Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 32

Uthando Lwenu Kaluqhubeke Lusanda

Uthando Lwenu Kaluqhubeke Lusanda

“Nanku engiqhubeka ngikuthandazela: ukuthi uthando lwenu luqhubeke lusanda kakhulu.”​—FLP. 1:9.

INGOMA 106 Kumele Sibe Lothando

ESIZAKUFUNDA *

1. Ngobani ababumba ibandla laseFiliphi?

NGESIKHATHI umphostoli uPhawuli, uSila, uLukha loThimothi befika edolobheni elalibuswa ngamaRoma okwakuthiwa yiFiliphi bathola abantu abanengi ababefuna ukuzwa izindaba ezinhle. Abafowethu laba ababetshiseka babumba ibandla futhi bonke abafundi baqalisa ukungena imihlangano. Kungenzakala ukuthi babengenela emzini kadade olomusa okwakuthiwa nguLidiya.​—ImiSeb. 16:40.

2. Ibandla laseFiliphi lehlelwa yibuphi ubunzima?

2 Kungakayi ngaphi ibandla laseFiliphi elalisanda kubunjwa lehlelwa yibunzima. USathane wenza ukuthi abantu ababezonda iqiniso baphikise umsebenzi wokutshumayela owawusenziwa nguPhawuli labanye bakhe. UPhawuli loSila babotshwa, batshaywa ngemiqwayi basebevalelwa ejele. Bathi sebephumile bavakatshela abafundi abatsha njalo babakhuthaza. Ngemva kwalokho uPhawuli loSila kanye loThimothi basuka edolobheni kodwa uLukha kukhanya wasala. Manje abazalwane bebandla leli elalisanda kubunjwa benzani? Baqhubeka betshiseka ekukhonzeni ngoba uJehova wayebancedisa ngomoya wakhe. (Flp. 2:12) Yikho uPhawuli wayezigqaja ngabo.

3. Kuyini uPhawuli ayekuthandazela kuFiliphi 1:9-11?

3 Ngemva kweminyaka engaba litshumi uPhawuli wabhalela ibandla leFiliphi incwadi. Nxa ubala incwadi le uzahle ubone ukuthi uPhawuli wayebathanda kakhulu abazalwane bakhe. Wabhala wathi: “Lonke ngiyalikhanuka kakhulu ngothando olukhulu olunjengolukaKhristu uJesu.” (Flp. 1:8) Wabatshela lokuthi wayebathandazela.  Wacela uJehova ukuthi abancedise bandise uthando lwabo, babe leqiniso lokuthi yiziphi izinto eziqakatheke kakhulu, bangabi lasici, bangakhubi abanye njalo baqhubeke bethela izithelo zokulunga. Lathi singafunda okunengi kulokho okwatshiwo nguPhawuli. (Bala uFiliphi 1:9-11.) Esihlokweni lesi sizaxoxa ngakukhulumayo besesibona ukuthi singakusebenzisa njani.

KASANDISENI UTHANDO

4. (a) U-1 Johane 4:9,10 uthi uJehova watshengisa njani ukuthi uyasithanda? (b) Kumele simthande okungakanani uNkulunkulu?

4 UJehova watshengisa ukuthi uyasithanda kakhulu ngokuthuma iNdodana yakhe emhlabeni ukuthi izofela izono zethu. (Bala u-1 Johane 4:9, 10.) Uthando asitshengisa lona lwenza simthande. (Rom. 5:8) Kumele simthande okunganani uNkulunkulu? UJesu wawuphendula umbuzo lo lapho ekhuluma lomFarisi. Wathi: “Kumele uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langengqondo yakho yonke.” (Mat. 22:36, 37) Kumele simthande ngenhliziyo yonke uNkulunkulu futhi uthando lwethu kumele luqhubeke lukhula nsuku zonke. UPhawuli watshela abaseFiliphi ukuthi uthando lwabo kwakumele “luqhubeke lusanda kakhulu.” Singenzani ukuze simthande kakhulu uNkulunkulu?

5. Kumele senzeni ukuze simthande kakhulu uNkulunkulu?

5 Kumele simazi uNkulunkulu ukuze simthande. IBhayibhili lithi: “Loba ngubani ongelathando kakamazi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uluthando.” (1 Joh. 4:8) Umphostoli uPhawuli wathi sizamthanda kakhulu uNkulunkulu nxa ‘singaba lolwazi oluqondileyo lokuqedisisa konke’ ngaye. (Flp. 1:9) Sathi siqalisa ukufunda iBhayibhili saqala ukuthanda uNkulunkulu lanxa sasisazi okulutshwana ngaye. Ukuqhubeka sifunda ngoJehova kwenza uthando lwethu lwaqhubeka lukhula. Yikho sikuqakathekisa kakhulu ukubala iBhayibhili nsuku zonke lokucabangisisa ngalokho esikubalayo.​—Flp. 2:16.

