Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 17

UJehova Uyasincedisa Ukuthi Simelane Lezidalwa Zomoya Ezimbi

UJehova Uyasincedisa Ukuthi Simelane Lezidalwa Zomoya Ezimbi

‘Silwa lezidalwa zomoya ezimbi ezisezindaweni ezisemazulwini.’​—EFE. 6:12.

INGOMA 55 Lingabesabi!

ESIZAKUFUNDA *

1. Yiphi enye indlela etshengisa ukuthi uJehova ulendaba lathi echasiswe ku-Efesu 6:10-13? Chasisa.

ENYE indlela uJehova atshengisa ngayo ukuthi ulendaba lezinceku zakhe yikuzisiza ukuthi zimelane lezitha zazo. Izitha zethu ezinkulu nguSathane lamadimoni. UJehova uyasixwayisa ngezitha lezi futhi uyasitshela lokungasinceda ukuthi simelane lazo. (Bala u-Efesu 6:10-13.) Singenelisa ukumelana loDeveli nxa sivuma ukuncediswa nguJehova njalo simthemba ngokupheleleyo. Sizaqiniseka njengomphostoli uPhawuli owathi: “Nxa uNkulunkulu elathi, ngubani ongamelana lathi?”​—Rom. 8:31.

2. Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

2 SingamaKhristu eqiniso yikho kasizihluphi ngoSathane lamadimoni. Esikuqakathekisayo yikufunda ngoJehova lokumkhonza. (Hubo. 25:5) Lanxa kunjalo, kumele siyazi imisebenzi kaSathane ukuze angasiqilibezeli. (2 Khor. 2:11) Esihlokweni lesi sizaxoxa ngendlela esetshenziswa kakhulu nguSathane lamadimoni ukuthi bazame ukudukisa abantu. Sizabona lokuthi singenzani ukuze simelane labo.

IZIDALWA ZOMOYA EZIMBI ZIBADUKISA NJANI ABANTU?

3-4. (a) Kutshoni ukusebenzelana lemimoya? (b) Banengi kangakanani abantu abakholwa ukuthi izinto zemimoya ziyasebenza?

3 USathane lamadimoni basebenzisa kakhulu izinto eziphathelane lemimoya ukuze badukise abantu. Abenza izinto zemimoya bathi kulezinto abazaziyo labangenelisa ukuzenza ezingeke zaziwe loba zenziwe ngabanye abantu. Ngokwesibonelo, abanye bathi bayenelisa ukwazi okuzakwenzakala esikhathini esizayo besebenzisa ukuhlahlula loba ukufunda  izinkanyezi. Abanye bangenza kukhanye angani bakhuluma labantu abafileyo. Abanye bazinyanga, abanye benza amasalamusi futhi bangazama ukuloya omunye umuntu. *

4 Banengi kangakanani abantu abakholwa ukuthi izinto zemimoya ziyasebenza? Kokunye ukuhlola okwenziwa emazweni angu-18 eLatin America laseCaribbean kwatholakala ukuthi phose umuntu oyedwa kwabathathu uyakholwa izinto zamasalamusi lezenziwa zinyanga. Kanti njalo inani eliphose lilingane lalelo likholwa ukuthi abantu bangakhuluma lemimoya. Kwenziwa okunye ukuhlola emazweni angu-18 e-Africa. Ngokwesilinganiso, abantu abedlula ingxenye yabantu ababuzwayo bathi bayakholwa ezintweni ezenziwa zinyanga. Kodwa kumele sizivikele ezintweni zemimoya kungelani lokuthi sihlala ngaphi njengoba uSathane efuna ukudukisa “umhlaba wonke.”​—Isam. 12:9.

