Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kungani Kuqakathekile Ukuqeqetsha Abanye?

Kungani Kuqakathekile Ukuqeqetsha Abanye?

‘Ngizalinika imfundiso epheleleyo.’—ZAGA. 4:2.

IZINGOMA: 4544

1, 2. Kungani kumele siqeqetshe abanye ukuthi benze imisebenzi etshiyeneyo ebandleni?

UJESU wayekuqakathekisa kakhulu ukutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso. Lanxa kunjalo wayezinika isikhathi sokuqeqetsha abanye ukuthi babe ngabelusi futhi benelise ukufundisa. (Mat. 10:5-7) UFiliphu laye wayengumvangeli owayekhuthele enkonzweni, loba kunjalo wasiza amadodakazi akhe amane ukuthi enelise ukufundisa abanye iqiniso eliseMibhalweni. (ImiSeb. 21:8, 9) Kuqakathekile yini ukuthi lathi siqeqetshe abanye lamuhla?

2 Ye kuqakathekile ngoba inani labantu abemukela izindaba ezinhle liqhubeka lisanda nsuku zonke. Ikanti lalabo abangakabhaphathizwa kumele bafundiswe ngokuqakatheka kokubala iBhayibhili bebodwa. Kumele bafundiswe lokutshumayela izindaba ezinhle kanye lokufundisa abanye iqiniso. Kanti njalo emabandleni ethu abazalwane kumele bakhuthazwe ukuthi basebenze nzima ukuze babe zinceku ezikhonzayo loba abadala. Yikho bonke abasebandleni kumele babasize abantu abanjalo ukuba bathuthuke ekukhonzeni.—Zaga. 4:2.

 NCEDA OFUNDA LABO UKUTHI BABALE ILIZWI LIKANKULUNKULU BEBODWA

3, 4. (a) UPhawuli wawatshelani amaKhristu aseKholose futhi thina sifundani kulokho? (b) Kuyini okumele siqale sikwenze singakakhuthazi esifunda labo ukuthi babale iBhayibhili?

3 Kuqakathekile ukuthi umuntu abale iBhayibhili. Umphostoli uPhawuli watshela amaKhristu aseKholose wathi: “Kasizange siyekele ukulikhulekela sicela uNkulunkulu ukuba aligcwalise ngokwazi intando yakhe ngakho konke ukuhlakanipha komoya kanye lokuqedisisa. Sikhuleka ukuba liphile impilo efanele iNkosi lokuba liyithokozise ngezindlela zonke: lithele izithelo kuyo yonke imisebenzi emihle, ukwazi kwenu uNkulunkulu kukhule.” (Kol. 1:9, 10) Ukubala iBhayibhili kwakuzakwenza ukuthi amaKhristu la ‘aphile impilo efanele iNkosi lokuba ayithokozise ngezindlela zonke.’ Kwakuzawanceda lokuthi ‘athele izithelo kuyo yonke imisebenzi emihle,’ ikakhulu emsebenzini wokutshumayela izindaba ezinhle. Yikho ukuze lathi sihlale siqinile ekukhonzeni, kumele silibale nsuku zonke iBhayibhili. Kumele sincede lalabo esifunda labo ukuthi bakuzwisise ukuqakatheka kokubala iBhayibhili bebodwa.

4 Ungeke ukhuthaze omunye umuntu ukuthi abale iBhayibhili wena ungalibali. Kodwa kuba lula nxa uvele ulibala nsuku zonke. Yikho ngamunye wethu angazibuza imibuzo elandelayo: ‘Nxa abantu ekutshumayeleni beveza imibono engahambelani lalokho okuseMibhalweni loba bebuza imibuzo enzima, ngiyenelisa yini ukubaphendula ngisebenzisa iBhayibhili? Nxa ngibala ngendlela uJesu loPhawuli kanye labanye ababekezela ngayo enkonzweni, ngiyacabangisisa yini ngokuthi ngingabalingisela njani?’ Sonke siyaludinga ulwazi oluseBhayibhilini kanye lokuqondiswa liLizwi likaNkulunkulu. Ngakho nxa singaxoxela abanye ukuthi ukubala iBhayibhili kusinceda njani labo bazazimisela ukulibala ukuze libasize.

