Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

IBhayibhili likhuluma ‘ngesibambiso’ kanye ‘lokubekwa uphawu’ okwenziwa nguNkulunkulu kwabagcotshiweyo. Kutshoni lokhu?—2 Khor. 1:21, 22.

Endulo izincwadi zazifakwa ingcino kumbe ibumba besekudindwa ngendandatho elophawu ukuze kuqinisekiswe okubhaliweyo

Isibambiso: Eminye imithombo yolwazi iveza ukuthi ibala lesiGiriki elahunyutshwa ngokuthi ‘isibambiso’ eliku-2 Khorinte 1:22 lalisetshenziswa “emthethweni kanye lasezindabeni zokuthengiselana.” Ibala leli lalisitsho “idiphozithi kumbe imali yokuqala oyibhadalayo nxa uthenga impahla ozayibhadalela kancane kancane.” Imali le iyabe isitsho ukuthi usuqalisile ukubhadalela leyompahla njalo yenza isivumelwano elisenzileyo siqalise ukusebenza. Lokhu kutshoni kwabagcotshiweyo? Khathesi abagcotshiweyo balesibambiso kuphela. U-2 Khorinte 5:1-5 uchaza ukuthi imbadalo egcweleyo kumbe umvuzo wabo bawuthola lapho begqoka umzimba wasezulwini ongelakho ukubola. Lokhu kugoqela lokunikwa isipho sokuphila bengasaphindi bafe.—1 Khor. 15:48-54.

NgesiGiriki salamuhla, ibala elihambelana laleli lisetshenziswa nxa kukhulunywa ngendandatho egqokiswa intombi ethenjiswe umtshado. Umzekeliso lo ungena kuhle kwabagcotshiweyo ngoba bafaniswa lomlobokazi kaKhristu.—2 Khor. 11:2; Isam. 21:2, 9.

Uphawu: Endulo uphawu lwalusetshenziswa njengesidindo ukuze kukhanye ukuthi ulutho oluthile ngolukabani kumbe nxa kuqinisekiswa isivumelwano. Ngakho-ke nxa umKhristu egcotshwa ngomoya ongcwele, uyabe ebekwa “uphawu” olutshengisa ukuthi usengokaNkulunkulu. (Efe. 1:13, 14) Uphawu lolu kalutsho ukuthi usewutholile umvuzo ngokugcweleyo. Umvuzo uzawuthola kuphela nxa angahlala ethembekile kuze kube sekufeni kumbe kuze kufike isikhathi sokubekwa uphawu okokucina.—Efe. 4:30; Isam. 7:2-4.