Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 33

‘Labo Abakulalelayo’ Bazasindiswa

‘Labo Abakulalelayo’ Bazasindiswa

“Ziqaphele zikhathi zonke wena kanye lokufundisa kwakho. Phikelela ezintweni lezi ngoba ungenza njalo uzazisindisa wena kanye lalabo abakulalelayo.”​—1 TIM. 4:16.

INGOMA 67 “Tshumayela ILizwi”

ESIZAKUFUNDA *

1. Kuyini esikufisela izihlobo zethu?

UDADEWETHU okuthiwa nguPauline * uthi: “Kusukela ngiqala ukufunda iqiniso ngangifisa ukuthi bonke emulini babe lami ePharadayisi. Engangifisa kakhulu ukuthi bakhonze uJehova ngumkami uWayne lendodana yethu.” Ulazo yini izihlobo ezingakamkhonzi uJehova? Kungenzakala ukuthi lawe ulesifiso esinjengesikaPauline.

2. Yiphi imibuzo esizaxoxa ngayo esihlokweni lesi?

2 Asingeke sizibambe ngamandla izihlobo zethu ukuthi zamukele izindaba ezinhle kodwa singazincedisa ukuthi zicabangisise ngalokho okutshiwo liBhayibhili futhi zikulalele. (2 Tim. 3:14, 15) Kungani kumele sitshumayeze izihlobo zethu? Kungani kumele sizame ukuzwisisa indlela izihlobo zethu ezizwa ngayo? Kuyini esingakwenza ukuze sincede izihlobo zethu zikhonze uJehova? Abanye ebandleni bangasincedisa njani?

KUNGANI KUMELE SITSHUMAYEZE IZIHLOBO ZETHU?

3. Ngokwalokho okutshiwo ngu-2 Phetro 3:9, kungani kumele sitshumayeze izihlobo zethu?

3 Sekuseduze ukuthi uJehova abhubhise umhlaba lo. Kuzasindiswa kuphela labo ‘abalesifiso sokuthola ukuphila okungapheliyo.’ (ImiSeb. 13:48) Sisebenza ngamandla futhi sichitha isikhathi esinengi sitshumayeza abantu abasemphakathini esihlala kuwo, ngakho kuhle lokuthi sitshumayeze izihlobo zethu ukuze lazo zikhonze uJehova. UBaba wethu olothando uJehova “kafisi ukuthi loba ngubani abhujiswe kodwa ufisa ukuthi abantu bonke baphenduke.”​—Bala u-2 Phetro 3:9.

4. Yiliphi iphutha esingalenza nxa sitshumayeza izihlobo zethu?

 4 Kumele sikhumbule ukuthi kulendlela eqondileyo lengaqondanga yokuxoxa labantu ngalokho okumele bakwenze ukuze basindiswe. Ngokwesibonelo singabalomusa nxa sitshumayeza umuntu esingamaziyo kodwa sehluleke ukuba lawo nxa sesitshumayeza izihlobo.

5. Kuyini okumele sikukhumbule nxa sifuna ukutshumayeza izihlobo zethu?

5 Abanengi bethu singabe sizisola ngendlela esaqala ngayo ukutshumayeza izihlobo size sifise ukuthi ngabe sabatshumayeza ngenye indlela engcono. Umphostoli uPhawuli watshela amaKhristu wathi: “Amazwi enu kawahlale elomusa, efakwe isawudo, ukuze likwazi ukuthi kumele limphendule njani umuntu ngamunye.” (Kol. 4:5, 6) Kumele sisikhumbule iseluleko lesi nxa sixoxa lezihlobo zethu ngoba singayekela ukwenza njalo zingacina zicaphuka kulokuthi zisilalele.

KUYINI ESINGAKWENZA UKUZE SINCEDE IZIHLOBO ZETHU?

Ukuzwisisa indlela izihlobo zakho ezizwa ngayo lokuba yisibonelo esihle kungazinceda kakhulu (Khangela indima 6-8) *

6-7. Nika isibonelo esitshengisa ukuthi kuqakathekile ukuthi amaKhristu azwisise omkawo abangakhonzi uJehova.

