Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izihloko Eziphume Ku-Nqabayokulinda Ngo-2016

Izihloko Eziphume Ku-Nqabayokulinda Ngo-2016

Uluhlu lolu lutshengisa ukuthi isihloko ngasinye sitholakala ngaphi

IBHAYIBHILI

 • Izahluko Namavesi, No. 2, ZU

 • ULefèvre d’Étaples (umhumutshi), No. 6

 • Alizange Litshabalale, No. 4

IBHAYIBHILI LIYAKUNTSHINTSHA UKUPHILA

 • Ngehluleka Kanengi (UJ. Mutke), No. 4

 • Ngafunda Ukuhlonipha Abesifazana (UJ. Ehrenbogen), No. 3

 • Ngangilolaka Njalo Ngiyisigebenga (U-A. De la Fuente), No. 5

 • Unyaka Owodwa Wokuthula Nenjabulo (U-A. Broggio), No. 1, ZU

UKUPHILA KWAMAKHRISTU KANYE LOBUNTU OBUHLE

 • Igugu Eledlula Igolide (ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu), Aug.

 • Ukuvikela Izindaba Ezinhle Phambi Kweziphathamandla, Sept.

 • Ungakhathazeki, No. 1, ZU

 • Ungakwazi Yini Ukusiza Ebandleni Lakini? Mar, ZU

 • Qhubeka Uthokoza Ekukhonzeni UJehova, Feb.

 • Ukuba Mnene Kutshengisa Ukuhlakanipha, Dec.

 • Kuligugu Ukwedlula Amadayimani (ukuthembeka), June

 • Ukunqoba Ukuzizwa Ungalondekile, No. 1, ZU

 • Sebenzisa Ukuhlakanipha Okuqotho, Oct.

 • Sebenzisa Kuhle Ingqondo Yakho, Apr.

 • Ukuthembeka Kuyanceda Yini? Jan.

 • Ingabe AmaKhristu Kufanele Akhulekele Ezindaweni Ezingcwele? No. 2, ZU

 • Inkonzo Yakho Injengamazolo Yini? Apr.

UJEHOVA

 • ‘Uyakukhathalela,’ June

 • “Ungesabi; Ngizakusiza,” July

 • Ibizo, No. 3

OFAKAZI BAKAJEHOVA

 • Ukulalela UJehova Kuyanceda Sibili (okwake kwenzakala kwabanye), Sept.

 • “Bamemezeli BoMbuso BaseBritain—Vukani!!” (1937), Nov.

 • Bazinikela EGhana, July

 • “Ngiyamdumisa UJehova Ngenxa Yenkonzo Engiyenzayo” (EGermany, Ngesikhathi seMpi Yomhlaba Yokuqala), Aug.

 • Imota Elezipikha Ezinkulu Eyayisaziwa Yizigidi Zabantu (EBrazil), Feb.

 • “Umsebenzi Mkhulu” (iminikelo), Nov.

 • “Kulowo Ophathiswe Umsebenzi” (Umhlangano owawuseCedar Point e-Ohio, e-U.S.A.), May

UJESU KHRISTU

 • Wayebaphatha Njani Abantu Abalobulephero? No. 4

 • Ubaba KaJosefa, No. 3

 • Kungani Wahlupheka Futhi Wafa? Mar

IZINDABA ZOKUPHILA

 • Ukuba “Yizinto Zonke Ebantwini Bonke” (UD. Hopkinson), Dec.

 • Ngalibamba Iqiniso LeBhayibhili Ngingelazo Ingalo Lezandla (UB. Merten), No. 6

 • Ngazimisela Ukulingisela Izibonelo Ezinhle (UT. McLain), Oct.

 • Ukupha Kwangenza Ngathokoza (UR. Parkin), Aug.

 • UJehova Ungenze Ngaphumelela (UC. Robison), Feb.

 • Osista BeRoma Bafunda Iqiniso (UF. Lo-A. Fernández), Apr.

