Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Yethula Konke Ukukhathazeka Kwakho KuJehova

Yethula Konke Ukukhathazeka Kwakho KuJehova

“Yethulani [kuJehova] konke ukukhathazeka kwenu ngoba yena uyalikhathalela.”​—1 PHET. 5:7.

IZINGOMA: 23, 38

1, 2. (a) Kungani kungamelanga simangale nxa sihlaselwa yikukhathazeka? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.) (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

IMPILO inzima! USathane uDeveli laye uthukuthele njalo ‘uyazulazula njengesilwane esibhongayo sidinga esingamudla.’ (1 Phet. 5:8; Isam. 12:17) Ngakho kasimangali nxa sibona izinceku zikaNkulunkulu lamuhla zihlaselwa yikukhathazeka. Lasendulo zazisiba lokukhathazeka kwezinye izikhathi. Ngokwesibonelo iBhayibhili lisitshela ukuthi iNkosi uDavida layo yayike ikhathazeke kakhulu. (Hubo. 13:2) Kanti njalo umphostoli uPhawuli laye ‘wayekhathazeka ngamabandla wonke.’ (2 Khor. 11:28) Manje kumele senzeni nxa sesikhulelwa yikukhathazeka?

2 UBaba wethu olothando kazange agoqe izandla nje ngesikhathi abantu bakhe endulo bethwele nzima ngenxa yokukhathazeka. Wabasiza njalo yikho afuna ukusenzela khona lathi lamuhla nxa sihlutshwa yikukhathazeka. IBhayibhili lithi: “Yethulani kuye konke ukukhathazeka kwenu ngoba yena uyalikhathalela.” (1 Phet. 5:7) Singakwenza njani lokhu? Kasixoxeni ngezindlela ezine ezingasisiza endabeni le. (1) Ukuthandaza kuJehova, (2) ukubala iLizwi lakhe lokucabangisisa ngalo, (3) ukucela ukuthi asinike  umoya wakhe ongcwele, (4) ukuxoxela umuntu omthembayo lokho okukukhathazayo. Nxa sixoxa ngezinto lezi ezine zama ukubona ukuthi zikunceda njani wena ngokwakho.

“YETHULA IZISWELO ZAKHO KUJEHOVA”

3. Ungazethula njani “iziswelo zakho kuJehova”?

3 Inyathelo lokuqala okumele ulithathe nxa ukhathazekile yikuthandaza kuJehova. Yikho nxa usuphakathi kwesimo esibangela ukuthi ungahlaliseki kumbe ukhathazeke, khuluma loYihlo osezulwini umtshele konke okusenhliziyweni yakho. Umhubi uDavida wancenga uJehova wathi: “Lalela umthandazo wami, O Nkulunkulu.” Waphinda wathi: “Yethula iziswelo zakho kuJehova yena uzakusekela.” (Hubo. 55:1, 22) Lanxa ungabe usuwenze konke ongakwenza ukuze ulungise uhlupho olalo, ukuthandaza kuJehova kungakusiza ngendlela obungayicabangeli. Umthandazo ungakunceda njani nxa usukhulelwa yikunqineka lokungahlaliseki?​—Hubo. 94:18, 19.

4. Kungani kuqakathekile ukuthi uthandaze nxa ukhathazekile?

4 Bala uFiliphi 4:6, 7. UJehova usiphendula njani nxa siqhubeka sithandaza kuye simtshela okusezinhliziyweni zethu? Uyasinika ukuthula okusinceda ukuthi sihlaliseke ezingqondweni lasezinhliziyweni. Abanengi bangavuma ukuthi lokhu kwake kwenzakala kubo. Kulokuthi bahlale bethwele imikhono ekhanda ngenxa yokukhathazeka, uNkulunkulu wabanceda ukuthi bathole ukuthula okudlula ukuqedisisa konke. Lawe angakunika ‘ukuthula kwakhe’ njalo kungakunceda ukuthi unqobe loba yibuphi ubunzima obungakwehlela. Ngakho sethembe isithembiso sikaJehova esithi: “Ungakhathazeki, ngoba nginguNkulunkulu wakho. Ngizakuqinisa, ngikusize.”​—Isaya. 41:10.