6 Zwisisa indlela izihlobo zakho ezizwa ngayo. UPauline esike sakhuluma ngaye uthi: “Kuqala ngangixoxela umkami izinto ezimayelana loNkulunkulu leBhayibhili kuphela. Sasingakaze sixoxe ngezinye izinto.” Kodwa kwakukulutshwana uWayne ayekwazi ngeBhayibhili futhi wayengakuzwisisi ayekutshelwa nguPauline. UWayne wayebona angani uPauline uqakathekisa inkolo yakhe kuphela. Kwamkhathaza lokhu ngoba wayecabanga ukuthi umkakhe wayesesiba lilunga leqembu eliyingozi njalo wayekhohliswa.

 7 UPauline uyavuma ukuthi wayesechitha isikhathi esinengi ntambama langempelaviki labazalwane besemihlanganweni yebandla, betshumayela kumbe bezikwejisela nje. Uthi: “Kwesinye isikhathi umkami wayethola kungelamuntu endlini abulawe yisizungu.” Akuthandabuzwa ukuthi uWayne wayemkhanuka umkakhe lomntanakhe. Wayengabazi abantu ababetshona labo njalo wayebona angani umkakhe useqakathekisa kakhulu abangane ayeselabo ukwedlula yena. UWayne wacina esethusela uPauline esithi uzachitha umtshado. Ucabanga ukuthi uPauline wayengenzani ukuze atshengise ukuthi uyamzwisisa umkakhe?

8. Ngokwalokho okutshiwo ku-1 Phetro 3:1, 2, kuyini okunanzelelwa kakhulu yizihlobo zethu?

8 Woba yisibonelo esihle. Izikhathi ezinengi izihlobo zethu zinanzelela kakhulu esikwenzayo kulalokho esikukhulumayo. (Bala u-1 Phetro 3:1, 2.) UPauline wacina ekubonile lokhu. Uthi: “Ngangikwazi ukuthi uWayne uyasithanda njalo kayisikho ukuthi wayekufuna sibili ukuchitha umtshado. Kodwa uthe esekhulume ngokuchitha umtshado ngananzelela ukuthi kwasekumele ngiqalise ukwenza izinto ngendlela kaJehova. Kwasekumele ngibe yisibonelo esihle ngendlela engenza ngayo kulokuthi ngihlale ngimtshumayeza.” UPauline wayekela ukubamba umkakhe ngamandla ukuthi baxoxe ngeBhayibhili njalo waqalisa ukuxoxa laye ngezinye izinto. UWayne wananzelela ukuthi umkakhe wayeselokuthula kulakuqala lokuthi indodana yabo yayisihlonipha futhi isilalela ukwedlula kuqala. (Zaga. 31:18, 27, 28) Wathi ebona ukuthi iBhayibhili laseliyincede njani imuli yakhe laye wafuna ukulalela  lokho okutshiwo liLizwi likaNkulunkulu.​—1 Khor. 7:12-14, 16.

9. Kungani kumele siphikelele?

9 Phikelela nxa unceda izihlobo zakho. UJehova uyisibonelo esihle endabeni yokuphikelela. “Njalonjalo” upha abantu ithuba lokuthi balalele izindaba ezinhle ukuze bathole ukuphila. (Jer. 44:4) Lomphostoli uPhawuli watshela uThimothi ukuthi aphikelele ekuncediseni abanye ngoba ngokwenza njalo wayezazisindisa yena kanye lalabo ababemlalela. (1 Tim. 4:16) Siyazithanda izihlobo zethu yikho sifuna zifunde iqiniso eliseLizwini likaNkulunkulu. Ngokuhamba kwesikhathi okwasekukhulunywa nguPauline kanye lendlela ayesesenza ngayo kwayinceda imuli yakhe. Khathesi usethokoza kakhulu ngoba umkakhe laye usekhonza uJehova. Bonke bangamaphayona njalo uWayne ungumdala webandla.

10. Kungani kumele sibekezele?

10 Bekezela. Nxa sesifunde iBhayibhili santshintsha indlela ebesiphila ngayo lalokho ebesikukholwa kungaba nzima ukuthi izihlobo zethu zikwamukele lokhu. Into yokuqala ezijayele ukuyinanzelela yikuthi asisayinanzi imikhosi emayelana lenkolo lokuthi kasisazingeni ezombusazwe. Ekuqaliseni ezinye izihlobo zingasizondela. (Mat. 10:35, 36) Lanxa kunjalo akumelanga sicabange ukuthi azisoze zintshintshe. Nxa singakhalala ukuzincedisa ukuthi zizwisise esikukholwayo kuyabe kungani siyazahlulela sisithi kazikufanelanga ukuthola ukuphila okungapheliyo. UJehova kawuphanga thina umsebenzi wokwahlulela kodwa uwuphe uJesu. (Joh. 5:22) Nxa singabekezela, izihlobo zethu zingacina zivuma ukulalela.​—Khangela ibhokisi elithi “ Sebenzisa IWebhusayithi Yethu.”

