Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Kungani uMathewu loLukha babhala izinto ezitshiyeneyo mayelana loJesu?

Okwalotshwa nguMathewu mayelana lokuzalwa kukaJesu kanye lokukhula kwakhe kutshiyene lalokho okwalotshwa nguLukha. Kungani kunjalo?

Ivangeli likaMathewu likhuluma kanengi ngoJosefa. Ngokwesibonelo lisitshela ukuthi uJosefa wenzani lapho esizwa ukuthi uMariya uzithwele lokuthi ingilosi yabonakala kuye imchazela okunengi ngokuzithwala kwentombi yakhe. Lisitshela lokuthi uJosefa wakwamukela njani lokhu. (Mat. 1:19-25) UMathewu usitshela langephupho likaJosefa lapho ingilosi imtshela ukuthi abalekele eGibhithe lemuli yakhe langesikhathi imtshela ukuthi abuyele ko-Israyeli. Kanti njalo ulandisa langohambo lwakhe kanye lesinqumo asenzayo sokuyahlala eNazaretha. (Mat. 2:13, 14, 19-23) Ezahlukweni zakuqala zevangeli likaMathewu ibizo likaJosefa litholakala izikhathi eziyisitshiyagalombili kodwa elikaMariya kane kuphela.

Kodwa ivangeli likaLukha lona likhuluma kanengi ngoMariya. Ngokwesibonelo likhuluma ngokuvakatshelwa kukaMariya yingilosi uGabhariyeli langohambo lwakhe esiyavakatshela isihlobo sakhe u-Elizabethi kanye lamazwi awakhulumayo edumisa uJehova. (Luk. 1:26-56) ULukha usitshela langamazwi akhulunywa nguSimoni kuMariya mayelana lobunzima obabuzakwehlela uJesu. Lasendabeni ephathelane lohambo lwabo besiya ethempelini ngesikhathi uJesu eleminyaka engu-12 uLukha usitshela lokho okwakhulunywa nguMariya hatshi uJosefa. Uphinda asitshele lokuthi uMariya wazenza igugu zonke izinto ayezibona layezizwa. (Luk. 2:19, 34, 35, 48, 51) Ezahlukweni ezimbili zokuqala zevangeli likaLukha kuqanjwa ibizo likaMariya ka-12 kodwa elikaJosefa kathathu kuphela. Siyabona-ke ukuthi uMathewu ulandisa okunengi ngoJosefa ikanti uLukha ulandisa okunengi ngoMariya.

Kanti njalo kulomehluko kulokho okwabhalwa nguMathewu loLukha mayelana losendo lukaJesu. UMathewu ulandisa ngabokhokho bakaJosefa ukuze atshengise ukuthi uJesu ulelungelo lokuba yindlalifa yobukhosi bukaDavida. Lokhu kungenxa yokuthi uJosefa wayeyisizukulwane sikaDavida esiphuma endlini yendodana yakhe uSolomoni. (Mat. 1:6, 16) Kodwa uLukha ulandisa ngosendo lukaMariya ukuze atshengise ukuthi uJesu ufanele ukuba yindlalifa yesihlalo sobukhosi sikaDavida ngoba uyinzalo yakhe. (Rom. 1:3) Kungani kunjalo? Ngoba uMariya uzalwa endlini kaNathani indodana kaDavida. (Luk. 3:31) Manje kuyini okwenza uLukha angamqambi uMariya phakathi kosendo lukaHeli uyise? Ngalesosikhathi kwakujayelekile ukuthi nxa kubhalwa usendo kufakwe amabizo abantu besilisa kuphela. Ngakho lapho uLukha esithi uJosefa ungumntakaHeli kwakusaziwa ukuthi ungumkhwenyana hatshi indodana yakhe uqobo.​—Luk. 3:23.

Okwalotshwa nguMathewu loLukha mayelana losendo lukaJesu kwenza kucace sibili ukuthi nguye uMesiya owayethenjisiwe. Indaba yosendo lukaJesu yayisaziwa kakhulu ngabantu abanengi okugoqela labaFarisi labaSadusi. Lanamuhla indaba le isiqinisa ukholo njalo yenza sizikholwe izithembiso zikaNkulunkulu.