunzima?

Obunye ubunzima yikuthi amanye amabala ayesetshenziswa kudala acina engasasebenzi ngokuhamba kwesikhathi. Ukuntshintsha kwemibuso lakho kwenza kube lontshintsho ezindimini ezikhulunywa ngabantu. Kanti njalo bekusiba labantu ababengafuni ukuthi iBhayibhili lihunyutshwe ngezinye izindimi.​—w17.09, amakhasi 19-21.

Umuntu ngamunye ulengilosi yakhe yini?

Hatshi akunjalo. UJesu wakhuluma ngezingilosi zabafundi ezihlezi zibona ubuso bukaNkulunkulu. (Mat. 18:10) Wayesitshoni uJesu? Wayesitsho ukuthi izingilosi zilendaba lomfundi ngamunye, hatshi ukuthi umuntu ngamunye ulengilosi yakhe emvikelayo.​—wp17.5, ikhasi 5.

Yiluphi uthando oluqakatheke kakhulu?

Luthando olusekelwe ezimisweni olubizwa ngokuthi yi-a·gaʹpe ngesiGrikhi. Umuntu olothando lolu ukhanya ngokuba lozwelo lesihe njalo kathikazi ukwenzela abanye okuhle.​—w17.10, ikhasi 7.