UKUTHULA OKUVELA ELIZWINI LIKANKULUNKULU

5. ILizwi likaNkulunkulu lingakunceda njani nxa ukhathazekile?

5 Okwesibili okungakunceda ukuthi uhlaliseke nxa ukhathazekile yikubala iBhayibhili lokucabangisisa ngalokho okubalayo. Kungani kuqakathekile ukwenza lokhu? IBhayibhili lilamacebo angakunceda ukuthi ungakhathazeki kakhulu njalo wenelise ukulwisana lakho nxa kuthe kwakwehlela. Ungalithathi lula iLizwi likaNkulunkulu, lingakusiza njalo likududuze ngoba lilamazwi avela kuMdali wethu olenhlakanipho emangalisayo. Ukuzinika isikhathi sokunakana ngemicabango kaJehova eseBhayibhilini lokuzama ukubona ukuthi ungawasebenzisa njani amacebo akulo kuzakuqinisa kakhulu. UJehova waveza ukuthi ukubala iLizwi lakhe kungakwenza ‘uqine ube lesibindi, ungethuki njalo ungalahli ithemba.’​—Josh. 1:7-9.

6. Amazwi kaJesu angakunceda njani nxa ukhathazekile?

6 ELizwini likaNkulunkulu sithola amazwi kaJesu aduduzayo. Indlela ayefundisa ngayo yayibaduduza sibili abantu abanengi njalo lamazwi ayewasebenzisa ayebavuselela. Abantu abanengi babemthanda ngoba wayeqinisa abadabukileyo lababuthakathaka njalo eduduza labadanileyo. (Bala uMathewu 11:28-30.) Wazimisela ukunceda abalandeli bakhe ukuthi basondele kuJehova, ebasiza nxa bekhathazekile njalo ebaphathisa langezinye izinto ababezidinga empilweni. (Mak. 6:30-32) Lathi lamuhla uJesu uzasisekela ngenxa yokuthi wakwenza lokhu kubaphostoli bakhe. Kodwa akudingi ukuthi abe seceleni kwethu ukuze asisize. Khumbula ukuthi useyiNkosi ezulwini njalo ulokhu elesihawu kubalandeli bakhe. Yikho nxa ukhathazekile, qiniseka ukuthi ‘uyenelisa ukukusiza’ ngesikhathi esiyiso. UJesu  uzimisele sibili ukukunceda ukuthi ulwisane lokukhathazeka lokukunika ithemba kanye lesibindi.​—Heb. 2:17, 18; 4:16.

UMOYA ONGCWELE USINCEDA UKUTHI SIBE LOBUNTU OBUHLE

7. Uzancedakala njani nxa ungathandaza kuNkulunkulu ucela umoya wakhe ongcwele?

7 UJesu wathi uYise osezulwini uyabanika umoya ongcwele labo abawucelayo. (Luk. 11:10-13) Le yindlela yesithathu ezakunceda ukuthi unqobe ukukhathazeka. Njani? Amandla kaNkulunkulu amakhulukazi azakunceda ukuthi ube lezithelo zomoya ezizakwenza ube lobuntu obuhle. (Bala uGalathiya 5:22, 23; Kol. 3:10) Nxa ungaqhubeka ulwela ukuba lezithelo zomoya uzakuba lobudlelwano obuhle labanye. Kuzakusiza lokuthi ubalekele izimo ezingabangela ukuthi ukhathazeke. Ake sibone ukuthi izithelo zomoya zingakunceda njani?

8-12. Ukuba lezithelo zomoya ongcwele kungakunceda njani ukuthi ulwisane lokukhathazeka?

8 Uthando, ukuthokoza lokuthula. Nxa ungazama ngamandla wonke ukuhlalisana kuhle labanye ngeke ukhathazeke. Kuliqiniso yini lokhu? Ye kuliqiniso ngoba nxa ulothando lobuzalwane, ulomusa njalo uhlonipha abanye akungeke kube lezingxabano phakathi kwenu ezingacina zibangela ukuthi ukhathazeke.​—Rom. 12:10.

9 Ukubekezela, umusa lokulunga. IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sibe ‘lomusa lozwelo omunye komunye, sithethelelane.’ (Efe. 4:32) Ukulalela iseluleko lesi kuzakwenza ube lobudlelwano obuhle labanye njalo ubalekele izimo ezingabangela ukuthi ukhathazeke. Kanti njalo kuba lula ukuthi nxa kungaba lokhophe phakathi kwakho labanye lilungisise leyongxabano ngokuthula.

10 Ukholo. Ezinye izinto ezibangela ukukhathazeka lamuhla yikufuna imali lenotho. (Zaga. 18:11) Singakubalekela njani ukukhathazeka ngezinto lezi? Kumele silandele iseluleko somphostoli uPhawuli sokuthi ‘sisuthiseke ngalokho esilakho.’ Ukuba lokholo oluqinileyo kuzasenza sithembe ukuthi uJehova uzasisekela ngakho konke esikudingayo. UPhawuli waphinda wabhala amazwi la: “Ngoba uNkulunkulu wathi, ‘Kangisoze ngilitshiye; kangisoze ngilidele.’ Ngakho siyatsho ngethemba sithi, ‘INkosi ingumsizi wami; kangiyikwesaba. Umuntu angenzani kimi na?’”—Heb. 13:5, 6.

