Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ungaphumi Endleleni Eyiyo

Ungaphumi Endleleni Eyiyo

‘Phanini uNkulunkulu okungokukaNkulunkulu.’—MAT. 22:21.

IZINGOMA: 33,137

1. Singalalela njani uNkulunkulu kanye labohulumende ababusayo?

ILIZWI LIKANKULUNKULU lisitshela ukuthi silalele ababusi abakhona, kodwa liphinda lithi silalele uNkulunkulu kulokulalela abantu. (ImiSeb. 5:29; Tit. 3:1) Amavesi la ayaphikisana yini? Hatshi. Isimiso esakhulunywa nguJesu siyasisiza ukuthi siwazwisise kuhle. Wathi: “Phanini uKhesari okungokukaKhesari loNkulunkulu okungokukaNkulunkulu.” [1] (Mat. 22:21) Manje singasilandela njani isimiso lesi? Singakwenza lokhu ngokulalela imithetho kahulumende, ngokuhlonipha iziphathamandla azibekileyo langokubhadala imithelo ayifunayo. (Rom. 13:7) Kodwa nxa ababusi besitshela ukuthi senze izinto eziphikisana lomthetho kaNkulunkulu, siyabatshela ngenhlonipho ukuthi lokho ngeke sikwenze.

2. Singatshengisa njani ukuthi sizimisele ukungasekeli ezombusazwe?

2 Enye indlela esinika ngayo uNkulunkulu okungokwakhe yikungasekeli ezombusazwe ezisemhlabeni lo. (Isaya. 2:4) Ngakho kasiphikisani labohulumende ngoba uJehova ubavumele ukuthi babekhona njalo kasiphatheki emikhankasweni eyenziwa ngamaqembu ezombusazwe. (Rom. 13:1, 2) Kasivoti nxa kulokhetho, kasikhankaseli ukuba lezikhundla, njalo kasizami ukugenqula uhulumende obusayo.

3. Kungani kumele singasekeli ezombusazwe?

 3 IBhayibhili lisinika izizatho ezinengi zokuthi kungani uNkulunkulu efuna singasekeli ezombusazwe. Esinye isizatho yikuthi nxa sikwenza lokhu siyabe silandela isibonelo sikaJesu Khristu ongazange angenele ezindabeni zomhlaba lo. (Joh. 6:15; 17:16) Njengoba siyizakhamizi zoMbuso kaNkulunkulu kumele sihlale siqotho kuwo. Phela nxa singazigaxa ezindabeni lezi kungaba nzima ukuthi sitshele abantu ukuthi uMbuso kaNkulunkulu yiwo kuphela ozabalamulela ngokuqeda zonke izinhlupho abatshudulana lazo. Izinkolo zamanga zingene zacwila ezindabeni zombusazwe futhi lokhu kwenza abantu abazingenayo bangazwanani. Kodwa thina simanyene labazalwane bethu abasemhlabeni wonke ngenxa yokuthi kasiphatheki ezindabeni lezi.—1 Phet. 2:17.

4. (a) Kungani kumele silindele ukuthi izinto zingantshintsha loba nini? (b) Kungani kumele silungiselele khathesi?

4 Mhlawumbe elizweni ohlala kulo kulokuthula kwezombusazwe futhi lohulumende uyalivumela ukuthi likhonze likhululekile. Kodwa kumele silindele ukuthi izinto zingantshintsha loba nini njengoba ukuphela sekuseduze kangaka. Umhlaba lo ugcwele abantu “abangafuni ukwenza isivumelwano” kanye “labalenkani,” ngakho kuzaqhubeka kusiba loqhekeko ebantwini. (2 Tim. 3:3, 4, nwt) Kwamanye amazwe ukungasekeli ezombusazwe sekwenze abafowethu bathwala amagabha avuzayo ngenxa yeziphithiphithi esezikhona kwezombusazwe. Lokhu kuveza ukuthi kuqakathekile ukuthi sizimisele khathesi ukungasekeli ezombusazwe ngoba okukhulu akulamkhosi. Manje singalungiselela njani? Asixoxeni ngezinto ezine ezizasinceda ukuthi siphumelele.

