Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukubekezela—Kutsho Ukuqinisela Ulethemba

Ukubekezela—Kutsho Ukuqinisela Ulethemba

ABANTU bakaJehova kumele bazimisele kakhulu ukubekezela ngoba izinto ziqhubeka zisiba zimbi ‘kulezinsuku zokucina.’ (2 Tim. 3:1-5) Siphila labantu abazithandayo, abangafuni isivumelwano labangazikhuziyo. Kunzima kakhulu ukuthi abantu abanjalo babekezele. Ngakho ngamunye wethu kufanele azibuze imibuzo le: ‘Ngiyabekezela yini kumbe sengifanana labantu bomhlaba lo? Kutshoni ukuba ngumuntu obekezelayo? Kuyini okunganginceda ukuthi ngibe ngumuntu obekezelayo?’

KUTSHONI UKUBEKEZELA?

Nxa iBhayibhili likhuluma ngokubekezela liyabe lisitsho ukuqinisela ulethemba lokuthi izinto zizalunga hatshi ukuphongubhensela ubunzima nje. Umuntu obekezelayo kakhathazeki ngohlupho aphakathi kwalo kuphela kodwa ulendaba labanye lanxa bengabe bemphambanisile. Yikho nxa angaphanjaniswa ngomunye umuntu, uyazama ngamandla wonke ukubhula umlilo elethemba lokuthi bazaphinda bazwanane. EBhayibhilini ukubekezela kuze kuqanjwe kuqala nxa kukhulunywa ngezinto ezitshengisa ukuthi umuntu ulothando. * (1 Khor. 13:4) Kanti njalo iLizwi likaNkulunkulu litshengisa ukuthi ‘ukubekezela’ ngesinye ‘sezithelo zomoya.’ (Gal. 5:22, 23) Pho singenzani ukuze sibe ngabantu ababekezelayo?

KUYINI OKUNGASISIZA UKUTHI SIBE NGABANTU ABABEKEZELAYO?

Ukuthandazela umoya ongcwele yikho okuzasinceda ukuthi sibe ngabantu ababekezelayo. Phela uJehova uyabanika umoya wakhe labo abamethembayo. (Luk. 11:13) Kodwa ukuze umoya ongcwele usincede kufanele izenzo zethu zihambelane lalokho esikuthandazelayo. (Hubo. 86:10, 11) Lokhu kutsho ukuthi kumele sizimisele ukubekezela ngaso sonke isikhathi. Nxa singenza njalo, ukubekezela kuzakuba yingxenye yobuntu bethu. Kukhona yini okunye okungasinceda ukuthi sihlale singabantu ababekezelayo?

Ukuhlola isibonelo sikaJesu lokumlingisela ngokunye okungasisiza ukuthi sibekezele. Umphostoli uPhawuli wakugcizelela lokhu ngesikhathi echaza ubuntu obutsha obugoqela ‘ukubekezela,’ wasesikhuthaza ukuthi sivumele ‘ukuthula kukaKhristu kubuse ezinhliziyweni zethu.’ (Kol. 3:10, 12, 15) Lokhu singakwenza ngokuba lokholo oluqinileyo njengoJesu njalo sithembe ukuthi uNkulunkulu uzalungisa zonke inhlupho ngesikhathi sakhe esifaneleyo. Ukulingisela isibonelo sikaJesu kuzasisiza ukuthi sihlale sibekezela kungelani lokuthi kwenzakalani empilweni zethu.​—Joh. 14:27; 16:33.

Sikulindele ngabomvu ukuphila emhlabeni omutsha. Kodwa ukucabangisisa ngendlela uJehova abekezelela ngayo abantu kuzasinceda ukuthi lathi sibekezele. IBhayibhili lithi: “INkosi kayiphuzi ukugcwalisa isithembiso  sayo njengokuqedisiswa ngabanye ngokuphuza. Iyalibekezelela, ingafuni ukuba lamunye abhubhe, kodwa ukuba umuntu wonke aphenduke.” (2 Phet. 3:9) Ngakho ukucabangisisa ngendlela uJehova asibekezelela ngayo kuyasisiza ukuthi lathi sibekezelele abanye. (Rom. 2:4) Kunini lapho okumele sibekezele khona?

