Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UJohane UMbhabhathizi—Isibonelo Esingasinceda Sihlale Sithokoza

UJohane UMbhabhathizi—Isibonelo Esingasinceda Sihlale Sithokoza

KULOMSEBENZI ofisa ukuwenza yini ebandleni kodwa ongeke uwenze khathesi? Mhlawumbe umsebenzi lo wenziwa ngomunye. Kumbe kungaba ngumsebenzi wenkonzo owake wawenza. Kodwa ukukhula, ukugula, ukuwa kwezomnotho kumbe ukunakekela amalunga emuli akusakuvumeli ukuthi uwenze. Kanti njalo kungenzeka wayekela umsebenzi owawusulesikhathi eside uwenza ngenxa yontshintsho olwabakhona enhlanganisweni. Kungelani lokuthi kuyini okwenzakalayo ungabona angani awenzi konke ofuna ukukwenzela uNkulunkulu. Kuyazwisiseka ukuthi izimo ezinjalo zingakudanisa kwezinye izikhathi. Lanxa kunjalo, kuyini okungakunceda ukuthi ungahlali udanile, ufuthelene kumbe uzondile? Kuyini ongakwenza ukuze uhlale uthokoza?

Okwenziwa nguJohane uMbhabhathizi kusifundisa ukuthi singenzani ukuze sihlale sithokoza. UJohane wayephiwe imisebenzi eqakathekileyo kodwa kungenzakala ukuthi wayengalindelanga ukuthi izinto zenzakale ngendlela ezenzakala ngayo. Wayengabe engacabangi ukuthi angavalelwa ejele okwesikhathi eside kulaleso asichitha esenza inkonzo yakhe. Loba kunjalo waqhubeka ethokoza okwempilo yakhe yonke. Kuyini okwamncedayo? Kuyini esingakwenza ukuze siqhubeke sithokoza lanxa izinto zingahambi ngendlela ebesiyikhangelele?

UMSEBENZI OTHOKOZISAYO

Ngekwindla ka-29 C.E., uJohane waqalisa umsebenzi wakhe wokulungisela uMesiya indlela, etshela abantu esithi: “Phendukani, ngoba uMbuso wamazulu ususondele.” (Mat. 3:2; Luk. 1:12-17) Abanengi bamlalela. Kwakubuya abantu abanengi ababevela ezindaweni ezikhatshana bezolalela ayekufundisa futhi abanengi babo baphenduka basebebhabhathizwa. UJohane waphinda waxwayisa abakhokheli benkolo ababezenza abalungileyo ngesahlulelo esasibalindele nxa bengantshintshi. (Mat. 3:5-12) Wenza into eqakatheke kakhulu enkonzweni yakhe lapho ebhabhathiza uJesu ngentwasa ka-29 C.E. Kusukela lapho, uJohane wayesetshela abantu ukuthi balandele uJesu owayenguMesiya othenjisiweyo.​—Joh. 1:32-37.

UJesu wakhuluma ngomsebenzi oqakathekileyo kaJohane wathi: “Kwabazelwe ngabesifazana, akukaveli loyedwa omkhulu kuloJohane  uMbhabhathizi.” (Mat. 11:11) Asithandabuzi ukuthi uJohane wathokoza ngenxa yezibusiso azitholayo. Lamuhla banengi abathole izibusiso ezinengi njengaye. Ngokwesibonelo umfowethu uTerry lomkakhe uSandra sebeleminyaka edlula 50 besenkonzweni yesikhathi sonke. UTerry uthi: “Ngaphiwa imisebenzi eminengi enkonzweni. Ngake ngaphayona, ngabaseBhetheli, ngaba liphayona eliqakathekileyo, ngaba ngumbonisi wesiqinti, ngaba ngumbonisi wesigodi njalo khathesi sengiliphayona eliqakathekileyo futhi.” Kuyathokozisa ukuphiwa imisebenzi yenkonzo kodwa njengoba sizabona endabeni kaJohane, kukhona okumele sikwenze ukuze sihlale sithokoza nxa izinto zingantshintsha.