5. UJehova ukubona njani ukusebenzelana lemimoya?

5 UJehova ‘nguNkulunkulu weqiniso.’ (Hubo. 31:5) Manje ukubona njani ukusebenzelana lemimoya? Uyakuzonda! Watshela ama-Israyeli wathi: “Akungabi lamuntu phakathi kwenu ozakwenza umhlatshelo ngendodana yakhe loba indodakazi yakhe ngomlilo, kangabi yisanuse loba ochasisa ngemibono ochasisa imilingo njalo ophathelane lobuthakathi, ophosayo, loba olamadlozi loba olemimoya loba okhangelele kwabafileyo. Loba ngubani owenza lezizinto uyisinengiso kuJehova.” (Dute. 18:10-12) AmaKhristu kawasekho ngaphansi koMthetho uJehova awunika ama-Israyeli. Lanxa kunjalo, siyakwazi ukuthi ulokhu ekuzonda ukusebenzelana lemimoya.​—Mal. 3:6.

6. (a) USathane uzisebenzisa njani izinto zemimoya ukuthi akhohlise abantu? (b) UmTshumayeli 9:5 uthi abafileyo bakusiphi isimo?

6 UJehova uyasixwayisa mayelana lokusebenzelana lemimoya ngoba uyakwazi ukuthi uSathane uyayisebenzisa indlela le ukuthi akhohlise abantu. USathane usebenzisa izinto zemimoya ukuze amemethekise amanga. Amanye akhona ngathi abafileyo bayaphila kwenye indawo. (Bala umTshumayeli 9:5.) Kanti njalo usebenzisa izinto zemimoya ukuze abantu bahlale besesaba futhi bangamkhonzi uJehova. Akufunayo yikuthi abenza izinto zemimoya bathembe izidalwa zomoya ezimbi kulokuthi bathembe uJehova.

SINGAMELANA NJANI LEZIDALWA ZOMOYA EZIMBI?

7. UJehova usitshelani?

7 Sike sakhuluma ngokuthi uJehova uyasitshela okumele sikwenze ukuze singadukiswa nguSathane lamadimoni. Asixoxeni ngokunye okungasinceda ukuthi silwe labo.

8. (a) Yiphi indlela engcono kulazo zonke yokumelana lezidalwa zomoya ezimbi? (b) IHubo 146:4 liwaveza njani amanga kaSathane amayelana labafileyo?

8 Bala iLizwi likaNkulunkulu njalo ucabangisise ngokubalileyo. Le yindlela engcono kulazo zonke engasinceda singawakholwa amanga amemethekiswa yizidalwa zomoya ezimbi. ILizwi likaNkulunkulu linjengenkemba ebukhali ngakho liyawaveza egcekeni  amanga kaSathane. (Efe. 6:17) Ngokwesibonelo, lenza kucace ukuthi indaba yokuthi abafileyo bangakhuluma labaphilayo ingamanga. (Bala iHubo 146:4.) Liphinda lisitshele ukuthi uJehova nguye yedwa ongakhuluma okuliqiniso ngokuzakwenzakala esikhathini esizayo. (Isaya. 45:21; 46:10) Nxa singabala iLizwi likaNkulunkulu nsuku zonke futhi sihlale sicabangisisa ngesikubalileyo kasisoze sikhohliswe ngamanga izidalwa zomoya ezimbi ezifuna siwakholwe njalo sizawazonda.

9. Yiphi imikhuba ephathelane lokusebenzelana lemimoya okungamelanga siyenze?

9 Ungavumi ukwenza loba yini ephathelane lokusebenzelana lemimoya. SingamaKhristu eqiniso yikho kasiqali ukwenza loba yini ephathelane lokusebenzelana lemimoya. Ngokwesibonelo, kasilugxobi ezangomeni kumbe sizame ukukhuluma labafileyo ngezinye indlela. Esihlokweni esidlulileyo sibonile ukuthi kumele sixwaye imikhuba eyenziwa nxa kufiwe esekela imfundiso yokuthi abafileyo bayaphila kwenye indawo. Kanti njalo kasifundi izinkanyezi kumbe sihlahlule ukuze sazi okuzakwenzakala esikhathini esizayo. (Isaya. 8:19) Siyakwazi ukuthi izinto lezi ziyingozi kakhulu lokuthi nxa sizenza siyabe sesisebenza loSathane lamadimoni.

