Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukuba Mnene Kutshengisa Ukuhlakanipha

Ukuba Mnene Kutshengisa Ukuhlakanipha

Omunye udadewethu okuthiwa ngu-Antonia osebenza ukunakekela abagulayo lasebegugile waqoqoda emzini lapho ayeqhatshwe khona kwasabela umama othile. Umama lo wathi evula umnyango waqalisa ukumthethisa lokumtshingela esithi kungani ephuzile ukuzonakekela unina owayesegugile. U-Antonia waxolisa kakhulu kumama lo lanxa wayengaphuzanga.

NGELANGA elalandelayo umama lo waphinda wamsukela futhi emthethisa. Manje wenzani u-Antonia? Uthi: “Kwakungalula ukuthi ngizithulele ngoba wayengithethisa ngingonanga lutho.” Loba kunjalo u-Antonia waphinda waxolisa wasemtshela ukuthi uyaluzwisisa uhlupho aphakathi kwalo.

Aluba wawungu-Antonia ucabanga ukuthi wawuzakwenzani? Wawuzazama yini ukunika impendulo ethobileyo? Wawuzakwenelisa yini ukuzibamba ungavuki ngolaka? Iqiniso elikhona yikuthi akulula ukuzibamba nxa usuhlangane lesimo esilukhuni njengalesi. Ukuba mnene kubanzima ikakhulu nxa kulento ekukhathazayo kumbe nxa omunye ekuqalile.

Loba kunjalo, iBhayibhili likhuthaza amaKhristu ukuthi abe mnene. ILizwi likaNkulunkulu lichaza ukuthi ukuba mnene kutshengisa ukuhlakanipha. UJakhobe wabhala wathi: “Ngubani ohlakaniphileyo loqedisisayo phakathi kwenu na? Kakubonakalise ngokuphila kwakhe kuhle, langezenzo ezenziwa ngokuzithoba [“ngobumnene,” NW] okuvela ekuhlakanipheni.” (Jak. 3:13) Ukuba mnene kutshengisa njani ukuhlakanipha okuvela ezulwini? Kuyini okungasinceda ukuthi sibe ngabantu abamnene?

 UKUBA MNENE KUTSHENGISA UKUHLAKANIPHA

Ukuba mnene kuyalwehlisa ulaka. “Impendulo ethobileyo iyaludedisa ulaka, kodwa ilizwi elilukhuni livusa ulaka.”​Zaga. 15:1.

Ukuvuka ngolaka nxa othile ekuqalile kumbe nxa uphathwe kubi akuyilungisi indaba kodwa kufanana lokuthi uyabe uhlikihlela ibilebile esilondeni. (Zaga. 26:21) Izikhathi ezinengi ukunika impendulo ethobileyo kuyawucitsha umlilo futhi kwenza lomuntu ozondileyo axole kumbe ehlise umoya.

U-Antonia wakubona ukuthi lokhu kuyasebenza sibili. Umama lowana owayemthethisa wehlisa izinyembezi ebona u-Antonia emphendula ngelizwi elithobileyo. Umama lo wamtshela lokuthi uphakathi kwelitshe lembokodo ngenxa yenhlupho alazo lokuthi emulini yakhe izinto zimi manzonzo. U-Antonia wahle wasebenzisa lelothuba ukwethula izindaba ezinhle futhi waqalisa ukufunda laye iBhayibhili. Kuyakhanya ukuthi ukuba mnene kuletha impumela emihle sibili.

Ukuba mnene kwenza sithokoze. “Babusisiwe abamnene, ngoba bazakudla ilifa lomhlaba.”​Mat. 5:5, The Holy Bible in Ndebele.

Kungani abantu abamnene bethokoza? Ukuba mnene sekuncede abantu abanengi ababeluhlaza ukuthi bantshintshe futhi khathesi bayathokoza kakhulu. Sebatshiya impilo ababeyiphila kudala njalo sebelethemba elihle kakhulu ngekusasa. (Kol. 3:12) Umfowethu okuthiwa ngu-Adolfo ongumbonisi wesiqinti eSpain ulandisa ngempilo yakhe engakafundi iqiniso.

U-Adolfo uthi: “Ngangiphila impilo engelanjongo. Ngangingumuntu olenhliziyo encane futhi abanye abangane bami babengesaba ngoba ngangingatsheleki njalo ngithanda ukulwa. Ekucineni ngalutheza olulenkume! Kwelinye ilanga ngisilwa bangixhonxa bangixhonxa ngopha ngaze ngaphosa ngafa.”

Kodwa khathesi u-Adolfo nguye osefundisa abanye ukuthi labo babe mnene. Ubuntu bakhe obuhle benza ukuthi abantu abanengi bazisondeze kuye. U-Adolfo uthi uyathokoza ngokuthi wenelisa ukuntshintsha impilo yakhe futhi uyambonga kakhulu uJehova ngokumncedisa ukuthi abe ngumuntu omnene.

Ukuba mnene kuyamthokozisa uJehova. “Hlakanipha, ndodana, ulethe intokozo enhliziyweni yami; lapho ngizakwazi ukumphendula ongeyisayo.”​Zaga. 27:11.

USathane uyisitha sikaJehova esikhulu futhi uhlala emeyisa. UNkulunkulu ulawo sibili amandla okumjezisa uSathane ngenxa yalokhu akwenzayo kodwa iBhayibhili lichaza ukuthi uJehova ‘uyaphuza ukuthukuthela.’ (Eks. 34:6) Yikho nxa lathi singazama ukuba ngabantu abamnene futhi abaphuza ukuthukuthela njengoJehova siyabe sitshengisa ukuhlakanipha okuzakwenza uJehova athokoze kakhulu.​—Efe. 5:1.

Siphila emhlabeni ogcwele abantu ababi. Loba nini singahlangana labantu “abazikhukhumezayo, labazigqajayo, labathukayo, . . . abahlebayo, abangazikhuziyo labalesihluku.” (2 Tim. 3:2, 3) Kodwa lokhu akumelanga kwenze umKhristu ehluleke ukuba mnene. ILizwi likaNkulunkulu lithi “ukuhlakanipha okuvela ezulwini . . . kulokuthula, kulozwelo.” (Jak. 3:17) Ukuba ngabantu abazwisisayo njalo abathanda ukuthula kutshengisa ukuthi sesilakho ukuhlakanipha okuvela ezulwini. Ukuhlakanipha okunjalo kuzasinceda ukuthi senelise ukuzibamba nxa sizondile futhi kuzasenza sisondele kuJehova uMthombo wenhlakanipho emangalisayo.