HLALA UQAKATHEKISA YONKE IMISEBENZI OYIPHIWA NGUJEHOVA

UJohane uMbhabhathizi wahlala ethokoza ngenxa yokuthi wayeqakathekisa yonke imisebenzi ayeyiphiwa. Ngokwesibonelo, inkonzo kaJesu yakhula ngemva kokubhabhathizwa kwakhe ikanti ekaJohane yancipha. Lokhu kwabakhathaza abafundi bakaJohane yikho bathi kuye: “Rabi, indoda leya owawulayo ngaphetsheya kweJodani futhi owawufakaza ngayo isibhabhathiza, njalo abantu bonke baya kuyo.” (Joh. 3:26) UJohane wabaphendula wathi: “Lowo olomlobokazi nguye umyeni. Kodwa nxa umngane womyeni emi eduze komyeni emuzwa ekhuluma, uyathokoza kakhulu ngenxa yelizwi lakhe. Ngakho injabulo yami isiphelele.” (Joh. 3:29) UJohane kazange ancintisane loJesu kumbe acabange ukuthi umsebenzi wakhe wawungelancedo lanxa okaJesu wawuqakatheke kakhulu kulowakhe. Kodwa wahlala ethokoza ngoba wayeqakathekisa umsebenzi wakhe wokuba ‘ngumngane womyeni.’

Indlela uJohane ayebona ngayo izinto yamnceda wahlala ethokoza lanxa umsebenzi ayewenza wawungalula. Ngokwesibonelo, wayengumNaziri kusukela ezalwa yikho kwakungafanelanga anathe iwayini. (Luk. 1:15) UJesu wakhuluma ngempilo elula eyayiphilwa nguJohane wathi: ‘UJohane weza engadli futhi enganathi.’ Kodwa uJesu labafundi bakhe babengayisiwo maNaziri njalo babephila impilo efanana leyabanye. (Mat. 11:18, 19) Kanti njalo, lanxa uJohane engazange enze izimangaliso wayekwazi ukuthi abafundi bakaJesu kuhlanganise labanye ababeke bamlandela babelamandla okwenza izimangaliso. (Mat. 10:1; Joh. 10:41) Kulokuthi azihluphe ngalokho yena waqhubeka ekhuthele emsebenzini ayewuphiwe nguJehova.

Nxa lathi singaqakathekisa umsebenzi esiwenzayo khathesi enkonzweni kaJehova sizahlala sithokoza. UTerry esike saxoxa ngaye uthi: “Ngangiyenza ngenhliziyo yonke imisebenzi yonke engangiyiphiwa.” Nxa ekhumbula ngenkonzo yakhe yesikhathi sonke uthi: “Angizisoli. Engikukhumbulayo ngokuhle kuphela.”

Nxa singacabangisisa ngalokho okwenza yonke imisebenzi yenkonzo ibe ngeqakathekileyo sizathokoza kakhulu. Phela okwenza iqakatheke yikuthi siyabe “sisebenza loNkulunkulu.” (1 Khor. 3:9) Into eligugu izahlala ibukeka nxa singahlala siyiphatha kuhle. Lathi sizaqhubeka sithokoza nxa sihlala sikhumbula ukuthi kuyisibusiso esikhulu kangakanani ukusebenza loJehova. Asisoze siqathanise esikwenzayo lokwenziwa ngabanye kumbe sicabange ukuthi umsebenzi uJehova asinike wona awuqakathekanga njengeyabanye.​—Gal. 6:4.

HLALA UCABANGA NGEZINTO EZIQAKATHEKILEYO

UJohane wayengabe ekwazi ukuthi inkonzo yakhe yayingeyesikhathi esifitshane kodwa engacabangi ukuthi izaphonguphela nje. (Joh. 3:30) Ngo-30 C.E., ngemva kwezinyanga ezingaba yisithupha ebhabhathize uJesu, uJohane wabotshwa yiNkosi uHerodi. Lanxa kunjalo waqhubeka etshumayela. (Mak. 6:17-20) Kuyini okwakumenza ahlale ethokoza ezimeni ezinje? Wayehlala ecabanga ngezinto eziphathelane lokukhonza.

