Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

“Ukugxilisa Ingqondo Ezintweni Zomoya Kuletha Ukuphila Lokuthula”

“Ukugxilisa Ingqondo Ezintweni Zomoya Kuletha Ukuphila Lokuthula”

‘Labo abaphila ngokumayelana lomoya izingqondo zabo zigxile kulokho okufiswa ngumoya.’​—ROM. 8:5.

IZINGOMA: 22, 52

1, 2. Kungani amazwi akuRoma isahluko 8 eqakathekile kumaKhristu agcotshiweyo?

MHLAWUMBE uyake umbale uRoma 8:15-17 ngesikhathi seSikhumbuzo sokufa kukaJesu. Amavesi la ayasinceda sikwazi ukuthi abalethemba lokuyaphila ezulwini bagcotshwa njani. Alandisa ukuthi umoya ongcwele yiwo ofakazelana lomoya wabo. Ivesi yokuqala esahlukweni leso ikhuluma ‘ngalabo abakuKhristu uJesu.’ Kodwa indaba ekuRoma isahluko 8 isebenza kwabagcotshiweyo kuphela yini? Iyasebenza yini lakumaKhristu alethemba lokuphila emhlabeni?

2 Isahluko lesi sibhalelwe abagcotshiweyo ngoba yibo abamukela ‘umoya’ futhi ‘abalindele ukwamukelwa njengamadodana, lokuhlengwa kwemizimba yabo [yenyama].’ (Rom. 8:23) Ikusasa labo ngelokuyaphila ezulwini bengamadodana kaNkulunkulu. Ithemba labo liqinisekile sibili ngoba ngemva kokubhaphathizwa uNkulunkulu wabathethelela izono ngenhlawulo kaKhristu, wababala njengabalungileyo ukuze babe ngamadodana akhe.​—Rom. 3:23-26; 4:25; 8:30.

3. Amazwi akuRoma 8 ayasebenza yini lakulabo abalethemba lokuphila emhlabeni?

3 Amazwi akuRoma isahluko 8 ayasebenza lakulabo abalethemba  lokuphila emhlabeni ngoba labo uNkulunkulu ubabona njengabalungileyo. Ubufakazi balokhu sibubona emazwini kaPhawuli asezahlukweni zokuqala encwadini yabaseRoma. Kusahluko 4 wakhuluma ngo-Abhrahama indoda eyayilokholo. Indoda le yaphila ngesikhathi uJehova engakaniki ama-Israyeli uMthetho njalo kusasele isikhathi eside kakhulu ukuthi uJesu azofela abantu. Lanxa kunjalo uJehova wabona ukuthi yayilokholo oluqinileyo futhi wayibiza ngokuthi ilungile. (Bala uRoma 4:20-22.) Lalamuhla uJehova ulakho ukubiza amaKhristu athembekileyo alethemba lokuphila phakade emhlabeni ngokuthi alungile. Yikho-ke lawo siyawanceda iseluleko esikuRoma isahluko 8 ngoba sisebenza kubo bonke abalungileyo.

4. Ukucabangisisa ngombhalo kaRoma 8:21 kwenza sizibuze wuphi umbuzo?

4 KuRoma 8:21 sinikwa isiqinisekiso sokuthi umhlaba omutsha uzakubakhona. Ivesi le ithembisa ukuthi ‘indalo ngokwayo izakhululwa ebugqilini bokonakala ilethwe kunkululeko elenkazimulo yabantwana bakaNkulunkulu.’ Wena uzangena yini emhlabeni omutsha? Kuhle ukuzibuza umbuzo lo. KuRoma isahluko 8 sinikwa amacebo angasinceda ukuthi siphumelele ukungena emhlabeni omutsha.

‘UKUGXILISA INGQONDO KULOKHO OKUFISWA YIMVELO YESONO’

5. Yiphi indaba eqakathekileyo uPhawuli ayekhuluma ngayo kuRoma isahluko 8?

5 Bala uRoma 8:4, 5, 7-13. Esahlukweni 8 uPhawuli wakhuluma ngabantu ‘abaphila ngokwemvelo yesono’ ebaqathanisa lalabo ‘abaphila ngokumayelana lomoya.’ Abanye bacabanga ukuthi wayesitsho abantu abangakafundi iqiniso lalabo asebelifundile. Kodwa wayebhalela “bonke abaseRoma abathandwa nguNkulunkulu njalo ababizelwe ukuba ngabangcwele.” (Rom. 1:7) Yikho uPhawuli wayeqathanisa amaKhristu ayephila ngokwemvelo yesono lalawo ayephila ngokumayelana lomoya. Yiwuphi umehluko owawukhona phakathi kwamaKhristu la?

