Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Bayathokoza Abaphanayo

Bayathokoza Abaphanayo

“Ukupha kuyathokozisa.”​—IMISEB. 20:35, NW.

IZINGOMA: 76, 110

1. Kuyini okutshengisa ukuthi uJehova uyaphana?

UJEHOVA wayeyedwa engakadali ezinye izinto kodwa ngokuhamba kwesikhathi watshengisa ukuthi uyaphana ngokunika abantu lezingilosi ukuphila. UJehova unguNkulunkulu othokozayo njalo uyakuthanda ukupha abanye izinto ezinhle. (1 Tim. 1:11, NW; Jak. 1:17) Usifundisa ukuthi siphane ngoba ufuna lathi sithole intokozo.​—Rom. 1:20.

2, 3. (a) Kungani ukupha kuthokozisa? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

2 UNkulunkulu wadala abantu ngomfanekiso wakhe. (Gen. 1:27) Lokhu kutsho ukuthi siyenelisa ukuba lobuntu obunjengobakhe. Ngakho-ke ukuze sithokoze njalo sisuthiseke empilweni kumele simlingisele uJehova ngokuba lendaba labanye futhi sibe ngabaphanayo. (Flp. 2:3, 4; Jak. 1:5) Indlela uJehova asidale ngayo yiyo enza senelise ukumlingisela ngoba simfuzile. Yikho lanxa silesono singenelisa ukuba ngabaphanayo njengoJehova.

3 IBhayibhili liyasitshela ukuthi singenzani ukuze sibe ngabaphanayo. Esihlokweni lesi sizaxoxa ngezinye izifundo ezitholakala eBhayibhilini ezingasinceda endabeni le. Sizabona ukuthi  kungani ukupha kumthokozisa uNkulunkulu lokuthi kusinceda njani ukuthi senze umsebenzi asinike wona. Kanti njalo sizahlola ukuthi ukupha kuyiletha njani intokozo lokuthi kungani kumele siqhubeke silwisa ukuba ngabantu abaphanayo.

SINGAMTHOKOZISA NJANI UJEHOVA?

4, 5. UJehova loJesu batshengise njani ukuthi bayaphana njalo kungani kumele sibalingisele?

4 UJehova uyathokoza nxa ebona sisipha abanye ngoba ufuna abantu bamlingisele. (Efe. 5:1) Wasidala ngendlela emangalisayo njalo wabumba umhlaba waba muhle kakhulu, wasefaka lezinye izinto kuwo ukuze sikholise impilo. (Hubo. 104:24; 139:13-16) Yikho-ke nxa sizama ukuthokozisa abanye siyabe sidumisa uJehova.

5 Omunye okumele simlingisele nguKhristu ngenxa yokuthi isibonelo sakhe siyasinceda sizwisise ukuthi kutshoni ukuba ngumuntu ophanayo. UJesu wathi: ‘INdodana yomuntu kayizelanga ukuzakhonzwa, kodwa ukuzakhonza, lokunikela ukuphila kwayo kube lihlawulo labanengi.’ (Mat. 20:28) Yikho umphostoli uPhawuli wathi: “Isimo sengqondo yenu kumele sifanane lesikaKhristu uJesu: . . . Wazenza ize, wathatha isimo senceku.” (Flp. 2:5, 7) Ngakho ngamunye wethu kumele azibuze ukuthi angenzani ukuze athuthukise indlela alandela ngayo uJesu.​—Bala u-1 Phetro 2:21.

6. Yisiphi isifundo esisitholayo emzekelisweni womSamariya? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

6 UJehova uyathokoza nxa esibona silingisela isibonelo sakhe leseNdodana yakhe. Pho singabalingisela njani? Ngokuba lendaba labanye langokudinga izindlela esingabanceda ngazo. Emzekelisweni womSamariya olesihawu uJesu wacacisa ukuthi abalandeli bakhe kwakumele benze konke okusemandleni abo ukuze bancede abanye kungelani lokuthi bangumhlobo bani. (Bala uLukha 10:29-37.) Uyakhumbula yini ukuthi kuyini okwenza uJesu walandisa umzekeliso lo? KulomJuda owayembuze wathi: “Ngubani ongumakhelwana wami na?” Impendulo kaJesu itshengisa ukuthi kumele sizimisele ukuphana njengomSamariya ukuze sithokozise uNkulunkulu.

