Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 14

Uyenza Ngokupheleleyo Yini Inkonzo Yakho?

Uyenza Ngokupheleleyo Yini Inkonzo Yakho?

‘Qhubeka utshumayela izindaba ezinhle, uyenze ngokupheleleyo inkonzo yakho.’​—2 TIM. 4:5, amabala angaphansi.

INGOMA 57 Tshumayeza Abantu Bonke

ESIZAKUFUNDA *

UJesu esevusiwe wahlangana labafundi bakhe wabalaya ukuthi ‘bahambe bayekwenza abafundi’ (Khangela indima 1)

1. Zonke izinceku zikaNkulunkulu zifuna ukwenzani futhi kungani zifuna ukwenza njalo? (Khangela umfanekiso ongaphandle.)

UKHRISTU UJESU walaya abalandeli bakhe ukuthi ‘bahambe bayekwenza abantu bezizwe zonke babe ngabafundi.’ (Mat. 28:19) Zonke izinceku zikaNkulunkulu ezithembekileyo zifuna ukufunda ukuthi ‘zingayenza njani ngokupheleleyo’ inkonzo le eziyiphathisiweyo. (2 Tim. 4:5) Phela umsebenzi wokutshumayela uqakatheke kakhulu, ulemivuzo eminengi futhi kumele wenziwe ngokuphangisa ukwedlula eminye imisebenzi esingayenza empilweni. Kodwa kungaba nzima ukuthi sichithe isikhathi esinengi enkonzweni ngendlela esifisa ngayo.

2. Kuyini okungenza kube nzima ukuthi siyenze ngokupheleleyo inkonzo yethu?

2 Kulokunye okuqakathekileyo okumele sikwenze okufuna sisebenzise isikhathi lamandla ethu. Ngokwesibonelo, singabe sisebenza amahola amanengi ukuze sizinakekele thina kanye lezimuli zethu. Kanti njalo singabe sigula, sihlulukelwe kumbe sithwaliswe nzima yikuguga. Kwezinye izikhathi lokhu kungabe kusenzakala kwabanye ezimulini zethu. Manje singayenza njani ngokupheleleyo inkonzo yethu ngapha sithwaliswe nzima yizinto lezi?

3. Amazwi kaJesu akuMathewu 13:23 avezani?

3 Akumelanga sidane nxa izimo zethu zingasivumeli ukuthi sichithe isikhathi esinengi sisenza inkonzo kaJehova. UJesu wayekwazi ukuthi kasisoze sithele izithelo zoMbuso ngendlela efananayo. (Bala uMathewu 13:23.) UJehova uyakuqakathekisa konke esikwenzayo enkonzweni ingqe nje sikwenza ngenhliziyo yonke. (Heb. 6:10-12) Kodwa kwesinye isikhathi singabona angani izimo zethu zingasivumela ukuthi senze okudlula lokho esikwenzayo khathesi. Ngakho esihlokweni lesi sizaxoxa ngokuthi singenzani ukuze sifake inkonzo kuqala  ezimpilweni zethu, siphile impilo elula njalo sithuthukise indlela esitshumayela lesifundisa ngayo. Kodwa asiqaleni ngokuhlola ukuthi kutshoni ukuyenza ngokupheleleyo inkonzo yethu.

4. Kutshoni ukuyenza ngokupheleleyo inkonzo yethu?

4 Ukuyenza ngokupheleleyo inkonzo yethu kutsho ukwenza konke okusemandleni ethu emsebenzini wokutshumayela lowokufundisa. Kodwa lokho akusindaba yokuchitha isikhathi esinengi kuphela. Okuqakatheke kakhulu kuJehova yisizatho esenza sitshumayele. Senza inkonzo yethu ngenhliziyo yonke ngenxa yokuthi sithanda uJehova kanye labomakhelwane. * (Mak. 12:30, 31; Kol. 3:23) Ukukhonza uNkulunkulu ngenhliziyo yonke kutsho ukusebenza ngamandla ethu wonke ukuze senze konke esingakwenza enkonzweni. Ngakho nxa sisiqakathekisa isibusiso sokutshumayela sizazimisela ukutshela abantu abanengi izindaba ezinhle.