Lingisela amaKhristu angesikhathi sabaphostoli ngokulahla loba yini ephathelane lamasalamusi langokungazilibazisi ngezinto zesidimoni (Khangela indima 10-12)

10-11. (a) Benzani abanye sebefunde iqiniso ngesikhathi sabaphostoli? (b) Ngokwalokho okutshiwo ku-1 Khorinte 10:21, kungani kumele silingisele isibonelo samaKhristu akuqala futhi singakwenza njani lokhu?

10 Lahla izinto zamasalamusi. Abanye abantu ababehlala e-Efesu ngesikhathi sabaphostoli babesenza izinto zemimoya. Bathi sebefunde iqiniso abazange bapholise amaseko. “Abanengi ababesenza amasalamusi babuthelela amabhuku abo bawatshisa phambi kwabantu bonke.” (ImiSeb. 19:19) Babezimisele sibili ukumelana lezidalwa zomoya ezimbi. Lanxa amabhuku abo amasalamusi ayedula okuzwayo kabazange  bawanike muntu loba bawathengise, bawatshabalalisa. Babengelandaba lokuthi ayeyimalini. Ababekuqakathekisa yikuthokozisa uJehova.

11 Singawalingisela njani amaKhristu la? Siyabe sitshengisa ukuthi sihlakaniphile nxa silahla loba yini ephathelane lamasalamusi. Lokhu kugoqela intebe, imigqizo loba okunye nje okusetshenziswa ngabantu besithi bayazivikela ukuze bangahlaselwa yizidalwa zomoya ezimbi.​—Bala u-1 Khorinte 10:21.

12. Yiphi imibuzo emayelana lokuzilibazisa okumele sizibuze yona?

12 Hlolisisa ozilibazisa ngakho. Nansi imibuzo okumele uzibuze yona: ‘Ngiyawabala yini amabhuku labomagazini kumbe izindaba eziku-inthanethi ezikhuluma ngamasalamusi? Kuthiwani ngengoma engizilalelayo, amafilimu lenhlelo ze-TV engizibukelayo kumbe imidlalo yamavidiyo engiyidlalayo? Ngizilibazisa ngezinto eziphathelane lemimoya yini, ezitshengisa amazimu (ama-vampire) kumbe okunye okungasikwemvelo? Engizilibazisa ngakho kwenza kukhanye angani amasalamusi lokuloya kanye lokuphosa yikuzilibazisa okungelangozi yini?’ Kodwa kayisikho ukuthi konke okokuzilibazisa okulezinganekwane loba okunye okungasikwemvelo kuphathelane lemimoya. Ngesikhathi uhlolisisa lokho ozilibazisa ngakho zimisele ukwenza izinqumo ezizakunceda ungasondeli ezintweni ezizondwa nguJehova. Sifuna ukuzama ngamandla wonke “ukuba lomzwangedwa omsulwa” phambi kukaNkulunkulu wethu.​—ImiSeb. 24:16. *

13. Kuyini okungamelanga sikwenze?

 13 Ungaxoxeli abanye indaba zamadimoni. Kumele silingisele uJesu endabeni le. (1 Phet. 2:21) UJesu esasezulwini wayesazi okunengi ngoSathane lamadimoni. Kodwa esesemhlabeni kazange akhulume ngalokho okwakwenziwe yizidalwa zomoya ezimbi. Wayefundisa abantu ngoJehova hatshi ngoSathane. Lathi kumele simlingisele ngokungahambi sifafaza izindaba ezimayelana lamadimoni. Sitshengisa ngesikutshoyo ukuthi “izinhliziyo zethu ziyagubhazela ngendaba [“enhle,” NW]” eliqiniso.​—Hubo. 45:1.