11 Ubumnene lokuzithiba. Kuqakathekile kakhulu ukuba lezimpawu lezi. Kuzakusiza ukuthi ubalekele izenzo ezingabangela ukuthi ukhathazeke lokuthi ususe “inzondo, lokuthukuthela, lolaka, lokuxabana lesinyeyo.”​—Efe. 4:31.

12 Ukuzehlisa kuyadingakala ukuze senelise ukuzithoba “ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esilamandla” njalo ‘sethule kuye konke ukukhathazeka kwethu.’ (1 Phet. 5:6, 7) Nxa singazehlisa sivume ukuhamba ngokuzithoba loNkulunkulu, uzasondela kithi njalo asisekele. (Mik. 6:8) Ukwazi ukuthi zikhona izinto eziphezu kwamandla ethu kuzasinceda ukuthi singakhulelwa yikukhathazeka ngoba siyabe sithembele kuNkulunkulu.

“LINGAZIHLUPHI”

13. UJesu wayesitshoni lapho esithi “lingazihluphi”?

13 KuMathewu 6:34 (bala), sithola iseluleko esiqakathekileyo esatshiwo nguJesu esithi, “Lingazihluphi” loba lingakhathazeki. Kungakhanya kunzima ukusisebenzisa iseluleko lesi. Kodwa wayevele esitshoni uJesu? Wayengatsho ukuthi inceku kaNkulunkulu kayisoze ikhathazeke loba nini. Khumbula ukuthi uDavida loPhawuli batsho amazwi ayetshengisa ukuthi babekhathazeka kwezinye izikhathi. Ngakho uJesu wayesiza abalandeli bakhe ukuthi bangaphonguzihlupha kumbe bakhathazeke kakhulu ngoba ukwenza  njalo akululungisi uhlupho. Waveza ukuthi usuku ngalunye lulenhlupho zalo, yikho akumelanga amaKhristu angezelele ezinye inhlupho ngokuzikhathaza ngezinto ezadlulayo loba ezingakenzakali. Ukusebenzisa iseluleko sikaJesu kungakusiza njani ukuthi ungakhathazeki kakhulu?

14. Ungalwisana njani lokukhathazeka okubangelwa yizinto owaziphambanisa kudala?

14 Okunye ukukhathazeka kungabangelwa yizinto esingabe saziphambanisa kudala. Okwenzakalayo yikuthi umuntu uyabe ezisola kakhulu ngokuthile akwenzayo lanxa sekwadlula iminyaka eminengi. Kwezinye izikhathi iNkosi uDavida layo yayikhulelwa yikukhathazeka ngenxa yamaphutha ayo, yaze yathi: “Ukona kwami sekungisinda.” Yaphinda yathi: “Ngiyabubula ngobuhlungu benhliziyo.” (Hubo. 38:3, 4, 8, 18) Kuyini okwakumele uDavida akwenze esimeni esinjalo? Watshengisa ukuhlakanipha, wathembela kuJehova ukuthi uzakuba lesihawu kuye futhi amthethelele. Wakhuluma amazwi atshengisa ukuthi wayeqiniseka ngakho lokhu wathi: “Ubusisiwe lowo oziphambeko zakhe zithethelelwe.”​—Bala iHubo 32:1-3, 5.

15. (a) Kungani kungamelanga sizikhathaze ngezinto ezenzakalayo ekuphileni kwethu khathesi? (b) Kuyini ongakwenza ukuze ulwisane lokukhathazeka? (Khangela ibhokisi elithi “ Ezinye Izindlela Zokulwisana Lokukhathazeka.”)

15 Kwezinye izikhathi singakhathazeka ngezinto eziyabe zisenzakala ekuphileni kwethu. Ngokwesibonelo uDavida wabhala iHubo 55 ngesikhathi ezingelwa yizitha zakhe ubusuku lemini. (Hubo. 55:2-5) Lanxa kunjalo uDavida kazange avumele okwakusenzakala ngalesosikhathi kumkhathaze kakhulu aze ehluleke ukuthembela kuJehova. Wathandaza kokuphela kuJehova embikela izinhlupho zakhe njalo kazange alibale ukuthi laye kwakumele enze okuthile ukuze alwisane lobunzima ayephakathi kwabo. (2 Sam. 15:30-34) Lawe yenza njengoDavida. Kulokuthi uvumele ukukhathazeka kukuthwalise amagabha avuzayo, thandaza kuJehova njalo udinge lezindlela ongalwisana ngazo lohlupho okulo.