6. Ngokwalokho okutshiwo ku-1 Johane 4:11, 20, 21, singenzani ukuze sandise uthando lwethu?

6 Uthando lukaNkulunkulu olukhulu luzakwenza sibathande abafowethu labodadewethu. (Bala u-1 Johane 4:11, 20, 21.) Engxenye sizitshela ukuthi kuzazenzakalela nje ukuthi sibathande abazalwane njengoba sikhonza uJehova njalo sizama ukumlingisela. Kanti njalo silingisela lesibonelo sikaJesu owasithanda kakhulu waze wanikela ngokuphila kwakhe ngenxa yethu. Kodwa kwezinye izikhathi kungabanzima ukuthi silalele umlayo wokuthi sithandane. Ake sixoxe ngokunye okwenzakala ebandleni leFiliphi.

7. Iseluleko uPhawuli asinika uYuwodiya loSintikhe sisifundisani?

7 UYuwodiya loSintikhe babengodade abatshisekayo ‘ababesebenze’ lomphostoli uPhawuli. Kodwa kungenzeka kwaba lokungezwani bacina bengaseyibo bangane. Encwadini uPhawuli ayibhalela ibandla odade laba ababekulo wabaqamba ngamabizo futhi wabatshela engababhodi ukuthi “babe ngqondonye.” (Flp. 4:2, 3) Wakubona kufanele lokuthi atshele ibandla lonke amazwi athi: “Qhubekani lisenza izinto zonke lingakhononi njalo lingaphikisani.” (Flp. 2:14) Asithandabuzi ukuthi iseluleko sikaPhawuli sanceda odade laba labanye bonke ebandleni ukuthi bathandane kakhulu.

Kungani kumele sikhangele okuhle okwenziwa ngabazalwane bethu? (Khangela indima 8) *

8. Kuyini okungenza kube nzima kakhulu ukuthi sithande abafowethu labodadewethu kodwa kuyini okungasinceda?

 8 Kwezinye izikhathi singenza njengoYuwodiya loSintikhe sikhangele amaphutha abafowethu labodadewethu. Lokhu kungenza kube nzima ukuthi sibathande. Sonke siyaphambanisa nsuku zonke. Ngakho nxa singahlala sicabanga ngamaphutha abanye kuzaba nzima kakhulu ukuthi sibathande. Ngokwesibonelo, singacaphuka nxa umzalwane ekhohlwe ukusincedisa ukuklina iWolu yoMbuso. Nxa singaqalisa ukubalisa wonke amaphutha esiwaziyo ngomfowethu singacaphuka kakhulu lothando lwethu luphole. Nxa lokhu kungenzakala kuwe kungaba kuhle ukukhumbula ukuthi uJehova uyawabona amaphutha owenzayo lalawo enziwa ngumfowethu. Lanxa kunjalo uyasithanda sonke. Yikho kumele silingisele uJehova sibathande abafowethu labodadewethu njalo siqhubeke sikhangela okuhle abakwenzayo. Nxa singazimisela ukubathanda sizamanyana kakhulu.​—Flp. 2:1, 2.

“IZINTO EZIQAKATHEKE KAKHULU”

9. Yiziphi ezinye “izinto eziqakatheke kakhulu” uPhawuli akhuluma ngazo encwadini yabaseFiliphi?

9 UJehova waphefumulela uPhawuli ukuthi atshele abaseFiliphi ukuthi ‘babe leqiniso lokuthi yiziphi izinto eziqakatheke kakhulu.’ Lathi kumele senze njalo. (Flp. 1:10) Izinto lezi eziqakathekileyo zigoqela ukungcweliswa kwebizo likaJehova, ukugcwaliseka kwezithembiso zakhe kanye lokuthula lokumanyana kwebandla. (Mat. 6:9, 10; Joh. 13:35) Nxa singaqakathekisa kakhulu izinto lezi empilweni zethu siyabe sitshengisa ukuthi siyamthanda uJehova.

10. Kuyini okumele sikwenze ukuze uJehova asibone singelasici?

10 UPhawuli waphinda wathi ‘singabi lasici.’ Lokhu akutsho ukuthi kumele sibe ngabapheleleyo abangelasono. Asingeke singabi lasici njengoJehova uNkulunkulu. Kodwa uJehova uzasibona singelasici nxa singenza konke okusemandleni ethu ukuthi sandise uthando njalo sibe leqiniso lokuthi yiziphi izinto eziqakatheke kakhulu. Enye indlela esitshengisa ngayo ukuthi silothando yikwenza konke esingakwenza ukuthi singakhubi abanye.

