Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 34

Okungakunceda Nxa Sekube Lontshintsho

Okungakunceda Nxa Sekube Lontshintsho

“UNkulunkulu kayisuye ongalunganga ukuthi usengaze awukhohlwe umsebenzi wenu lothando elalutshengisa ebizweni lakhe.”​—HEB. 6:10.

INGOMA 38 Uzalenza Libe Lamandla

ESIZAKUFUNDA *

1-3. Yiziphi ezinye izizatho ezingenza abasenkonzweni yesikhathi sonke bantshintshe umsebenzi wenkonzo akade bewenza?

UROBERT lomkakhe uMary Jo bathi: “Ngemva kokukholisa okweminyaka engu-21 singabanali, abazali bethu basebekhulile. Kwakusithokozisa ukubanakekela. Lanxa kunjalo kwababuhlungu ukusuka endaweni esasesiyithanda kakhulu.”

2 UWilliam loTerrie bathi: “Sathi sitshelwa ukuthi sasingasenelisi ukubuyela emsebenzini esasiwenza ngenxa yokugula, sakhala kakhulu. Sasikufuna sibili ukukhonza uJehova sikwelinye ilizwe kodwa sasingasenelisi.”

3 U-Aleksey uthi: “Sasikwazi ukuthi uhulumende wayefuna ukuvala iwofisi yegatsha engangikuyo. Kodwa kwathi kusenzakala kwakungani siyaphupha futhi kwasekumele sisuke eBhetheli.”

4. Sizaxoxa ngayiphi imibuzo esihlokweni lesi?

4 Kulabanye futhi abazalwane abanengi abasenkonzweni yesikhathi sonke * abaphiwe imisebenzi yenkonzo emitsha. * Kungabanzima sibili ukuthi abazalwane laba abathembekileyo batshiye imisebenzi yenkonzo akade beyithanda. Manje kuyini okungabanceda ukuthi bajayele untshintsho? Ungabancedisa njani? Izimpendulo zemibuzo le zingasinceda sonke nxa kungaba lontshintsho empilweni yethu.

OKUNGAKUNCEDA UKUTHI UJAYELE UNTSHINTSHO

Kungani kungaba nzima ukuthi abasenkonzweni yesikhathi sonke batshiye umsebenzi wenkonzo akade bewenza? (Khangela indima 5) *

5. Ukutshiya umsebenzi wenkonzo ebesiwenza kungabangelani?

5 Kungelani lokuthi siseBhetheli loba kwezinye izingxenye zenkonzo yesikhathi sonke sicina sesibathanda abantu  lendawo yakhona. Yikho sizwa ubuhlungu nxa sekumele sisuke. Siyabakhumbula abafowethu labodadewethu esibatshiyileyo futhi siyakhathazeka ngabo ikakhulu nxa sisuke ngenxa yokuhlukuluzwa. (Mat. 10:23; 2 Khor. 11:28, 29) Kanti njalo kungaba nzima ukuthuthela kwenye indawo ngoba kuyabe sekumele sifunde ukuthi abantu baphila njani endaweni leyo futhi lokhu kungenzakala lanxa sibuyela lapho esidabuka khona. URobert lomkakhe uMary Jo bathi: “Sasesingasayijayelanga impilo yakithi njalo sasesikubona kunzima ukutshumayela ngolimi esalumunyayo. Kwasekungani singabantu bemzini elizweni lakithi.” Abanye abacelwa ukuthi batshiye umsebenzi wenkonzo akade bewenza bangaba lezindleko ababengelazo. Lokhu kungabatshiya bedanile futhi bekhathazekile. Kuyini okungabanceda?

Kuqakathekile ukuthi sisondele kuJehova lokuthi simthembe (Khangela indima 6-7) *

6. Singenzani ukuze sihlale siseduze loJehova?

6 Hlala useduze loJehova. (Jak. 4:8) Singakwenza njani lokhu? Ngokuthembela kulowo “owuzwayo umthandazo.” (Hubo. 65:2) IHubo 62:8 lithi: “Likhuphe konke okusezinhliziyweni zenu kuye.” UJehova angenza “izinto ezinkulu kakhulu ukwedlula lezo esizicelayo kumbe esizicabangayo.” (Efe. 3:20) Kasiniki kuphela lokho esiyabe sikucelile emthandazweni kodwa angenza lokunye ebesingakucabangeli nxa elungisa inhlupho zethu.

7. (a) Kuyini okuzasinceda ukuthi sihlale siseduze loJehova? (b) Ngokwalokho okutshiwo kuHebheru 6:10-12, kuzakwenzakalani nxa singaqhubeka sikhonza uJehova sithembekile?

