Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Gebha Uthole Igugu Eledlula Igolide

Gebha Uthole Igugu Eledlula Igolide

Sewake wathola igolide yini? Balutshwana abantu asebake balithola futhi abanye abakaze balithi tshazi. Kodwa izigidi zabantu sezathola inotho eligugu ukwedlula igolide. Leyonotho yikuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu okungeke kwathengwa ngegolide elicengeke kakhulu.’—Jobe. 28:12,15.

ABANTU abazimiseleyo ukufunda iBhayibhili singabafanisa labantu abemba igolide. Lababantu kumele baqhubeke besebenza gadalala njalo bechwayisisa iMibhalo ukuze bathole inhlakanipho eligugu kakhulu. Asixoxeni ngezindlela ezintathu abantu abadinga ngazo igolide, besesibona ukuthi yiziphi izifundo ezingasinceda lathi.

USUTHOLE IGUGU!

Ake sithi uhamba etshebetshebeni lomfula ubususithi thala ubone okuthile okucwebezelayo phansi. Ubusukhothama ukhangelisise ukuthi kuyini, ubone ngokuyisiqephu kwegolide okulingana lekhanda loluthi lomentshisi. Lanxa igolide leli liyisiqephu nje, liligugu kakhulu futhi kaliphongutholakala lula. Uhle uthalaze indawana yonke ufuna ukubona ukuthi lingabakhona yini elinye.

Kungenzakala ukuthi usakhumbula mhla oFakazi bakaJehova beqoqoda emzini wakho bezoxoxa lawe ngethemba eliseBhayibhilini. Wezwa njani lapho ucaciselwa indaba ethile eseMibhalweni? Mhlawumbe kwakulilanga owaqala ngalo ukubona ibizo likaNkulunkulu elithi Jehova eBhayibhilini. (Hubo. 83:18) Kumbe mhla usizwa ukuthi ungenelisa ukuba ngumngane kaJehova. (Jak. 2:22, 23) Akuthandabuzwa ukuthi ngalesosikhathi wazibona usuthole igugu eledlula igolide! Lokhu kungabe kwakufuqa ukuthi uqhubeke udinga amanye amagugu aseLizwini likaNkulunkulu.

THOLA OKUNENGI

Elinye igolide litholakala ngokugebha emaceleni emifula loba phakathi. Izikhathi ezinengi abantu abasebenza gadalala begebha igolide ngalindlela bandise ukuthola igolide elinengi futhi elibiza izinkulungwane zamadola.

Kungenzakala ukuthi wathi uqala ukufunda iBhayibhili laboFakazi bakaJehova wawuzibona unjengomuntu ogebha endaweni elegolide elinengi. Ukucabangisisa ngamavesi owawuwabala kungabe kwajulisa ulwazi lwakho futhi kwaqinisa ubuhlobo bakho loNkulunkulu. Akuthandabuzwa ukuthi ngesikhathi ucabangisisa ngeqiniso lelo owawulifunda wakubona ukuthi ungenzani ukuze ube ngumngane kaJehova njalo uqhubeke usethandweni lwakhe kuze kube phakade.—Jak. 4:8; Jud. 20, 21.

Kuhle komuntu osebenza gadalala ukuze athole igolide, lawe usebenza nzima yini ukuze uthole iqiniso eliligugu eliseBhayibhilini?

Umuntu ogebha igolide uyadinga izindawo lapho angathola khona igolide elinengi. Lawe kungenzakala  ukuthi ubulokhu ukhuthele kakhulu udinga amagugu aseLizwini likaNkulunkulu. Mhlawumbe ukufunda kwakho iqiniso eliqakathekileyo eliseBhayibhilini kwakufuqa ukuthi uzinikele kuJehova futhi ubhaphathizwe.—Mat. 28:19, 20.

QHUBEKA UDINGA

Elinye igolide litholakala phakathi kwamatshe angaphansi komhlaba. Amatshe la ayabe elezicucu zegolide phakathi kwawo yikho ayagigwa ukuze kukhitshwe igolide. Kodwa nxa uwathi thala lawomatshe ngeke uhle ulibone igolide. Ngenxa yani? Ngoba igolide liyabe lilincane kakhulu. Ngokwesibonelo amatshe angamakhilogiramu adlula 900 angakhupha igolide elingaba ngamagiramu angu-10 kuphela. Lanxa kunjalo emuntwini ogebha igolide ukuthola igolide elingako kuyamthabisa kakhulu.

Lanxa umuntu esethole imfundiso yokuqala ngoKhristu kuyadingakala ukuthi aqhubeke ethuthuka. (Heb. 6:1, 2) Kumele asebenze nzima ukuze athole imicijo emitsha kanye lezifundo ezintsha ekufundeni kwakhe iBhayibhili. Manje ungenzani ukuze ukufunda kwakho iBhayibhili kukuncede lanxa usulesikhathi eside ulifunda?

Zimisele ukuqhubeka ufunda okutsha. Gebha ujule nxa ufunda. Hlala usebenza gadalala futhi ukwenza njalo kuzakunceda ukuthi uthole amagugu angakuhlakaniphisa. (Rom. 11:33) Ukuze ungezelele ulwazi lwakho ngeMibhalo, chwayisisa usebenzisa amabhuku abhalwe ngolimi oluzwisisayo. Ekuchwayisiseni kwakho zama ukuthola izimiso ongazisebenzisa empilweni yakho njalo udinge lezimpendulo zemibuzo ongabe ulayo. Ungabuza labanye ukuthi yiphi imibhalo ebancedileyo bona lokuthi yiziphi izihloko ezibakhuthazileyo. Okunye ongakwenza yikuxoxela abanye imicijo oyithandileyo ngesikhathi ufunda iLizwi likaNkulunkulu.

Kodwa-ke akumelanga ufundele ukuthola ulwazi kuphela, ngoba umphostoli uPhawuli wathi “ulwazi luyakhukhumeza.” (1 Khor. 8:1) Kumele ulwise ukuthi uhlale ulokholo oluqinileyo futhi uthobekile. Ukuba lokukhonza kwemuli maviki wonke kanye lokufunda iBhayibhili uwedwa kuzakunceda ukuthi uphile ngendlela ethokozisa uJehova njalo kuzakufuqa lokuthi usize abanye. Okuhle yikuthi uzathokoza ngenxa yokuthi uyabe uthole igugu eledlula igolide.—Zaga. 3:13, 14.