IZIKHATHI LAPHO OKUMELE SIBEKEZELE KHONA

Nsuku zonke kunengi okumele sikubekezelele. Ngokwesibonelo nxa kulento eqakathekileyo ocabanga ukuthi kufanele uyitsho kumele ubekezele ukuze ungaphambanisi abanye nxa besakhuluma. (Jak. 1:19) Kanti njalo kumele ubekezele nxa abanye ebandleni besenza izinto ezingakuphathi kuhle. Kulokuthi uthukuthele, zinike isikhathi sokucabangisisa ngendlela uJehova loJesu abasibekezelela ngayo nxa siphambanisa. Kabakhangeli okungamaphutha okuncane esikwenzayo kodwa bakhangela okuhle esikwenzayo njalo bayasibekezelela nxa sizama ukulungisa ubuntu bethu.​—1 Tim. 1:16; 1 Phet. 3:12.

Kumele sibekezele nxa abanye besisola besithi senze okuthile okubi. Izikhathi ezinengi nxa abantu besigcona sijayele ukuzonda njalo sizame ukuzigeza. Kodwa iLizwi likaNkulunkulu liyasitshengisa okumele sikwenze, lithi: ‘Ukubekezela kungcono kulokuqinisa intamo. Ungaphangisi ukufuthelana ngaphakathi, ngokuba ulaka luhlezi lugonwe yiziwula.’ (UmTshu. 7:8, 9) Lanxa ungabe usolwa ngento ongayenzanga kungaba kuhle ukuthi uqale ucabange ungakakhulumi. Lokhu yikho okwenziwa nguJesu ngesikhathi abantu bemgcona ngezinto ayengazenzanga.​—Mat. 11:19.

Abazali labo kufanele babekezele nxa beqondisa abantwababo ikakhulu nxa benanzelela ukuthi sebeqala ukuba lemikhuba kanye lemicabango engaqondanga. Lokho yikho kanye okwenziwa ngabazali bomzalwane okuthiwa nguMattias oseBhetheli eScandinavia. Ngesikhathi uMattias esakhula abanye esikolo babehlala bemchothoza njalo bemhleka ngalokho akukholwayo. Ekuqaliseni abazali bakhe babengananzeleli ukuthi umntanabo uthwele nzima esikolo. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi bakunanzelela lokho ngoba uMattias wayesethandabuza ukuthi izinto ababemfundisa zona ziliqiniso. Ngakho kwasekumele bambekezelele ukuze bamsize. UMattias wayesebebabuza esithi: “Sikwazi njani ukuthi uNkulunkulu ukhona? Sazi njani ukuthi iBhayibhili liLizwi lakhe sibili? Sikwazi njani ukuthi nguye ofuna senze lokhu loba lokhuya?” Kanti njalo wayeke abuze uyise ukuthi kungani besola yena nxa esizwa kungatsho ukuthi alandele lokho abakukholwayo.

Uyise uGillis uthi: “Kwezinye izikhathi wayesiba lolaka nxa ebuza imibuzo ngoba wayecabanga ukuthi iqiniso esimfundisa lona yilo elenza impilo yakhe ibe nzima kodwa ayisikho ukuthi wayeyabe ezondele thina.” Uyise wayiphatha njani indaba le? Uthi: “Mina lendodana yami sasihlala phansi sixoxe okwesikhathi eside. Izikhathi ezinengi ngangithula ngilalele njalo ngibuze imibuzo lapha lalapha ukuze ngizwisise imizwa lemicabango yakhe. Kwesinye isikhathi ngangimtshela okuthile besengisithi ayecabanga ngakho okwensukwana.  Lami ngangicela ukuthi anginike amalanga athile ukuze ngiyecabangisisa ngalokho akukhulumileyo. Ukuba lezingxoxo lezi kwamnceda sibili ngoba kancane kancane waqala ukuzwisisa ukuthi uJehova uyasithanda lokuthi imfundiso emayelana lenhlawulo lobukhosi bukaJehova iliqiniso. Kwathatha isikhathi futhi kwakungalula kodwa ngokuya kwesikhathi uMattias waqala ukumthanda uJehova. Mina lomkami siyajabula kakhulu ngoba ukubekezelela indodana yethu kwaba lempumela emihle ekucineni.”