11-13. Indlela u-Alice aphatha ngayo abazali bakhe isifundisani?

11 Woba lomusa kodwa ungavumi ukuphanjulwa. (Zaga. 15:2) Ake sixoxe ngo-Alice. Wafunda ngoJehova ngesikhathi ehlala khatshana labazali bakhe ababengakholwa kuNkulunkulu njalo bekhuthalele ezombusazwe. Wananzelela ukuthi kwakumele abatshele kusesemasinyane ngezinto ezinhle ayezifunda. Uthi: “Abangakini bangazonda kakhulu nxa ungaphuza ukubatshela ngosukukholwa losukwenza.” Wababhalela izincwadi ebabuza ukuthi bacabangani ngalokho okufundiswa liBhayibhili ngezindaba ayecabanga ukuthi bangazithanda, ngokwesibonelo uthando. (1 Khor. 13:1-13) Wababonga abazali bakhe ngokumkhulisa lokumnakekela njalo wayebathumezela izipho. Wayesithi nxa ebavakatshele enze konke angakwenza ukuthi ancedise unina emisebenzini yangekhaya. Wathi ebatshela ngalokho ayesekukholwa abazange bathokoze.

12 Wayesithi nxa ebavakatshele aqhubeke ngohlelo lwakhe lokubala iBhayibhili nsuku zonke. Uthi: “Lokhu kwenza umama wananzelela ukuthi ngangiliqakathekisa kangakanani iBhayibhili.” Uyise waqalisa ukufunda iBhayibhili efuna ukuzwisisa ukuthi kuyini okwakwenze indodakazi yakhe yantshintsha futhi ehlose ukudinga izinto ayengazisola. U-Alice uthi: “Ngamupha iBhayibhili ngasengimbhalela lokuyincwajana.” Kwaphetha ngani? Uyise katholanga lutho ayengaluchothoza eBhayibhilini kodwa akubalayo kwamthinta kakhulu.

13 Kumele sibe lomusa kodwa singavumi ukuphanjulwa lanxa kungaze kube nzima. (1 Khor. 4:12b) Ngokwesibonelo u-Alice kwakumele aqinisele ngesikhathi ephikiswa ngunina. Wathi esebhabhathiziwe  unina wamtshela ukuthi ungumntwana ongalaleliyo. Manje u-Alice wenzani? Uthi: “Angizange ngesabe ukukhuluma ngenkolo yami kodwa ngachasisa ngenhlonipho ukuthi ngasengikhethe ukuba nguFakazi kaJehova lokuthi ngangingasoze ngibuyele emuva. Ngazama ukuqinisekisa umama ukuthi ngiyamthanda kakhulu. Sonke sakhala, ngasengimphekela ukudla okumnandi. Kusukela mhlalokho waqalisa ukubona ukuthi iBhayibhili lalinginceda.”

14. Kungani kungamelanga sivumele izihlobo zethu zisiphambule ekukhonzeni uJehova?

14 Kungathatha isikhathi ukuthi izihlobo zethu zize zikuzwisise sibili ukuthi sikuqakathekisa kangakanani ukukhonza uJehova. Ngokwesibonelo abazali baka-Alice babefuna aqhubeke ngemfundo yeyunivesithi kodwa uthe esekhethe ukuphayona kulokuthi aqhubeke efunda unina waphinda wakhala. Lokhu akuzange kumphambule u-Alice. Uthi: “Nxa ungavele uvumele abangakini bakuntshintshe ingqondo entweni oyabe uyikhethile bangazama ukwenza njalo lakokunye. Nxa ungabalomusa kodwa ungavumi ukuphanjulwa abanye babo bangakulalela.” Lokhu yikho okwenzakala kuye. Khathesi abazali bakhe sebephayona futhi uyise ungumdala webandla.

IBANDLA LINGANCEDISA NJANI?