7. Singatshengisa njani ukuthi siyakholwa ukuthi ukulandela indlela kaNkulunkulu kungcono kakhulu? Chasisa.

7 Zinengi izizatho ezenza amaKhristu abe ngabantu abaphanayo. Esinye sakhona yikuthi indaba yokupha yavuka lasensimini yase-Edeni. USathane wama ngelokuthi u-Adamu lo-Eva kanye lenzalo yabo babezathokoza nxa bangaqakathekisa kakhulu okufunwa yibo kuphela kulokuthi balalele uNkulunkulu. Okudanisayo yikuthi u-Eva wakukholwa lokhu wasesiba lesifiso sokuba njengoNkulunkulu. U-Adamu laye waqakathekisa kakhulu isifiso sakhe sokujabulisa u-Eva. (Gen. 3:4-6) Lokhu yikho okwadala inhlupho esizibonayo lamuhla. Indaba le isifundisa ukuthi nxa singacabanga okufunwa yithi kuphela ngeke sijabule. Kodwa nxa singaba lendaba labanye siyabe sitshengisa ukuthi siyakholwa ukuthi ukulandela indlela kaNkulunkulu kungcono kakhulu.

YENZA UMSEBENZI UNKULUNKULU AWUNIKE ABANTU BAKHE

8. Kungani kwakumele u-Adamu lo-Eva bacabange ngekusasa labantwababo?

8 UJehova watshela u-Adamu lo-Eva ukuthi bazale abantwana, bande bagcwalise umhlaba futhi bawubuse. (Gen. 1:28) Lokhu kwakumele kubenze bangazicabangi bona  bodwa kodwa bacabange langabantwana ababezakuba labo. Njengoba uMdali wayetshengise ukuthi uyazithanda izidalwa zakhe, u-Adamu lo-Eva labo kwakumele bacabange ngekusasa labantwababo. UJehova wayefuna benze umhlaba wonke ube liPharadayisi. Yikho ukuze umsebenzi lo omkhulu uphumelele kwakumele yonke imuli ka-Adamu ibambisane.

9. Kungani kwakuzathokozisa ukwenza umhlaba wonke ube liPharadayisi?

9 Aluba u-Adamu lo-Eva kabazange bone, bona lenzalo yabo babezakholisa kakhulu ukusebenza loJehova ukuze injongo yakhe yokuthi umhlaba wonke ube liPharadayisi igcwaliseke. Lokhu kwakuzakwenza ukuthi bangene ekuphumuleni kwakhe. (Heb. 4:11) Umsebenzi lo wawuzabenza bathole intokozo emangalisayo futhi basuthiseke! Kanti njalo uJehova wayezabanika izibusiso ezinengi ngenxa yokuzinikela kwabo ukuthi bancede abanye.

10, 11. Kuyini okungasinceda siphumelele emsebenzini wokutshumayela lokwenza abafundi?

10 Lalamuhla uJehova usinike umsebenzi wokutshumayela izindaba ezinhle lokwenza abafundi. Ngakho kumele sibathande ngenhliziyo yonke abantu ukuze senelise ukuwenza. Ukuthanda uNkulunkulu labomakhelwana yikho kuphela okuzasenza siqhubeke siwenza umsebenzi lo lanxa sisehlelwa yibunzima.

11 Ngesikhathi sabaphostoli, uPhawuli wathi yena labanye abazalwane ‘babeyizisebenzi kanye loNkulunkulu’ ngoba babesenza umsebenzi wokuhlanyela lokuthelela izindaba ezinhle zoMbuso. (1 Khor. 3:6, 9) Lathi singaba ‘yizisebenzi kanye loNkulunkulu’ nxa singasebenzisa isikhathi sethu, izinto esilazo kanye lamandla ethu ukuze sitshumayele izindaba ezinhle. Ukusebenza loNkulunkulu yisibusiso esikhulu kakhulu.

