Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UJehova Ubanika Umvuzo Labo Abamdinga Ngobuqotho

UJehova Ubanika Umvuzo Labo Abamdinga Ngobuqotho

‘Oza kuye kumele akholwe ukuthi ukhona lokuthi uyabanika umvuzo labo abamdinga ngobuqotho.’​—HEB. 11:6.

IZINGOMA: 26, 55

1, 2. (a) Kusinceda ngani ukuqhubeka simthanda uJehova? (b) Yiphi imibuzo esizaxoxa ngayo?

SIYAMTHANDA uJehova ngoba “yena wasithanda kuqala.” (1 Joh. 4:19) Enye indlela atshengisa ngayo ukuthi uyabathanda abantu bakhe abaqotho yikubabusisa. Nxa singaqhubeka simthanda uNkulunkulu lokholo lwethu luzaqina futhi kasisoze sithandabuze ukuthi uyenelisa ukusinika umvuzo.​—Bala uHebheru 11:6.

2 UJehova uyakuqakathekisa kakhulu ukunika abantu bakhe umvuzo. Lokhu kusitshengisa indlela ayiyo yona lendlela enza ngayo izinto. Ukholo lwethu luyabe lusilela nxa sithandabuza ukuthi uNkulunkulu uyabanika umvuzo bonke abamdinga ngobuqotho. Phela “ukukholwa yikuba leqiniso lalokhu esikulindeleyo.” (Heb. 11:1) Yikho ukukholwa yikuqiniseka ukuthi uNkulunkulu ngeke ehluleke ukubanika umvuzo bonke abaqotho kuye. Kodwa kusisiza ngani ukwazi ukuthi sizathola umvuzo? UJehova wabanika njani umvuzo abantu bakhe endulo futhi ukwenza njani lamuhla? Ake sixoxe ngemibuzo le.

UJEHOVA UTHEMBISA UKUBABUSISA ABANTU BAKHE

3. Yisiphi isithembiso esitholakala kuMalaki 3:10?

3 UJehova uNkulunkulu uzimisele ukunika abantu bakhe umvuzo  njalo usimema ukuthi sizame ngamandla wonke ukulalamela lowomvuzo. UJehova uSomandla uthi: “Ngilingani . . . libone ingabe kangiyikuwavula amasango ezulu ngithulule izibusiso elizaze liswele ukuthi lizithele ngaphi.” (Mal. 3:10) Nxa singalandela okutshiwo emazwini la siyabe sitshengisa ukuthi siyamthanda uJehova lokuthi siyamethemba.

4. Kungani kumele siwathembe amazwi kaJesu akuMathewu 6:33?

4 UJesu waqinisekisa abafundi bakhe ukuthi uNkulunkulu uzabasekela nxa bangafaka uMbuso kuqala. (Bala uMathewu 6:33.) Okwenza uJesu watsho njalo yikuthi wayekwazi mhlophe ukuthi uJehova uthembekile, kabalahlisi abantu bakhe. Wayekwazi lokuthi izithembiso zikaNkulunkulu kazipheleli emoyeni. (Isaya. 55:11) Ngakho nxa lathi singamthemba ngenhliziyo yonke uJehova, uzasigcwalisa isithembiso sakhe esithi: “Kangisoze ngilitshiye; kangisoze ngilidele.” (Heb. 13:5) Isithembiso lesi senza singakuthandabuzi sibili ukuthi nxa singafuna uMbuso kuqala lokulunga kukaNkulunkulu sizabusiswa.

UJesu waveza ukuthi abafundi bakhe bazathola umvuzo nxa bangazinikela ekukhonzeni uNkulunkulu (Khangela indima 5)

5. Kungani impendulo uJesu ayinika uPhetro iqinisa ukholo?

5 Ngelinye ilanga umphostoli uPhetro wabuza uJesu wathi: “Sesitshiye konke ukuze sikulandele! Pho sizazuzani na?” (Mat. 19:27) UJesu kazange amsole uPhetro ngokubuza umbuzo lo kodwa wahle watshela bonke abafundi bakhe ukuthi bazatholani ngokuzinikela kwabo. Wabatshela ukuthi nxa bangathembeka bazathola umvuzo wokubusa kanye laye ezulwini. Kodwa lakhathesi zinengi izibusiso esizitholayo. UJesu wathi: “Bonke labo abatshiye izindlu zabo, loba abafowabo, loba odadewabo kumbe uyise loba unina kumbe abantwana loba amasimu ngenxa yami bazakwamukeliswa okwandiswe ngekhulu njalo bazakudla ilifa  lokuphila kwaphakade.” (Mat. 19:29) Yikho bonke abalandeli bakaJesu bazathola izibusiso ezinengi kakhulu ezedlula loba yikuphi ukuzinikela abangabe bekwenzile. Ukuthola obaba, omama, abafowethu, odadewethu, labantwana ebandleni lobuKhristu lamuhla yisibusiso esedlula zonke izinto esazitshiyayo ukuze sikhonze uJehova.