5-6. Umuntu olokunengi kokwenza angayiqakathekisa yini inkonzo? Nika umzekeliso.

5 Akucabange ngejaha elithanda ukutshaya ikatali. Liyakuthanda ukuyitshaya loba nini lapho elithola khona isikhathi. Licina lithola umsebenzi wokutshaya ikatali ngempelaviki kwenye indawo yokudlela. Kodwa imali eliyithola lapho kayeneli izindleko zalo. Lithola omunye umsebenzi wokuthengisa esitolo futhi liwenza ngoMvulo kusiya ngoLwesihlanu. Lanxa lichitha isikhathi esinengi lisesitolo, elikuthanda kakhulu yikutshaya ikatali. Liyafuna ukuthuthukisa indlela elitshaya ngayo ikatali lokuthi licine seliphila ngokutshaya yona kuphela. Loba kunjalo liyakholisa nxa lithola isikhathi sokutshaya ikatali lanxa sisincane.

6 Ngendlela efananayo, lawe ungabe ungachithi isikhathi ofisa ukusichitha emsebenzini wokutshumayela. Lanxa kunjalo umsebenzi lo yiwo othanda ukuwenza. Uyazama ukuthuthukisa indlela otshumayela ngayo ukuze ufundise abantu izindaba ezinhle ngendlela ezathophela ezinhliziyweni zabo. Njengoba kulokunengi okumele ukwenze, ungabe uzibuza ukuthi  ungenzani ukuze uqakathekise umsebenzi wokutshumayela ukwedlula ezinye izinto.

SINGENZANI UKUZE SIFAKE INKONZO KUQALA EMPILWENI ZETHU?

7-8. Singamlingisela njani uJesu endleleni ayebona ngayo inkonzo?

7 UJesu wasitshiyela isibonelo esihle endleleni ayebona ngayo inkonzo yakhe. Izikhathi ezinengi wayehlala ekhuluma ngoMbuso kaNkulunkulu. (Joh. 4:34, 35) Wahamba imango emide ukuze atshumayeze abantu abanengi futhi wayedinga lezindlela zokuxoxa labantu emakhaya abo loba kwezinye nje izindawo. Umsebenzi uJesu ayewuqakathekisa kakhulu ngowokutshumayela.

8 Singalingisela uKhristu ngokuxoxela abantu izindaba ezinhle loba ngaphi, loba nini lapho okuvela khona ithuba. Sizimisele ukudela loba yini ukuze sitshumayele. (Mak. 6:31-34; 1 Phet. 2:21) Abanye ebandleni bangamaphayona aqakathekileyo, awesikhathi sonke loba asizayo. Abanye bafundele olunye ulimi njalo abanye bathuthele ezindaweni ezilabamemezeli abalutshwana. Kodwa abanye abamemezeli abenelisi ukukwenza lokhu. Loba kunjalo, umsebenzi omnengi wokutshumayela wenziwa ngabamemezeli boMbuso abenza konke abangakwenza emsebenzini lo. Kungelani lokuthi kungakanani esikwenzayo, uJehova kakhangelelanga ukuthi senze esingeke sikwenelise. Ufuna sonke sikholise inkonzo esimenzela yona nxa simemezela ‘izindaba ezinhle ezikhazimulayo zikaNkulunkulu othokozayo.’​—1 Tim. 1:11; Dute. 30:11.

9. (a) Lanxa uPhawuli wayeke enze umsebenzi wokuziphilisa, watshengisa njani ukuthi uqakathekisa kakhulu umsebenzi wokutshumayela? (b) ImiSebenzi 28:16, 30, 31 itshengisa ukuthi uPhawuli wayeyibona njani inkonzo yakhe?

