Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 EZEMBALI YETHU

Indlela Izindaba Ezinhle Ezafika Ngayo EPortugal

Indlela Izindaba Ezinhle Ezafika Ngayo EPortugal

AMAGAGASI olwandle ayekhaphazela etshaya eceleni komkhumbi owawusuka eBrazil ulubangise e-Europe. UMfowethu uGeorge Young wayephakathi komkhumbi lo njalo wayesizwa esuthisekile emoyeni wakhe ngenxa yomsebenzi woMbuso ayewenzile eBrazil. * Kodwa khathesi wayesecabanga ngomsebenzi omkhulu ayesesiya wenza eSpain lasePortugal njengoba kwakungakaze kutshunyayelwe endaweni lezo. Wayehlela ukuthi angafika khonale ahambise amaphetshana angu-300 000 njalo enze amalungiselelo okuthi uMfowethu uJ. F. Rutherford azokwenza izinkulumo zeBhayibhili.

UGeorge Young wahamba amazwe amanengi etshumayela

UMfowethu uYoung wafika esigodlweni sePortugal okuthiwa yiLisbon ngentwasa ka-1925 futhi wafica izinto zimi manzonzo elizweni lelo. Ngo-1910 iqembu lezombusazwe okwakuthiwa ngama-republican laligenqule umbuso owawukhona ngalesosikhathi njalo lathathela isonto yamaKatolika amandla. Lanxa abantu basebethole uzibuse, kwakulokungazwanani elizweni futhi kwakulezimpi zombango.

Ngesikhathi uMfowethu uYoung ehlela ukuthi uMfowethu uRutherford azokwenza inkulumo yakhe elizweni lelo, kwenzakala esinye isigameko. Ilizwe lafakwa ezandleni zamasotsha ngenxa yokuthi kwakulabantu ababehlela ukugenqula uhulumende. Unobhala weBritish and Foreign Bible Society waxwayisa uMfowethu uYoung ukuthi wayezazithezela olulenkume ngalokho ayehlela ukukwenza. Lanxa kunjalo uMfowethu uYoung wacela imvumo yokusebenzisa iwolu yemidlalo eyayisesikolo esithiwa yiCamões Secondary njalo wayiphiwa.

Wafika umhlaka 13 May, ilanga lenkulumo kaMfowethu uRutherford. Abantu babelilindele ngabomvu ilanga leli. Isihloko senkulumo yakhe sasisithi “Ungakuthola Njani Ukuphila Okungapheliyo Emhlabeni?” Sabhalwa emabhakaneni okukhangisa kanye lakumaphephandaba. Abakhokheli benkolo labo kabazange bapholise amaseko, bahle babhala isihloko esaphuma kuphephandaba sixwayisa abantu ngokufika kwabaphrofethi bamanga. Abaphikisi laba kabaphelelanga lapho kodwa bahamba bayakuma emnyango wewolu okwakuzakwenzelwa khona inkulumo njalo babenika abantu amabhukwana ayephikisana lemfundiso kaRutherford.

Lanxa kunjalo, abantu abangaba ngu-2 000 bagcwala phamu ewolu leyo ikanti abanye abangaba ngu-2 000 kabazange bavunyelwe ukungena ngoba kwakungaselandawo. Phakathi ewolu abanye baswela izindawo zokuhlala baze bahlala phezu kwezinto ezazisetshenziswa nxa kulemidlalo njalo abanye babegade phezu kwamalele.

Abaphikisi ababekhona ewolu le baqalisa ukumemeza futhi baqamula izitulo. Kodwa okwenziwa ngabaphikisi laba akuzange kumethuse uMfowethu uRutherford. Wagada phezu kwetafula ukuze bonke bamuzwe kuhle. Inkulumo yakhe yaphela sokuphakathi kwamabili njalo abantu abedlula 1 200 babhalisa amabizo kanye lamakheli abo ukuze bathole amabhuku asekelwe eBhayibhilini. Ngelanga elalandelayo inkulumo kaRutherford yaphuma kuphephandaba okuthiwa yi-O Século.

 INqabayokulinda yolimi lwesiPhuthukezi yaqalisa ukuphuma ngoSeptember 1925. (Yayisike yaphuma ngolimi lolu eBrazil.) Ngalowomnyaka uVirgílio Ferguson owayengomunye wabaFundi beBhayibhili laye wenza inhlelo zokuthi ahambe ayencedisa emsebenzini wokutshumayela ngoMbuso ePortugal. Umzalwane lo wayeke wasebenza loMfowethu uYoung egatsheni labaFundi beBhayibhili elaliseBrazil. Kungakayi ngaphi, uVirgílio lomkakhe uLizzie bathuthela ePortugal ukuze bayencedisa uMfowethu uYoung. Ukufika kukaMfowethu uFerguson kwanceda sibili ngoba lokhu kwakuzakwenza kube lula ukuthi uYoung ayencedisa kwezinye indawo kugoqele leSoviet Union.