UJEHOVA UTHINI NGEZOMBUSAZWE?

5. UJehova uthini ngezombusazwe ezikhona lamuhla?

5 Okokuqala okungakunceda ukuthi ungasekeli ezombusazwe yikwazi ukuthi uJehova yena uthini ngazo. Lanxa abanye ababusi bengakhanya angathi babusa kuhle, okumele sikwazi yikuthi ekuqaleni uJehova wayengahlosanga ukuthi umuntu abuse omunye umuntu. (Jer. 10:23) Ohulumende abakhona bakhuthaza abantu ukuthi baqakathekise kakhulu amazwe abo futhi lokhu kubangela inkethabetshabi. Ngitsho labakhokheli abakhanya bebusa kuhle ngeke benelise ukuziqeda zonke izinhlupho zabantu. Kusukela ngo-1914 ohulumede babantu bebephikisana loMbuso kaNkulunkulu, kodwa sekuseduze ukuthi uMbuso lo utshabalalise yonke imibuso yabantu iphele nya!—Bala iHubo 2:2, 7-9.

6. Kumele siziphathe njani iziphathamandla zikahulumende?

6 UNkulunkulu ubavumele ohulumende ukuthi babekhona ngoba benza ukuthi kube lokuthula loluhleleka futhi lokhu kuyasinceda ukuthi senelise ukutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso. (Rom. 13:3, 4) Usitshela lokuthi sibakhulekele ababusi laba ukuze sikhonze sikhululekile. (1 Tim. 2:1, 2) Lathi nxa sesiphathwa kubi siyahamba siyebika kuziphathimandla zikahulumende ukuze sithole usizo. UPhawuli laye wakwenza lokhu. (ImiSeb. 25:11) Lanxa iBhayibhili lisithi uSathane ulamandla phezu kwezombusazwe ezikhona lamuhla, kalikutsho ukuthi udonsa umkhokheli ngamunye ngomkhala njengenkomo. (Luk. 4:5, 6) Ngakho akumelanga sitsho loba yini ezatshiya umuntu esikhuluma laye ecabanga ukuthi umbusi othile uqondiswa nguSathane. IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi singakhulumi kubi ‘ngababusi labaphathi.’—Tit. 3:1, 2.

7. Yiphi enye indlela esimlalela ngayo uNkulunkulu?

7 Sitshengisa ukuthi siyamlalela uNkulunkulu ngokungacabangi ukuthi iqembu elithile lezombusazwe lingcono kulelinye. Lokhu kungaba nzima kwezinye izikhathi ikakhulu nxa amacebo eqembu lelo ekhanya angathi alengqondo.  Ngokwesibonelo ake sithi kuleqembu elaziwayo eselizama ukugenqula uhulumende ocindezela abantu, okugoqela labantu bakaNkulunkulu. Lanxa thina singeke satshaya itoyitoyi labahlamuki laba, kungenzakala ukuthi sibe labo ngenhliziyo. (Efe. 2:2) Kumele sibophe ziqine endabeni le, singatshengisi ngamazwi langezenzo kuphela kodwa sizimisele lasezinhliziyweni zethu ukungasekeli ezombusazwe.

‘QAPHANI KODWA LIBE MSULWA’

8. Singatshengisa njani ukuthi ‘siqaphile’ njalo ‘simsulwa’ nxa sesihlaselwa ngenxa yokungasekeli ezombusazwe?

8 Okwesibili okungasinceda ukuthi singasekeli ezombusazwe ‘yikuqapha njengezinyoka kodwa sibe msulwa njengamajuba.’ (Bala uMathewu 10:16, 17.) Siyabe sitshengisa ukuthi siqaphile nxa singananzelela ingozi isesekhatshana. Kanti njalo ukunamathela ezimisweni zikaJehova lanxa sekunzima kuzatshengisa ukuthi simsulwa. Ake sixoxe ngezinye izingozi ezingasivelela lokuthi singenzani nxa zingavela.