6, 7. (a) Lisetshenziswa njani kwamanye amavesi ibala lesiGiriki elihunyutshwe ngokuthi ‘imvelo yesono’? (b) UPhawuli wayekhuluma ngabantu abanjani kuRoma isahluko 8?

6 Ibala lesiGiriki elihunyutshwe ngokuthi ‘imvelo yesono’ kwamanye amavesi litsho umzimba wenyama. (Rom. 2:28; 1 Khor. 15:39, 50) Kanti njalo lingasetshenziswa nxa kukhulunywa  ngabantu abayizihlobo. Ngokwesibonelo uJesu ‘wayengowenzalo kaDavida ngokwenyama’ njalo uPhawuli wathi ekhuluma ngamaJuda wathi, ‘bangabakithi ngokwenyama.’​—Rom. 1:3; 9:3, The Holy Bible in Ndebele.

7 Kodwa lokho uPhawuli akubhala kusahluko 7 kuyasinceda sizwisise ukuthi ngabanjani abantu “abaphila ngokwemvelo yesono.” UPhawuli wathi: ‘Sisabuswa yimvelo elesono izinkanuko zesono zazisebenza emizimbeni yethu.’ (Rom. 7:5) Amazwi la enza kucace ukuthi abantu abaphila ngokwemvelo yesono yilabo ababuswa zinkanuko zesono loba ‘abagxilise izingqondo kulokho abakufisayo.’ Baqakathekisa izifiso kanye lezinkanuko zabo ezimbi kungaba sezindabeni zemacansini loba kwezinye nje izinto.

8. Kungani kwakuqondile ukuthi amaKhristu agcotshiweyo axwayiswe ngengozi yokuphila “ngemvelo yesono”?

8 Kungani uPhawuli waxwayisa amaKhristu agcotshiweyo ngengozi yokuphila ‘ngemvelo yesono’? Isixwayiso lesi siyasebenza yini kuwo wonke amaKhristu lamuhla? Iqiniso elikhona yikuthi loba nguphi umKhristu angaqalisa ukulandela izinkanuko zemvelo yesono. Ngokwesibonelo uPhawuli wabhala ukuthi abanye abazalwane baseRoma basebebuswa ‘zinkanuko zabo’ okungenzakala ukuthi basebeqakathekisa kakhulu ezemacansini, ukudla, ukunatha loba ezinye nje izinto. Abanye babo ‘babekhohlisa izingqondo zabantu’ abaqotho. (Rom. 16:17, 18; Flp. 3:18, 19; Jud. 4, 8, 12) Khumbula lokuthi okwesikhathi esithile kwake kwaba lomzalwane ebandleni laseKhorinte ‘owayethethe umkayise.’ (1 Khor. 5:1) Siyabona-ke ukuthi kungani uNkulunkulu wasebenzisa uPhawuli ukuthi axwayise amaKhristu ukuthi angagxilisi izingqondo zawo kulokho okufiswa ‘yimvelo yesono.’​—Rom. 8:5.

9. Kuyini okungamelanga sikucabange ngesixwayiso sikaPhawuli?

9 Isixwayiso lesi siyasebenza lalamuhla. Lanxa umKhristu eseleminyaka eminengi ekhonza uNkulunkulu, angaqalisa ukugxilisa ingqondo yakhe kulokho okufiswa yimvelo yesono. Kodwa isixwayiso lesi kasitsho ukuthi sekukubi ukuthi umKhristu acabange ngokudla, umsebenzi, ukuzilibazisa kumbe izindaba zothando ngoba lezi yizinto ezijayelekileyo empilweni. UJesu laye wayekujabulela ukudla  njalo ekwabela labanye futhi wayesiba lesikhathi sokuzilibazisa. Kanti njalo uPhawuli wabhala ukuthi ezemacansini ziqakathekile ebantwini abatshadileyo.

