Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Bantwana—“Qhubekani Lisebenzela Ukusindiswa Kwenu”

Bantwana—“Qhubekani Lisebenzela Ukusindiswa Kwenu”

“Njengoba lihlezi lilalela, . . . qhubekani lisebenzela ukusindiswa kwenu ngokwesaba langokuthuthumela.”​—FLP. 2:12.

IZINGOMA: 41, 11

1. Kungani ukubhabhathizwa kuqakathekile? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

UMNYAKA ngamunye kubhabhathizwa abantu abanengi futhi phakathi kwabo kulabasakhulayo. Abanye babo bakhuliswe ngabazali abangoFakazi. Nxa ungomunye wabo siyakuncoma kakhulu ngesinqumo esihle owasenzayo. Ukubhabhathizwa kuqakathekile sibili ngoba kuvula ithuba lokuthi umuntu asindiswe ngesikhathi esizayo futhi athole ukuphila okungapheliyo.​—Mat. 28:19, 20; 1 Phet. 3:21.

2. Kungani kungamelanga wesabe ukuzinikela kuJehova?

2 Lanxa ukubhabhathizwa kuvula ithuba lokuthola izibusiso ezinengi, akumelanga sikuthathe lula. Ngokwesibonelo mhla ubhabhathizwa wabuzwa umbuzo othi, “Ngesisekelo somhlatshelo kaJesu Khristu, usuphendukile yini ezonweni zakho njalo wazinikela kuJehova ukuba wenze intando yakhe?” Wawuphendula ngoyebo ozwakalayo umbuzo lo utshengisa ukuthi usuzinikele  kuJehova njalo usuzimisele ukumthanda lokwenza intando yakhe. Awusoze uzisole lakancane ngesinqumo lesi. Phela usukhethe ukukhonza uJehova njalo ufuna akuqondise kukho konke okwenzayo. Awusafanani labantu abangamaziyo uJehova ngoba bona babuswa nguSathane. USathane kafuni ukuthi usindiswe ukuze uthole ukuphila okungapheliyo kodwa ufuna uhlamuke njengaye.

3. Yiziphi izibusiso ongazithola nxa ungazinikela kuJehova?

3 Zinengi izibusiso ongazithola nxa ungazinikela kuJehova njalo ubhabhathizwe. Ngokwesibonelo uyenelisa ukutsho ngesibindi amazwi athi: “UJehova ulami, angiyikwesaba. Umuntu angenzani kimi na?” (Hubo. 118:6) Asikho esinye isibusiso esedlula ukuba lobungane loNkulunkulu kanye lokuthokozisa inhliziyo yakhe.

UMTHWALO WOMUNTU NGAMUNYE

4, 5. (a) Kungani sisithi ukuzinikela ngumthwalo womuntu ngamunye? (b) Yibuphi ubunzima esingahlangana labo?

4 Ukuthi abazali bakho bangoFakazi bakaJehova akutsho ukuthi uzasindiswa. Yikho nxa ungosakhulayo osebhabhathiziwe sebenzela ukusindiswa kwakho njalo uhlale ukhumbula ukuthi kungumthwalo wakho ukuqinisa ubuhlobo bakho loJehova. Kuqakathekile ukuthi ukwenze lokhu ngoba kuzakunceda ukuthi ulwisane lobunzima ozahlangana labo. Ngokwesibonelo nxa wabhabhathizwa uleminyaka engaphansi kwengu-13 kungenzakala ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uhlangane lobunzima obubangelwa yikukhula kanye lokuyengwa ngontanga. Omunye untombazane oleminyaka engu-18 uveza ukuthi akujayelekanga ukuthi umntwana obhabhathiziweyo atshiye ukuba nguFakazi kaJehova ngenxa yokuthi uncitshwe ikhekhe ngesikhathi kunanzwa usuku lokuzalwa komunye esikolo. Kodwa nxa esengena ebangeni lokuba yintombi loba ijaha isifiso sokuya emacansini siyakhula, ngakho kuyabe sekumele aqinise ukholo lwakhe ukuze angacini esecabanga ukuthi ukulandela imithetho kaJehova kuyamcindezela.

5 Kodwa inhlupho azehleli abasakhulayo kuphela. Ngitsho lalabo ababhabhathizwa sebekhulile bangahlangana lobunzima obutshiyeneyo. Ngokwesibonelo bangahlangana lobunzima ezimulini zabo, ukugula loba ukuswela imisebenzi. Yikho kungelani lokuthi singakanani, sonke kumele sizimisele ukuhlala sithembekile kuJehova lanxa siphakathi kobunzima.​—Jak. 1:12-14.