9 Umphostoli uPhawuli laye uyisibonelo esihle endabeni yokuqakathekisa kakhulu umsebenzi wokutshumayela. Ngesikhathi eseKhorinte phakathi kohambo lwakhe lwesibili engumnali, wayesesele lemali encane yikho kwasekumele enze umsebenzi wokwenza amatende. Lanxa kunjalo lo kwakungayisiwo umsebenzi ayewuqakathekisa. Wayewenzela ukuthi athole imali ayezayisebenzisa enkonzweni ukuze amemezele izindaba ezinhle kwabaseKhorinte ‘engababhadalisi.’ (2 Khor. 11:7) Lanxa kwakumele enze umsebenzi wokuziphilisa, waqhubeka efaka inkonzo kuqala futhi etshumayela ngamaSabatha wonke. Wathi esethole imali wachitha isikhathi sakhe esinengi etshumayela. “Waqalisa ukusebenzisa isikhathi sakhe sonke etshumayela ilizwi, efakaza kumaJuda ukuze atshengise ukuthi uJesu nguKhristu.” (ImiSeb. 18:3-5; 2 Khor. 11:9) Ngokuhamba kwesikhathi, wathi ebotshiwe okweminyaka emibili eRoma watshumayeza ababemvakatshela futhi wabhala lezincwadi. (Bala ImiSebenzi 28:16, 30, 31.) UPhawuli kazange avumele loba yini ukuthi iphambanise inkonzo yakhe. Wabhala wathi: ‘Njengoba silenkonzo le, kasikhalali.’ (2 Khor. 4:1) Lathi singenelisa ukufaka umsebenzi wokutshumayela ngoMbuso kuqala empilweni zethu lanxa sichitha isikhathi esinengi sisenza umsebenzi wokuziphilisa.

Kulendlela ezinengi zokuyenza ngokupheleleyo inkonzo yethu (Khangela indima 10 lo-11)

10-11. Singayenza njani ngokupheleleyo inkonzo yethu lanxa singaphilanga emzimbeni?

10 Nxa singenelisi ukutshumayela endlini ngendlu ngendlela esifuna ngayo ngenxa yokuguga kumbe ukugula, singatshumayela ngezinye indlela. AmaKhristu akuqala ayetshumayela loba ngaphi lapho ayethola khona abantu, kungaba sendlini ngendlu loba endaweni zomphakathi. (ImiSeb. 17:17; 20:20) Nxa singenelisi ukuhamba kakhulu singahlala endaweni elabantu abanengi besesitshumayeza labo abadlulayo. Singatshumayela loba nini lapho kuvela ithuba kumbe  sibhale izincwadi loba sitshumayele ngefoni. Abamemezeli abanengi abangenelisi ukungena indlu ngendlu ngenxa yokugula loba ezinye inhlupho bangakukholisa ukutshumayela ngendlela lezi.

11 Lanxa ugula ungenelisa ukuyenza ngokupheleleyo inkonzo yakho. Ake sixoxe futhi ngomphostoli uPhawuli. Wathi: “Ngilamandla okwenza zonke izinto ngenxa yalowo ongipha amandla.” (Flp. 4:13) UPhawuli wayewadinga amandla lawo ngesikhathi egula kolunye uhambo lwakhe engumnali. Wachasisela abaseGalathiya wathi: “Okwangenza ngathola ithuba lami lokuqala lokutshumayela kini izindaba ezinhle yikuthi ngangigula.” (Gal. 4:13) Lathi nxa sigula singenelisa ukutshumayela izindaba ezinhle kubodokotela, amanesi kanye labanye abasinakekelayo. Izikhathi ezinengi abantu laba bayabe besemsebenzini nxa abamemezeli betshumayela lapho abahlala khona.

SINGENZANI UKUZE SIGCINE IMPILO YETHU ILULA?

