Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INDABA YOKUPHILA

Osista BeRoma Bafunda Iqiniso

Osista BeRoma Bafunda Iqiniso

U-ARACELI umnawami oyinkazana wangitshingela wathi: “Ungasakhulumi lami futhi. Angisafuni lakuzwa ngesonto yakho. Iyanginenga. Lawe ngiyakuzonda!” Lanxa sengileminyaka engu-91, ngilokhu ngisawakhumbula amazwi la ngoba ahlaba ephukela. Kodwa-ke njengoba umTshumayeli 7:8 esitsho, “isiphetho sendaba singcono kulokuqala kwayo.” Kwaba njalo phakathi kwami lodadewethu.—UFelisa.

UFelisa: Ngazalelwa emulini eyayikuthanda ukusonta. Izihlobo zami ezingu-13 zazilezikhundla esontweni yeRoma. Omunye umzawakhe kamama wayengumphristi futhi efundisa esikolo samaRoma. Wathi esefile uPapa uJohn Paul wesibili wambusisa esithi usengomunye wabangcwele. Ngakithi sasizidubekela, ubaba wayengumkhandi wensimbi umama engumlimi. Mina ngangilizibulo ebantwaneni abangu-8.

Ngathi ngileminyaka engu-12 kwaba lempi yokulwisana kwemihlobo elizweni laseSpain. Ngemva kwempi ubaba wabotshwa ngenxa yokuthi wayengavumelani lohulumende owayenguntando kayiphikiswa owayebusa ngalesosikhathi. Umama wayesedonsa nzima ukuthi ondle imuli ngakho umngane wakhe wamtshela ukuthi ahambise abanawami abathathu abangamankazana endaweni okuhlala khona osista beRoma eyayiseBilbao, eSpain. Abanawami laba kwakungu-Araceli loLauri kanye loRamoni. Wamtshela wathi okungcono yikuthi endaweni leyo babengasoze balale ngendlala.

U-Araceli: Sobathathu sasileminyaka ephakathi kwengu-10 kusiya kwengu-14 ngesikhathi sisehlukana lemuli yangakithi futhi kwakubuhlungu kakhulu ukwehlukana. EBilbao safika sanikwa umsebenzi wokuhlanza. Ngemva kweminyaka emibili osista basihambisa kwenye indawo yamaRoma okwakugcinwa khona abagugileyo eyayiseZaragoza. Safika saphiwa umsebenzi wokuklina ikhitshi futhi wawunzima okwamagama kithi ngoba sasisesebancane.

UFelisa: Ngesikhathi abanawami sebeseZaragoza, umama kanye lomalume owayengumphristi bathi kungcono lami ngiyesebenza lapho okulabanawami khona. Babecabanga ukuthi lokhu kwakuzakwenza ngibe khatshana lomunye umfana owayesezidlisa satshanyana kimi. Lokhu okwakutshiwo ngumama lomalume kwangithokozisa  kakhulu ngoba ngangimthanda uNkulunkulu. Ngangihamba nsuku zonke kuMasi njalo ngasengicabanga lokuyakuba ngumnali njengomzawami owayese-Africa.

Indawo yamaRoma okwakuhlala khona osista eZaragoza eSpain (kwesenxele); IBhayibhili okuthiwa yiNácar-Colunga (kwesokudla)

Osista kabazange bangikhuthaze ukuthi ngiqhubekele phambili ngesifiso sami sokuba ngumnali njalo impilo engaseyiphila endaweni le yangenza ngazizwa angathi ngiyisibotshwa. Ngakho ngemva komnyaka ngacabanga ukubuyela ngekhaya ngiyenakekela umalume owayengumphristi. Ngangimenzela imisebenzi yangekhaya njalo sasikhuleka ngeRozari nsuku zonke ntambama. Ngangithanda lokulungilungisa amaluba etshetshi kanye lesithombe sikaMariya “lezabangcwele.”