11. Kungani kungamelanga sikhube abanye?

11 Amazwi athi singakhubi abanye ayisixwayiso. Kuyini esingakwenza okungakhuba abanye? Ngesizilibazisa ngakho, esikugqokayo kumbe imisebenzi esiyikhethayo. Esikwenzayo kungabe kungakubi kodwa nxa kuphambanisa umzwangedwa womunye besekumkhuba kuyabe sekuyindaba enkulu. UJesu wathi okuzakwenzakala kithi nxa singakhuba imvu yakhe kuyesabeka kakhulu kulokugaxwa entanyeni inkalakatha yelitshe besesiphoselwa elwandle.​—Mat. 18:6.

12. Sifundani kulokho okwenziwa ngumfowethu lomkakhe abangamaphayona?

12 Omunye umfowethu lomkakhe abangamaphayona basilalela njani isixwayiso sikaJesu? Ebandleni labo kwakulenye indoda lomkayo ababesanda kubhabhathizwa abakhuliswa ngabazali ababelesandla esiqinileyo bengavumeli izinto ezinengi. Indoda le lomkayo babecabanga ukuthi amaKhristu akumelanga aye ezindaweni zokubukela amafilimu lanxa besiyabukela amafilimu angangcolanga. Badana kakhulu besizwa ukuthi amaphayona la ayehambe ayabukela ifilimu. Ngemva kwalokho amaphayona ayekela  ukuya ezindaweni lezo abafundi abatsha baze baqeqetsha imizwangedwa yabo ukuthi yenelise ukwehlukanisa okuhle lokubi. (Heb. 5:14) Amaphayona la atshengisa ngamazwi langezenzo ukuthi ayabathanda abazalwane laba abatsha.​—Rom. 14:19-21; 1 Joh. 3:18.

13. Singabangela njani ukuthi omunye enze isono?

13 Enye indlela esingakhuba ngayo omunye yikumhuga ukuthi enze isono. Lokhu kungenzakala njani? Ake sithi umfundi weBhayibhili ucina esenelisa ukutshiya umkhuba wokunatha utshwala ngemva kweminyaka eminengi elwisa. Uyananzelela ukuthi akusamelanga abuthinte futhi. Uyantshintsha impilo yakhe abesebhabhathizwa. Ngemva kwesikhathi omunye umzalwane umnxusa edilini abesemnika utshwala athi: “UsungumKhristu khathesi; sulomoya kaJehova. Esinye isithelo somoya ongcwele yikuzibamba. Nxa uzibamba uzenelisa ukunatha kancane.” Kungadanisa kakhulu nxa umzalwane omutsha angavuma ukutshelelwa eceleni abesebuyela emkhubeni wokunatha utshwala.

14. Imihlangano yebandla isinceda njani ukuthi sisebenzise amazwi akuFiliphi 1:10?

14 Imihlangano yebandla iyasinceda siwasebenzise ngezindlela ezinengi amazwi akuFiliphi 1:10. Okokuqala, siyakhunjuzwa ukuthi yiziphi izinto uJehova aziqakathekisa kakhulu. Okwesibili, siyafunda ukuthi singakusebenzisa njani esikufundayo ukuze singabi lasici.  Okwesithathu, siyavuselelwa “ethandweni lasemisebenzini emihle.” (Heb. 10:24, 25) Nxa abazalwane bethu besikhuthaza sizamthanda kakhulu uNkulunkulu wethu futhi labo sibathande kakhulu. Nxa singathanda uNkulunkulu labazalwane bethu ngenhliziyo yonke sizakwenza konke okusemandleni ethu ukuthi singakhubi abanye.

QHUBEKANI ‘LIGCWALISWA NGEZITHELO ZOKULUNGA’

15. Kutshoni ‘ukugcwaliswa ngezithelo zokulunga’?

15 UPhawuli wathandazela abaseFiliphi ngenhliziyo yonke ukuthi ‘bagcwaliswe ngezithelo zokulunga.’ (Flp. 1:11) Akuthandabuzwa ukuthi ‘izithelo zokulunga’ zazigoqela ukuthanda uJehova kanye labantu bakhe lokutshela abanye ngokholo lwabo kuJesu lethemba elihle ababelalo. KuFiliphi 2:15 kusetshenziswe omunye umutsho othi ‘ukukhazimula njengezibane emhlabeni.’ Lokhu kusikhumbuza amazwi kaJesu athi abafundi bakhe ‘bayikukhanya komhlaba.’ (Mat. 5:14-16) Waphinda walaya abalandeli bakhe ukuthi ‘benze abafundi’ wasesithi ‘bazakuba ngofakazi kuze kuyefika emaphethelweni omhlaba.’ (Mat. 28:18-20; ImiSeb. 1:8) Ngakho ‘sigcwaliswa ngezithelo zokulunga’ nxa sikhuthele emsebenzini lo oqakathekileyo.