UGillis lomkakhe babelethemba lokuthi uJehova uzabanika amandla okubekezela ngesikhathi besiza indodana yabo. UGillis uthi: “Ngangihlala ngitshela uMattias ukuthi indlela esimthanda ngayo yiyo eyasifuqa ukuba sithandaze kokuphela sicela ukuthi uJehova amsize antshintshe imicabango ayeselayo.” Abazali laba bayathokoza kakhulu ngoba babekezela futhi abazange bakhalale.

Ukugulelwa lilunga lemuli loba umngane ngesinye isimo esidinga ukuthi umKhristu abekezele. Ake sihlole isibonelo sikadadewethu okuthiwa ngu-Ellen, * laye odabuka eScandinavia.

Umka-Ellen watshaywa yi-stroke kabili njalo ingqondo yakhe yasala ingasasebenzi ngendlela efaneleyo. Lokhu kwenza ukuthi engenelisi ukuzwela abanye, ukujabula kumbe ukudana. Isimo lesi simthwalise amagabha avuzayo u-Ellen. Uthi: “Ukuqhubeka ngibekezela lokuthandaza kokuphela yikho okungincedayo. Umbhalo ongiduduza kakhulu esimeni lesi ngokaFiliphi 4:13, othi: ‘Ngingazenza zonke izinto ngaye onginika amandla.’” Amandla okukhulunywa ngawo evesini le yiwo anceda u-Ellen ukuthi aqhubeke ebekezela futhi elethemba lokuthi uJehova uzamsekela.​—Hubo. 62:5, 6.

LINGISELA UKUBEKEZELA KUKAJEHOVA

Isibonelo esikhulu kulazo zonke okumele sisilingisele ngesikaJehova. (2 Phet. 3:15) Zinengi izindaba eziseBhayibhilini ezitshengisa ukuthi uJehova uyabekezela kakhulu. (Neh. 9:30; Isaya. 30:18) Khumbula ukuthi uJehova wambekezelela njani u-Abhrahama ngesikhathi embuza imibuzo eminengi eyayitshengisa ukuthi ukhathazekile ngokubhujiswa kweSodoma. UJehova kazange ambambe umlomo u-Abhrahama loba amqage esakhuluma kodwa wambekezelela njalo wamlalela waze waqeda yonke imibuzo yakhe. Kanti njalo watshengisa ukuthi wayelalele sibili ngoba wawaphinda enjengoba enjalo amazwi ayekhulunywe ngu-Abhrahama. Wasemqinisekisa ngokuthi kasoze ayibhubhise iSodoma lanxa engathola kuyo abantu abalitshumi abalungileyo. (Gen. 18:22-33) Lesi yisibonelo esihle esitshengisa ukuthi kuqakathekile ukuthi sibekezele njalo sizithibe.

Sesibonile ukuthi ukubekezela kuqakathekile futhi kungesinye sezithelo zomoya okumele amaKhristu abe lazo. Nxa singenza konke okusemandleni ethu ukuze sibe ngabantu ababekezelayo siyabe sidumisa uBaba wethu olothando futhi obekezelayo. Kanti njalo sizabalwa phakathi ‘kwalabo okwathi ngokukholwa langokubekezela bathola ilifa lalokho okwakuthenjisiwe.’​—Heb. 6:10-12.

^ indima 4 Uthando kwakhulunywa ngalo engxenyeni yokuqala yezihloko lezi ezikhuluma ngezithelo zomoya ongcwele kaNkulunkulu.

^ indima 15 Ibizo lintshintshiwe.