6. (a) Kunceda ngani ukuhlala ukhumbula isifungo sokuzinikela kuJehova? (b) Sifundani kuFiliphi 4:11-13?

6 Ukukhumbula ukuthi awungeke usintshintshe isifungo owasenza kuJehova kuzakunceda ukuthi uhlale uthembekile lanxa uhlangana lezimo ezinzima. Phela wamthembisa ukuthi uzamkhonza kumnyama kubomvu. Ngakho kumele usigcine isithembiso lesi lanxa abazali bakho loba abangane bakho bengakhetha ukutshiya ukukhonza. (Hubo. 27:10) Kubo bonke ubunzima ohlangana labo, cela ukuthi uJehova akusize wenelise ukugcina isifungo owasenza ngesikhathi uzinikela kuye.​—Bala uFiliphi 4:11-13.

7. Kutshoni ukusebenzela ukusindiswa “ngokwesaba langokuthuthumela”?

7 UJehova ufuna ube ngumngane wakhe. Kodwa kumele ukusebenzele ukuba ngumngane wakhe kanye lokusindiswa. UFiliphi 2:12 uthi: “Qhubekani lisebenzela ukusindiswa kwenu ngokwesaba langokuthuthumela.” Amazwi la atshengisa ukuthi kumele sihlale sihlola ukuthi bunjani ubuhlobo bethu loJehova  lokuthi silokhu sithembekile kuye yini. Akumelanga uzitshele ukuthi uzahlala usenza kuhle endabeni le ngoba bakhona abanye abamtshiyayo uJehova lanxa sebemkhonze okweminyaka eminengi. Okwakhathesi ake sixoxe ngezinto ezingakunceda ukuthi usebenzele ukusindiswa kwakho.

KUQAKATHEKISE UKUBALA IBHAYIBHILI

8. Kugoqelani ukubala iBhayibhili njalo kungani kuqakathekile?

8 Nxa ufuna ukuba ngumngane kaJehova kumele uzimisele ukumlalela lokukhuluma laye. Indlela eqakathekileyo ongamlalela ngayo yikubala iBhayibhili. Lokhu kugoqela ukucabangisisa ngalokho okufundayo langalokho okusemabhukwini adindwa yinhlanganiso. Kodwa akufanelanga ubale iBhayibhili njengomuntu obalela ukubhala umhloliso. Kumele uchwayisise, uphenye njalo uhlolisise ukuze umazi ngcono uJehova futhi uzwisise ubuntu bakhe. Ungenza njalo uzasondela kuye futhi laye uzasondela kuwe.​—Jak. 4:8.

Uyakhuluma loJehova yini futhi uyamvumela yini ukuthi akhulume lawe? (Khangela izindima 8-11)

9. Kuyini okukuncedileyo ukuthi utaditshe ngendlela ephumelelayo?

9 Inhlanganiso kaJehova isinike izinto ezinengi kakhulu ezingakunceda nxa utaditsha. Ngokwesibonelo kuwebhusayithi yesiZulu kulengxenye ethi “Intsha” futhi ngaphansi kwayo kulesihloko esithi, “Ukufunda Izindaba ZeBhayibheli.” Ingxenye le ingakunceda ukuthi uthole izifundo ezindabeni eziseBhayibhilini. Kanti njalo kulengxenye ethi “Lifundisani Ngempela IBhayibheli?” engakunceda ukuthi uqinise ukholo lwakho njalo wenelise ukutshela abanye lokho okukholwayo. Okunye okungakusiza yikuhlola isihloko esithi “Intsha Iyabuza . . . Ngingakwenza Kanjani Ukufunda IBhayibheli Kujabulise?” ku-Phaphama yesiZulu ka-April 2009. Nxa ufuna ukusebenzela ukusindiswa kwakho zimisele ukutaditsha lokucabangisisa ngalokho okubalayo.​—Bala iHubo 119:105.