U-Araceli: Ngokuya kwesikhathi impilo yethu yantshintsha eZaragoza. Ngenza izifungo zami zokuqala ezenziwa yilabo abafuna ukuba ngosista futhi ngemva kwalokho sehlukaniswa. URamoni wasala eZaragoza, uLauri wahanjiswa eValencia njalo mina ngahanjiswa eMadrid lapho engafika khona ngenza izifungo zesibili. Indawo le engasengikuyo yayihlala abantwana besikolo, kugcinwa abagugileyo njalo kulendawo yezivakatshi. Lokhu kwakusenza ukuthi umsebenzi ube mnengi kakhulu. Mina ngafika ngasebenza esibhedlela sakhona.

Iqiniso yikuthi ngangicabanga ukuthi ukuba ngusista kumnandi kakhulu. Ngangizitshela ukuthi sizahlala sibala iBhayibhili ukuze silizwisise. Kodwa isimanga yikuthi kakho loyedwa owayekhuluma ngoNkulunkulu loba uJesu njalo sasingalisebenzisi iBhayibhili. Esasikwenza nje yikufunda isiLatin, ukufunda ngezimpilo “zabangcwele” kanye lokukhonza uMariya. Isikhathi esinengi sasisichitha sisebenza gadalala.

Ngaqalisa ukukhathazeka kakhulu ngaze ngayakhuluma losista omkhulu. Ngamtshela ngathi kwakungelangqondo ukuthi ngisebenzele ukunothisa abanye abantu ngapha abangekhaya behawula. Wangivalela endlwaneni encane ecabanga ukuthi ngizantshintsha ingqondo.

Osista bangivulela kathathu befuna ukubona nje ukuthi ngiyafuna yini sibisibili ukusuka. Bathi bebona ukuthi ngizimisele ukuhamba basebesithi ngibhale amazwi la, “Ngifuna ukusuka ngoba ngifuna ukukhonza uSathane, hatshi uNkulunkulu.” Ngakhamisa umlomo ngazibuza ukuthi kambe bangafuna ngenze into enjalo. Lanxa ngangifuna ukusuka ngangingasoze ngafa ngawabhala lawomazwi. Ngacina ngicela ukubonana lomphristi esasivuma kuye izono zethu ngamlandisela okwakwenzakele. Wakhuluma lobhishopu wamtshela ukuthi angibuyisele eZaragoza lapho engangivele ngikhona kuqala. Ngemva kwezinyanga ezithile bangivumela ukuthi ngihambe. Ngokuya kwesikhathi uLauri loRamoni labo bacina sebetshiyile.

IBHUKU “ELALINGAVUNYELWA”

UFelisa

UFelisa: Ngokuhamba kwesikhathi ngatshada  ngasengithuthela eCantabria. Sengikhonale ngangilokhu ngisiya esontweni nsuku zonke njalo ngenye iSonto ngezwa umphristi esenza isaziso emi phambi kwabantu. Wamemeza etshinga wathi, “Khangelani ibhuku leli!”ekhombela ibhuku elithi The Truth That Leads to Eternal Life. Waqhubeka wathi, “Nxa kulomuntu owakunika ibhuku leli, lilethe kimi kumbe ulilahle!”

Mina ngangingelalo kodwa ngasengilifuna. Ngemva kwensuku ezimbili kwafika oFakazi ababili endlini yami banginika ibhuku leli “esasingavunyelwa” ukuba lalo. Ngahle ngalibala mhlalokho njalo oFakazi bathi bephenduka ngavuma ukufunda iBhayibhili.

Ibhuku “elalingavunyelwa”

Ngalithanda iqiniso engalifunda ebhukwini leli. Ngasuka ngamthanda kakhulu uJehova kanye lomsebenzi wokutshumayela. Ngakho ngabhaphathizwa ngo-1973. Ngangizama lokutshumayeza abangakithi loba nini lapho engangithola khona ithuba. Njengoba ngitshilo ekuqaliseni, babengafuni lakuzwa ngeqiniso engasengilifundile ngoNkulunkulu, ikakhulu udadewethu u-Araceli.

