Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Usakhumbula Yini?

Usakhumbula Yini?

Ubuzibala yini izihloko ebeziphuma ku-Nqabayokulinda yezinyanga ezidlulileyo? Nxa kunjalo ungayiphendula yini imibuzo elandelayo:

Yisiphi isono uJesu ayekhuluma ngaso lapho enika iseluleko esikuMathewu 18:15-17?

Wayekhuluma ngezindaba okungadingeka ukuthi abaphambaniseneyo bazilungise bebodwa. Wayengatsho izindaba ezincane nje kodwa wayesitsho izono ezingenza ukuthi omunye asuswe nxa engaphenduki. Ngokwesibonelo wayekhuluma ngezono ezigoqela ubuqili loba ukukhuluma kubi ngomunye umuntu.​—w16.05, ikhasi 7.

Ungenzani ukuze uncedakale nxa ubala iBhayibhili?

Nanku ongakwenza: Dinga izifundo eziqakathekileyo ubone ukuthi okubalayo ungakusebenzisa njani empilweni yakho. Zibuze: ‘Ngingakusebenzisa njani engikufundayo ukuthi ngisize abanye?’ Sebenzisa amanye amathuluzi esilawo ukuze uchwayisise okunengi ngendaba obala ngayo.​—w16.05, amakhasi 24-26.

Kubi yini ukuthi umKhristu adabuke lanxa ekholwa ukuthi abantu abafileyo bazavuswa?

Ukukholwa ukuthi abafileyo bazavuswa akubukhiphi ubuhlungu bokufelwa. U-Abhrahama wamlilela uSara. (Gen. 23:2) Ngokuhamba kwesikhathi ubuhlungu bokufelwa buba nganeno.​—wp16.3, ikhasi 4.

Embonweni kaHezekheli, imelani indoda ethwele uphondo lweyinki yombhali kanye lamadoda ayisithupha athwele izikhali zokuphahlaza?

Wonke amadoda la amela amabutho asezulwini ayezahlanganyela ekubhujisweni kweJerusalema futhi azahlanganyela lapho sekubhujiswa umhlaba lo obuswa nguSathane ngesikhathi se-Amagedoni. Indoda ethwele uphondo lweyinki imela uJesu Khristu ngoba nguye ophathiswe umsebenzi wokubeka uphawu kulabo abazasinda.​—w16.06, amakhasi 16-17.

IBhayibhili lasinda kuziphi izingozi?

IBhayibhili kalizange litshabalaliswe (1) yikubola kwempahla elalibhalelwa kuyo enjengezikhumba kanye lohlobo lomhlanga oluthiwa yi-papyrus; (2) yizitha ezazigoqela abezombusazwe labafundisi, (3) labantu ababezama ukuntshintsha elikutshoyo.​—wp16.4, amakhasi 4-7.

Yiziphi izindlela umKhristu angazisebenzisa ukuze enze ukuphila kwakhe kube lula?

Hlolisisa izinto ozidingayo, sebenzisa imali ngonanzelelo. Bhala phansi indlela ozasebenzisa ngayo imali. Lahla izinto ongazifuniyo kumbe uzinike abanye, bhadala zonke izikwelede olazo. Zama ukunciphisa isikhathi sakho emsebenzini njalo uhlele ukuthi ungayithuthukisa njani inkonzo yakho.​—w16.07, ikhasi 10.

Kuyini iBhayibhili elithi kuligugu kakhulu ukwedlula igolide loba isiliva?

UJobe 28:12, 15 utshengisa ukuthi ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu kuligugu kakhulu ukwedlula igolide loba isiliva. Njengoba uqhubeka ukudinga ukuhlakanipha lokhu, zama ukuhlala ulokholo oluqinileyo futhi uthobekile.​—w16.08, amakhasi 18-19.

Kuqondile yini ukuthi umzalwane agcine indevu lamuhla?

Kwezinye izindawo ukugcina indevu zigelwe kuhle kuyamukelwa futhi kuyahlonipheka njalo akwenzi abantu bangalaleli umlayezo woMbuso. Lanxa kunjalo abanye abazalwane bangakhetha ukuhlala bengelazo indevu. (1 Khor. 8:9) Kwezinye izindawo abantu abakwamukeli ukugcina indevu futhi bakubona kungaqondanga ukuthi amaKhristu azigcine.​—w16.09, ikhasi 21.

Kungani sileqiniso lokuthi indaba kaGoliyathi loDavida yenzakala sibili?

UGoliyathi wayengamamitha angu-2.9 ubude. Lamuhla umuntu omude kulabo bonke emhlabeni ungamamitha angu-2.7. Pho nxa kulomuntu onjalo kungamangalisa yini ukuthi uGoliyathi wayemude kulaye ngamasentimitha angu-20 kuphela? UDavida wake wabakhona sibili ngoba ababona ngezembali bavumbulula umbhalo wakudala okhuluma ngendlu yakhe. UJesu laye wake wakhuluma ngoDavida. Yikho esikuthola kwabezembali kuyavumelana lalokho okutshiwo liBhayibhili.​—wp16.5, ikhasi 13.

Ulwazi, ukuzwisisa kanye lokuhlakanipha kutshiyene njani?

Ukuba lolwazi yikuba lemicijo eliqiniso mayelana lodaba oluthile. Ukuzwisisa khona yikuhlanganisa imicijo eliqiniso ubone ukuthi ingenelana njani. Ikanti ukuhlakanipha yikwenelisa ukuhlanganisa ulwazi kanye lokuzwisisa ubusukusebenzisa ngendlela elusizo.​—w16.10, ikhasi 18.