UPhawuli ubhalela ibandla laseFiliphi incwadi ngesikhathi ebotshiwe eRoma. Uphinda atshumayeze abamlindayo labamvakatshelayo (Khangela indima 16)

16. UFiliphi 1:12-14 utshengisa njani ukuthi singenelisa ukukhazimula njengezibane kungelani lezimo esikuzo? (Khangela umfanekiso ongaphandle.)

16 Kungelani lesimo esikuso singenelisa ukukhazimula njengezibane. Ngezinye izikhathi okungakhanya kusivimbela ukuthi sitshele abanye izindaba ezinhle kungasivulela ithuba lokutshumayela. Ngokwesibonelo, umphostoli uPhawuli  wayebotshiwe eRoma ngesikhathi ebhalela abaseFiliphi incwadi. Lanxa kunjalo kazange ayekele ukutshumayeza ababemlinda lababemvakatshela. UPhawuli watshumayela ngentshiseko kungelani lezimo ayekuzo njalo lokhu kwaqinisa abazalwane kwabapha lesibindi “sokukhuluma ilizwi likaNkulunkulu bengesabi.”​—Bala uFiliphi 1:12-14; 4:22.

Kumele senze konke okusemandleni ethu ukuthi sitshumayele (Khangela indima 17) *

17. Abanye abafowethu labodadewethu benzani ukuze baqhubeke betshumayela lanxa besebunzimeni?

17 Lamuhla abafowethu labodadewethu abanengi batshengisa ukuthi balesibindi njengoPhawuli. Bahlala emazweni lapho okungavunyelwa khona ukuthi batshumayele obala kumbe endlini ngendlu yikho bayadinga ezinye izindlela zokutshela abanye izindaba ezinhle. (Mat. 10:16-20) Kwelinye ilizwe elinjalo umbonisi wesiqinti wakhuthaza abamemezeli ukuthi batshumayeze izihlobo, omakhelwane, abafunda labo, abasebenza labo labanye nje abahlangana labo. Kwathi kusiyaphela iminyaka emibili inani lamabandla esiqintini lesi laselikhwele okumangalisayo. Thina singabe sikhululekile ukuthi sitshumayele lapho esihlala khona. Kodwa isibonelo sabafowethu labodadewethu sisifundisa ukuthi nxa singenza konke okusemandleni ethu ukuthi sitshumayele, uJehova uzasincedisa siqhubeke lanxa sekunzima.​—Flp. 2:13.

18. Kuyini okumele sizimisele ukukwenza?

18 Kasizimiseleni ukulalela iseluleko esisithola encwadini uPhawuli ayibhalela abaseFiliphi. Kumele sibe leqiniso lokuthi yiziphi izinto eziqakatheke kakhulu, singabi lasici, singakhubi abanye njalo sithele izithelo zokulunga. Lokhu kuzakwenza sandise uthando lwethu futhi sidumise uBaba wethu osithandayo uJehova.

INGOMA 17 “Ngiyathanda”

^ indima 5 Khathesi kuqakathekile sibili ukuthi sibathande kakhulu abazalwane bethu. Incwadi eyabhalelwa abaseFiliphi isinceda sibone ukuthi singenzani ukuze sibathande kakhulu lanxa kunzima ukwenza njalo.

^ indima 54 OKUSEMFANEKISWENI: Ngesikhathi kuklinwa iWolu yoMbuso umzalwane okuthiwa nguDube uqala ukuxoxa lomunye umfowethu lendodana yakhe. Lokhu kuyamcaphula uMike laye oklinayo ngoba ukubona kungaqondanga ukuthi uDube abexoxa ngesikhathi somsebenzi. Ngemva kwesikhathi uMike ubona uDube encedisa udade osekhulile. Lokhu kuyamthinta uMike abesekhumbula ukuthi kumele akhangele okuhle okwenziwa ngumzalwane wakhe.

^ indima 58 OKUSEMFANEKISWENI: Elizweni lapho oFakazi abangelankululeko yokutshumayela khona umfowethu utshumayela ngendlela engasoze imdonsele amehlo. Ngokuhamba kwesikhathi esemsebenzini usetshumayeza omunye asebenza laye ngesikhathi sekhefu.