5. Ungamsiza njani ofunda laye ukuthi abale iBhayibhili nsuku zonke?

5 Manje ungamqeqetsha njani ofunda laye ukuthi abale iBhayibhili nsuku zonke? Ungaqala ngokumtshengisa ukuthi angalungiselela njani isifundo eliba laso maviki wonke. Ungamkhuthaza lokuthi abale izingxenye ezithile ezikusengezo sebhuku elithi IBhayibhili Lifundisani Sibili? lokuthi abale imibhalo efakiweyo. Umsize ukuthi alungiselele lemihlangano njalo azimisele lokuphendula. Umkhuthaze lokuthi angeqiwa yi-Nqabayokulinda loba i-Vukani! esanda kuphuma. Ungamtshengisa lokuthi angayisebenzisa njani i-Watchtower Library kumbe i-Watchtower ONLINE LIBRARY nxa ikhona ngolimi aluzwisisayo ukuze athole izimpendulo zemibuzo angabe elayo. Ukumncedisa ngalindlela kungamenza akukhwabithe kakhulu ukufunda iLizwi likaNkulunkulu eyedwa.

6. (a) Ungamncedisa njani ofunda laye ukuthi akuthande ukubala iBhayibhili? (b) Ukufunda kwakhe iBhayibhili kungaba lawuphi umpumela?

 6 Akufanelanga simbambe ngamandla umuntu esifunda laye ukuthi abale iBhayibhili. Kodwa kumele sisebenzise konke esikuphiwa yinhlanganiso kaJehova ukuze simncede ukuthi akuthande ukubala iBhayibhili. Mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi angacina esethokoza njengomhubi owahlabela wathi: “Kimi kuhle ukuba seduze loNkulunkulu. Sengenze uJehova wobukhosi isiphephelo sami.” (Hubo. 73:28) UJehova uzamnika umoya wakhe ongcwele ozamphathisa njengoba ezama ukusondela kuye.

QEQETSHA ABATSHA EKUKHONZENI UKUTHI BATSHUMAYELE

7. UJesu wabaqeqetsha njani abafundi bakhe ukuthi benelise ukutshumayela izindaba ezinhle? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

7 KuMathewu isahluko 10, uJesu watshela abafundi bakhe ukuthi kumele batshumayele njani. Abafundi babethiye indlebe ngesikhathi ebatshela okwakumele bakwenze lokwakungamelanga bakwenze. [1] Ngemva kwalokho basuka bangena emizini yabantu. Kanti njalo uJesu wayehamba labo nxa esiyatshumayela, lokhu kwabanceda ukuthi labo babezingcitshi ekufundiseni abantu iqiniso. (Mat. 11:1) Yikho lathi singabaqeqetsha esifunda labo iBhayibhili ukuthi benelise ukutshumayela izindaba ezinhle. Ake sixoxe ngezindlela ezimbili esingabanceda ngazo.

8, 9. (a) Nika izibonelo ezitshengisa ukuthi uJesu wayexoxa njani labantu? (b) Singabasiza njani abasanda kuba ngabamemezeli ukuthi balingisele uJesu nxa bexoxa labantu?

8 Mfundise ukuxoxa labantu. UJesu wayejayele ukuxoxa labantu ngoMbuso kaNkulunkulu. Ngokwesibonelo waba lengxoxo enhle kakhulu lowesifazane othile owayezokukha amanzi emthonjeni kaJakhobe owawuseduze ledolobho laseSikhari. (Joh. 4:5-30) Waphinda waxoxa loMathewu umLevi owayengumthelisi. AmaVangeli awasitsheli okunengi ngengxoxo leyo, kodwa esikwaziyo yikuthi uMathewu wavuma ukuba ngumlandeli kaJesu. Ngemva kwalokho wanxusa uJesu labanye abantu edilini elalisemzini wakhe. UJesu waxoxa labantu abanengi kulelodili.—Mat. 9:9; Luk. 5:27-39.

9 Kwelinye ilanga uJesu wakhuluma ngomusa loNathaneli lanxa indoda le yayibakhangelela phansi abantu baseNazaretha. UNathaneli wantshintsha futhi wazimisela ukufunda okunengi kuJesu umNazaretha. (Joh. 1:46-51) Lokhu kwenza sikubone sibili ukuthi kuqakathekile ukuqeqetsha abasanda kuba ngabamemezeli ukuthi benelise ukuxoxa labantu ngomusa langenhlonipho. [2] Ukwenza njalo kuzabanceda ukuthi labo bayikholise inkonzo.

10-12. (a) UJesu wabanceda njani abantu ababelesifiso sokuzwa izindaba ezinhle? (b) Singabasiza njani abasanda kuba ngabamemezeli ukuba babe zingcitshi enkonzweni?