7 Kumele sibale iMibhalo nsuku zonke njalo sicabangisise ngesikubalayo ukuze sihlale siseduze loJehova. Omunye umfowethu owayengumnali wathi: “Qhubeka ngohlelo lwakho lokukhonza kwemuli lokulungiselela imihlangano njengoba wawusenza.” Kanti njalo qhubeka usenza konke okusemandleni akho emsebenzini wokutshumayela izindaba ezinhle lebandla osukilo. UJehova kabakhohlwa labo abaqhubeka bemkhonza bethembekile lanxa bengasenelisi ukwenza ababekwenza kuqala.​—Bala uHebheru 6:10-12.

8. Amazwi aku-1 Johane 2:15-17 angakunceda njani ukuthi uphile impilo elula?

8 Phila impilo elula. Ungavumeli izinkathazo zomhlaba kaSathane ‘zikuminyanise’  uze ucine ungasamkhonzi uJehova. (Mat. 13:22) Ungavumi nxa umhlaba lo kumbe izihlobo labangane bekutshela ukuthi ukugijimisa inotho yikho okuzakwenza ube lempilo engcono. (Bala u-1 Johane 2:15-17.) Themba uJehova ngoba uthembisa ukuthi uzasinika esikudingayo “ngesikhathi esifaneleyo.” Uzasisiza sihlaliseke, sihlale silokholo oluqinileyo njalo sithole okokuziphilisa esikudingayo.​—Heb. 4:16; 13:5, 6.

9. Ngokwalokho okutshiwo kuZaga 22:3, 7, kungani kungamelanga siphonguboleka imali futhi kuyini okungasinceda ukuthi senze izinqumo ezinhle?

9 Ungaphonguboleka imali. (Bala iZaga 22:3, 7.) Ukuthutha kungasidalela izindleko ezinengi futhi kungenza sicine sesiboleka imali. Ngakho nanzelela ukuthi awuboleki imali uthenga izinto ongazidingi kangako. Kungaba nzima ukwazi ukuthi kumele siboleke imali enganani nxa sikhathazekile njengalapho sigulelwa lilunga lemuli. Ezimeni ezinjalo khumbula ukuthi ‘ukuthandaza lokuncenga’ kungakunceda wenze izinqumo ezinhle. UJehova uzaphendula imithandazo yakho ngokukunika ukuthula ‘okuzalinda inhliziyo yakho lengqondo yakho’ ukuze uhlaliseke njalo wenelise ukukhetha kuhle.​—Flp. 4:6, 7; 1 Phet. 5:7.

10. Singenzani ukuze sibe labangane abatsha?

10 Hlala useduze labangane abahle. Xoxa labangane bakho ikakhulu labo abake baba sesimeni esinjengesakho, ubatshele indlela ozwa ngayo lobunzima ophakathi kwabo. Nxa ungenza njalo, ungasala ususizwa ngcono. (UmTshu. 4:9, 10) Abangane owawulabo lapho owawukhona bazahlala bengabangane bakho. Khathesi sekumele ube labangane abatsha lapho osukhona. Khumbula ukuthi kumele ube lomusa ukuze ube labangane. Ungakwenza njani lokhu? Xoxela abanye okuhle okukholisileyo enkonzweni kaJehova ukuze babone ukuthi uyathokoza. Lanxa abanye ebandleni bengazwisisi ukuthi kungani uyithanda inkonzo yesikhathi sonke, abanye bangafuna ukwazi okunengi futhi bazakuba ngabangane bakho abahle. Kodwa nanzelela ukuthi awukhulumi kakhulu ngawe kumbe ngalokho okwenzileyo enkonzweni kaJehova kanye lobuhlungu ongabe ubuzwa.

11. Lingenzani ukuze lihlale lithokoza emtshadweni wenu?

11 Nxa litshiye umsebenzi wenkonzo ebeliwenza ngenxa yokuthi umkakho ubengasaphilanga kuhle, ungamsoli. Kanti njalo nxa kunguwe ongaphilanga kuhle ungazithonisisi njalo ungacabangi ukuthi udanise omunye wakho. Khumbula ukuthi ‘linyamanye’ lokuthi lafunga phambi kukaJehova ukuthi lizagcinana kumnyama kubomvu. (Mat. 19:5, 6) Nxa latshiya umsebenzi wenkonzo elaliwenza ngenxa yokuthi umkakho  wazithwala kumele liqinisekise umntanenu ukuthi limthanda ukwedlula umsebenzi lo. Hlalani limtshela ukuthi limbona ‘engumvuzo’ ovela kuNkulunkulu. (Hubo. 127:3-5) Mxoxeleni langalokho elalikukholisa emsebenzini elaliwenza. Nxa lingenza njalo umntanenu laye angaba senkonzweni yesikhathi sonke.