Ngesikhathi uJohane esejele wathola umbiko wokuthi inkonzo kaJesu ilokhu ikhula. (Mat. 11:2; Luk. 7:18) Wayeqiniseka ukuthi uJesu unguMesiya kodwa wayengabe ezibuza ukuthi uJesu wayezakugcwalisa njani konke iMibhalo eyayisithi kuzakwenziwa nguMesiya. Mhlawumbe  wayezibuza ukuthi uMesiya wayezahle aqalise yini ukubusa njengoba kwakuthiwe uzakuba yinkosi lokuthi wayezamkhulula yini ejele. UJohane wayefuna ukwazi okunengi ngalokho uJesu ayezakwenza yikho wathuma abafundi bakhe ukuthi bambuze umbuzo lo: “UNguye Ozayo yini, kumbe kufanele silindele omunye?” (Luk. 7:19) Kumele ukuthi sebephendukile uJohane wabalalelisisa bemchasisela izimangaliso uJesu ayezenza. Baphinda bamtshela amazwi uJesu ayethe bafike bamtshele wona athi: “Iziphofu sezibona, izigoga sezihamba, abalobulephero bayahlanjululwa, izacuthe sezisizwa, abafileyo bayavuswa, futhi abayanga batshelwa izindaba ezinhle.”​—Luk. 7:20-22.

Kumele ukuthi umbiko lo wamqinisa ngoba wamenza waqiniseka ukuthi uJesu wayegcwalisa iziphrofetho ezimayelana loMesiya. Lanxa uJesu engazange amkhiphe ejele, uJohane wayekwazi ukuthi wayengasebenzelanga idonki efileyo. Kungelani lezimo ayephakathi kwazo wayelesizatho sokuthokoza.

Ukucabanga ngemibiko emihle emayelana lomsebenzi wokutshumayela owenziwa emhlabeni wonke kuzasinceda sihlale sithokoza

Nxa singaqakathekisa izinto eziphathelane lokukhonza sizenelisa ukuqinisela sithokoza njalo sibekezela njengoJohane. (Kol. 1:9-11) Ukubala iBhayibhili lokucabangisisa ngalo kuzasinceda ukuthi siqinisele ngoba siyabe sizikhumbuza ukuthi umsebenzi esiwenzayo enkonzweni kaNkulunkulu uqakathekile. (1 Khor. 15:58) USandra uthi: “Ukubala isahluko seBhayibhili nsuku zonke kungincede ngasondela eduze kukaJehova. Kuyanginceda ngicabange kakhulu ngaye kulokuthi ngikhangele lokho okufunwa yimi kuphela.” Kanti njalo ukucabanga ngemibiko emayelana lemisebenzi yenkonzo eyenziwa ngabafowethu labodadewethu kuzasinceda singakhangeli kuphela lokho okufunwa yithi kodwa siqakathekise lokho okwenziwa nguJehova. USandra uthi: “Inhlelo ze-JW Broadcasting® eziphuma nyanga zonke ziyasinceda sizizwe siseduze lenhlanganiso futhi zisinceda sihlale sithokoza emsebenzini wenkonzo esiwenzayo.”

Ngesikhathi esifitshane uJohane uMbhabhathizi atshumayela ngaso, watshumayela ‘elomoya kanye lamandla ka-Elija’ njalo njengo-Elija “wayengumuntu olemizwa enjengeyethu.” (Luk. 1:17; Jak. 5:17) Nxa singalingisela isibonelo sakhe siqakathekise umsebenzi uJehova asinike wona kanye lokumkhonza sizahlala sithokoza enkonzweni yethu kungelani lokuthi kuyini okwenzakalayo empilweni yethu.