Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Kungani izitha zikaJesu zaziyiqakathekisa kakhulu indaba yokugeza izandla?

Ukugeza izandla ngenye indaba abaFarisi labafundisi bomthetho ababecala ngayo uJesu labafundi bakhe. EMthethweni kaMosi kwakulemilayo eminengi eyayiphathelane lemikhuba yokuzihlambulula nxa umuntu engcolile, elobulephero loba nxa ethinte isidumbu somuntu kumbe esenyamazana. Kanti njalo kwakuleziqondiso zokuthi kwakumele azihlambulule njani kulokho kungcola. Kwakumele anikele, ageze kumbe achelwe ngamanzi.—ULevi izahluko 11-15; AmaNani isahluko 19.

Izitha zikaJesu zazifaka imithetho eminenginengi endabeni yokuzihlambulula ekungcoleni. Elinye ibhuku lichaza ukuthi konke ukungcola “kwakuhlolisiswa kudingisiswe ukuthi kubangelwe kuyini, ukuthi kungathelelwana njani lokuthi kungamemetheka ngesiqubu esingakanani. Kwakukhangelwa lokuthi yiziphi impahla ezazingangcola kumbe ezazingeke zingcole, ekucineni besekuhlolwa ukuthi yiphi imikhuba okumele yenziwe ukuze kuqedwe ukungcola lokho.”

Izitha zikaJesu zambuza zathi: ‘Kungani abafundi bakho bengalandeli amasiko abadala besidla ukudla kwabo ngezandla “ezingahlanzekanga” na?’ (Mak. 7:5) Amadoda la ayengakhulumi ngokugeza izandla esikujayeleyo. AbaFarisi labafundisi bomthetho babekwenza umkhuba ukuthi amanzi athelwe ezandleni zabo bengakadli. Ibhuku esikhulume ngalo phezulu liqhubeka lisithi: “Babexoxisana langokuthi yiziphi izitsha okwakumele zisetshenziswe ukuthela lawomanzi ezandleni, ukuthi ngamanzi anjani okwakumele asetshenziswe, ukuthi ngubani okwakufanele abathelele amanzi lokuthi kwakumele umuntu ageze izandla acine ngaphi.”

UJesu kazange atshone ezikhathaza ngemithetho abantu ababezibumbela yona. Watshela abakhokheli benkolo yamaJuda wathi: “U-Isaya wayeqinisile lapho aphrofitha ngani, lina bazenzisi; njengoba kulotshiwe ukuthi: ‘Abantu laba bangidumisa ngezindebe zabo, kodwa izinhliziyo zabo zikhatshana lami. Bangikhonza ngeze; imfundiso yabo yimithetho kuphela evela ebantwini.’ Seliyekele imilayo kaNkulunkulu labambelela emasikweni abantu.”—Mak. 7:6-8.