OKUNYE

 • “Impi NgekaJehova” (UDavida), No. 5

 • Abapristi Abakhulu Okukhulunywa Ngabo EmiBhalweni YamaKristu YesiGreki, No. 1, ZU

 • Indaba KaDavida LoGoliyathi—Yenzakala Yini? No. 5

 • AmaRoma Ayebanike Amalungelo AmaJuda AyeseJudiya, Oct.

 • UNkulunkulu Uphendula Yonke Imithandazo Yini? No. 6

 • Abakhokheli BamaJuda Babesithi Umtshado Ungachithwa Sekutheni? No. 4

 • Ukulalela Isixwayiso, Mar

 • “Ngizahamba” (URabheka), No. 3

 • Izinyoni Zisifundisani? No. 6

 • Ukuqathanisa Okungakunceda Okwamagama (Okufundiswa LiBhayibhili), No. 4

 • Kuqakathekile Yini Ukuba Lilunga Lenkolo Ethile? No. 4

 • Kulesimo Somzimba Esisodwa UNkulunkulu Asikhangeleleyo Nxa Sithandaza Yini? No. 6

 • Inkolo Yasungulwa Ngabantu Yini? No. 4

 • Ngezikhathi ZeBhayibhili, Imiqulu Yayenziwa Kanjani? No. 1, ZU

 • Yiwaphi Amalembu Lamadayi kumbe Umphendulo Okwakusetshenziswa Endulo? No. 3

 • Imibono Esitshengisa Ngabasezulwini, No. 6

 • Kwenzekani Lapho Sifa? No. 1, ZU

 • Uyini UMbuso KaNkulunkulu? No. 5

 • Nxa Ungafelwa Ngumuntu Omthandayo, No. 3

 • Ungayithola Ngaphi Induduzo? No. 5

 • Ngubani UDeveli? Mar.

 • Ibala Elalilomutsho Omkhulu! (“ndodakazi”), Nov.

 • Udlakela Luzake Luphele Yini? No. 4

 • Umuntu Wayengangena Ensimini Yomunye Ahlanyele Ukhula Yini? Oct.

IMIBUZO EBUZWA NGABAFUNDI

 • Ukuthokoza ngesikhathi kusenziwa isaziso sokubuyiselwa kothile, May

 • Ukunika izisebenzi zikahulumende imali loba izipho, May

 • Ukuhlanganiswa ndawonye kwezinti ezimbili (Hez 37), July

 • Indoda ethwele uphondo lweyinki kanye lamadoda ayisithupha athwele izikhali (Hez 9:2), June

 • Amanzi “adungadungwe” echibini leBhethisida (Joh 5:7), May

 • Lapho uSathane elinga uJesu, ingabe wamthatha ngokoqobo wamyisa ethempelini? (Mt 4:5; Luk 4:9), Mar, ZU

 • ‘Isibambiso’ kanye ‘lokubekwa uphawu’ kwabagcotshiweyo (2Khor 1:21, 22), Apr.

 • Yiliphi “ilizwi likaNkulunkulu”? (Heb 4:12), Sept.

 • Kunini lapho abantu bakaNkulunkulu baba khona yizithunjwa zeBhabhiloni Elikhulu? Mar, ZU

 • Kungani kwakuyindaba enkulu ukugeza izandla? (Mk 7:5), Aug.

IZIHLOKO EZIFUNDWAYO

 • UJehova Ungumbumbi Wethu, June

 • Fuqwa Yisipho SikaNkulunkulu “Esingeke Sichazwe,” Jan.

 • Zimiseleni ‘Ukuqhubeka Lithandana Njengabazalwane’! Jan.

 • Ukuthembeka Kuyamjabulisa UNkulunkulu, Apr.

 • Uyakubala Yini Konke Esikuphiwa NguJehova? May

 • Lakhululwa Ngenxa Yomusa Omkhulu KaNkulunkulu, Dec.