Akumelanga sizesabe izidalwa zomoya ezimbi ngoba uJehova loJesu lezingilosi balamandla amakhulu kulazo (Khangela indima 14-15) *

14-15. (a) Kungani kungamelanga sizesabe izidalwa zomoya ezimbi? (b) Yibuphi ubufakazi obutshengisa ukuthi uJehova uyabavikela abantu bakhe lamuhla?

14 Ungazesabi izidalwa zomoya ezimbi. Emhlabeni lo singehlelwa yizinto ezimbi. Izingozi lokugula loba ukufa kungafika silibele. Pho sekumele sicabange ukuthi yizidalwa zomoya ezibangela izinto ezinje yini? Phela iBhayibhili lithi “abantu bafikelwa yizikhathi ezimbi ezibafikela belibele.” (UmTshu. 9:12) UJehova wenze kwakhanya ukuthi amandla akhe adlula khatshana awamadimoni. Ngokwesibonelo, kazange avumele uSathane ukuthi abulale uJobe. (Jobe. 2:6) Ngensuku zikaMosi, uJehova watshengisa ukuthi ulamandla kulezangoma zaseGibhithe. (Eks. 8:18; 9:11) Waphinda wanika uJesu okhazinyulisiweyo amandla okuxotsha uSathane lamadimoni ezulwini. Sekuseduze ukuthi baphoselwe emgodini ongelamkhawulo lapho abangasoze benelise khona ukuthwalisa nzima abantu.​—Isam. 12:9; 20:2, 3.

15 Kulobufakazi obunengi obutshengisa ukuthi uJehova uyabavikela abantu bakhe lamuhla. Ngokwesibonelo, siyatshumayela futhi sifundise iqiniso emhlabeni jikelele. (Mat. 28:19, 20) Nxa sisenza njalo siyabe sichaya egcekeni imisebenzi emibi kaDeveli. Aluba ubesenelisa ukuwumisa umsebenzi wethu, ngabe kudala wawumisa. Kodwa kenelisi, yikho kungamelanga sizesabe izidalwa zomoya ezimbi. Siyakwazi ukuthi “amehlo kaJehova athungatha umhlaba wonke ukuze aqinise labo abanhliziyo zabo zizimisele kuye.” (2 ImiLan. 16:9) Amadimoni ngeke asitshabalalise nxa sithembekile kuJehova.

 IZIBUSISO EZITHOLWA YILABO ABAVUMA UKUNCEDISWA NGUJEHOVA

16-17. Landisa isibonelo esitshengisa ukuthi kumele sibe lesibindi ukuze simelane lezidalwa zomoya ezimbi.

16 Kumele sibe lesibindi sokumelana lezidalwa zomoya ezimbi ikakhulu nxa siphikiswa yizihlobo labangane abacabanga ukuthi sizehlelwa yizinto ezimbi nxa singenzi lokho abakwenzayo. Kodwa uJehova uyababusisa labo abatshengisa isibindi esinje. Udade waseGhana okuthiwa ngu-Erica wayeleminyaka engu-21 ngesikhathi eqalisa ukufundiswa iBhayibhili. Uyise wayengumphristi owenza ezamasalamusi futhi kwakukhangelelwe ukuthi u-Erica alandele umkhuba wesidimoni owawugoqela ukudla inyama eyayinikelwa nxa kusenziwa imihlatshelo emadlozini kayise. U-Erica wala ukwenza lokhu njalo abangakibo bathi udelele amadlozi. Babecabanga ukuthi amadlozi la ayezabajezisa ngokwenza ukuthi baphambane ingqondo futhi bagule.

