Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izihloko Eziphume Ku-Nqabayokulinda Ngo-2017

Izihloko Eziphume Ku-Nqabayokulinda Ngo-2017

Uluhlu lolu lutshengisa ukuthi isihloko ngasinye sitholakala ngaphi

IBHAYIBHILI

 • Obunye Ubufakazi (uTattenai wake waphila yini?), No. 3

 • U-Elias Hutter Wahumutsha AmaBhayibhili EsiHebheru, No. 4

 • Ungenzani Ukuze Ulizwisise IBhayibhili? No. 1

 • Ukungazwisisi, No. 1

 • Kungani Emanengi AmaBhayibhili? No. 6

IBHAYIBHILI LIYAKUNTSHINTSHA UKUPHILA

 • Ngangingakholwa Ukuthi UNkulunkulu Ukhona (U-A. Golec), No. 5

 • Ngangingakufuni Ukufa! (U-Y. Quarrie), No. 1

 • Ngangiyithanda Kakhulu I-Baseball (U-S. Hamilton), No. 3

UKUPHILA KWAMAKHRISTU LOBUNTU OBUHLE

 • Ukupha Kuyanceda Kakhulu, No. 2

 • AmaKhristu Akumelanga Atshade Yini? No. 2

 • AmaKhristu Kumele Ananze Ikhisimusi Yini? No. 6

 • Uthando Luqakatheke Kakhulu, Aug.

 • Kumele Senzeni Kungaba Lephutha? No. 6

 • Lungisa Izingxabano Ukuze Ulondoloze Ukuthula, June

 • Ukuba Ngumngane Weqiniso Sonke Isikhathi, Mar.

 • Vikela Ingqondo Yakho! July

UJEHOVA

 • Siqakathekise Isipho Esikhulu Esivela KuNkulunkulu, No. 2

 • NguNkulunkulu Obangela Ukuhlupheka Yini? No. 1

OFAKAZI BAKAJEHOVA

 • Ungenzani Ukuze Ujayele Ukuba Sebandleni Elitsha? Nov.

 • “Umuntu Ophanayo Uzabusiswa” (iminikelo), Nov.

 • Ubuhle Bokuphila Ungelazinto Ezinengi, May

 • “Awukho Umgwaqo Ongahambekiyo Kumbe Omude Kakhulu” (e-Australia), Feb.

 • Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—ETurkey, July

 • Bazinikela Ngokuthanda Kwabo (odadewethu abangatshadanga), Jan.

 • Ukuba Lomusa Kuyanceda, Oct.

 • “Sizakuba Lawo Nini Omunye Umhlangano?” (eMexico), Aug.

 • ‘Basuka Sebelesifiso Esikhulu Sokutshumayela’ (umhlangano ka-1922), May

UJESU KHRISTU

 • UJesu Wayethethisa Yini Ngesikhathi Ekhuluma Umzekeliso ‘Wezinjana’? No. 5

 • UJesu Wayelomzimba Onjani? No. 6

IZINDABA ZOKUPHILA

 • Ukuba Yisacuthe Akungivimbelanga Ukuthi Ngifundise Abanye (u-W. Markin), May

 • Ukwenza Intando KaJehova Kuletha Izibusiso (u-O. Matthews), Oct.

 • Ngazimisela Ukuba Lisotsha LikaKhristu (u-D. Psarras), Apr.

 • Ukubekezela Kuletha Izibusiso (u-P. Sivulsky), Aug.

 • Ukusebenza Lamadoda Alokholo Kungincedile (u-D. Sinclair), Sept.

 • Ukuhamba Labahlakaniphileyo Kungincede Kakhulu (u-W. Samuelson), Mar.

 • Ngatshiya Izinto Zonke Ukuze Ngilandele UKhristu (u-F. Fajardo), Dec.

 • UJehova Wasitshengisa Umusa Ngezindlela Ezinengi (u-D. Guest), Feb.

OKUNYE

 • Izingilosi Zikhona Yini? No. 5

 • Ukukhathazeka, No. 4

 • Isipho Esiligugu Kulazo Zonke, No. 6

 • Udiwo Lwasendulo Olulebizo EliseBhayibhilini, Mar.

 • Sengathi Ungabusiswa Ngenxa Yokwahlulela Kwakho Okuhle (u-Abhigeli), June

 • Ukukhululwa Ebugqilini, No. 2

 • Kuzake Kube Lokuthula Emhlabeni? No. 5

 • Kuzakuba Khona Yini Ukwahlulela Okuhle Emhlabeni? No. 3

 • Abagadi Bamabhiza Amane, No. 3

 • UNkulunkulu Wambiza Ngokuthi “YiNdlovukazi” (uSara), No. 5

 • Uhlamvu Oluncane LwesiHebheru, No. 4

 • Wayemthokozisile UNkulunkulu (u-Enoki), No. 1

 • UGayiyu Wayeluncedo Kubazalwane, May

 • Umlilo Wawuthwalwa Njani Endulo? Jan.

 • UJosefa Wase-Arimathiya, Oct.

 • Siphila “Ezinsukwini Zokucina” Yini? No. 2

 • Ungakhangeli Ukubukeka Komuntu, June

 • Umhlaba Olipharadayisi—Yinganekwane Loba Liqiniso? No. 4

 • Icebo Lomphostoli UPhawuli Lokuthi Umkhumbi Uke Ume, (ImiSeb 27), No. 5

 • Ukuhlupheka, No. 1

 • Ababethengisa Ethempelini “Babengabaphangi” Yini? June

 • “Ungumfazi Omuhle Kakhulu” (uSara), No. 3

 • Kuyini i-Amagedoni? No. 6

 • Kuyini Okwabangela Ukuthi UJesu Asole Umkhuba Wokufunga? Oct.