12. Kutshoni ukugcina ilihlo lakho “lithe nhlo entweni eyodwa”?

12 UJesu wathi: “Isibane somzimba lilihlo. Ngakho nxa ilihlo lakho lithe nhlo entweni eyodwa [kumbe “lilula,” amabala angaphansi], umzimba wakho wonke uzakhanya.” (Mat. 6:22) Wayesitshoni ngamazwi la? Wayesitsho ukuthi kumele sigcine impilo yethu ilula, ngamanye amazwi sikhangele  entweni eyodwa futhi singavumi ukuphanjaniswa ngezinye izinto. UJesu waqakathekisa kakhulu inkonzo njalo wafundisa abafundi bakhe ukuthi baqakathekise kakhulu uMbuso kanye lokukhonza uJehova ukwedlula loba yini. Siyabe silingisela uJesu nxa siqakathekisa kakhulu umsebenzi wokutshumayela, ‘sifuna kuqala uMbuso kanye lokulunga [kukaNkulunkulu].’​—Mat. 6:33.

13. Kuyini okungasinceda ukuthi sifake inkonzo kuqala?

13 Enye indlela esingafaka ngayo inkonzo kuqala yikuchitha isikhathi esilutshwana sisenza izinto ezingaqakathekanga kangako ukuze sibe lesikhathi esinengi sokuncedisa abanye ukuthi bamazi uJehova njalo bamthande. * Ngokwesibonelo, singaphungula amahola esiwachitha emsebenzini wokuziphilisa ukuze sibe lesikhathi sokutshumayela phakathi kweviki kumbe sitshiye okunye esizilibazisa ngakho okusiqedela isikhathi esinengi.

14. Kuyini okwenziwa ngomunye umfowethu lomkakhe ukuze benelise ukuba lesikhathi esinengi sokutshumayela?

14 Lokhu yikho kanye okwenziwa ngomunye umdala webandla okuthiwa ngu-Elias lomkakhe. Wathi: “Sasingenelisi ukuthi sihle siqalise ukuphayona kodwa kwakulezinto esasingazenza ukuze sichithe isikhathi esinengi ekutshumayeleni. Yikho santshintsha indlela esasiphila ngayo. Ngokwesibonelo, sanciphisa izindleko zethu. Sananzelela lokuthi isikhathi esasisichitha sizilibazisa sasisinengi yikho laso sasinciphisa. Saphinda sacela kubaqhatshi bethu ukuthi sisebenze isikhathi esincane kulakuqala. Lokhu kwenza ukuthi senelise ukutshumayela ntambama, siqhube izifundo zeBhayibhili ezinengi njalo sitshumayele phakathi kweviki kabili ngenyanga. Sakholisa kakhulu!”

 SINGENZANI UKUZE SITHUTHUKISE INDLELA ESITSHUMAYELA LESIFUNDISA NGAYO?

Nxa singakusebenzisa lokho esikufunda emhlanganweni waphakathi kweviki sizaqhubeka sithuthuka endleleni esitshumayela lesifundisa ngayo (Khangela indima 15 lo-16) *

15-16. Ngokwalokho okutshiwo ku-1 Thimothi 4:13, 15, singenzani ukuze siqhubeke sithuthuka ekutshumayeleni? (Khangela lebhokisi elithi “ Engingakwenza Ukuze Ngiyenze Ngokupheleleyo Inkonzo Yami.”)

15 Okunye esingakwenza ukuze siyenze ngokupheleleyo inkonzo yethu yikuthuthukisa indlela esitshumayela ngayo. Kulemisebenzi edinga ukuthi abayenzayo bahlale beqeqetshwa ukuze babelolwazi olunengi ngemisebenzi yabo njalo babe zingcitshi. Labamemezeli boMbuso kumele baqhubeke befunda ukuthi bangayithuthukisa njani inkonzo yabo.​—Zaga. 1:5; bala u-1 Thimothi 4:13, 15.