Ingxoxo yakho iyatshengisa yini ukuthi ingqondo yakho igxile ezintweni zomoya kumbe kulokho okufiswa yimvelo yesono? (Khangela izindima 10 lo-11)

10. Wayesitshoni uPhawuli lapho ekhuluma ‘ngokugxilisa ingqondo’?

10 Manje wayesitshoni uPhawuli lapho ekhuluma ‘ngokugxilisa ingqondo’ kulokho okufiswa ‘yimvelo yesono’? Ibala lesiGiriki alisebenzisayo litsho “ukufaka ingqondo kumbe inhliziyo entweni ethile lokucabangisisa ngayo kanenginengi.” Labo abaphila ngemvelo yesono babuswa yizifiso zemizimba yabo elesono. Esinye isifundiswa sakhuluma ngebala elasetshenziswa kuRoma 8:5 sathi: “Bagxilisa izingqondo zabo ezintweni zemvelo yesono okutsho ukuthi bayazithakazelela, bahlala bekhuluma ngazo njalonje futhi baqakathekisa zona ukwedlula loba yini.”

11. Yiziphi ezinye izinto esingacina siziqakathekisa kakhulu ezimpilweni zethu?

11 AmaKhristu aseRoma kwakumele azihlole abone ukuthi kuyini ayekuqakathekisa kakhulu ezimpilweni zawo. Kambe izingqondo zawo zasezigxile ‘kulokho okufiswa yimvelo yesono’ yini? Lathi kumele sizihlole endabeni le. Kuyini esikuqakathekisayo empilweni njalo esikukhulumayo kutshengisani ngathi? Kuyini esikugijimisayo malanga wonke? Mhlawumbe abanye bethu sebetshona bezama imihlobo etshiyeneyo yamawayini, belungilungisa imizi yabo, bedinga izitayila ezintsha zokugqoka, beqhuba amabhizimusi, behlela inhambo zokuyazilibazisa lokunye okunenginengi. Kayisikho ukuthi kubi ukwenza izinto lezi ngoba ziyingxenye yokuphila kwethu. Ngokwesibonelo uJesu laye wake wenza iwayini njalo uPhawuli watshela uThimothi ukuthi anathe ‘iwayini elincane.’ (1 Tim. 5:23; Joh. 2:3-11) Lanxa kunjalo uJesu loPhawuli kabazange baqakathekise kakhulu iwayini ezimpilweni zabo. Thina ke? Kuyini esikuqakathekisa kakhulu ezimpilweni zethu?

12, 13. Kungani kumele siqaphele izinto esigxilisa izingqondo zethu kuzo?

12 Ukuzihlola kuqakathekile sibili. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi “ukugxilisa ingqondo ezintweni zemvelo yesono kutsho ukufa.” (Rom. 8:6, NW) Le akusiyo ndaba yokudlala ngoba nxa singagxilisa izingqondo zethu ezintweni ezinjalo singawa ekukhonzeni futhi sibhujiswe esikhathini esizayo. Kodwa uPhawuli wayengatsho ukuthi nxa umuntu angaqalisa ukwenza lokhu kasenelisi ukuntshintsha. Khumbula indoda eyacina isuswa ebandleni leKhorinte ngenxa yokulandela izinkanuko ‘zemvelo yesono.’ Indoda le yantshintsha sibili yatshiya isenzo sayo esibi yabuyela endleleni eyiyo.​—2 Khor. 2:6-8.

13 Lokhu kutshengisa ukuthi loba nguphi umKhristu lamuhla angenelisa ukuntshintsha ikakhulu nxa engenzanga isono esikhulu njengaleso esenziwa yindoda eyayisebandleni leKhorinte. Ngakho ukukhumbula impumela ebakhona nxa singalandela izinkanuko zemvelo yesono kumele kusifuqe ukuthi sintshintshe nxa kudingakala.

“UKUGXILISA INGQONDO EZINTWENI ZOMOYA”

14, 15. (a) Kuyini okumele sigxilise izingqondo zethu kukho? (b) “Ukugxilisa ingqondo ezintweni zomoya” akutshoni?

14 Ngemva kokuba umphostoli uPhawuli esixwayise ukuthi singagxilisi izingqondo ‘kulokho okufiswa yimvelo yesono,’ waphinda wathi: “Ukugxilisa ingqondo ezintweni zomoya kuletha ukuphila lokuthula.” Ukuthola ukuphila lokuthula ngumvuzo omuhle kakhulu. Singenzani ukuze siwuthole lowomvuzo?

15 “Ukugxilisa ingqondo ezintweni zomoya” akutsho ukuthi umuntu sekumele ahlale ekhuluma loba ecabanga ngeBhayibhili, ngoNkulunkulu  langethemba alalo. Ngokwesibonelo uPhawuli labanye abazalwane ababephila ngekhulu lokuqala babeziphilela nje impilo yansuku zonke njengabanye abantu. Babezikholisela ukudla, okunathwayo, betshada, besondla abantwana njalo besebenza nzima emisebenzini yabo.​—Mak. 6:3; 1 Thes. 2:9.