10 Mfundise ukuthi asize abantu abalesifiso sokufunda. UJesu wayehlala ephathekile ngemisebenzi eminengi. Lanxa kunjalo wayezinika isikhathi sokunceda abantu ababelesifiso sokufunda okunengi ngoNkulunkulu. Ngokwesibonelo ixuku labantu labuthana ekhunjini lifuna ukuzwa izindaba ezinhle. UJesu kazange aphongubathapha ngamehlo abantu labo kodwa wangena esikepeni waseqalisa ukubafundisa. Mhlalokho wenza isimanga, watshela uPhetro ukuthi aphosele amanethi emanzini njalo kwaphuma inhlanzi ezinengi okumangalisayo. Ngemva kwalokho wasemtshela wathi: “Kusukela manje usuzagola abantu.” Masinyane uPhetro labakhula bakhe bahle ‘badonsela izikepe zabo okhunjini batshiya konke bamlandela [uJesu].’—Luk. 5:1-11.

11 Indoda okwakuthiwa nguNikhodemu  eyayililunga leSanihedrini yaba lesifiso sokwazi okunengi ngalokho uJesu ayekufundisa. Kodwa yayisesaba ukuthi abantu bazakuthini bangayibona ikhuluma laye. Yikho yavakatshela uJesu ebusuku lapho eyayingasoze ibonwe khona ngabantu njalo uJesu wavuma ukubonana layo ngalesosikhathi. (Joh. 3:1, 2) Sifundani endabeni kaPhetro lekaNikhodemu? Sifunda ukuthi iNdodana kaNkulunkulu yayizinika isikhathi sokuxoxa labantu ukuze ibaqinise ukholo. Yikho lathi kumele siphindele ebantwini njalo sikukhuthalele ukuqhuba izifundo zeBhayibhili.

12 Ukutshumayela lalabo abasanda kuba ngabamemezeli kuzabasiza ukuthi babe zingcitshi ekufundiseni abantu iqiniso. Singabasiza ukuthi bangayekeli ukuphindela ngitsho lanxa umuntu ekhanya elesifiso esincane kakhulu sokufunda. Singabacela lokuthi bahambe lathi nxa sisiyaphindela kumbe sisiya kulabo esifunda labo iBhayibhili. Ukubaqeqetsha lokubakhuthaza ngalindlela kuzabasiza ukuthi bangayekeli ukuphindela ebantwini futhi bathole ezabo izifundo. Bazafunda lokuthi kumele babekezele enkonzweni bangaphangi bakhalale.—Gal. 5:22; khangela ibhokisi elithi “ Ukubekezela Kuqakathekile.”

BAFUNDISE UKUTHI BATHANDE ABAZALWANE

13, 14. (a) Ufundeni ezibonelweni eziseBhayibhilini zalabo ababezinikele ukwenzela abanye okuhle? (b) Ungabasiza njani abasakhulayo labasanda kuba ngabamemezeli ukuba batshengise ukuthi bayabathanda abanye ebandleni?

13 IBhayibhili litshengisa ukuthi kufanele sibe ‘lothando oluqotho kubazalwane bethu’ futhi sibenzele okuhle. (Bala u-1 Phetro 1:22; loLukha 22:24-27.) Lilezibonelo ezinengi zabantu abakwenzayo lokhu. Ngokwesibonelo iNdodana kaNkulunkulu yenza okunengi kakhulu ukuze incede abantu, yaze yanikela ngokuphila kwayo ukuze ibahlawulele. (Mat. 20:28) UDokhasi ‘wayehlala esenza okuhle esiza abaswelayo.’ (ImiSeb. 9:36, 39) Omunye njalo owesifazane okwakuthiwa nguMariya ‘wayesebenza kanzima’ ukuze asize abanye ebandleni. (Rom. 16:6) Pho singabasiza njani abasanda kuba ngabamemezeli ukuthi bakubone ukuqakatheka kokunceda abafowethu labodadewethu?

Qeqetsha abanye ukuthi bathande bonke ebandleni (Khangela izindima 13, 14)

14 Singabacela ukuthi basiphelekezele nxa sisiyavakatshela abagulayo loba abakhulileyo. Uma kuvuma abazali bangahamba labantwababo nxa bevakatshela abazalwane laba. Kanti njalo abadala bebandla bangabacela ukuthi babancedise ekuphathiseni asebekhulile ngemisebenzi yangekhaya loba ukubanika ukudla. Ukwenza lokhu kuyabanceda abasakhulayo lalabo abasanda kuba ngabamemezeli ukuthi bafunde ukwenzela abanye okuhle. Omunye umdala webandla wayejayele ukuthi nxa esekutshumayeleni lomzalwane osakhulayo adlule ebona abanye akhonza labo. Osakhulayo lo wafunda ukuthi kuqakathekile ukuthanda bonke abazalwane ebandleni.—Rom. 12:10.

