Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 EZEMBALI YETHU

“Sizakuba Lawo Nini Omunye Umhlangano?”

“Sizakuba Lawo Nini Omunye Umhlangano?”

KWAKUYINYANGA ka-November ngo-1932 njalo kwasekwedlule iviki kufakwe amarobhothi emigwaqweni eminengi esigodlweni seMexico esasihlala abantu abedlula 1 miliyoni. Lanxa indaba yokufakwa kwamarobhothi yayisegudwini, izinto zasezintshintshile. Ngaleyoviki intathelizindaba zazibhodabhoda esititshini sesitimela zithwele amakhamera zilindele ukufika kwesivakatshi esiqakathekileyo. Lesosivakatshi kwakunguJoseph F. Rutherford owayengumongameli weWatch Tower Society ngalesosikhathi. OFakazi beMexico labo babekhona bezomhlangabeza umzalwane lo owayelande umhlangano wensuku ezintathu owawuzakwenzelwa esigodlweni selizwe lelo.

I-Golden Age yabika ukuthi umhlangano lo wawuzahlala ukhunjulwa kakhulu ngoba wenza ukuthi izindaba ezinhle zimemetheke eMexico. Kodwa kuyini okwenza umhlangano owangenwa ngabantu abangu-150 kuphela wamangalisa?

Ungakenziwa umhlangano lo yayincane intuthuko emsebenzini wokutshumayela elizweni leli. Kusukela ngo-1919 yayisiba khona sibili imihlangano eMexico. Loba kunjalo inani lamabandla lalilokhu lisehla eminyakeni eyalandelayo. Ukuvulwa kwegatsha ngo-1929 kwakungani kuzantshintsha izinto kodwa akuzange kube njalo. Ngokwesibonelo ngemva kokukhutshwa kwesiqondiso sokuthi amaphayona angenzi ibhizimusi ngapha etshumayela, omunye umzalwane owayeliphayona watshiya inhlanganiso wasebumba elakhe iqembu. Kanti njalo umzalwane owayekhokhela egatsheni wayesesenza izinto ezingavumelani leMibhalo ngakho wasuswa kwafakwa omunye. Abazalwane beMexico babekudinga sibili ukukhuthazwa.

Umfowethu uRutherford wenza izinkulumo ezimbili ezivusa usinga kulowomhlangano futhi ezinye ezinhlanu wazenza emsakazweni. Lokhu kwabavuselela abazalwane beMexico. Kwakungokokuqala ukuthi izindaba ezinhle zifikiswe ezindaweni ezitshiyeneyo ngomsakazo elizweni leli. Ngemva komhlangano lo, umzalwane owayesekhokhela egatsheni leMexico wavuselela umsebenzi wokutshumayela. Lokhu kwenza abazalwane baba ledlabuzane lokuqhubekela phambili ngomsebenzi futhi uJehova wababusisa.

Umhlangano owenziwa ngo-1941 esigodlweni seMexico

Ngomnyaka olandelayo kwaba lemihlangano emibili elizweni leMexico, omunye wenzelwa edolobheni leVeracruz ikanti omunye wenzelwa esigodlweni. Ukukhuthala kwabazalwane ekutshumayeleni kwaqala ukuba lempumela emihle. Ngo-1931 kwakulabamemezeli abangu-82 kuphela kodwa eminyakeni elitshumi eyalandelayo inani labamemezeli laqansa okumangalisayo. Ngo-1941 kwaba labantu abedlula 1 000 emhlanganweni omkhulu owawusesigodlweni seMexico.

“BAGCWELE IMIGWAQO YONKE”

Ngo-1943 oFakazi baqalisa umkhankaso wokunxusela abantu emhlanganweni owawulesihloko esithi,  “Isizwe Esikhululekileyo.” Umhlangano lo wenzelwa emadolobheni angu-12 eMexico. * Abafowethu labodadewethu babehamba begaxe amabhakani amabili elinye phambili elinye emuva futhi indlela le yokutshumayela yayisetshenziswa ngoFakazi kusukela ngo-1936.

Imagazini eyaphuma ngo-1944 ikhuluma ngomkhankaso owawusenziwa esigodlweni seMexico

Elinye iphephandaba leMexico okuthiwa yi-La Nación lakhuluma ngomkhankaso owawusenziwa ngabafowethu lathi: “Ngelanga lokuqala [lomhlangano, oFakazi] bakhuthazwa ukuthi banxuse abantu abanengi futhi ngelanga lesibili abantu babengaseneli enkundleni yomhlangano.” Umkhankaso lo awuzange ubaphathe kuhle abafundisi besonto yeRoma, ngakho baqalisa ukuhlasela oFakazi. Kodwa abaphumelelanga ngoba abafowethu labodadewethu baqhubeka bebhoda ezitaladini benxusa abantu. Iphephandaba leli laphinda lathi: “Bebegcwele yonke indawo edolobheni . . . amadoda labesifazane begaxe amabhakani.” Kwaze kwaphuma lomfanekiso owawutshengisa abazalwane behamba emigwaqweni yedolobho ngaphansi kwawo kwakulamazwi athi: “Bagcwele Imigwaqo Yonke.”

KUNGCONO KULOKULALA PHANSI

Ngalesosikhathi kwakunzima kakhulu kuboFakazi abanengi eMexico ukuthi bangene imihlangano. Abanye babesuka emaphandleni lapho okwakungelazimota khona loba izitimela. Ngakho babegada izimbongolo loba bakhasabule ngenyawo baze bayefika esititshini sesitimela esasizabafikisa lapho okwakungenelwa khona umhlangano.

Kwezinye izikhathi abafowethu labodadewethu abanengi babeyiswela imali yokuya emhlanganweni ngoba babezidubekela nje. Abanye babefika bahlale ezindlini zabazalwane ikanti abanye babelala emaWolu oMbuso. Ngomunye umnyaka abazalwane abangaba ngu-90 bafikela egatsheni ngesikhathi bezongena umhlangano futhi babelala phezu kwamabhokisi amabhuku ababewelekanisile. Umbiko owaphuma ebhukwini lomnyaka wachaza ukuthi abazalwane labo bathi ukulala phezu kwamabhokisi kwakungcono kulokulala phansi.

Lanxa kwakulobunzima bonke lobu, oFakazi beMexico babekuthakazelela kakhulu ukuba semihlanganweni le. Lamuhla oFakazi sebephose bafike 1 miliyoni elizweni leli futhi balokhu bekuqakathekisa ukungena imihlangano. * Ibhuku lomnyaka lika-1949 labika ukuthi lanxa abazalwane beMexico behlangana lobunzima, bakhuthele kakhulu ekukhonzeni uJehova. Sonke isikhathi nxa bangaba lomhlangano basala bexoxa ngawo okwesikhathi eside futhi bajayele ukubuza ukuthi, “Sizakuba lawo nini omunye umhlangano?”​—Ezembali yethu ezivela eCentral America.

^ indima 9 Ibhuku lomnyaka lika-1944 labika ukuthi umhlangano owenziwa ngo-1943 “wenza oFakazi baziwa eMexico.”

^ indima 14 Ngo-2016 kwaba labantu abangu-2 262 646 eSikhumbuzweni elizweni leMexico.