INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO August 2017

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa ngeviki ka-September 25 kusiya ku-October 22, 2017.

Uzimisele Yini Ukubekezela?

Izinceku zikaJehova ezaphila endulo zake zabuza ukuthi koze kube nini zibekezelela izinhlupho kodwa uJehova kazange azisole ngokubuza lowombuzo.

‘Ukuthula KukaNkulunkulu . . . Kudlula Ukuqedisisa Konke’

Uyake uzibuze yini ukuthi kungani uNkulunkulu evumela ukuthi sehlelwe yibunzima? Kuyini okungakunceda ukuthi wenelise ukubekezela ezimeni ezinjalo?

INDABA YOKUPHILA

Ukubekezela Kuletha Izibusiso

Kungani oFakazi ababehlala eSiberia babebuza inkomo nxa betshumayela? Impendulo yombuzo lo uzayithola endabeni yokuphila kukaPavel loMaria Sivulsky.

Hlubula Uqobo Oludala

Kungumsebenzi onzima ukutshiya imikhuba emibi esasilayo lokuba leqiniso lokuthi kasiphindi siyibuyelele leyomikhuba. Kuyini okungasinceda ukuthi senelise ukuyitshiya imikhuba enjalo lanxa kungabe kunzima kakhulu?

Yembatha Uqobo Olutsha

UJehova angasincedisa ukuthi sembathe uqobo olutsha loba sintshintshe ubuntu bethu. Kodwa ungatshengisa njani ukuthi ulesihawu, umusa, ukuthobeka lobumnene?

Uthando—Luqakatheke Kakhulu

IMibhalo isitshengisa ukuthi uthando ngolunye uphawu esibalalo ngenxa yokusebenza komoya ongcwele kaJehova. Luyini uthando? Ungenzani ukuze ube lothando njalo ungalutshengisa njani nsuku zonke?

EZEMBALI YETHU

“Sizakuba Lawo Nini Omunye Umhlangano?”

Kuyini okwenza umhlangano owaba khona esigodlweni seMexico ngo-1932 waba yindaba esegudwini?

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Kungani uMathewu loLukha babhala izinto ezitshiyeneyo mayelana losendo lukaJesu?