Iphemithi eyayinika uLizzie loVirgílio Ferguson imvumo yokuhlala ePortugal ngo-1928

Ngokuya kwesikhathi ibutho lafaka umbusi owayenguntandokayiphikiswa njalo lokhu kwenza ukuthi abaFundi beBhayibhili bahlukuluzwe kakhulu. UMfowethu uFerguson watshengisa isibindi esikhulu ngokwenza konke okusemandleni akhe ukuthi avikele iqembu labaFundi beBhayibhili elizweni lelo futhi waba leqiniso lokuthi bayaqhubeka ngomsebenzi wabo. Wacela imvumo kuziphathimandla ukuthi imihlangano yebandla yenzelwe emzini wakhe njalo wayiphiwa imvumo ngo-October 1927.

Ngomnyaka wokuqala kubusa umbusi onguntandokayiphikiswa, abantu abangaba ngu-450 babhalisa ukuthi bathole iNqabayokulinda. Kanti njalo amaphetshana lamabhukwana asiza ukuthi izindaba ezinhle zifike lasendaweni ezikhatshana ezazingaphansi kombuso wePortugal. Indawo lezi kwakuyi-Angola, i-Azores, iCape Verde, i-East Timor, iGoa, iMadeira leMozambique.

Ngabo-1920 indoda okwakuthiwa nguManuel da Silva Jordão eyayingumlimi ongumPhuthukezi yathuthela eLisbon. Ngesikhathi uManuel esahlala eBrazil wayeke wezwa inkulumo kazulu wonke eyayisenziwa nguMfowethu uYoung. Wahle wananzelela ukuthi ayekuzwile liqiniso njalo wazimisela ukuyancedisa uMfowethu uFerguson ukuze bathuthukise umsebenzi woMbuso. Yikho wabona kungcono ukuthi abe li-colporteur loba iphayona ukuze enelise ukwenza umsebenzi lo. Ibandla leLisbon laqalisa ukuthuthuka ngenxa yokuthi amabhuku asekelwe eBhayibhilini ayesetholakala lula.

UMfowethu uFerguson lomkakhe babuyela eBrazil ngo-1934. Babencedisile sibili ekuthuthukiseni umsebenzi woMbuso ePortugal. Abazalwane belizwe leli bahlala beqotho kuJehova lanxa bahlangana lobunzima obabangelwa yimpi yombango yaseSpain kanye leMpi Yomhlaba Yesibili. Kwahlala isikhathi intshiseko yabafowethu labodadewethu basePortugal iphansi kodwa ngo-1947 kwafika umnali wokuqala owayevela eGiliyadi okwakuthiwa nguJohn Cooke. Lokhu kwavuselela intshiseko yabo njalo inani labamemezeli laqhubeka liqansa kakhulu. Lanxa uhulumende wawuvala umsebenzi waboFakazi bakaJehova elizweni leli ngo-1962, inani labamemezeli laqhubeka lisanda. NgoDecember 1974 oFakazi baphiwa inkululeko yokukhonza futhi ngalesosikhathi inani labamemezeli lase liqanse ledlula 13 000 elizweni lonke.

Lamuhla kulabamemezeli abangaphezu kwe-50 000 abatshumayela izindaba ezinhle ePortugal kanye lasezihlengeni lapho okukhulunywa khona isiPhuthukezi ezigoqela i-Azores leMadeira. Abanye abamemezeli abaselizweni leli yizizukulwane zalabo ababekhona ngesikhathi uMfowethu uRutherford esenza inkulumo yakhe ngo-1925.

Siyambonga kakhulu uJehova ngoba wasebenzisa abafowethu labodadewethu ababezinikela ukuyacanda indlela yokukhonza kweqiniso ePortugal njalo baba ‘yizikhonzi zikaKhristu uJesu kwabezizwe.’​—Rom. 15:15, 16.​—Ezembali yethu ezivela ePortugal.

^ indima 3 Khangela isihloko esithi “Kunomsebenzi Wokuvuna Omningi Okumelwe Wenziwe” esiku-Nqabayokulinda yesiZulu kaMay 15 2014 ekhasini 31 lo-32.