Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Qhubeka Uthuthuka Ekukhonzeni

Qhubeka Uthuthuka Ekukhonzeni

“Zinikele ekufundeleni uzulu imibhalo, ekutshumayeleni kanye lasekufundiseni.”—1 TIM. 4: 13.

IZINGOMA: 4542

1, 2. (a) U-Isaya 60:22 ugcwaliseka njani kulezi zinsuku zokucina? (b) Yisiphi isidingo esikhona lamuhla enhlanganisweni kaJehova?

“INGCOSANA yakho izakuba yinkulungwane, abancinyane bazakuba yisizwe esilamandla.” (Isaya. 60:22) Isiphrofetho lesi siyagcwaliseka sibili kulezi zinsuku zokucina esikuzo. Ngomnyaka ophelileyo abamemezeli boMbuso abangu-8 220 105 basebenze gadalala emsebenzini wokutshumayela owenziwa emhlabeni wonke. Ekucineni kwesiphrofetho lesi uBaba wethu osezulwini uthi: “Mina nginguJehova; ngesikhathi esifaneleyo lokhu ngizakwenza ngokuphangisa.” Asikuthandabuzi ukuthi amazwi la aliqiniso sibili ngoba siyabona ukuthi umsebenzi wokutshumayela usuhamba ngesiqubu esikhulu kakhulu. Wena uyasekela yini emsebenzini lo? Usebenza gadalala yini emsebenzini wokutshumayela ngoMbuso? Abafowethu labodadewethu abanengi balokhu besiba ngamaphayona esikhathi sonke loba asizayo. Kanti njalo kuyasithokozisa ukubona abanengi besuka kibo besiyatshumayela kwezinye izindawo kumbe besiyancedisa emisebenzini etshiyeneyo eqhutshwa yinhlanganiso yethu.

2 Lanxa kunjalo zilokhu zidingakala izisebenzi ezinengi. Phela umnyaka ngamunye kubunjwa amabandla amatsha angaba ngu-2 000. Ake sithi bekudingakala abadala abahlanu ebandleni  ngalinye kula amatsha, bekuzamele izinceku ezikhonzayo ezingu-10 000 zithuthuke zibe ngabadala. Lokhu kwenza kukhanye ukuthi abazalwane abanengi kumele basebenze gadalala ukuze babe zinceku ezikhonzayo. Okuqakathekileyo yikuthi sonke ‘sizinikele kokuphela emsebenzini weNkosi’ kungelani lokuthi singabazalwane kumbe odade.—1 Khor. 15:58.

KUTSHONI UKUTHUTHUKA EKUKHONZENI?

3, 4. Kutshoni ukuthuthuka ekukhonzeni?

3 Bala u-1 Thimothi 3:1. Umphostoli uPhawuli wakhuthaza amadoda ukuthi ‘abeke izinhliziyo zawo’ loba alwele ukuba ngababonisi. Ibala lesiGiriki eliyisenzo elihunyutshwe ngokuthi ‘ukubeka inhliziyo’ lilomqondo wokulalamela loba ukuqoqomela ukuze ufikele into ethile ekhatshana. UPhawuli wasebenzisa ibala leli ukuze atshengise ukuthi ukuba ngumbonisi kuyasetshenzelwa. Ake sithi umzalwane othile ufisa ukuba yinceku ekhonzayo. Uyakunanzelela ukuthi ukuze athole lesosibusiso kumele alwele ukulandela lokho iMibhalo ekutshoyo ngalabo abafuna ukuba ngababonisi. Okwakuqala uzama ukufinyelela ukuba yinceku ekhonzayo. Ngokuhamba kwesikhathi abeselalamela ukuba ngumdala webandla. Esikunanzelelayo lapha yikuthi umzalwane lo kufanele asebenze nzima sibili nxa efuna ukuba yinceku ekhonzayo loba ukuba ngumdala.

4 Kunjalo langabafowethu labodadewethu abafisa ukuba ngamaphayona, ukuyasebenza eBhetheli loba ukuyaphathisa emsebenzini wokwakha amaWolu oMbuso. Kumele basebenze gadalala ukuze bayilalamele imisebenzi le. Okwakhathesi ake sixoxe ngokuthi iLizwi likaNkulunkulu lisikhuthaza njani sonke ukuthi sithuthuke ekukhonzeni.

ZAMA UKUTHUTHUKA

5. Abasakhulayo bangawasebenzisa njani amandla abo enkonzweni?

5 Abasakhulayo balamandla okwenza okunengi enkonzweni. (Bala iZaga 20:29.) Abanye abasakhulayo abaseBhetheli basebenza emitshineni edinda amaBhayibhili lamanye amabhuku akhutshwa yinhlanganiso yethu. Ikanti abanye baphathisa emsebenzini wokwakha lowokulungisa amaWolu oMbuso. Abanye njalo bayahamba bayencedisa nxa kungaba lezingozi zemvelo. Abanye abasakhulayo abangamaphayona bafundela ezinye izindimi njalo abanye batshumayela izindaba ezinhle kwezinye izindawo.