QAKATHEKISA UKUTHANDAZA

10. Kungani kuqakathekile ukuthandaza?

10 Sibonile ukuthi nxa sitaditsha siyabe silalela uJehova ekhuluma lathi kodwa nxa sithandaza siyabe sesikhuluma laye. Abanye babona angathi umthandazo ngumkhuba nje ongatsho lutho ikanti abanye bawubona njengomuthi wenhlanhla ongabenza baphumelele  empilweni. Kodwa thina siyakwazi ukuthi nxa sithandaza siyabe sikhuluma loJehova uMdali wethu futhi uzimisele ukulalela nxa sikhuluma laye. (Bala uFiliphi 4:6.) IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi ‘sethule iziswelo zethu kuJehova’ nxa sikhathazekile. (Hubo. 55:22) Abafowethu labodadewethu abanengi sebekubonile ukuthi ukuthandaza kuJehova kuyanceda. Kwenze lawe, kuzakusiza kakhulu.

11. Kungani kumele simbonge kokuphela uJehova?

11 Ukuthandaza kusinika lethuba lokubonga uJehova ngokuhle asenzela khona. IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sibe ngabantu ‘ababongayo.’ (Kol. 3:15) Kulula kakhulu ukuthi sicabange ngenhlupho esilazo size sicine sikhohlwa okuhle esikwenzelwe nguJehova. Ngakho zama ukuthi nsuku zonke ucabange izinto ezintathu akuphe zona, ubusumbonga ngazo. Enye intombazana okuthiwa ngu-Abigail eyabhabhathizwa ileminyaka engu- 12 ithi: “Ngibona angathi uJehova nguye okumele simbonge ukwedlula loba ngubani. Kumele simbonge ngaso sonke isikhathi ngezipho ezinhle asinike zona. Kwesinye isikhathi ngiyake ngikhumbule amazwi engake ngawezwa athi: ‘Aluba uJehova usinika lokho esimbonga ngakho kuphela, besizahlala silani?’”

KHUMBULA INDLELA AKUPHATHISE NGAYO

12, 13. Kungani kuqakathekile ukuthi ucabange ngokuhle uJehova akwenzele khona?

12 UJehova wamnceda kanengi uDavida ngesikhathi esebunzimeni, yikho waze wahlabela wathi: “Nambithani libone ukuthi uJehova ulungile; ubusisiwe umuntu ophephela kuye.” (Hubo. 34:8) UDavida wakhuluma amazwi la ekhumbula okuhle ayekwenzelwe nguJehova. Lathi siyake sikubone ukuthi uJehova wabasiza njani abanye nxa sibala iBhayibhili, amabhuku adindwa yinhlanganiso loba nxa sisemihlanganweni yethu. Nxa ungaqhubeka uqinisa ubuhlobo bakho loJehova uzabona indlela azakusiza ngayo ukuthi uhlale uthembekile. Zikhona yini izinto ezinhle owazenzelwa nguJehova?

13 Sonke sanambitha sabona ukuthi uJehova ulungile ngesikhathi esisondeza kuye laseNdodaneni yakhe. UJesu wathi: “Kakho ongeza kimi ngaphandle kokuthi uBaba ongithumileyo amsondeze.” (Joh. 6:44) Uyakuvuma yini ukuthi uJehova wakusondeza kuye? Kumbe ucabanga ukuthi wadonsa abazali bakho wena wasulandela nje. Khumbula ukuthi ngesikhathi uzinikela kuJehova njalo ubhabhathizwa waqala ukuba lobuhlobo obuhle laye. Kusukela lapho laselingabangane. IBhayibhili lithi: “Umuntu othanda uNkulunkulu, uNkulunkulu uyamazi lowomuntu.” (1 Khor. 8:3) Yikho-ke buqakathekise ubuhlobo bakho loJehova futhi uzimisele ukuba senhlanganisweni yakhe.

14, 15. Ukutshumayela kungakunceda njani ukuthi uqinise ukholo lwakho?

14 Ukutshumayela izindaba ezinhle lakho kungakusiza ubone ukuthi uJehova ulungile. Ngokwesibonelo ungatshumayeza abantu emphakathini loba ofunda labo esikolo. Kodwa kwabanye abantwana kungaba nzima ukutshumayela esikolo ngoba bayabe besesaba ukuhlekwa loba ukuphikiswa. Kanti njalo abanye bakuthola kunzima ukuma phambi kwekilasi yonke bakhulume ngalokho abakukholwayo. Kuyini okungakusiza ukuthi ube lesibindi?