U-Araceli: Ngenxa yokuthi ngangiphethwe kubi kakhulu lapho engangikhona eZaragoza ngasengiyizonda inkolo le. Kodwa ngangingalovi esontweni futhi ngangikhuleka ngisebenzisa iRozari nsuku zonke. Ngangilokhu ngilaso isifiso esikhulu sokulizwisisa iBhayibhili njalo ngangithandaza kuNkulunkulu ngimcela ukuthi angincede. Kodwa lapho udadewethu uFelisa engitshela ngalokho ayesekufundile wayekhanya ethokoza kakhulu ngakho ngaze ngacabanga ukuthi usehlanya. Ngangimphikisa kakhulu.

U-Araceli

Ngemva kweminyaka ethile ngabuyela eMadrid ngisiyadinga umsebenzi futhi ngafika ngatshada. Ngokuya kwesikhathi ngaqalisa ukuba lensolo. Ngananzelela ukuthi abantu ababejayele ukuya kuMasi nsuku zonke babengakusebenzisi lokho ababekufunda emaVangelini. Ngacina ngingasayi esontweni njalo ngangingasakholwa “kwabangcwele,” ekuvumeni izono kumbe ukuthi kulesihogo. Ngalahla lezithombe zami zonke engangilazo. Ngangizibuza ukuthi engangikwenza kuqondile yini. Ngazizwa ngidanile kakhulu kodwa ngaqhubeka ngithandaza kuNkulunkulu ngisithi: “Ngifuna ukwazi ukuthi ungubani. Ngicela ungincedise.” Engikukhumbulayo yikuthi oFakazi bakaJehova babefika endlini  yami kanengi kodwa kangizange ngibangenise. Kwakungaselasonto engiyithembayo.

ULauri loRamoni labo baqalisa ukufunda iBhayibhili laboFakazi ekuqaliseni kwabo-1980. Omunye wabo wayehlala eFrance, omunye ehlala eSpain. Ngacabanga ukuthi labo basebeqiliwe njengoFelisa. Sekwedlule isikhathi esithile ngahlangana lomunye owesifazana okwakuthiwa ngu-Angelines owayengumakhelwana wami futhi sacina singamathe lolimi. Umama lo laye wayenguFakazi kaJehova. Yena lomkakhe babehlala bengicela ukuthi ngifunde labo iBhayibhili. Babekunanzelela ukuthi lanxa ngangilokuthandabuza, ngangifuna ukulizwisisa iBhayibhili. Ngacina ngibatshela ukuthi: “Kulungile-ke, ngizafunda kodwa ngizakwenza kuphela nxa lingangivumela ukusebenzisa elami iBhayibhili!” Ngangisitsho iBhayibhili engangilalo okwakuthiwa yiNácar-Colunga.

UKUFUNDA IBHAYIBHILI KUYASIMANYANISA

UFelisa: Ngathi ngibhaphathizwa ngo-1973 kwakulaboFakazi abangu-70 kuphela eSantander idolobho elisesabelweni seCantabria, eSpain. Sasihamba ezindaweni ezikhatshana ukuze siyetshumayeza abantu abanengi ababehlala ezigabeni ezitshiyeneyo ezazisesabelweni sethu. Umango wonke lo sasiwuhamba ngebhasi njalo ngemva kwesikhathi sasesihamba ngemota singena isigaba ngesigaba sitshumayela.