 • Walibiza Lisemnyameni, Nov.

 • Indlela Ogqoka Ngayo Iyamdumisa Yini UNkulunkulu? Sept.

 • “Lingakhohlwa Ukwamukela Izihambi,” Oct.

 • Ungavumeli Amaphutha Abanye Akuwise, June

 • “Ungavumeli Ukuba Izandla Zakho Zibe Buthakathaka,” Sept.

 • Uyaliqakathekisa Yini ILizwi LikaNkulunkulu?Nov.

 • Uyamvumela Yini UJehova Akubumbe? June

 • Qhubeka Uthuthuka Ekukhonzeni, Aug.

 • Kungani Kuqakathekile Ukuqeqetsha Abanye? Aug.

 • Tshengisa Ukuthi Ulokholo Ezithembisweni ZikaJehova, Oct.

 • “Hambani Lenze Abafundi Ezizweni Zonke,” May

 • Siyawubonga Umusa Omkhulu Esiwutshengiswe NguNkulunkulu, July

 • Uzenza Njani Izinqumo Zakho? May

 • Lingisela Abangane BakaJehova, Feb.

 • IBhayibhili Lilokhu Likuntshintsha Yini Ukuphila Kwakho? May

 • UJehova Wambiza Ngokuthi “Umngane Wami,” Feb.

 • UJehova Uqondisa Abantu Bakhe Endleleni Eya Ekuphileni, Mar.

 • “UJehova UNkulunkulu Wethu NguJehova Munye,” June

 • UJehova Ubanika Umvuzo Labo Abamdinga Ngobuqotho, Dec.

 • Qhubeka Usebenza Gadalala Ukuze UJehova Akubusise, Sept.

 • “Khuthazanani Izinsuku Zonke,” Nov.

 • Lingisela Izinceku ZikaJehova Ezaziqotho, Feb.

 • Vumela ‘Ukubekezela Kuqede Umsebenzi Wakho,’ Apr.

 • Ungaphumi Endleleni Eyiyo, Apr.

 • Qinisa Ukholo Lwakho Lanxa Uncedisa Kwezinye Izindawo, Oct.

 • Ungenzani Ukuze Umtshado Wakho Uphumelele? Aug.

 • Umdabuko Womtshado Lenjongo Yawo, Aug.

 • Ukulandela ILizwi LikaNkulunkulu Kwenza Sihleleke, Nov.

 • Bazali Ncedisani Abantwabenu Babe Lokholo, Sept.

 • Woba Qotho KuJehova, Feb.

 • Funani UMbuso Hatshi Izinto Zomhlaba, July

 • “Ukugxilisa Ingqondo Ezintweni Zomoya Kuletha Ukuphila Lokuthula,” Dec.

 • Lungisani Izingxabano Ngothando, May

 • Tshumayela Izindaba Ezinhle Zomusa KaJehova Omkhulu, July

 • Qinisa Ukholo Lwakho Kulokho Okulindeleyo, Oct.

 • Umoya Uqobo Uyafakaza Lomoya Wethu, Jan.

 • Baphuma Bayitshiya Inkolo Yamanga, Nov.

 • Yethula Konke Ukukhathazeka Kwakho KuJehova, Dec.

 • “Wothi Sihambe Lawe,” Jan.

 • Kungani Kumele Sihlale ‘Silindile’? July

 • Kungani Singena Imihlangano? Apr.

 • Ukusebenza LoNkulunkulu Kuyasithokozisa, Jan.

 • Ungakuqinisa Njani Ukumanyana Kwethu? Mar.

 • Lina Abasakhulayo Selikulungele Yini Ukubhaphathizwa? Mar.

 • Lina Abasakhulayo Lingakulungiselela Njani Ukubhaphathizwa? Mar.

 • Bantwana Qinisani Ukholo Lwenu, Sept.