‘ISIKHONKWANE SEMIPHEFUMULO YETHU’

6. Kungani uJehova ethembisa abantu bakhe umvuzo?

6 Ukwazi ukuthi uJehova uthembisa ukunika izinceku zakhe umvuzo kuyasinceda ukuthi sibekezele nxa sisehlelwa yizilingo. Sikhangelele ukuthola izibusiso ezinkulu kakhulu esikhathini esizayo kodwa lakhathesi uJehova usinika izibusiso ezinengi okumangalisayo. (1 Tim. 4:8) Akuthandabuzwa ukuthi ithemba esilalo lokuthi uJehova ‘uyabanika umvuzo labo abamdinga ngobuqotho’ liyasisiza ukuthi sihlale silokholo oluqinileyo.​—Heb. 11:6.

7. Ithemba esilalo lifanana njani lesikhonkwane?

7 ENtshumayelweni yaseNtabeni uJesu wathi: “Thokozani lijabule ngokuba mkhulu umvuzo wenu ezulwini, ngoba bahlukunyezwa ngaleyondlela abaphrofethi ababephambi kwenu.” (Mat. 5:12) Ezinye izinceku zikaNkulunkulu zizathola umvuzo wokuyaphila ezulwini ikanti ezinye zizathola umvuzo wokuphila emhlabeni olipharadayisi. Kungelani lokuthi silaliphi ithemba kumele ‘sithokoze sijabule’ ngalo. (Hubo. 37:11; Luk. 18:30) Ngakho ithemba esilalo lingaba “njengesikhonkwane semiphefumulo yethu, esiqinileyo njalo sigxilile.” (Heb. 6:17-20) Njengoba nje isikhonkwane sisenelisa ukubamba ithente ukuze lingaphetshulwa ngumoya loba isivunguzane, ithemba esilalo liyasinceda ukuthi sihlale siqinile ekukhonzeni ikakhulu ngezikhathi zobunzima.

8. Ithemba esilalo lisinceda njani ukuthi singakhathazeki?

8 Ithemba esilalo liyasinceda ukuthi singakhathazeki kakhulu ngezinto ezenzakalayo. Izithembiso zikaNkulunkulu ziyayithoba inhliziyo nxa ikhathazekile, kuhle kwamafutha enza ukuthi ijwabu libe butshelezi. Kuyasiduduza sibili ‘ukwethula iziswelo zethu kuJehova’ ngoba siyakwazi ukuthi ‘uzasisekela.’ (Hubo. 55:22) Siyaqiniseka ukuthi uNkulunkulu ‘angenza okukhulu kakhulu kulalokho esikucelayo kumbe esikucabangayo.’ (Efe. 3:20) Unanzelele yini ukuthi uNkulunkulu kasoze asenzele okukhulu nje kuphela, kodwa “okukhulu kakhulu.”

9. Kungani singathandabuzi ukuthi uJehova uzasibusisa?

9 Ukuze siwuthole umvuzo esiwuthenjiswe nguJehova kumele sibe lokholo oluqinileyo kuye njalo silalele konke asitshela khona. UMosi watshela abako-Israyeli wathi: “Elizweni lelo uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona ukuze libe yilifa lenu, uzalibusisa kakhulu, nxa lizalalela iNkosi uNkulunkulu wenu linanzelele njalo ukuthi liyayilandela yonke imilayo yakhe engilethulela yona lamuhla. Kungenxa yalokhu uJehova uNkulunkulu wenu azalibusisa njengokulithembisa kwakhe.” (Dute. 15:4-6) Wena uyaqiniseka yini ukuthi uJehova uzakubusisa nxa ungaqhubeka umkhonza ngokuthembeka? Zinengi izizatho ezingenza ukuthi ungathandabuzi ukuthi uzakubusisa.

UJEHOVA WABANIKA UMVUZO

10, 11. UJehova wambusisa njani uJosefa?

10 IBhayibhili lalotshelwa ukusifundisa. Lilezindaba ezinengi ezitshengisa ukuthi uNkulunkulu wabanika umvuzo abantu bakhe basendulo ababethembekile. (Rom. 15:4) Omunye wabo nguJosefa. Abafowabo bamthengisa ngenxa yokuthi babemzonda futhi ngokuhamba kwesikhathi waqanjelwa amanga ngumkaPhothifa okwabangela ukuthi avalelwe ejele. Kambe uNkulunkulu wamkhohlwa yini? Ngitsho  lakancane! IBhayibhili lithi: “UJehova waba laye; wamenzela umusa . . . UJehova wayelaye uJosefa wamupha impumelelo kukho konke ayekwenza.” (Gen. 39:21-23) Kubo bonke ubunzima ayephakathi kwabo, uJosefa waqhubeka elethemba lokuthi uNkulunkulu wakhe wayezalungisa izinto.