9. Kuyini okumele sikunanzelele ngezingxoxo zethu?

9 Ingxoxo zethu. Kumele sinanzelele sibili nxa abantu sebexoxa ngezombusazwe. Ngokwesibonelo nxa utshumayela, kubalekele ukuncoma loba ukuchothoza izinhlelo ezenziwa liqembu elithile lezombusazwe kumbe umbusi othile. Kulokuthi ukhulume ngemizamo eyenziwa ngabantu ukuze baqede izinhlupho ezikhona, namathela kulokho iBhayibhili elikutshoyo mayelana lokuthi uMbuso kaNkulunkulu uzaziqeda njani lezozinhlupho zingaphindi zibe khona. Nxa kungavuka izindaba ezidala izimpikiswano ezinjengokutshadiswa kwezitabane kumbe ukukhitshwa kwezisu. Wena tshono ukuthi iBhayibhili lithini uchaze lokuthi thina sikusebenzisa njani lokho ezimpilweni zethu. Engxoxweni yenu, zama ukuthi ungathathi cele, namathela eMibhalweni. Kasiyisikho kwethu ukutsho ukuthi yiphi imithetho okumele ifakwe, ikhitshwe loba intshintshwe njalo kasibambi muntu ngamandla ukuthi avumelane lathi.

10. Singenzani ukuze singathathi icele ezindabeni ezikhutshwa zintathelizindaba?

10 Intathelizindaba. Abantu abakhupha izindaba emisakazweni, kuma-TV lakumaphephandaba bandise ukusenga lezimithiyo futhi izikhathi ezinengi babhala lokho okufunwa yibo. Kwezinye izikhathi abezombusazwe bayazisebenzisa izindaba ukuze bafeze izinhloso zabo. Kwamanye amazwe ukukhutshwa kwezindaba kuqondiswa nguhulumende obusayo. Ezindaweni ezinjalo kulula ukuthi izindaba zitshilwe. Kodwa lamaKhristu ahlala emazweni okuthiwa umuntu ukhululekile ukutsho loba yini kumele aqaphele angaphonguvuma konke nje okukhulunywa zintatheli. Zibuze ukuthi, ‘Ukhona yini umuntu engithanda ukumlalela kwabezindaba ngenxa yokuthi ngivumelana lecele alisekelayo kwezombusazwe?’ Nxa kunjalo zama ukudinga imithombo engasekeli loba yiliphi icele. Kodwa kukho konke lokhu, woba leqiniso lokuthi awuqedi isikhathi esinengi ezindabeni ezikhitshwa ngabantu abadonsela ingubo eceleni labo. Hlola lokuthi okuzwayo kuyahambelana yini ‘lemfundiso epheleleyo’ eseBhayibhilini.—2 Tim. 1:13.

11. Ukuqakathekisa impahla esilayo kulengozi bani endabeni yokungasekeli ezombusazwe?

11 Inotho. Nxa singaqakathekisa imali lempahla yethu kuzakuba nzima ukuthi singasekeli ezombusazwe nxa sesiphakathi kokuhlukuluzwa. Omunye udade okuthiwa nguRuth wakubona lokhu kusenzakala kuboFakazi abanengi baseMalawi ngesikhathi behlukuluzwa ngabo-1970. Uthi: “Kwabanzima kakhulu ukuthi batshiye imali lempahla yabo. Ekuqaliseni saphuma labo sayaphephela kwamanye amazwe kodwa bona bafika bajoyina iqembu lezombusazwe basebebuyela eMalawi ngoba babengafuni ukuphila impilo enzima enkambeni yeziphepheli.” Kodwa abantu bakaNkulunkulu abanengi bona bazimisele ukuhlala beqotho lanxa izimo zomnotho  zinzima futhi belahlekelwa yimpahla yabo enengi.—Heb. 10:34.

12, 13. (a) UJehova uthini ngendaba yokukhethana ngemihlobo? (b) Singabona njani ukuthi sesizigqaja kakhulu ngelizwe lethu?