ABANYE BANGANCEDISA NJANI?

12. (a) Singabancedisa njani abasenkonzweni yesikhathi sonke ukuthi baqhubeke ngomsebenzi abawenzayo? (b) Singabancedisa njani labo asebephiwe umsebenzi wenkonzo omutsha?

12 Amabandla amanengi kanye labanye abafowethu labodadewethu bayabasekela abasenkonzweni yesikhathi sonke ukuze baqhubeke ngomsebenzi abawenzayo. Lokhu bakwenza ngokubakhuthaza, ngokubanika izinto abazidingayo empilweni langokubancedisa ukunakekela abangakibo abasala ngekhaya. (Gal. 6:2) Nxa ebandleni kungabuya abanye akade besenkonzweni yesikhathi sonke akumelanga sibone angani behlulekile ukwenza umsebenzi loba ukuthi kukhona abakuphambanisileyo okubangele ukuthi baphiwe umsebenzi wenkonzo omutsha. * Kumele sibancedise ukuze balujayele untshintsho oselukhona. Kasibamukeleni ngazo zombili, sibancome ngababekwenza lanxa abanye babo bengabe bengasenelisi ukwenza okunengi ngenxa yokungaphili kuhle emzimbeni. Kasizameni ukubazi ngcono futhi sifunde okunengi kubo.

13. Yiziphi ezinye izindlela esingancedisa ngazo labo akade besenkonzweni yesikhathi sonke?

13 Ekuqaliseni labo akade besenkonzweni yesikhathi sonke bangafuna ukuncediswa ukuthola indawo yokuhlala, indlela zokuhambisa, umsebenzi kanye lokunye  abakudingayo. Bangafuna lokuncediswa ezintweni ezinjengokubhadala imithelo kanye le-insurance. Kodwa abakudinga kakhulu yikuthi sizwisise izimo abakuzo. Bangabe bethwele nzima ngenxa yokungaphili kuhle emzimbeni kumbe begulelwa yisihlobo loba besizwa ubuhlungu bokufelwa yisihlobo kumbe umngane. * Okunye okungabe kubazwisa ubuhlungu lanxa bengeke batsho yikukhumbula abangane ababelabo lapho ababekhona. Kuthatha isikhathi ukujayela izimo ezinje, ezingenza umuntu aphithane ikhanda.

14. Abamemezeli bamncedisa njani omunye udade abasebengena laye ukuthi ajayele indawo entsha?

14 Nxa ungatshumayela labo njalo ubakhuthaze ngesibonelo sakho esihle uzabanceda ukuthi balujayele untshintsho. Omunye udade owakhonza okweminyaka eminengi ekwelinye ilizwe uthi: “Lapho engangikhona ngangiqhuba izifundo zeBhayibhili nsuku zonke. Endaweni entsha engasengikuyo kwakunzima ukubalela umuntu iBhayibhili kumbe ukumtshengisa ividiyo ekutshumayeleni. Kodwa abamemezeli bebandla engasengikulo babengicela ukuthi ngihambe labo empindelweni lasezifundweni zabo. Ukubona abafowethu labodadewethu abathembekileyo labakhutheleyo beqhuba izifundo zeBhayibhili ezithuthukayo kwangenza ngayibona ngenye indlela insimu le. Ngafunda ukuqala izingxoxo zeBhayibhili endaweni le engasengikuyo. Konke lokhu kwangenza ngathokoza futhi.”

QHUBEKA USENZA KONKE OKUSEMANDLENI AKHO

Dinga izindlela zokwenza okunengi enkonzweni lapho osukhona (Khangela indima 15-16) *

15. Kuyini okungenza uphumelele emsebenzini wenkonzo osuwenza?

15 Ungaphumelela emsebenzini wenkonzo osuwenza. Ungaboni angani wehluleka emsebenzini owawuwenza kumbe ukuthi awusaqakathekanga kodwa cabanga ngezindlela ezinengi uJehova akuncedisa ngazo khathesi futhi uqhubeke utshumayela. Lingisela amaKhristu athembekileyo  aphila ngesikhathi sabaphostoli. Loba ngaphi lapho ayekhona ‘ayehamba ezindaweni zakulowomango etshumayela izindaba ezinhle ezimayelana lelizwi.’ (ImiSeb. 8:1, 4) Nxa ungaqhubeka utshumayela kungaba lezithelo ezinhle. Ngokwesibonelo amanye amaphayona axotshwa elizweni ayekilo asesiya kwelingumakhelwane lapho okwakudingakala khona abamemezeli abazi ulimi lwawo. Kungakapheli inyanga ezinengi kwasekubunjwe amaqembu njalo amaqembu la ayekhula kakhulu.