11 Ngemva kweminyaka ethile uFaro wamkhulula ejele wamnika isikhundla esikhulu eGibhithe. (Gen. 41:1, 37-43) Umkakhe wamzalela amadodana amabili futhi “uJosefa wetha izibulo lakhe wathi nguManase, esithi, ‘Kungenxa yokuthi uNkulunkulu wenzile ukuthi ngilukhohlwe lonke uhlupho lwami kanye layo yonke indlu kababa.’ Indodana yesibili wayibiza ngokuthi ngu-Efrayimi, wathi, ‘Kungenxa yokuthi uNkulunkulu ungenze ngaba lezithelo elizweni lokuhlupheka kwami.’” (Gen. 41:51, 52) UNkulunkulu wambusisa uJosefa ngokuhlala kwakhe eqotho futhi lokho kwenza wenelisa ukulondoloza ukuphila kwabantu bakibo kanye labaseGibhithe ngesikhathi indlala ibhahile. Siyabona-ke ukuthi uJosefa wakunanzelela ukuthi uJehova nguye owayembusisile njalo wamnika umvuzo.​—Gen. 45:5-9.

12. Kuyini okwanceda uJesu ukuthi enelise ukuhlala ethembekile lapho ehlangana lezilingo?

12 UJesu Khristu laye wabusiswa ngenxa yokuthi waqhubeka eqotho kuNkulunkulu lanxa wayehlangana lezilingo ezitshiyeneyo ezazisongela ukholo lwakhe. Kuyini okwamnceda ukuthi abekezele? ILizwi likaNkulunkulu lithi: ‘Ngentokozo eyayibekwe phambi kwakhe wabekezelela [“isigodo sokuhlutshwa,” NW] engananzi ihlazo laso.’ (Heb. 12:2) Kwakumthokozisa kakhulu ukungcwelisa ibizo likaNkulunkulu. Lokhu kwenza uYise wathokoza ngaye wasemnika ezinye izibusiso ezinengi okumangalisayo. IBhayibhili lisitshela ukuthi khathesi ‘uhlezi kwesokudla phansi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu.’ Liphinda lisitshele lokuthi “uNkulunkulu wamphakamisela endaweni ephezulu kakhulu wamnika ibizo elingaphezu kwamabizo wonke.”​—Flp. 2:9.

UJEHOVA KAKUKHOHLWA ESIKWENZAYO

13, 14. UJehova uthini ngalokho esikwenzayo ukuze siqhubeke simkhonza?

13 Sileqiniso lokuthi uJehova uyakubona konke esikwenzayo ukuze siqhubeke simkhonza. Uyazwisisa nxa singabe singazithembi kumbe nxa silokuthandabuza okuthile. Uba lesihawu kithi nxa sikhathazekile ngenxa yokuswela imali kumbe sihlutshwa yikugula okwenza singenelisi ukwenza okunengi enkonzweni. Ngakho kasithandabuzi ukuthi uJehova uyayibona yonke imizamo esiyenzayo ukuze sihlale sithembekile kuye.​—Bala uHebheru 6:10, 11.

14 Khumbula futhi ukuthi sikhululekile ukukhuluma loNkulunkulu wethu “owuzwayo umthandazo” sisazi ukuthi uzakwenza okuthile ngezikhalazo zethu. (Hubo. 65:2) “UYise wesihawu loNkulunkulu wenduduzo yonke” kasoze ayekele ukusisekela lokusiqinisa nxa sidanile futhi kwezinye izikhathi angasebenzisa esikhonza labo ukuthi bakwenze lokhu. (2 Khor. 1:3) UJehova uyathokoza kakhulu nxa esibona sisiba lesihawu kwabanye. ILizwi lakhe lithi: “Olomusa kubayanga upha uJehova, uzakumvuza ngalokho akwenzayo.” (Zaga. 19:17; Mat. 6:3, 4) Nxa sinceda abaphakathi kwenhlupho kuyabe kufanana lokuthi siboleke uJehova njalo yena uthembisa ukusinika umvuzo ngomusa esiyabe siwutshengise abanye.

UKUTHOLA UMVUZO KHATHESI LANGESIKHATHI ESIZAYO

15. Kuyini okhangelele ukukuthola esikhathini esizayo? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

15 AmaKhristu agcotshiweyo alethemba lokwamukela umqhele wokulunga azawunikwa yiNkosi, umahluleli olungileyo ngalelolanga. (2 Tim. 4:7, 8) Kodwa kayisikho ukuthi  ukunikwa umvuzo otshiyene lalowu kutsho ukuthi kasiqakathekanga kuNkulunkulu. ‘Ezinye izimvu’ zikaJesu ezibumba ixuku elikhulukazi zizathola umvuzo wokuphila phakade emhlabeni olipharadayisi. ‘Zizakudla ilifa lelizwe zikholise ukuthula okukhulu.’​—Joh. 10:16; Hubo. 37:11.