 • IBhayibhili Lisitshelani Ngokufa? No. 4

 • Nxa Ilunga Lemuli Lihlaselwa Ngumkhuhlane Ongelaphekiyo, No. 4

IMIBUZO EBUZWA NGABAFUNDI

 • UJehova “akayikuvumela ukuba lilingwe ngokwedlula lokho elingakumela” (1Khor 10:13), Feb.

 • Kuqondile yini ukuthi umKhristu agcine umbhobho ukuze azivikele? July

 • Okhokho bakaMesiya babengamazibulo kuphela yini? Dec.

 • AmaKhristu atshadileyo angayisebenzisa yini iluphu ukuze avikele ukuzithwala? Dec.

 • Kungani uMathewu loLukha babhala izinto ezitshiyeneyo mayelana loJesu? Aug.

IZIHLOKO EZIFUNDWAYO

 • Uphephela KuJehova Yini? Nov.

 • Uzimisele Yini Ukubekezela? Aug.

 • Woba Lesibindi Uwenze Umsebenzi, Sept.

 • Izinqola Zempi Kanye Lomqhele Kuzakuvikela, Oct.

 • Funda Ukuzithiba, Sept.

 • Ungavumi Ukuthi Uthando Lwakho Luphole, May

 • “Uyangithanda Na Ukwedlula Lezi?” May

 • Lingisela Ukulunga KukaJehova, Apr.

 • Tshengisa Ukuthi Ulokholo Ngokwenza Izinqumo Ezinhle, Mar.

 • Ngobani Okumele Banikwe Udumo Lenhlonipho? Mar.

 • Nceda “Abezizweni” Bakhonze UJehova Ngenjabulo, May

 • Ukuncedisa Abantwana Abavela Kwamanye Amazwe, May

 • Yembatha Uqobo Olutsha, Aug.

 • Hlubula Uqobo Oludala, Aug.

 • “Ngilalona Lelothemba KuNkulunkulu,” Dec.

 • “Ngiyazi Ukuthi Uzavuka, Dec.

 • Lingisela Isihawu SikaJehova, Sept.

 • Lingisela Isihawu sikaJehova Lokwahlulela Kwakhe Okuhle, Nov.

 • UJehova Nguye Okhokhela Abantu Bakhe, Feb.

 • UJehova Uyasiduduza Kuzo Zonke Izinhlupho Zethu, June

 • Injongo KaJehova Izagcwaliseka Loba Sekutheni! Feb.

 • Hlala Ucabanga Ngobukhosi BukaJehova, June

 • Ungavumeli Lutho Lukuphuthise Umvuzo, Nov.

 • “Tshengisa Ngezenzo Ukuthi Ulothando Lweqiniso, Oct.

 • Hlabela Ngokuzwakalayo Langentokozo! Nov.

 • ‘Sengathi Angenza Izimiso Zakho Zonke Ziphumelele,’ July

 • Ukuzinikela Kwethu Kwenza UJehova Adunyiswe! Apr.

 • Bazali Ncedani Abantwabenu “Bahlakaniphele Ukusindiswa,” Dec.

 • Kungani Kumele ‘Sidumise UJehova’? July

 • Balekela Imicabango Yabantu Balumhlaba, Nov.

 • Dinga Inotho Yeqiniso, July

 • Khonza UJehova Ngenhliziyo Yonke! Mar.

 • UJehova Usinike Inotho Emangalisayo, June

 • “UMahluleli Womhlaba Wonke” Uhlala Esenza Okufaneleyo, Apr.

 • ‘Ukuthula KukaNkulunkulu . . . Kudlula Ukuqedisisa Konke,’ Aug.

 • Inhlawulo ‘Isipho Esipheleleyo’ Esivela KuBaba Wethu, Feb.

 • Izinto Lezi Ziphathise Abantu Abathembekileyo, Jan.

 • Iqiniso Kalilethi Ukuthula Kodwa Liletha Inkemba, Oct.

 • “ILizwi LikaNkulunkulu . . . Lilamandla,” Sept.

 • “ILizwi LikaNkulunkulu Limi Kuze Kube Nininini,” Sept.

 • Sebenzisa Kuhle Inkululeko Yakho Yokuzikhethela, Jan.

 • “Themba KuJehova Wenze Okulungileyo,” Jan.

 • Sekela Ubukhosi BukaJehova! June

 • Sifundani Emibonweni KaZekhariya? Oct.

 • ‘Lilani Lalabo Abalilayo,’ July

 • Kuyini Okuzasuswa Lapho UMbuso KaNkulunkulu Ufika? Apr.

 • “Gcwalisa Isifungo Sakho,” Apr.

 • Ngubani Okhokhela Abantu BakaNkulunkulu Lamuhla? Feb.

 • Kungani Kuqakathekile Ukuzithoba? Jan.

 • Sebenzisa Izinto Ezalotshelwa Ukusifundisa, Mar.

 • Izinto Ezingenza Kube Nzima Ukuzithoba, Jan.

 • Bantwana—“Qhubekani Lisebenzela Ukusindiswa Kwenu,” Dec.