12 Ukuzigqaja okungaqondanga. Ezindaweni ezinengi abantu bajayele ukuzigqaja kakhulu ngamasiko abo, umhlobo wabo, ilizwe labo kumbe idolobho abahlala kulo. Lanxa kunjalo siyakwazi ukuthi ukuzigqaja okunje akuqondanga ngoba kakuhambelani lentando kaJehova. Kuliqiniso sibili ukuthi uNkulunkulu kakhangelelanga ukuthi silahle amasiko ethu ngoba ukutshiyana kwawo kuveza ubuhle bendlela uJehova adale ngayo abantu bakhe. Loba kunjalo kumele sikhumbule ukuthi kuNkulunkulu akulamuntu ongcono kulomunye.—Rom. 10:12.

13 Akumelanga sizigqaje kakhulu ngelizwe lethu ngoba sicabanga ukuthi lingcono kulamanye. Nxa singenza njalo kungaba nzima ukuthi sihlale simsulwa ezindabeni zombusazwe. Kungenzakala sibili ukuthi umKhristu azigqaje aze edlulise amalawulo. Phela kwake kwenzakala lokhu lakumaKhristu ekhulu lokuqala, kulabanye abasebebandlulula abanye ngenxa yamazwe ababevela kuwo. (ImiSeb. 6:1) Manje thina singabona njani ukuthi sesiqalisa ukuzigqaja ngendlela engafanelanga? Ngokwesibonelo ake sithi umzalwane ovela kwelinye ilizwe ukunika icebo elithile. Uzakwala yini ukucetshiswa ngoba uzitshela ukuthi indlela lina elenza ngayo izinto ingcono kulalokho akutshoyo? Kulokuthi senze njalo, kumele sonke sisebenzise iseluleko lesi esithi: “Ngokuthobeka. Khangelani abanye njengabangcono kulani.”—Flp. 2:3.

CELA UJEHOVA AKUNIKE AMANDLA

14. Umthandazo ungasinceda njani, njalo yisiphi isibonelo esiseBhayibhilini esitshengisa ukuthi kuyanceda sibili ukuthandaza?

14 Okwesithathu okungasinceda ukuthi singasekeli ezombusazwe yikucela ukuthi uJehova asinike amandla. Khuleka kuye ucele umoya wakhe ongcwele ukuze wenelise ukuzithiba njalo ubekezele. Ukubekezela lokuzithiba kuzakunceda ikakhulu nxa ababusi besenza izinto ezinxele. Thandaza kuJehova ukuthi akunike ukuhlakanipha ukuze wenelise ukunanzelela izinto ezingakwenza ucine ususekela ezombusazwe. Mcele lokuthi akuncedise ukuthi ungaphumi endleleni eyiyo. (Jak. 1:5) Nxa ungabotshwa loba uhlukuluzwe ngenxa yokuthi awungeni kwezombusazwe. Thandaza kuJehova ukuthi akunike isibindi sokulumela ukholo lwakho njalo ubekezelele loba yibuphi ubunzima.—Bala imiSebenzi 4:27-31.

15. IBhayibhili lingasinceda njani ukuthi sihlale simsulwa kwezombusazwe? (Khangela lebhokisi elithi “ILizwi LikaNkulunkulu Labanceda Ukuthi Bahlale Beqotho.”)

15 UJehova uyasiqinisa esebenzisa iLizwi lakhe. Ngakho cabangisisa ngamavesi angakusiza ukuthi uhlale uqotho kuNkulunkulu nxa usuphakathi kwelitshe lembokodo. Wabambe ngekhanda amavesi lawo ukuze akuqinise nxa ungasavunyelwa ukuthi ube leBhayibhili. ILizwi likaNkulunkulu lingakunceda lokuthi uhlale ulethemba eliqinileyo ngekusasa elihle esilithenjiswayo. Ukuba lethemba kuzakuchaphisa amazibuko alukhuni okuhlukuluzwa. (Rom. 8:25) Khetha imibhalo ekhuluma ngezibusiso ozikhangeleleyo emhlabeni omutsha, ubusucabangisisa ngayo uzibone ususePharadayisi usuzikholisa lezozibusiso.