16. Yiwaphi amazwi aduduzayo atholakala ku-1 Johane 3:19, 20?

16 Kwezinye izikhathi singabona angani kulutshwane kakhulu esikwenzayo ekukhonzeni kumbe ukuthi uJehova kathokozi ngakho. Kungenzakala lokuthi sesiqalisa ukuthandabuza ukuthi sizawuthola yini umvuzo. Nxa kunjalo akumelanga sikhohlwe ukuthi “uNkulunkulu mkhulu kakhulu kulezinhliziyo zethu, njalo wazi zonke izinto.” (Bala u-1 Johane 3:19, 20.) Kumele sikhumbule lokuthi uJehova uzasinika umvuzo ngenxa yakho konke esikwenza ngenhliziyo yonke lanxa kungakhanya kukuncane emehlweni ethu.​—Mak. 12:41-44.

17. Yiziphi ezinye izibusiso esizitholayo khathesi?

17 UJehova ulokhu ebabusisa abantu bakhe lanxa bephila emhlabeni lo obuswa nguSathane. Uba leqiniso lokuthi abantu bakhe bathola konke abakudingayo ukuze bahlale belokholo oluqinileyo njalo bethokoza. (Isaya. 54:13) Njengoba uJesu watsho, uJehova uyasibusisa khathesi ngokusivumela ukuthi sibe phakathi kwenhlanganiso yakhe esemhlabeni wonke elabantu abalothando. (Mak. 10:29, 30) Enye indlela uNkulunkulu abusisa ngayo abantu abamdinga ngobuqotho yikubanika ukuthula okubenza bahlaliseke, basuthiseke njalo bathokoze.​—Flp. 4:4-7.

18, 19. Abantu bakaJehova bathini ngezibusiso abazitholayo?

18 Abafowethu labodadewethu abanengi bayakuvuma ukuthi uJehova uyababusisa sibili. Ngokwesibonelo udadewethu okuthiwa nguBianca odabuka eGermany uthi: “Ngiswele amazwi okumbonga uJehova ngokunginceda nxa ngikhathazekile lokungisekela nsuku zonke. Umhlaba lo esiphila kuwo unzima njalo ugcwele ukuxokozela. Kodwa ukusebenza loJehova kuyangivikela. Uhlala enginika umvuzo ophindwe ngekhulu ngaso sonke isikhathi nxa ngingadela okuthile ukuze ngenze umsebenzi wakhe.”

19 Cabanga langodadewethu waseCanada oleminyaka engu-70 okuthiwa nguPaula. Udadewethu lo ulomkhuhlane ohlasela umgogodla obizwa ngokuthi yi-spina bifida. Uthi: “Ukwehluleka kwami ukuhamba akutsho ukuthi sekumele ngingenzi lutho enkonzweni. Ngiyazama ukutshumayela ngocingo loba ukutshumayela lapho kuvela ithuba. Ngilebhuku engibhalela kulo imibhalo ekhuthazayo kanye lemicijo emihle engiyithola emabhukwini ethu. Ibhuku leli liyangiduduza kakhulu nxa ngikhathazekile. . . . Kasisoze sihlale sidanile nxa singaqhubeka sicabanga ngezithembiso zikaJehova. Phela uJehova uhlala ezimisele ukusinceda kungelani lokuthi yibuphi ubunzima esiphakathi kwabo.” Kungenzakala ukuthi obakho ubunzima butshiyene lobukaBianca loPaula. Loba kunjalo ukucabanga ngezindlela uJehova akubusise ngazo kanye lalezo abusise ngazo abanye kungakukhuthaza sibili. Ngakho zinike isikhathi sokucabangisisa ngezibusiso ozitholayo khathesi langomvuzo ozawuthola ngesikhathi esizayo.

20. Kuyini esikhangelele ukukuthola nxa singaqhubeka sikhonza uJehova ngenhliziyo yonke?

20 Ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ‘uzakuvuza ngokunengi’ nxa ungahlala uthandaza kuye. Qiniseka ukuthi ‘lapho usuyenzile intando kaNkulunkulu uzakwamukela lokho akuthembisayo.’ (Heb. 10:35, 36) Ngakho sonke kasizimiseleni ukuqhubeka siluqinisa ukholo lwethu njalo simsebenzela ngenhliziyo yonke uJehova. Kasikwenzeni lokhu sisazi ukuthi uJehova uzasinika umvuzo.​—Bala uKholose 3:23, 24.