16 Manje singenzani ukuze siqhubeke sithuthuka enkonzweni yethu? Kumele silalelisise nxa sisemhlanganweni weMpilo Lenkonzo YamaKhristu. Emhlanganweni lo sithola amacebo asinceda ukuthi siqhubeke sithuthukisa indlela esitshumayela ngayo. Ngokwesibonelo, nxa usihlalo enika labo abalezinkulumo iseluleko singafunda okunye okungasinceda ukuthi sithuthuke ekutshumayeleni. Singawasebenzisa amacebo la nxa sesixoxela abanye izindaba ezinhle. Kanti njalo singacela umbonisi weqembu lethu ukuthi asincedise loba sicele ukuhamba laye ekutshumayeleni kumbe sihambe lephayona loba umbonisi wesiqinti kumbe omunye oselesikhathi eside engummemezeli. Nxa singaqhubeka sithuthukisa indlela esisebenzisa ngayo konke okuseBhokisini Elilamathuluzi Okufundisa, sizakukholisa kakhulu ukutshumayela kanye lokufundisa.

17. Kuzakwenzakalani nxa ungayenza ngokupheleleyo inkonzo yakho?

17 Kuyisibusiso sibili ukuthi uJehova uyasivumela ukuthi ‘sisebenze’ laye. (1 Khor. 3:9) Nxa ‘ungaba leqiniso lokuthi yiziphi izinto eziqakatheke kakhulu’ futhi ufake inkonzo kuqala ‘uzakhonza uJehova ngenjabulo.’ (Flp. 1:10; Hubo. 100:2) Njengoba uyisikhonzi sikaNkulunkulu, ungaqiniseka ukuthi uzakunika amandla owadingayo ukuze uyenze ngokupheleleyo inkonzo yakho lanxa ulenhlupho. (2 Khor. 4:1, 7; 6:4) Kungelani lokuthi izimo zakho zikuvumela ukuthi utshumayele okwesikhathi esinganani, “uzakuba lesizatho sokuthokoza” nxa uyenza ngenhliziyo yonke inkonzo yakho. (Gal. 6:4) Nxa uyenza ngokupheleleyo inkonzo yakho uyabe utshengisa ukuthi uyamthanda uJehova kanye labomakhelwane. “Ungenza njalo uzazisindisa wena kanye lalabo abakulalelayo.”​—1 Tim. 4:16.

INGOMA 58 Ukudinga Abangane Bokuthula

^ indima 5 UJesu wasilaya ukuthi sitshumayele izindaba ezinhle zoMbuso futhi senze abafundi. Esihlokweni lesi sizaxoxa ngokuthi singayenza njani ngokupheleleyo inkonzo yethu lanxa silenhlupho ezinengi. Sizafunda lokuthi kuyini esingakwenza ukuze sibe zingcitshi njalo sithokoze kakhulu emsebenzini wokutshumayela.

^ indima 4 INGCAZELO YAMABALA: Inkonzo yethu igoqela ukutshumayela lokufundisa, ukwakha lokunakekela izakhiwo zenhlanganiso kanye lomsebenzi wokusiza abehlelwe ngumonakalo.—2 Khor. 5:18, 19; 8:4.

^ indima 13 Khangela indlela eziyisikhombisa eziqanjwe ebhokisini elithi “Indlela Yokwenza Impilo Ibe Lula” elitholakala ku-Nqabayokulinda kaJuly 2016 ikhasi 10.

^ indima 62 OKUSEMFANEKISWENI: Udade utshengisa indlela yokuphindela ngesikhathi esenza inkulumo emhlanganweni waphakathi kweviki. Ubhala imicijo ebhukwaneni elithi Ukubala Lokufundisa ngesikhathi usihlalo enika iseluleko. Uthi esekutshumayeleni ngempelaviki asebenzise lokho akufunde emhlanganweni.