Kuyathokozisa kakhulu ukuncedisa umuntu okukhwabithayo ukufunda iBhayibhili ukuthi azwisise lokho elikutshoyo (Khangela indima 12)

12, 13. Yiziphi izibusiso esizitholayo nxa sifundisa abantu iBhayibhili?

12 Ukusebenzisa isikhathi sethu lamandla ethu emsebenzini wokutshumayela lokwenza abafundi kuyasithokozisa kakhulu. Abanengi abake bafundisa umuntu waze wathuthuka bakubonile lokho. Siyajabula nxa sibona umuntu esimfundisayo ezwisisa iBhayibhili futhi entshintsha indlela aphila ngayo. Okunye okusithokozisayo yikubona ukholo lwakhe luqina njalo eqalisa ukutshela abanye lokho akufundayo. UJesu laye wathokoza kakhulu lapho abafundi abangu-70 ayebathume ukuyatshumayela ‘bebuya bethokoza’ ngenxa yokuthi babephumelele emsebenzini ababewenzile.​—Luk. 10:17-21.

13 Emhlabeni wonke abamemezeli bayathokoza nxa bebona abantu bentshintsha impilo zabo ngenxa yokuzwa izindaba ezinhle.  Omunye owayitholayo intokozo enjalo ngudadewethu osakhulayo njalo ongatshadanga okuthiwa ngu-Anna. * Wathuthela endaweni eseMpumalanga ye-Europe ukuze ayesiza lapho okudingakala khona abamemezeli boMbuso. U-Anna wabhala wathi: “Kuyangithokozisa ukuba lapha ngenxa yokuthi kulabantu abanengi abafuna ukufunda iBhayibhili. Nxa ngivela ekutshumayeleni angifiki ngicabange ngendubo zami kodwa ngicabanga ngabantu engibafundisayo langezinto ezibakhathazayo. Ngiyazama ukudinga ukuthi ngingabakhuthaza njani lokuthi ngingenzani ukuze ngibancede. Sengibonile sibili ukuthi ‘ukupha kuyathokozisa kakhulu ukwedlula ukwamukela.’”​—ImiSeb. 20:35, NW.

Nxa sitshumayela kuzo zonke izindlu ezisensimini yethu, siyabe sinika abantu bonke ithuba lokuthi bezwe izindaba ezinhle zoMbuso (Khangela indima 14)

14. Kuyini okungasenza sithokoze lanxa abantu abanengi bengalaleli izindaba ezinhle?

14 Siyathokoza nxa sinika abantu bonke ithuba lokuzwa izindaba ezinhle lanxa abanye bengalaleli. Phela umsebenzi wethu uyafanana lalowo owaphiwa umphrofethi uHezekheli. UJehova wathi kuye: “Kumele ukhulume amazwi ami kubo langabe bayalalela loba kabalaleli.” (Hez. 2:7; Isaya. 43:10) Lanxa abanye bengalaleli izindaba ezinhle, siyakwazi ukuthi uJehova uyakuqakathekisa konke esikwenzayo. (Bala uHebheru 6:10.) Omunye umzalwane watshengisa ukuthi uyakuzwisisa lokhu. Wathi: “Sihlanyelile, sathelela njalo sathandaza kuJehova silethemba lokuthi uzakhulisa esikuhlanyelileyo.”​—1 Khor. 3:6.

OKUNGASENZA SITHOKOZE

15. Yiluphi uhlupho abanye abantu abalalo kodwa thina kumele siqhubeke sisenzani?

15 UJesu wasikhuthaza ukuthi sibe ngabaphanayo ngoba ufuna sithokoze. Phela izandla ziyagezana. Yikho uJesu wathi: “Phanini, lani lizaphiwa. Kuzathiwa qithi kini kugcwaliswe phamu, kwabandezelwa, kwakhuhluzwa kwaze kwaphuphuma. Ngoba ngasonaleso silinganiso elisisebenzisayo, lani lizalinganiselwa ngaso.” (Luk. 6:38) Kodwa abanye abantu kababongi lanxa singaze sibenzele umusa. Loba kunjalo, bakhona  abakubonayo okuhle esibenzela khona futhi lokho kungenza ukuthi bacine sebengabantu abaphanayo. Yikho-ke kasiqhubekeni sisipha lanxa abanye bengabongi ngoba isenzo esisodwa somusa singanceda kakhulu.