6-8. (a) Omunye umzalwane wantshintsha njani indlela ayekhonza ngayo njalo kwaba lempumela bani? (b) Singenzani ukuuluze ‘sinambithe’ futhi ‘sibone ukuthi uJehova ulungile’?

6 Akuthandabuzwa ukuthi lawe uyakubona ukuthi kuqakathekile ukukhonza uNkulunkulu ngenhliziyo yonke. Kodwa kungaba nzima kwezinye izikhathi. Ngokwesibonelo omunye umzalwane okuthiwa ngu-Aaron wakhuliswa ngabazali abangoFakazi. Lanxa kunjalo wathi: “Ngangingakukholisi ukungena imihlangano lokuya ekutshumayeleni.” Wayekufuna sibili ukukhonza uNkulunkulu kodwa wayengathokozi. Manje wenzani?

7 Waqalisa ukubala iBhayibhili nsuku zonke, ukulungiselela imihlangano lokuphendula futhi wayesethandaza kokuphela. Lokhu kwabuqinisa kakhulu ubuhlobo bakhe loJehova futhi kwamenza wathuthuka ekukhonzeni. U-Aaron wake waphayona, wayaphathisa emsebenzini wokusiza abehlelwe zingozi zemvelo njalo wake wayatshumayela kwelinye ilizwe. Khathesi usebenza eBhetheli futhi ungumdala ebandleni. Uyazisola yini ngakho konke lokhu akwenzileyo? Uthi: “Sengikunambithile ngakubona ukuthi uJehova ulungile. Ngifisa ukwenza okunengi enkonzweni yakhe ukuze ngitshengise ukuthi ngiyambonga ngalokho angenzele khona futhi ngiyakwazi ukuthi uzaqhubeka engibusisa.”

8 Umhubi wathi: “Labo abamfunayo uJehova kabasweli lutho oluhle.” (Bala iHubo 34:8-10.) Lakanye uJehova kabadanisi abantu  abazimisele ukumkhonza. Ukwenza okunengi emsebenzini kaJehova kwenze lathi ‘sanambitha’ futhi ‘sabona ukuthi uJehova ulungile.’ Kanti njalo ukukhonza uNkulunkulu ngenhliziyo yonke kwenza sithole intokozo engeke ichazwe ngamazwi.

BEKEZELA, UNGAPHELI AMANDLA

9, 10. Kungani kuqakathekile ukuthi ‘ulinde’?

9 Njengoba ufisa ukwenza okunengi enkonzweni kuzamele ‘ulinde.’ (Mik. 7:7) UJehova uhlala ezisekela izinceku zakhe ezithembekileyo lanxa kungathatha isikhathi ukuthi zithole imisebenzi ezifisa ukuyenza enkonzweni yakhe. Khumbula ukuthi uJehova wathembisa u-Abhrahama ukuthi uzakuba lomntwana kodwa indoda le kwakumele ibekezele njalo ibe lokholo. (Heb. 6:12-15) Lanxa kwadlula iminyaka eminengi u-Isaka engakazalwa, u-Abhrahama kazange alahle ithemba futhi uJehova kazange ambambise ilitshe.—Gen. 15:3, 4; 21:5.

10 Kodwa iqiniso elikhona yikuthi akulula ukulinda. (Zaga. 13:12) Lanxa kunjalo akumelanga sibone angathi uJehova uyaphuza ukusiphendula ngoba ukwenza njalo kungasiqeda amandla. Okumele sikwenze yikusebenzisa lesosikhathi ukuba sihlole ukuthi singabantu abangafanela ukuphathiswa imisebenzi yebandla. Ake sixoxe ngokuthi singakwenza njani lokhu.

11. Yiziphi izimpawu zobuntu okumele sibe lazo njalo ziqakatheke ngani?

11 Woba lobuntu obuhle. Ukubala iBhayibhili lokucabangisisa ngalokho okubalayo kungenza umKhristu abe lokuhlakanipha, ukuqedisisa, enelise ukukhetha kuhle, abe lolwazi njalo enelise ukwahlulela kuhle. Lezi yizimpawu zobuntu obuhle ezikhangelelwe ikakhulu kulabo abakhokhelayo ebandleni. (Zaga. 1:1-4; Tit.  1:7-9) Kanti njalo ukubala amabhuku adindwa yinhlanganiso yethu kungenza sizwisise ukuthi uJehova uthini ezindabeni ezitshiyeneyo. Nsuku zonke kuyadingakala ukuthi sikhethe kuhle endabeni yokuzilibazisa, eyokugqoka lokuzilungisa, eyokusebenzisa kuhle imali lasendabeni yokuhlalisana kuhle labanye. Nxa singakusebenzisa konke esikufunda eBhayibhilini sizakwenelisa ukuthokozisa uJehova kukho konke esikwenzayo.