15 Okokuqala zibuze ukuthi kungani ungathandabuzi ukuthi okukholwayo kuliqiniso. Izinto ezikuwebhusayithi yethu ezenzelwe abasakhulayo ziyatholakala yini ngolimi oluzwisisayo? Nxa zikhona zama ukuzihlola ngoba  zenzelwe ukukusiza ukuthi ucabangisise ngalokho okukholwayo njalo uqiniseke ukuthi kuliqiniso. Zingakusiza lokuthi wenelise ukuchazela abanye lokho okukholwayo. Nxa ukholwa ukuthi okufundayo kuliqiniso njalo uhlala ulungiselele, kuzakuba lula ukuthi utshele abanye ngoJehova.​—Jer. 20:8, 9.

16. Kuyini okungakusiza ukuthi ube lesibindi sokutshumayeza abanye?

16 Kwesinye isikhathi kungaba nzima ukuthi uxoxe labanye ngalokho okukholwayo lanxa ungabe ulungiselele. Omunye udadewethu osakhulayo owabhabhathizwa eleminyaka engu-13 uthi: “Ngiyakwazi sibili engikukholwayo kodwa kwesinye isikhathi kuba nzima ukuthi ngiwabeke kuhle amazwi ami nxa ngixoxa lothile.” Kuyini okumncedileyo udade lo? Ubika ukuthi abanye abantwana afunda labo esikolo bakhululekile ukuxoxa ngezinto abazenzayo yikho laye uyazama ukuthi akhululeke ukuxoxa labo ngezinto azikholwayo. Ujayele ukuthi nxa exoxa labanye abantwana esikolo angenise okuthile okwenzakala ngesikhathi etshumayela, ngemva kwalokho abeseqhubeka ngendaba abaxoxa ngayo. Lokhu kwenza abanye babe lesifiso sokuzwa ukuthi uyabe esenzani nxa etshumayela besebeqalisa ukumbuza imibuzo. Uthi icebo leli liyamsiza ukuthi enelise ukuxoxa labantu ngalokho akukholwayo.

17. Kuyini okunye okungasinceda ukuthi sikhululeke ukuxoxa labanye?

17 Okunye okungenza abantu bakulalele nxa ubatshumayeza yikubahlonipha lokutshengisa ukuthi ulendaba labo. Omunye udadewethu okuthiwa ngu-Olivia oleminyaka engu-17 owabhabhathizwa esesemncane uthi: “Ngangihlala ngisesaba ukuxoxa labanye ngeBhayibhili ngoba ngangicabanga ukuthi bazabona angathi ngizenza umuntu ongcwele.” Ngokuya kwesikhathi u-Olivia wantshintsha indlela ayecabanga ngayo. Uthi: “Abantwana abanengi ababajayelanga oFakazi bakaJehova, bazi thina kuphela esifunda labo njalo yithi esingabasiza ukuthi bakwazi esikukholwayo. Nxa singesaba ukukhuluma labo ngalokho esikukholwayo bazabona angathi ukuba ngoFakazi kuyasiyangisa. Kanti njalo ukuba lenhloni kungenza ukuthi basiphikise nxa sibatshumayeza. Kodwa bazasihlonipha nxa singaba lesibindi futhi sikhululeke ukuxoxa labo.”

QHUBEKA USEBENZELA UKUSINDISWA KWAKHO

18. Kuyini okungakunceda ukuthi uqhubeke usebenzela ukusindiswa kwakho?

18 Sesibonile ukuthi kuqakatheke kakhulu ukuthi ngamunye wethu asebenzele ukusindiswa kwakhe. Sikhulume langezinto ezingakunceda ukuthi uphumelele ukwenza lokhu. Ngokwesibonelo sikhulume ngokubala iBhayibhili, ukucabangisisa ngalokho okubalayo, ukuthandaza lokucabanga ngokuhle uJehova akwenzele khona. Nxa ungakukhuthalela lokhu uzahlala ulobuhlobo obuhle loJehova. Kanti njalo uzakuba lesifiso esikhulu sokutshela abanye lokho okukholwayo.​—Bala iHubo 73:28.

19. Kungani kuqakathekile ukuthi usebenzele ukusindiswa kwakho?

19 UJesu wathi: ‘Nxa ekhona ofuna ukungilandela, kazidele athathe [“isigodo sakhe sokuhlutshwa”, NW] angilandele.’ (Mat. 16:24) Amazwi la atshengisa ukuthi nxa ufuna ukuba ngumlandeli kaKhristu kumele uzinikele kuJehova njalo ubhabhathizwe. Nxa ungakwenza lokhu uzathola izibusiso khathesi kanye lokuphila okungapheliyo ngesikhathi esizayo. Ngakho bantwana qhubekani lisebenzela ukusindiswa kwenu!