16. Ungenzani ukuze uthokoze emsebenzini wenkonzo osuwenza?

16 “Ukuthokoza kukaJehova kungamandla enu.” (Neh. 8:10) Okumele kusithokozise kakhulu yibungane esilabo loJehova hatshi umsebenzi wenkonzo esiwenzayo, kungelani lokuthi siwuthanda okungakanani. Ngakho hlala useduze loJehova futhi uthembele kuye ukuthi akunike ukuhlakanipha, akuqondise njalo akusekele. Khumbula ukuthi okwenza wathanda umsebenzi wenkonzo owawuwenza yikuthi wawubancedisa ngenhliziyo yonke abantu lapho owawukhona. Lakhathesi wenze ngenhliziyo yonke umsebenzi owuphiweyo ubusubona ukuthi uJehova uzakuncedisa njani ukuthi lawo uwuthande.​—UmTshu. 7:10.

17. Kuyini okumele sikukhumbule ngomsebenzi wenkonzo esiwenzayo khathesi?

17 Kumele sikhumbule ukuthi sizakhonza uJehova kuze kube nini lanini kodwa umsebenzi wenkonzo esiwenzayo khathesi ungantshintsha emhlabeni omutsha. U-Aleksey esike sakhuluma ngaye ukholwa ukuthi ukuntshintshwa kwakhe umsebenzi wenkonzo kumnceda ukuthi alulungele untshintsho oluzakuba khona ngesikhathi esizayo. Uthi: “Ngangivele ngikwazi ukuthi uJehova ukhona lokuthi umhlaba omutsha uzakuba khona. Kodwa khathesi sengisizwa ngiseduze kakhulu loJehova futhi sengibona umhlaba omutsha ususeduzane sibili.” (ImiSeb. 2:25) Kasiqhubekeni sihamba loJehova kungelani lokuthi senza msebenzi bani. Kasoze asitshiye loba sekutheni kodwa uzasincedisa ukuthi sithokoze nxa sisenza okusemandleni ethu kuloba yiwuphi umsebenzi wenkonzo asinike wona.​—Isaya. 41:13.

INGOMA 90 Khuthazanani

^ indima 5 Kwesinye isikhathi abafowethu labodadewethu abasenkonzweni yesikhathi sonke bangema ukwenza umsebenzi wenkonzo akade bewenza kumbe baphiwe omunye. Esihlokweni lesi sizaxoxa ngobunzima abahlangana labo lokuthi kuyini okungabanceda nxa sekube lontshintsho lolu. Sizaxoxa langokuthi abanye bangenzani ukuze babakhuthaze futhi babasekele besesihlola lezimiso ezingasinceda sonke nxa kuthe kwaba lontshintsho.

^ indima 4 Esihlokweni lesi nxa sikhuluma ngabafowethu labodadewethu abasenkonzweni yesikhathi sonke sitsho labo abangamaphayona aqakathekileyo, ababonisi beziqinti, amalunga emuli yeBhetheli, abanali kanye lalabo abenza umsebenzi wokwakha.

^ indima 4 Labazalwane abanengi abafikisa iminyaka ethile batshiyela abazalwane abasesebatsha imisebenzi ababeyiphathisiwe. Khangela isihloko esithi “Bazalwane Asebekhulile​—UJehova Uyakuqakathekisa Ukuthembeka Kwenu” esiku-Nqabayokulinda kaSeptember 2018 lesithi “Ungakhathazeki Kakhulu Lanxa Izimo Zintshintsha” esiku-Nqabayokulinda ka-October 2018.

^ indima 12 Abadala bebandla abavela kulo kumele babhale masinyane incwadi yokubethula ukwenzela ukuthi bahle baqhubeke bephayona, bengabadala kumbe inceku ezikhonzayo.

^ indima 13 Khangela i-Vukani! No. 3 ka-2018 elesihloko esithi “Kuyini Okunganceda Abafelweyo?

^ indima 58 OKUSEMFANEKISWENI: Umfowethu lomkakhe osekumele batshiye ukuba ngabanali kwelinye ilizwe balivalelisa bedanile ibandla akade bengena lalo.

^ indima 60 OKUSEMFANEKISWENI: Sebebuyele kibo bahlala bekhuleka kuJehova bemcela ukuthi abasize benelise ukulwisana lobunzima abahlangana labo.

^ indima 62 OKUSEMFANEKISWENI: UJehova usebancedisile ukuthi baphinde benze omunye umsebenzi wenkonzo yesikhathi sonke. Batshumayeza abantu abavela kwamanye amazwe abasensimini yebandla asebekulo ngolimi abalufunda bengabanali.