12. Singatshengisa njani ukuthi sithembekile?

12 Thembeka. Sonke kumele sizimisele ukwenza yonke imisebenzi esiyiphiwa yinhlanganiso kaJehova. Ngesikhathi uNehemiya engumkhokheli wako-Israyeli kwakumele akhethe amadoda athile ukuze awaphathise imisebenzi eqakathekileyo. Wakhetha abantu abanjani? Wakhetha amadoda ayethembekile, ayesesaba uNkulunkulu futhi eqotho. (Neh. 7:2; 13:12, 13) Lalamuhla kukhangelelwe ukuthi labo “abagcinisiweyo [“abaphathiswe umsebenzi,” NW] babonakalise ukuba bathembekile.” (1 Khor. 4:2) Nxa singathembeka izenzo zethu ezinhle zizabonakala kubo bonke abantu.—Bala u-1 Thimothi 5:25.

13. Ungamlingisela njani uJosefa nxa othile angakuphatha kubi?

13 Vumela uJehova akulolonge. Ungenzani nxa omunye umuntu ekuphathe kubi? Mhlawumbe ungayakhuluma laye lilungise indaba iphele. Kodwa akumelanga ufike ubambe inkani lalowomuntu uzama ukumtshengisa ukuthi wena kawulacala ngoba lokhu akuyilungisi indaba, kwenza ibe lukhuni. Khumbula ukuthi uJosefa waphathwa kubi ngabafowabo kodwa kazange ababambele isikhwili. Ngokuya kwesikhathi uJosefa waqanjelwa amanga futhi wavalelwa ejele engelacala. Lanxa kunjalo wavumela ukuthi uJehova amqondise. Kwaphetha ngani? IBhayibhili lithi: “Ilizwi likaJehova lamlolonga.” (Hubo. 105:19, NW) Ukubekezelela ubunzima ayehlangana labo kwamenza waba yindoda emadodeni futhi kwamsiza ngesikhathi esephiwe umsebenzi oqakathekileyo. (Gen. 41:37-44; 45:4-8) Lawe yenza njengoJosefa. Nxa ungaba phakathi kobunzima thandaza kuNkulunkulu ucele ukuhlakanipha lamandla ukuze wenelise ukuphatha abanye kuhle nxa bekuphambanisile.—Bala u-1 Phetro 5:10.

THUTHUKISA INDLELA OTSHUMAYELA NGAYO

14, 15. (a) Kungani kufanele ‘siqaphele’ indlela esitshumayela ngayo? (b) Ungantshintsha njani indlela otshumayela ngayo kusiya ngezimo? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni lebhokisi elithi “ Uyazama Yini Ukusebenzisa Izindlela Ezitshiyeneyo Zokutshumayela?”)

14 UPhawuli wathi kuThimothi: ‘Zinikele ekufundeleni uzulu imibhalo, ekutshumayeleni kanye lasekufundiseni. Qaphela kakhulu ukuphila kwakho kanye lemfundiso.’ (1 Tim. 4:13, 16) Ngesikhathi ebhalelwa incwadi le uThimothi wayevele eselesikhathi engummemezeli woMbuso. Kodwa kwakumele ‘aqaphele’ ukufundisa kwakhe ukuze aqhubeke ephumelela enkonzweni. Kwakungamelanga aqine ngokusebenzisa indlela eyodwa yokutshumayela ngoba izimo zabantu zazintshintsha ukusa kwamalanga. Yikho kwakumele ahlale entshintsha indlela ayetshumayela ngayo ukuze enelise ukuthinta izinhliziyo zabo. Lathi kumele senze into efananayo njengoba sitshela abantu ngoMbuso kaNkulunkulu.

15 Kwezinye izikhathi siyabaswela abantu nxa sitshumayela endlini ngendlu. Kwezinye izindawo kasivunyelwa ukungena ezakhiweni ezithile loba emiphakathini ethile. Nxa kunjalo ensimini yakini kungaba kuhle ukuthi usebenzise izindlela ezitshiyeneyo zokutshumayela izindaba ezinhle.