17 Amalunga emuli yangakibo ka-Erica azama ukumbamba ngamandla ukuthi alandele umkhuba lo kodwa yena wala wajeka intaba. Wacina exotshiwe ngakibo. Abanye oFakazi bavuma ukuhlala laye ezindlini zabo futhi lokhu kwaba yisibusiso sikaJehova ngoba u-Erica wayesethole imuli entsha yabantu abakhonza uNkulunkulu abasebenjengabafowabo labodadewabo. (Mak. 10:29, 30) Lanxa izihlobo zika-Erica zamphika zaze zatshisa lempahla yakhe, waqhubeka eqotho kuJehova, wabhabhathizwa njalo khathesi uliphayona lesikhathi sonke futhi kasawesabi amadimoni. Uthi ngemuli yangakibo: “Ngithandaza nsuku zonke ngicela ukuthi imuli yangakithi ithole isibusiso sokwazi uJehova kanye lenkululeko etholakala ngokukhonza uNkulunkulu wethu olothando.”

18. Yiziphi izibusiso esizazithola nxa sithemba uJehova?

18 Kayisithi sonke esizalingwa ngendlela enje. Lanxa kunjalo, sonke kumele simelane lezidalwa zomoya ezimbi futhi sithembe uJehova. Nxa singenza njalo uJehova uzasibusisa okwamagama futhi kasisoze sidukiswe ngamanga kaSathane. Kanti njalo kasisoze siyekele ukumkhonza ngenxa yokwesaba amadimoni. Okuqakatheke kakhulu yikuthi sizakuba lobungane obuqinileyo loJehova. Umfundi uJakhobe wabhala wathi: ‘Zehliseni kuNkulunkulu; melanani loDeveli, uzalibalekela. Sondelani kuNkulunkulu, laye uzasondela kini.’​—Jak. 4:7, 8.

INGOMA 150 Dingani UJehova Ukuze Lisindiswe

^ indima 5 UJehova uyasithanda yikho esixwayisa ngezidalwa zomoya ezimbi futhi esitshela ngomonakalo ezingawudala. Izidalwa zomoya ezimbi zizama njani ukudukisa abantu? Singenzani ukuze simelane lazo? Esihlokweni lesi sizaxoxa ngendlela uJehova asincedisa ngayo ukuze singadukiswa yizidalwa lezi.

^ indima 3 INGCAZELO YAMABALA: Ukusebenzelana lemimoya kutsho ukukholwa kanye lokwenza izinto eziphathelane lamadimoni. Kugoqela ukukholwa ukuthi umoya womuntu uqhubeka uphila nxa umzimba usifa lokuthi abafileyo bayenelisa ukukhuluma labaphilayo, ikakhulu nxa kusetshenziswa isangoma. Ukusebenzelana lemimoya kuhlanganisa ukuba yinyanga lokuhlahlula. Esihlokweni lesi nxa kukhulunywa ngamasalamusi akukhulunywa ngalokho okwenziwa yilabo abalibazisa abantu ngokwenza kukhanye angathi benza amasalamusi. Kodwa kutshiwo imikhuba yokwenza izinto ezingayisizo zemvelo egoqela ukuphosa kanye lokuloya kumbe ukususa amaloyo.

^ indima 12 Abadala kabavunyelwa ukutshayela abanye imithetho endabeni zokuzilibazisa. UmKhristu ngamunye kumele asebenzise umzwangedwa wakhe oqondiswa liBhayibhili ukuthi akhethe azilibazisa ngakho. Inhloko yemuli ehlakaniphileyo iba leqiniso lokuthi imuli yayo isebenzisa izimiso zeBhayibhili nxa ikhetha okokuzilibazisa.​—Khangela isihloko esiku-jw.org® esithi “Kulamafilimu, Amabhuku Kumbe Izingoma Elikuzondayo Yini?” ngaphansi kwengxenye ethi OKUMAYELANA LATHI > IMIBUZO EJAYELE UKUBUZWA NGABANTU.

^ indima 54 OKUSEMFANEKISWENI: UJesu uyiNkosi yethu esezulwini elamandla futhi ekhokhela ibutho lezingilosi.