16. Okutshiwo libizo likaNkulunkulu kungaluqinisa njani ukholo lwakho?

16 Okunye okubangela ukukhathazeka yikucabanga ngezinhlupho ezingabakhona kwelizayo. Kodwa akumelanga sikhathazeke kakhulu ngezinto ezingakenzakali. Ngenxa yani? Ngoba izikhathi ezinengi lokho esiyabe sicabanga ukuthi kuzasehlela kusuke kungabi njalo. Kanti njalo kumele sikhumbule ukuthi akulalutho olungehlula uNkulunkulu. Phela ibizo lakhe litsho ukuthi,“Wenza Ukuthi Kube Khona.” (Eks. 3:14) Lokho okutshiwo libizo likaNkulunkulu kusenza sibe leqiniso lokuthi uzakwenza konke asithembise khona. Ngakho qiniseka ukuthi uzabanika umvuzo bonke abathembekileyo kuye njalo uzabasiza ukuthi bangakhathazeki ngezinto zakudala loba ezenzakala khathesi kumbe abacabanga ukuthi zizabehlela kwelizayo.

 KHULUMA LOMUNTU OMTHEMBAYO

17, 18. Ukukhuluma lomuntu omthembayo kungakunceda njani ukuthi ulwisane lokukhathazeka?

17 Indlela yesine engakunceda ukuthi umelane lokukhathazeka yikuxoxa lomuntu omthembayo. Ungakhuluma lomuntu otshade laye, umngane wakho loba umdala webandla ukuze bakusize ukuthi uluzwisise ngcono uhlupho ongabe ukulo. IBhayibhili lithi: “Inhliziyo ekhathazekileyo iyamcakisa umuntu, kodwa ilizwi elilomusa liyamthokozisa.” (Zaga. 12:25) Ukutshela umuntu omthembayo konke okusenhliziyweni yakho kuzakwenza ukukhathazeka kwakho kube nganeno. Phela “amaqhinga ayehluleka uma kungelazeluleko, kodwa ayaphumelela ngabeluleki abanengi.”​—Zaga. 15:22.

18 UJehova usebenzisa lemihlangano yebandla eyenziwa maviki wonke ukuze asisize ukuthi silwisane lokukhathazeka. Emihlanganweni le kulapho esithola khona abantu abasithandayo futhi abazimiseleyo ukusikhuthaza. (Heb. 10:24, 25) Ukukhuthazana labanye kuzakunceda ukuthi uhlale uqinile ekukhonzeni njalo wenelise ukulwisana lokukhathazeka.​—Rom. 1:12.

UKUHLALA ULOBUHLOBO OBUHLE LOJEHOVA KUZAKUQINISA

19. Kungani ungaba leqiniso lokuthi ukuba lobuhlobo obuseduze loNkulunkulu kungakunceda ukuthi ulwisane lokukhathazeka?

19 Omunye umzalwane ongumdala eCanada wakubona ukuthi kuyanceda sibili ukwethula kuJehova konke ukukhathazeka ongabe ulakho. Umsebenzi wakhe wokuba ngumbalisi umthwalise nzima njalo ulohlupho lokukhathazeka kakhulu. Manje kuyini okumnceda ukuthi alwisane lobunzima lobu? Uthi: “Ukuqinisa ubuhlobo bami loJehova yikho okungisiza ukuthi ngenelise ukulwisana lobunzima engiphakathi kwabo. Abangane bami kanye labafowethu labodadewethu bayangisekela kakhulu. Umkami laye angimfihleli lutho, ngiyamtshela indlela engizizwa ngayo. Abadala kanye lombonisi wesiqinti bangisiza kakhulu ukuthi ngikwazi lokho okumele ngikwenze ngohlupho lwami. Kanti njalo ngahamba ngayabonana lodokotela, ngasengihlela kutsha isikhathi sami ukuze ngibe lesikhathi sokuphumula lesokuqeqetsha umzimba. Kancane kancane ngaqalisa ukuzizwa ngikhululeka ebunzimeni lobu. Nxa kungaba lesimo esiphezu kwamandla ami ngiyathandaza kuJehova ngimtshele.”

20. (a) Singalwisana njani lokukhathazeka? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni esilandelayo?

20 Ngamafitshane singathi sifundeni esihlokweni lesi? Sifunde ngezindlela ezitshiyeneyo ezingasinceda ukuthi silwisane lokukhathazeka ezigoqela ukuthandaza kuNkulunkulu, ukubala iLizwi lakhe lokucabangisisa ngalo, ukucela umoya wakhe ongcwele, ukukhuluma lomuntu omthembayo kanye lokungena imihlangano yebandla. Esihlokweni esilandelayo sizaxoxa ngokuthi ithemba lokuthola umvuzo lisiqinisa njani.​—Heb. 11:6.