16. Singaphumelela njani enkonzweni yokutshumayela obala?

16 Enye indlela enhle esingayisebenzisa ukutshela abanye izindaba ezinhle yikutshumayela obala. OFakazi abanengi bayayenza inkonzo le njalo bayaphumelela kakhulu. Ngokwesibonelo abanye batshumayela ezilindweni zamabhasi  lezezitimela, emaphakhi, emikambo lakwezinye izindawo eziphithizelayo. Bandise ukuqalisa ingxoxo lomuntu ngokukhuluma ngendaba esemilonyeni yabantu, ngokuncoma abantwababo kumbe ngokubabuza ukuthi izinto zibahambela njani emisebenzini. Phakathi kwengxoxo batshela lowomuntu umcijo othile oseBhayibhilini besembuza ukuthi yena ucabangani ngawo. Nxa lowomuntu angaphendula, isuka itshe ingxoxo yeBhayibhili.

17, 18. (a) Ungenzani ukuze ube lesibindi sokutshumayela obala? (b) Uzimisele ukwenzani enkonzweni yakho?

17 Akumelanga ukhalale nxa kunzima ukuthi utshumayele obala. Omunye umzalwane oliphayona okuthiwa ngu-Eddie ohlala eNew York wayesesaba ukutshumayela obala. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi wacina esesenelisa ukukwenza. Kuyini okwamncedayo? Uthi: “Ngesikhathi sokukhonza kwemuli mina lomkami siyadinga izimpendulo zemibuzo abantu abangayibuza. Kanti njalo siyabuza labanye oFakazi ukuthi bona bakwenza njani.” Khathesi u-Eddie usekukholisa kakhulu ukutshumayela obala.

18 Ukuba lesibindi kanye lobuciko nxa utshumayela kuzakwenza uthuthuke. (Bala u-1 Thimothi 4:15.) Okuhle yikuthi uzadumisa uBaba wethu osezulwini njengoDavida owathi: “Ngizamphakamisa uJehova ngezikhathi zonke; indumiso yakhe izahlala isezindebeni zami. Umphefumulo wami uzancoma uJehova; akuthi abahluphekayo bezwe bajabule.” (Hubo. 34:1, 2) Kanti njalo ukuzimisela kwakho enkonzweni kuzakwenza wenelise ukusiza abanye ukuthi bakhonze uJehova.

DUMISA UNKULUNKULU NGOKUQHUBEKA UTHUTHUKA

19. Kungani kumele inceku kaJehova ithokoze lanxa iphakathi kobunzima?

19 UDavida waphinda wathi: “Konke owakwenzayo kuzakudumisa, wena Jehova; abangcwele bakho bazakubabaza bazalandisa ngenkazimulo yombuso wakho bakhulume ngamandla akho, kuze kuthi bonke abantu bazi ngezenzo zakho ezinkulu lokubenyezela kwenkazimulo yombuso wakho.” (Hubo. 145:10-12) Akuthandabuzwa ukuthi sonke esiyizinceku zikaJehova siyavumelana laye umhubi. Kodwa kungenzakala ukuthi ukugula loba ukukhula sekubangela ukuthi sehluleke ukwenza okunengi ekutshumayeleni. Kumele wenzeni nxa ususesimeni esinjalo? Kungelani lokuthi utshumayeza abakunakekelayo kumbe abongikazi, hlala ukhumbula ukuthi konke okwenzayo ukuze utshumayele yinkonzo engcwele edumisa uNkulunkulu wethu omuhle. Nxa ubotshelwe ukholo lwakho ungenelisa ukutshumayeza abantu khonapho okhona nxa kuvuma futhi lokho kwenza inhliziyo kaJehova ithokoze. (Zaga. 27:11) UJehova uyathokoza kakhulu nxa uqhubeka umkhonza lanxa abanye emulini yakho bengamkhonzi. (1 Phet. 3:1-4) Lanxa izimo zizimbi kakhulu, ungenelisa ukumdumisa uJehova lokuqhubeka uthuthuka ekukhonzeni.

20, 21. Ukuba lokunengi kokwenza enkonzweni kaJehova kuzabakhuthaza njani abanye?

20 UJehova uzakubusisa sibili nxa ungaqhubeka usondela kuye futhi uzama ukumkhonza ngenhliziyo yonke. Mhlawumbe ungantshintsha indlela ohlele ngayo izinto kumbe ophila ngayo ukuze uthole isikhathi esinengi sokutshela abantu ngezithembiso zikaNkulunkulu ezinhle. Ukuthuthuka lokuzinikela kwakho enkonzweni kuzabasiza okhonza labo. Kanti njalo ukusebenza kwakho gadalala ebandleni kuzakwenza abafowenu labodadewenu bakuthande kakhulu futhi bakusekele kukho konke okwenzayo.

21 Sonke kumele siqhubeke sithuthuka ekukhonzeni uJehova kungelani lokuthi sesileminyaka emingaki sikhonza. Kodwa amaKhristu aseleminyaka eminengi ekhonza angabanceda njani abasanda kubhaphathizwa ukuthi bathuthuke ekukhonzeni? Umbuzo lo sizaxoxa ngawo esihlokweni esilandelayo.