LINGISELA IZIBONELO ZALABO ABAHLALA BEQOTHO

16, 17. Singafundani ebantwini bakaJehova abangazange basekele ezombusazwe? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

16 Okwesine okungasisiza ukuthi singasekeli ezombusazwe yikulingisela izinceku zikaJehova ezithembekileyo ezahlala ziqotho endabeni le. Lokhu kuzakunceda ukuthi uhlakaniphe njalo uthole amandla okubekezela. UShadreki, uMesheki lo-Abhediniko bala ukukhothamela isithombe esasiluphawu lwesizwe seBhabhiloni.  (Bala uDanyeli 3:16-18.) Ukubala ngokuzimisela kwamadoda la kuncede oFakazi abanengi lamuhla ukuthi babe lesibindi, ikakhulu endabeni yokuhlonipha ifulegi emazweni abahlala kuwo. UJesu laye kazange langelanga elilodwa angenele kwezombusazwe loba kwezinye nje izinhlelo ezazidala ubandlululo ebantwini. Wananzelela ukuthi isibonelo sakhe esihle sasizabasiza abalandeli bakhe, yikho wabakhuthaza wathi: “Yimani isibindi! Sengiwunqobile umhlaba.”—Joh. 16:33.

17 Lanamuhla bakhona abantu bakaJehova abangazange basekele ezombusazwe. Abanye batshaywa kabuhlungu ikanti abanye bavalelwa emajele njalo abanye babulawa ngenxa yokholo lwabo. Izibonelo zabo zingakunceda lawe njengoBarış waseTurkey, owathi: “UFranz Reiter ngumzalwane osakhulayo owabulawayo ngenxa yokwala ukujoyina ibutho likaHitler. Incwadi ayibhalela unina engakabulawa yatshengisa ukuthi wayelokholo oluqinileyo futhi emethemba uJehova. Isibonelo sakhe sanginceda ukuthi ngizimisele ukwenza njengaye nxa sengisebunzimeni obunjalo.” [2]

18, 19. (a) Abazalwane abasebandleni okulo bangakunceda njani ukuthi uhlale uqotho? (b) Uzimisele ukwenzani?

18 Abafowenu labodadewenu abasebandleni okulo labo bangakuqinisa. Nxa kulobunzima ohlangana labo ngenxa yokungasekeli ezombusazwe khuluma labadala bebandla ukuze bakuncede ngeseluleko esiseBhayibhilini. Labanye njalo ebandleni bangakukhuthaza nxa belwazi uhlupho lwakho. Bacele ukuthi bakuthandazele kuJehova. Kodwa khumbula ukuthi izandla ziyagezana, nxa ufuna abanye bakuthandazele futhi bakusekele lawe benzele okufananayo. (Mat. 7:12) Kanti njalo isihloko esiku-jw.org esithi “Jehovah’s Witnesses Imprisoned for Their Faith—By Location” esitholakala engxenyeni ethi NEWSROOM > LEGAL DEVELOPMENTS singakunceda ukuthi uthole amabizo abafowethu labodadewethu abasemajele. Nxa usuwatholile bathandazele kuJehova uqambe abanye ngamabizo abo, mcele ukuthi abanike isibindi njalo abasize ukuthi bahlale beqotho kuye.—Efe. 6:19, 20.

19 Njengoba ukuphela komhlaba lo sekuseduze kangaka, ngeke kusimangalise ukubona ohulumende abanengi sebesihlasela ngenxa yokuba qotho kwethu kuJehova laseMbusweni wakhe. Ngakho-ke kasizimiseleni ukuhlala siqotho emhlabeni lo olabantu abangelakho ukumanyana.

^ [1] (indima 1) Lanxa uJesu wakhuluma ngoKhesari umbusi omkhulu owayekhona ngalesosikhathi, ayekutsho kusebenza kubo bonke ohulumende ababusayo.

^ [2] (indima 17) Khangela ikhasi 662 ebhukwini lesiZulu elithi OFakazi BakaJehovaAbamemezeli BoMbuso KaNkulunkulu, kanye lebhokisi elithi “Wafela Ukukhazimulisa UNkulunkulu” ebhukwini elithi UMbuso KaNkulunkulu Uyabusa!