16. Yiwuphi umsebenzi uPhawuli ayewuqakathekisa kakhulu?

16 Abazalwane labo kabazange baziqakathekise kakhulu izinto lezo okwedlula ukukhonza uJehova. IBhayibhili liveza ukuthi lanxa uPhawuli wayesenza amathente, ayekuqakathekisa kakhulu empilweni yakhe yikutshumayela lokwenza abafundi. (Bala imiSebenzi 18:2-4; 20:20, 21, 34, 35.) Kanti njalo wakhuthaza abafowethu labodadewethu baseRoma ukuthi labo bamlingisele. Kuyakhanya-ke ukuthi uPhawuli wayekhuthele emisebenzini ephathelane loMbuso futhi lathi kumele simlingisele.​—Rom. 15:15, 16.

17. Sizatholani nxa ‘singagxilisa izingqondo ezintweni zomoya’?

17 Sizatholani nxa singagxilisa izingqondo zethu ekukhonzeni uJehova? UPhawuli wathi: “Ukugxilisa ingqondo ezintweni zomoya kuletha ukuphila lokuthula.” (Roma 8:6, NW) Lokhu kutsho ukuthi sivumele umoya ongcwele uqondise izingqondo zethu njalo silwele ukulingisela indlela uNkulunkulu acabanga ngayo kukho konke esikwenzayo. Nxa singavumela ‘izingqondo zethu zigxile ezintweni zomoya’ sizathokoza futhi siphile impilo elenjongo. Sizathola lokuphila okungapheliyo kungaba sezulwini kumbe emhlabeni.

18. “Ukugxilisa ingqondo ezintweni zomoya” kukuletha njani ukuthula?

18 UPhawuli wayesitshoni lapho esithi ‘ukugxilisa ingqondo ezintweni zomoya kuletha ukuthula’? Abantu abanengi kabalakho ukuhlaliseka ezingqondweni. Kodwa thina siyambonga uJehova ngoba silakho ukuthula okusenza sihlaliseke. Okunye okusenza sibe lokuhlaliseka ezingqondweni yikuthi siyazama ngamandla wonke ukuhlalisana kuhle labemuli yethu kanye lalabo esikhonza labo. Kwezinye izikhathi siyaphambanisana labafowethu labodadewethu ngenxa yokuthi singabantu abalesono. Nxa kungenzakala lokhu silandela iseluleko esasiphiwa nguJesu esithi: “Qala uyexolisana laye umfowenu.” (Mat. 5:24) Kuba lula ukuthi sixolisane nxa singakhumbula ukuthi sonke sikhonza “uNkulunkulu wokuthula.”​—Rom. 15:33; 16:20.

19. Sizatholani nxa ‘singagxilisa ingqondo ezintweni zomoya’?

19 Nxa ‘singagxilisa ingqondo ezintweni zomoya’ sizakuba lokuthula loNkulunkulu. Lesi yisibusiso esikhulu kakhulu esingeke sisithole loba ngaphi. Umphrofethi u-Isaya wabhala wathi: “Uyamnika ukuthula okupheleleyo lowo olengqondo ebambelele kuwe, ngoba ethembe kuwe.”​—Isaya. 26:3, The Holy Bible in Ndebele; bala uRoma 5:1.

20. Kungani kumele sisibonge iseluleko esikuRoma isahluko 8?

20 Sonke siyancedakala kakhulu ngokulalela iseluleko esikuRoma isahluko 8 kungelani lokuthi silethemba lokuphila ezulwini loba elokuphila phakade emhlabeni olipharadayisi. Kufanele sisibonge sibili isikhuthazo sokungagxilisi ingqondo kulokho okufiswa ‘yimvelo yesono.’ Kanti njalo akumelanga sisikhohlwe iseluleko lesi esithi: “Ukugxilisa ingqondo ezintweni zomoya kuletha ukuphila lokuthula.” Singakwenza lokhu sizathola umvuzo wokuphila phakade ngoba uPhawuli wabhala wathi: “Umvuzo wesono yikufa, kodwa isipho sikaNkulunkulu siyikuphila okungapheliyo kuKhristu uJesu iNkosi yethu.”​—Rom. 6:23.