15. Kungani kuqakathekile ukuthi abadala bancede bonke abesilisa ebasebandleni ukuthi bathuthuke?

15 Kuqakathekile ukuthi wonke amadoda asebandleni alwele ukuba lobuciko bokufundisa ngoba yiwo uJehova awasebenzisayo ukuthi afundise ibandla. Yikho abadala kumele bazame ukuqeqetsha izinceku ezikhonzayo ukuthi zibe zingcitshi ekukhulumeni. Bangakwenza lokhu, izinceku ezikhonzayo zizathuthuka endleleni ezifundisa ngayo iLizwi likaNkulunkulu.—Neh. 8:8. [3]

16, 17. (a) UPhawuli wenzani ukuze aqeqetshe uThimothi? (b) Abadala bangabaqeqetsha njani labo abazakuba ngabelusi bomhlambi kusasa?

16 Kudingakala abelusi abanengi njengoba sibona amabandla elokhu esanda kangaka, yikho abazalwane abazakuba ngabelusi kumele baqhubeke beqeqetshwa. UPhawuli wakhuthaza  uThimothi ukuthi aqeqetshe abanye, wathi kuye: “Ndodana yami, qina emuseni okuKhristu uJesu. Izinto owangizwa ngizitsho phambi kwabofakazi abanengi ziphathise abantu abathembekileyo abazafanela ukuba labo bafundise abanye.” (2 Tim. 2:1, 2) UThimothi wafunda okunengi ngesikhathi ehamba lomphostoli uPhawuli indoda eyayingumdala webandla. Lokho akufundayo kwamnceda kakhulu kuyo yonke imisebenzi yenkonzo.—2 Tim. 3:10-12.

17 UPhawuli kazange agoqe izandla athi uThimothi uzazifundela yedwa, kodwa wacela ijaha leli ukuthi lihambe laye ukuze aliqeqetshe kuhle. (ImiSeb. 16:1-5) Kwezinye izikhathi abadala labo bangalingisela uPhawuli ngokuhamba lezinceku ezikhonzayo nxa besiyakwelusa izimvu zikaNkulunkulu. Ukuhamba labazalwane laba kuzabanceda ukuthi bazibonele ngawabo ukuqakatheka kokuthi umdala webandla enelise ukufundisa kuhle, abe lokholo oluqinileyo, abekezele futhi abathande abanye. Kuzabasiza lokuthi labo kusasa babe ngabelusi abahle “bomhlambi kaNkulunkulu.”—1 Phet. 5:2.

KUQAKATHEKILE UKUQEQETSHA ABANYE

18. Kungani kufanele sikuqakathekise ukuqeqetsha abanye?

18 Kuqakathekile ukuqeqetsha abanye ukuze babe zingcitshi ekutshumayeleni njalo benelise ukuphatha imisebenzi etshiyeneyo ebandleni. Ukulingisela indlela uJesu loPhawuli ababeqeqetsha ngayo abanye kungasiphathisa kakhulu. UJehova ufuna abantu bakhe bafundiswe kuhle ukuze benelise ukuyiphatha ngobunono imisebenzi abazayiphiwa enhlanganisweni. Yikho usinike isibusiso sokubaqeqetsha. Kumele sizimisele sibili ukuqeqetsha abanye ngoba mkhulu umsebenzi wokutshumayela okumele wenziwe ukuphela kungakafiki.

19. Kungani uleqiniso lokuthi uzaphumelela ekuqeqetsheni abanye ukuthi bakhonze uJehova?

19 Kodwa-ke ukuqeqetsha abanye akulula kudinga isineke. Lanxa kunjalo uJehova leNdodana yakhe bazasiphathisa, basinike ukuhlakanipha ukuze senelise ukukwenza lokhu. Kuzasithokozisa kakhulu ukubona labo esibaqeqetshileyo sebekusebenzisa esibafundise khona. (1 Tim. 4:10) Lathi kasizimiseleni ukuqhubeka sithuthuka ekukhonzeni uJehova.

^ [1] (indima 7) Ngokwesibonelo uJesu watshela abafundi bakhe wathi: (1) batshumayele ngoMbuso; (2) bathembe ukuthi uNkulunkulu uzabanika ukudla lezambatho; (3) bangaphikisani labantu; (4) bathembele kuNkulunkulu nxa behlukuluzwa; (5) bangabesabi abantu.

^ [2] (indima 9) Amanye amacebo amahle angasinceda ukuthi senelise ukuxoxa labantu atholakala ebhukwini elithi Zuza Emfundweni YeSikole Senkonzo Esingokwasezulwini, amakhasi 62-64.

^ [3] (indima 15) Okunye okunganceda abazalwane ukuthi bathuthukise indlela abafundisa ngayo kutholakala ebhukwini elithi Zuza Emfundweni YeSikole Senkonzo Esingokwasezulwini, amakhasi 52-61.