16. Ngobani okumele sibenzele umusa futhi kungani kumele senze njalo?

16 Abantu abaphanayo kabenzeli abanye umusa ukuze bathole inzuzo. Yikho uJesu wathi: “Nxa usenza idili, nxusa abayanga, izilima, izigoga, iziphofu, lapho uzabusiswa. Loba bengasoze bakwenanise lawe.” (Luk. 14:13, 14) IBhayibhili lithi: “Umuntu ophanayo uzabusiswa.” Liphinda lithi: “Ubusisiwe lowo onanza abahluphekayo.” (Zaga. 22:9; Hubo. 41:1) Amazwi la atshengisa ukuthi ukunceda abanye kwenza sithokoze.

17. Kuyini okunye esingakupha abanye okungenza sithokoze?

17 Ngesikhathi uPhawuli ebhala amazwi akhulunywa nguJesu athi “ukupha kuyathokozisa kakhulu ukwedlula ukwamukela,” wayengakhulumi ngokunika abanye izinto esilazo kuphela kodwa wayekhuluma langokubakhuthaza lokubeluleka kanye lokwenza okuthile ukuze sibaphathise. (ImiSeb. 20:31-35) Ngakho umphostoli uPhawuli wasifundisa ngamazwi langezenzo ukuthi sithande abanye njalo sisebenzise isikhathi sethu lamandla ethu kanye lakho konke esilakho ukuze sibasize.

18. Ezinye ingcitshi zithini ngokupha?

18 Ingcitshi ezibona ngokudlelana kwabantu emphakathini sezinanzelele ukuthi ukupha kwenza umuntu ajabule. Elinye ibhuku libika ukuthi “abantu bathi bayathokoza kakhulu nxa banganceda abanye.” Abanye abachwayisisayo bathi ukusiza abanye “kwenza umuntu aphile impilo elenjongo njalo asuthiseke.” Yikho ezinye ingcitshi zisithi kuhle ukuthi abantu benze umsebenzi womphakathi bengaholi ukuze bathuthukise impilakahle yabo futhi bajabule. Lokhu kakusimangalisi ngoba uJehova uMenzi womuntu wavele watsho eLizwini lakhe ukuthi ukupha kuyathokozisa.​—2 Tim. 3:16, 17.

QHUBEKA UNGUMUNTU OPHANAYO

19, 20. Kungani ufuna ukuba ngumuntu ophanayo?

19 Nxa siphila labantu abangelandaba labanye kungabanzima ukuthi sihlale singabaphanayo. Loba kunjalo uJesu wakhuluma ngemilayo emibili emikhulu kulayo yonke. Owokuqala uthi kumele sithande uJehova ngenhliziyo yonke, langomphefumulo wonke, langengqondo yonke langamandla wonke. Owesibili uthi kumele sithande umakhelwana wethu njengoba sizithanda. (Mak. 12:28-31) UJehova loJesu bayaphana yikho besikhuthaza ukuthi lathi siphane ngoba bayakwazi ukuthi lokhu kuzasithokozisa kakhulu. Esixoxe ngakho esihlokweni lesi kwenze sabona ukuthi abantu abathanda uJehova bayamlingisela. Yikho nxa siqhubeka sisipha uJehova labomakhelwana bethu, siyabe simdumisa futhi lokhu kunceda thina kanye labanye.

20 Sileqiniso lokuthi uyazama ngamandla wonke ukunceda abanye ikakhulu abazalwane okhonza labo. (Gal. 6:10) Ungaqhubeka usenza njalo bazakubonga futhi bakuthande. Lokhu kuzakwenza uthokoze ngoba uZaga 11:25 uthi: “Lowo ophanayo uzaphumelela; owonga abanye laye uzakongiwa.” Esihlokweni esilandelayo sizahlola ezinye izindlela esingatshengisa ngazo ukuthi siyaphana besesibona lezibusiso esingazithola.

^ indima 13 Ibizo lintshintshiwe.