Sengafunda iBhayibhili labantu abanengi kakhulu njalo kwabhaphathizwa abangu-11. Abanengi kulabo ababhaphathizwayo babengena iRoma. Ngangikwazi ukuthi kwakumele ngibabekezelele abantu laba ngenxa yokuthi lami ngake ngayitshisekela inkolo le. Ngananzelela ukuthi babedinga isikhathi esithe xaxa ukuthi bantshintshe abakukholwayo lokuthi iBhayibhili kanye lomoya ongcwele kaJehova kuguqule izinhliziyo zabo balamukele iqiniso. (Heb. 4:12) Umkami uBienvenido owayelipholisa laye wabhaphathizwa ngo-1979 njalo umama laye waqalisa ukufunda iBhayibhili kodwa wacina etshona.

U-Araceli: Ngangingabathembi oFakazi ngesikhathi ngiqalisa ukufunda labo iBhayibhili. Kodwa ngemva kwamaviki nje, lokhu kwaphela du. Okwenza ngabathanda kakhulu oFakazi yikuthi babekulandela lokho ababekutshumayela. Ngaqalisa ukuba lokholo futhi lwaqeda ukuthandabuza engangilakho lwangenza ngajabula. Abanye omakhelwana baze bathi kimi, “Qhubeka uhamba endleleni osuhamba ngayo Araceli.”

Ngikhumbula ngikhuleka ngisithi, “Ngiyabonga Jehova ngokungangikhalali lokunginika ithuba lokuthi ngithole ulwazi lweqiniso oluseBhayibhilini engangiludinga.” Ngacela udadewethu uFelisa ukuthi angixolele ngamazwi abuhlungu engamtshela wona. Kusukela lapho sasesingasaphikisani kodwa sasesihlala sixoxa ngemicijo emihle eseBhayibhilini. Ngabhaphathizwa ngo-1989 ngileminyaka engu-61.

UFelisa: Khathesi sengingumfelokazi oleminyaka engu-91 njalo angisaqinanga njengakudala. Kodwa ngilokhu ngilibala nsuku zonke iBhayibhili, njalo ngilokhu ngingena imihlangano ngisiya lasekutshumayeleni nxa umzimba uvuma.

U-Araceli: Ngiyakuthanda ukutshumayeza abaphristi labosista beRoma mhlawumbe ngenxa yokuthi lami ngake ngaba ngusista. Sengabanika amabhuku amanengi njalo ngaba lezingxoxo ezimnandi labo. Ngikhumbula omunye umphristi engathi sengimvakatshele okwesikhathi esithile wathi kimi: “Ngiyavumelana lawe sibili Araceli, kodwa ngingaya ngaphi sengimxhiliba nginje? Kambe bazakuthini abanye esontweni lezihlobo zami zizakuthini? Ngamphendula ngathi: “UNkulunkulu yena uzathini?” Wanikina ikhanda esedanile kodwa ngalesosikhathi wayengelaso isibindi sokuqhubeka edinga iqiniso.

Angisoze ngafa ngalikhohlwa ilanga lapho umkami angitshela khona ukuthi ufuna ukuhamba lami emhlanganweni webandla. Lanxa wayeseleminyaka engu-80 ngalesosikhathi, kazange aphinde aphuthe futhi emihlanganweni. Wafunda iBhayibhili njalo waba ngummemezeli ongabhaphathizwanga. Ngilokhu ngizikhumbula izikhathi ezimnandi esasisiba lazo ekutshumayeleni. Kodwa-ke watshona sekusele izinyanga ezimbili ukuthi abhaphathizwe.

UFelisa: Okunye okwangithokozisa kakhulu kwaba yikubona abanawami abathathu besiba ngoFakazi lanxa baqala bengiphikisa. Khathesi sesimanyene njalo nxa sindawonye siyakuthanda ukuxoxa ngoJehova uNkulunkulu wethu esimthandayo langeLizwi lakhe! Sonke sesikhonza uJehova uNkulunkulu weqiniso. *

^ Isigaba 29 URamoni useleminyaka engu-83, uFelisa engu-91, u-Araceli ulengu-87, njalo bonke balokhu bekhuthele ekukhonzeni uJehova. ULauri watshona ngo-1990 elokhu ethembekile kuJehova.