Ibandla lingawanceda njani amalunga emuli zethu angayisibo boFakazi? (Khangela indima 15-16) *

15. Ngokwalokho okutshiwo kuMathewu 5:14-16 lo-1 Phetro 2:12, ‘imisebenzi emihle’ yabafowethu labodadewethu ingazinceda njani izihlobo zethu?

15 UJehova usebenzisa ‘imisebenzi emihle’ yezinceku zakhe ukuze asondeze abantu kuye. (Bala uMathewu 5:14-16 lo-1 Phetro 2:12.) Nxa umkakho engayisuyeFakazi kaJehova uyabazi yini abazalwane  ongena labo ebandleni? UPauline wayenxusa abafowethu labodadewethu emzini wakhe ukuze umkakhe abazi. UWayne ukhumbula indlela omunye umfowethu amnceda ngayo wazwisisa ukuthi oFakazi ngabantu abanjani. Uthi: “Wacela ilanga emsebenzini ukuze azebukela lami umdlalo othile. Lokhu kwangenza ngabona ukuthi laye ngumuntu nje ofanana labanye.”

16. Kungani kumele sinxuse izihlobo zethu emihlanganweni yebandla?

16 Enye indlela yokunceda izihlobo zethu yikuzinxusa emihlanganweni yethu yebandla. (1 Khor. 14:24, 25) UWayne waqala ngokungena iSikhumbuzo ngenxa yokuthi senziwa esetshayisile emsebenzini futhi sasingathathi isikhathi eside. Uthi: “Angikuzwisisanga konke okwakufundiswa kodwa engikukhumbulayo ngabantu bakhona. Bangamukela kuhle bangixhawula okuzwayo. Ngabona sibili ukuthi bangabantu abahle.” Omunye umfowethu lomkakhe babevele sebeqalisile ukuncedisa uPauline ngokunakekela indodana yakhe emihlanganweni yebandla lasekutshumayeleni. Yikho uWayne wathi esefuna ukuzwisisa okunengi ngalokho umkakhe ayesekukholwa wacela umfowethu lo ukuthi afunde laye iBhayibhili.

17. Kuyini okungamelanga sizisole ngakho kodwa kungani kungamelanga sikhalale ukuncedisa izihlobo zethu?

17 Sifisa ukuthi izihlobo zethu lazo zimkhonze uJehova. Kodwa kungenzakala ukuthi zingamkhonzi lanxa singazama ngazo zonke izindlela ukuzincedisa ukuthi zibe yizinceku zakhe. Nxa kungaba njalo thina akumelanga sizisole ngalokho okukhethwe yizihlobo zethu. Phela ngeke sibambe umuntu ngamandla ukuthi abe nguFakazi. Kodwa nxa izihlobo zakho zibona ukuthi uyathokoza ngenxa yokuthi ukhonza uJehova lazo zingafisa ukumkhonza. Zithandazele izihlobo zakho, ukhulume lazo ngomusa njalo ungayekeli ukuzincedisa. (ImiSeb. 20:20) Qiniseka ukuthi uJehova uzakubusisa. Kanti njalo izihlobo zakho zizasindiswa nxa zingakhetha ukukulalela.

INGOMA 57 Tshumayeza Abantu Bonke

^ indima 5 Siyafisa ukuthi izihlobo zethu zimazi uJehova kodwa yizo ezizazikhethela ukuthi ziyafuna yini ukumkhonza. Esihlokweni lesi sizaxoxa ngokuthi singenzani ukuze izihlobo zethu zisilalele.

^ indima 1 Amanye amabizo antshintshiwe. Esihlokweni lesi ibala elithi “izihlobo” ligoqela labemuli abangakakhonzi uJehova.

^ indima 53 OKUSEMFANEKISWENI: Umfowethu uncedisa uyise ongayisuyeFakazi ukulungisa imota. Kuthi sekuvele ithuba ambukelise ividiyo ku-jw.org®.

^ indima 55 OKUSEMFANEKISWENI: Udadewethu uyalalelisisa lapho umkakhe ongayisuyeFakazi emxoxela ngelanga lakhe. Ngemva kwesikhathi usezikwejisela lemuli yakhe.

^ indima 57 OKUSEMFANEKISWENI: Udade unxuse abazalwane endlini yakhe. Baxoxa lomkakhe ukuze bamazi ngcono. Ngemva kwesikhathi udadewethu uselomkakhe eSikhumbuzweni.